Acatistul

Sfântului Ierarh Ioan din San Francisco,

noul făcător de minuni

  

Troparul, glas 5:

Grija pentru turma ta în pământeasca ei petrecere a preînchipuit rugăciunile pe care totdeauna le înalți pentru toată lumea. De aceea, ajungând la cunoașterea iubirii tale, credința ne-am întărit, sfinte ierarhe și făcătorule de minuni Ioane! Cu totul sfințit de Dumnezeu prin împărtășirea preacuratelor Taine, și astfel veșnic întărit prin acestea, te-ai grăbit spre nevoință, preafericite tămăduitorule. Grăbește și acum spre ajutorul nostru, al celor ce te cinstim pe tine cu toată inima. 

Condacul 1:

Pline sunt de bucurie inimile credincioșilor care te cinstesc, Sfinte Ioane, aflând despre mulțimea minunilor tale. Biruință a Bisericii a fost viețuirea ta sfântă în vremuri de împuținare a credinței, pentru care îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Icosul 1:

După adormirea ta de multe ori te-ai arătat celor neputincioși, sfinte al lui Dumnezeu, pentru a le da ajutor. Și tu însuți ne-ai cerut în chip minunat: „Spuneți lumii că, deși am murit, sunt viu.” Mărturisind minunile tale, mărturisim și credința noastră că părăsind această viață stricăcioasă ai trecut la viața cea cerească, și pentru aceasta îți cântăm:

Bucură-te, podoabă a Bisericii;
Bucură-te, păzitorule al curăției;
Bucură-te, veselia cea fericită a monahilor;
Bucură-te, dreptarul vredniciilor arhierești;
Bucură-te, cel ce veghezi asupra familiilor creștine;
Bucură-te, dascăl al copiilor binecredincioși;
Bucură-te, dascăl al părinților care vor să își crească fiii pe căile Domnului;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creștinesc;
Bucură-te, rudenie a Sfântului Mitropolit Ioan din Tobolsk;
Bucură-te, locuitor al Ierusalimului celui de sus;
Bucură-te, cel ne nu ne uiți pe noi, rudenia ta cea de jos;
Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!

Condacul 2

Ai coborât parcă din vremurile de demult, Sfinte Ierarh al lui Dumnezeu, aducând în zilele noastre mireasma vechilor Sinaxare și adeverind că toate cele despre sfinții din vechime sunt cu putință și astăzi celor întăriți în credință. Pentru aceasta Îi cântăm Dumnezeului care te-a proslăvit: Aliluia! 

Icosul 2

Cum oare te vom lăuda, alesule al lui Dumnezeu? Că intrând în ceata sfinților ierarhi, împreună cu aceștia Îl slăvești pe Hristos. Dimpreună cu marii învățători ai înfrânării ne înveți să mergem pe calea nevoințelor. Alături de soborul nebunilor pentru Hristos ne povățuiești să defăimăm înțelepciunea acestei lumi. Pentru care mulțimea credincioșilor îți cântă așa:

Bucură-te, icoană vie a virtuții;
Bucură-te, că ne minunăm de nevoințele tale;
Bucură-te, că deși nu ai fost înțeles de apropiații tăi ai fost înțeles de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce nu te-ai supărat pe cei ce râdeau de tine văzându-te că mergi desculț;
Bucură-te, că prin acest obicei ai arătat nu prin cuvinte, ci prin fapte că iubești sărăcia;
Bucură-te, că prin tine s-a mai păstrat aspra nevoință a nebuniei pentru Hristos;
Bucură-te, că te-ai înfrânat de la bunătățile lumii acesteia pentru a primi bunătățile cerești;
Bucură-te, că ai căutat să dobândești haina luminoasă pentru Cămara cea cerească;
Bucură-te, apostol al sfințeniei;
Bucură-te, chip al smereniei;
Bucură-te, cel ce aprinzi lumină în sufletele întunecate;
Bucură-te, că slujind cu râvnă Sfânta Liturghie te-ai învrednicit să iei parte la Liturghia cea cerească;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 3

„În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”, ne-a cerut Mântuitorul, și tu ai gustat din paharul pătimirilor când ai fost adus în fața judecătorului de către tâlharii care ziceau că vor să ferească bunurile bisericești de mâna ta cea răpitoare. Dar tu te-ai rugat pentru îndreptarea lor, și chiar dacă ai avut inima plină de amărăciune nu ai încetat să Îi cânți Domnului: Aliluia.

Icosul 3

Necazuri de tot felul ne asupresc în fiecare zi, și uneori suntem îngenuncheați de povara lor. Dar ne mângâiem cugetând că prin ele Dumnezeu ne curățește sufletele, și că prin sfinții Săi ne trimite ajutor pentru a ne ridica din orice cădere. Și, știind aceasta, alergăm la ajutorul tău cântând:

Bucură-te, că așa cum îndepărtai taifunurile din Samar acum îndepărtezi furtuna din sufletele noastre;
Bucură-te, împreună-călătorule cu cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer;
Bucură-te, că îi păzești pe credincioși de răutatea celorlalți;
Bucură-te, ocrotitor al familiilor creștine și al tinerilor care vor să se căsătorească;
Bucură-te, că cei care nu au unde să locuiască au nădejde în mijlocirea ta;
Bucură-te, că îi ajuți pe oameni să își găsească de lucru;
Bucură-te, că porți grijă de familiile celor aflați în nevoi;
Bucură-te, cel ce în timpul vieții îi cercetai pe cei din închisori;
Bucură-te, că și acum te rogi pentru mântuirea lor;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce se roagă ție;
Bucură-te, că ne poți scăpa din orice necaz;
Bucură-te, că ne ferești de moarte năprasnică;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 4

Pe mulți bolnavi care au cerut ajutorul tău, Sfinte Ioane, i-ai tămăduit de bolile lor. Dar și mai mulți bolnavi au aflat alinare în durerile lor, și ridicându-se prin ajutorul tău din groapa deznădejdii s-au înțelepțit și au dus cu răbdare crucea bolii, și au primit răsplata dumnezeiască, iar acum se bucură de frumusețile raiului, cântând: Aliluia! 

Icosul 4

Alăturându-te sfinților doctori fără de arginți, i-ai vindecat pe bolnavii care pătimeau de boli pe care iscusința doctoricească nu le putea tămădui, și prin vindecarea trupească ei au dobândit și vindecare sufletească, căzând cu zdrobire de inimă la Dumnezeu. Și acum îți cântă împreună cu noi:

Bucură-te, împreună cu sfinții doctori fără de arginți;
Bucură-te, cel ce te rugai vreme îndelungată la căpătâiul bolnavilor;
Bucură-te, că pe mulți i-ai scăpat din primejdia morții;
Bucură-te, că rugându-se în fața icoanei tale cei suferinzi au simțit ușurarea durerilor;
Bucură-te, văzând bucuria bolnavilor pe care i-ai tămăduit;
Bucură-te, doctor ceresc mai iscusit decât doctorii cerești;
Bucură-te, că ai depărtat duhul deznădejdii de la cei covârșiți de durere;
Bucură-te, ridicându-i din patul durerii pe cei ce pătimesc cumplit;
Bucură-te, odihnă a celor cu mintea rătăcită;
Bucură-te, izgonire a duhurilor necurate;
Bucură-te, mângâiere a celor pe care doctorii îi lasă în voia sorții;
Bucură-te, auzindu-i pe  credincioșii care propovăduiesc minunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!

Condacul 5

Când încerca să rostească un cuvânt de învățătură Sfântul ierarh Nectarie din Eghina a fost defăimat oarecând de oamenii nechibzuiți, iar tu în fața poporului venit la slujba Sfintei Liturghii ai fost defăimat de către un cleric nevrednic din Shanghai. Dar ai răbdat defăimarea până la capăt, fără să te tulburi, și fără să încerci să îl împiedici să își termine clevetirea. Și ne-ai învățat să Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 5

Din pricina clevetirilor Sfântul Nectarie a fost îndepărtat de pe tronul arhieresc din Pentapole, și tot așa dușmanii lui Hristos au încercat să te îndepărteze și pe tine de pe scaunul ierarhicesc, aducându-te să fii judecat de către cei de alte credințe. Dar Dumnezeu a arătat tuturor că dreptatea era de partea ta, rușinându-i pe prigonitorii tăi. Și pentru biruință îți cântăm:

Bucură-te, că răutatea clericilor nevrednici nu te-a doborât la pământ;
Bucură-te, cel ce te-ai rugat pentru cei care te-au adus la scaunul de judecată;
Bucură-te, cel ce nu vrei pierderea păcătoșilor;
Bucură-te, că Dreptul Judecător a vădit dreptatea ta;
Bucură-te, luptător împotriva duhului deznădejdii;
Bucură-te, că biruind cursele diavolului ai luat puterea de a-i ajuta pe cei neputincioși;
Bucură-te, că vii în apărarea celor nedreptățiți de judecătorii iubitori de arginți;
Bucură-te, că răstorni socotelile celor vicleni;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru pocăința acestora;
Bucură-te, pavăză pentru creștinii prigoniți pentru credința lor;
Bucură-te, ridicarea grabnică a celor întristați;
Bucură-te, adăpost pe care atacurile diavolești nu îl pot dărâma;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 6

Ne-ai îndemnat, apărătorule râvnitor al predaniilor dumnezeiești: „Să nu ne credem mai înțelepți decât ierarhii care au rânduit pravilele Bisericii și să nu ne socotim mari cărturari!”. Și împreună tine și cu toți cei care păstrează neschimbată învățătura ortodoxă, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 6

Le-ai spus celor care încercau să schimbe dogmele Sfinților Părinți că se aseamănă tâlharului celui de-a stânga care L-a hulit pe Hristos. Te-ai împotrivit învățăturilor înfumurate ale celor care credeau că sunt mai sporiți în dragostea față de eretici decât mărturisitorii care nu pregetau să își jertfească viața pentru a-i câștiga pentru Hristos pe cei căzuți în rătăcire, și cei care prin grija ta au rămas fii credincioși ai Bisericii îți cântă:

Bucură-te, că iubindu-i pe cei de alte credințe nu ai iubit și rătăcirile lor;
Bucură-te, că ne-ai învățat să păstrăm dreapta socoteală;
Bucură-te, îndreptare a celor rătăciți;
Bucură-te, că în multe chipuri îi îndrepți pe necredincioși spre luminarea botezului;
Bucură-te, păstrător al predaniei Sfintelor Sinoade;
Bucură-te, prieten al ierarhilor care cu sabia cuvântului taie neghina eresurilor;
Bucură-te, stavilă pentru cei care trădează Ortodoxia;
Bucură-te, cel ce îngrădești gurile hulitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, prădarea păgânătății;
Bucură-te, sprijin al soboarelor care nimicesc eresurile;
Bucură-te, dușmanul celor care sub masca evlaviei seamănă dezbinare între drept-credincioși;
Bucură-te, mlădiță a Sfinților Părinți;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 7

Stând împotriva învățăturilor deșarte ale celor care orbiți de diavol nu văd semnele apropierii lui Antihrist, i-ai povățuit pe creștini să se ferească de cel care va fi înscăunat la Ierusalim ca și conducător al întregii lumi, și în vremurile de pe urmă să Îi cânte lui Dumnezeu fără teamă: Aliluia! 

Icosul 7

Mare urgie va fi la sfârșitul lumii, sfinte Ioane, și numai cei întăriți în credință vor rezista ispitei de a se lepăda de Hristos. Dar cu cât mai grele vor fi prigonirile, cu atât mai mare va fi și ajutorul pe care Dumnezeu îl va trimite credincioșilor prin îngerii și sfinții Săi. Și cugetând la lucrarea ta sfântă îți cântăm:

Bucură-te, că și în vremurile de pe urmă vei săvârși minuni;
Bucură-te, stea aleasă a cerului duhovnicesc;
Bucură-te, că laolaltă cu ceilalți sfinți îi vei sprijini tainic pe cei ce vor slăbi în credință;
Bucură-te, că îi vei întări pe cei ce vor pătimi mucenicia;
Bucură-te, cel care prin purtarea crucii nevoinței ai primit darul de a-i mângâia pe cei oropsiți;
Bucură-te, că în vremuri de mari lipsuri îi vei ajuta pe creștini să dobândească cele de trebuință;
Bucură-te, reazăm neclintit al celor care îi vor defăima pe Antihrist și pe slujitorii săi;
Bucură-te, mustrătorule al apostaților;
Bucură-te, cel ce te vei lupta pentru biruința Bisericii;
Bucură-te, împlinitorule al voii Părintelui ceresc;
Bucură-te, următor al iubirii de oameni a Fiului Său;
Bucură-te, chivot al Duhului de viață dătător;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 8

În loc să se pregătească de  slujbă creștinii s-au dus la un praznic păgânesc, iar tu  ai mers pentru puțină vreme între ei, mustrându-i prin prezența ta tăcută care i-a făcut să se rușineze. Și prin asprimea privirii tale i-ai învățat că nu pot sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona, că nu pot să cugete că după ce păcătuiesc Îi vor cânta lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia! 

Icosul 8

Ne biruie patimile și poftele și vraja acestei lumi ne leagă cu lanțuri grele. Diavolul nu contenește să ne ispitească în fel și chip, pentru a ne îndepărta de calea mântuirii. Dar având nădejde că ne vei acoperi cu purtarea ta de grijă, îți zicem:

Bucură-te, că ne povățuiești să nu luăm parte la praznicele păgânești;
Bucură-te, prooroc care ai mustrat năravurile cele rele ale păstoriților tăi;
Bucură-te, că și acum creștinii își aduc aminte de fapta ta;
Bucură-te, pildă pentru slujitorii altarului;
Bucură-te, luminătorule al păstorilor de suflete;
Bucură-te, a celor pătimași trâmbiță deșteptătoare;
Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mântuire;
Bucură-te, văzându-i pe creștinii care duc o viață bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, că duhurile întunericului se tem de tine;
Bucură-te, cel ce dai tărie celor șovăitori în lupta duhovnicească;
Bucură-te, pedepsitor al călcătorilor de lege;
Bucură-te, tunet ce risipești sfaturile minciunii;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 9

Ai fost aruncat în temniță de prigonitorii credinței creștine pentru că te-ai împotrivit celor care vroiau să necinstească Biserica, topind clopotul care îi chema pe oameni la dumnezeieștile slujbe. Și pentru că în locul trădării lui Dumnezeu ai ales crucea pătimirii, îți lăudăm curajul cântând: Aliluia! 

Icosul 9

Mulțime mare de mucenici a rodit Biserica lui Hristos în ultima prigoană, și pentru jertfa lor Dumnezeu a trimis vremuri de liniște, chemându-i la pocăință pe cei care au căzut în apostazie de frica pedepselor puterii lumești. Dar Dumnezeu a rânduit pentru tine mucenicia nesângeroasă a nevoinței prin care ai urcat pe culmile sfințeniei. Și cei care au fost învățați de tine să îi cinstească pe mucenici îți cântă:

Bucură-te, că nu ai îngăduit ca prin topirea clopotului să fie umilită Biserica;
Bucură-te, cel ce nu te-ai temut de prigonitori;
Bucură-te, că nu te-ai făcut părtaș fărădelegilor lor;
Bucură-te, că ai devenit un clopot viu, chemând oamenii la Hristos;
Bucură-te, că ești pildă pentru cei slabi în credință;
Bucură-te, cel care ai avut tăria mucenicilor;
Bucură-te, că pentru curajul tău ai primit plată de la Domnul;
Bucură-te, că până la sfârșitul vieții ai păstrat râvna ta jertfelnică;
Bucură-te, că în timp ce alții îl defăimau pe țarul mucenic Nicolae al II-lea tu îl cinsteai;
Bucură-te, că acum te bucuri cu el în Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că împreună cu soborul noilor mucenici vă rugați pentru pacea a toată lumea;
Bucură-te, icoană a mărturisitorilor din vechime;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 10

Prilej de mare desfătare duhovnicească a fost pentru creștini aflarea sfintelor tale moaște, care prin puterea dumnezeiască au rămas neputrezite, și pentru aceasta  I-au cântat Celui care te-a covârșit cu binecuvântările Sale: Aliluia! 

Icosul 10

De multe ori le-ai cerut creștinilor să se roage pentru cei răposați, și tu însuți te-ai rugat cu frângere de inimă pentru mântuirea celor care au părăsit viața cea degrab trecătoare. Iar pentru rugăciunile tale nu puține suflete au aflat milă de la Dreptul Judecător, iar acum îți cântă împreună cu noi:

Bucură-te, rugător fierbinte pentru odihna celor răposați;
Bucură-te, că ai proorocit vremea trecerii tale la Domnul;
Bucură-te, că ai avut o moarte liniștită când însoțeai în pelerinaj icoana din Kursk a Maicii Domnului;
Bucură-te, că ai fost însoțit de Preasfânta Fecioară la tronul Dreptului Judecător;
Bucură-te, că îndată după adormirea ta Vlădica Sava te-a numit făcător de minuni;
Bucură-te, că el a mărturisit poporului că se roagă ție ca unui sfânt;
Bucură-te, că înainte de înmormântarea ta creștinii au fost chemați să se închine la sfintele tale moaște;
Bucură-te, că trupul tău nu s-a supus stricăciunii;
Bucură-te, că prin neputrezirea trupului tău i-ai rușinat pe potrivnicii dreptei credințe;
Bucură-te, arhiereu acoperit de harul Arhiereului Ceresc;
Bucură-te, că nenumărate tămăduiri au loc în fața raclei sfintelor tale moaște;
Bucură-te, că săvârșești minuni nu numai în San Francisco, ci și în toate părțile lumii;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 11

Nu știm să mergem pe scara virtuților, nu avem nici puterea și nici priceperea de a ne lupta cu vrăjmașii cei nevăzuți care caută să ne nimicească, dar cădem la ajutorul tău, Sfinte Ioane, slăvitule ierarh, și te rugăm să ne înveți să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 11

Următor Sfântului Ioan Botezătorul te-ai arătat, învățându-i pe creștini pocăința, învățându-i să se lupte cu patimile care îi aruncă în focul iadului. Să ne ajuți și pe noi, sfinte, să ducem această luptă mântuitoare, ca să îți cântăm cântare de mulțumire:

Bucură-te, că prin tine zorile nădejdii iau locul deznădejdii;
Bucură-te, că îi deșteptezi pe păcătoși spre pocăință;
Bucură-te, că ori de câte ori suntem răniți de săgețile păcatului tu ne îngrijești;
Bucură-te, alăută care ne chemi la scaunul de spovedanie;
Bucură-te, cel ce te rogi ca duhovnicii să le dea creștinilor leacurile potrivite;
Bucură-te, că nu te scârbești de creștinii biruiți de păcat;
Bucură-te, blând doctor care cu grijă tămăduiești bolile sufletelor noastre;
Bucură-te, înger care ne chemi pe calea virtuții;
Bucură-te, că ne ajuți să ne ridicăm din orice cădere;
Bucură-te, că rupi lanțurile păcatului;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea celor căzuți;
Bucură-te, ucenic al Celui care a venit în lume nu pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 12

Cine oare va mai spune că Biserica e lipsită de sfinți? Cum oare nu vor înceta cărturarii necredincioși să îi defăimeze pe slujitorii sfântului altar, când vor afla despre viețuirea ta? Să se frângă condeiele cele mincinoase, să tacă gurile cele netrebnice și să nu îi mai ponegrească pe cei care Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 12

Te bucuri acum în împărăția cea cerească, unde ai primit plata ostenelilor tale, iubitorule de nevoințe. Iar noi, luând aminte la faptele tale bineplăcute lui Dumnezeu, ne sârguim a-ți aduce laude ca acestea:

Bucură-te, văzând roadele tale cele bogate;
Bucură-te, că ne povățuiești să trăim în rânduială;
Bucură-te, potrivnic al neorânduielii;
Bucură-te, că te-ai rugat ca ucenicii tăi să rămână statornici în credință;
Bucură-te, al celor care fac canonul primit de la duhovnic;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să dobândim cărțile de folos pentru suflet;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să sporim în rugăciune;
Bucură-te, văzându-i pe creștini la slujbele Bisericii;
Bucură-te, ocrotitor al pelerinilor evlavioși;
Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să îi cinstim pe sfinții ortodocși din Apus;
Bucură-te, că ai semănat și în sufletele noastre o picătură din evlavia ta;
Bucură-te, împreună cu soborul tuturor sfinților;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni! 

Condacul 13

O, Sfinte Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii și dascăl al sfințeniei în vremurile din urmă, primind puțina noastră rugăciune învrednicește-ne pe noi veșnicei împărății, ca să Îi cântăm lui Dumnezeu dimpreună cu tine și cu toți îngerii și sfinții cântarea: Aliluia! 

Rugăciune 

Doamne, Dumnezeul nostru, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată vremea cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem pătimași, păcătoși și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința noastră milostivirea Ta, dăruiește-ne-o nouă Tu, Doamne, pentru rugăciunile Sfântului Arhiepiscop Ioan, făcătorul de minuni din San Francisco.

Trimite-l în ajutorul nostru așa cum l-ai trimis în ajutorul pe care i-a ajutat în chip minunat. La vreme de boală, să ne ușureze durerile prin rugăciunile sale. La vreme de necaz, să ne îmbărbăteze. La vreme de ispită, să ne păzească prin rugăciunile sale.

Pentru rugăciunile lui dăruiește-ne sănătate trupească și sufletească și viață ferită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să îi aducem laude, și să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciune la vreme de necaz

O, întru tot Sfinte Ierarhe Ioan de Shanghai și San Francisco, cel ce din tinerețile tale te-ai dăruit pe tine Domnului, rănindu-te de focul dragostei Lui, și părăsind ca pe niște gunoaie toate deșertăciunile lumii ai ales calea cea monahicească, urmându-L cu toată dragostea, și slujindu-I ca un înger în trup ai primit harul Său.

Cu îndrăzneală mare față de Dumnezeu și nădăjduind în iubirea ta față de neamul omenesc, cutezăm a ne ruga ție, arhiereule al lui Hristos. Depărtează de la noi, arhiereule sfinte, prin mijlocirea Ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu. Apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi.

Știm minunile tale, noule făcător de minuni, prin care ai ajutat mulțime de bolnavi și de necăjiți, și credem că așa cum ai fost milostiv cu aceia, așa poți fi și nouă, păcătoșilor.

Vezi durerile noastre, vezi încercarea care ne apasă și dă-ne ușurare. Vezi ispitele care s-au abătut asupra noastră din lucrarea celui rău și ajută-ne să le biruim.

Ca urmând virtuților tale, Sfinte Ioane, neîncetat să sporim în credință, în toată fapta cea bună, în dragostea către Dumnezeu și către aproapele, ca să ajungem la limanul cel mult dorit al mântuirii. Și, lăudând până la sfârșitul veacului pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm: slavă Ție, Dumnezeule, Cel mare și minunat între sfinți, în vecii vecilor. Amin.