Acatistul Sfintilor si Dreptilor Dumnezeiesti Parinti

Ioachim și Ana

9 SEPTEMBRIE

 

Dupa obisnuitul inceput, se fac condacele si icoasele.

 

Condacul 1:

Însoțirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, ca celor ce ați născut pe Maica Vieții noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voștri; iar voi, ca cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm: bucurați-vă, părinți de trei ori fericiți!

 

Icosul 1:

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie dreptului Ioachim, zicând: Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; și iată, femeia ta va naște ție o fiică de care cerul și pământul se vor bucura, lăudându-te pe tine și zicând:

Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, mijlocitorul iertării celui greșit;
Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;
Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;
Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;
Bucură-te, că și acesteia de asemenea i s-au descoperit;
Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;
Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;
Bucură-te, că ai odrăslit din seminție împărătească;
Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;
Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;
Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;
Bucură-te, Ioachime, părinte prea fericite!

 

Condacul al 2-lea

Văzându-se Dreptul Ioachim defăimat din pricina nerodirii, s-a depărtat în pustie, cu post și cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu, de la Care câștigând darul cel mai presus de lume, s-a bucurat cântând: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea:

Sfatul cel mai înainte de veci venind să se plinească, a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistătător să vestească bucurie Sfintei și Dreptei Ana, zicând: Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta; și iată, vei naște pe Născătoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea se va mântui, lăudându-te pe tine și zicând:

Bucură-te, Ana, așteptarea cea mult dorită de strămoașa Eva;
Bucură-te, luna care ai risipit negura întristării;
Bucură-te, grădină de Dumnezeu sădită;
Bucură-te, că ai odrăslit floarea cea neveștejită;
Bucură-te, că de nașterea ta lumea s-a bucurat;
Bucură-te, că prin tine stârpiciunea s-a dezlegat;
Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe hrănitoarea Vieții;
Bucură-te, mângâierea celor necăjiți;
Bucură-te, bogăția celor lipsiți;
Bucură-te, că prin tine s-a făcut începătură Darului;
Bucură-te, că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului;
Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

 

Condacul al 3-lea:

Văzându-se pe sine Sfânta și Dreapta Ana întru întristarea nenașterii de prunci, plângând cu amar în grădina sa se ruga lui Dumnezeu, zicând: Doamne al puterilor, cel ce știi ocara nerodirii, dezleagă-mi stârpiciunea, că roada pântecelui meu în dar o aduc ție, lăudându-Te și cântând: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea:

Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, după ce i-a grăit lui Arhanghelul, și aflând pe soția sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; și au mulțumit împreună lui Dumnezeu pentru mila aceasta, pentru care și noi îl lăudăm pe dânsul, zicând:

Bucură-te, bătrânule de Dumnezeu iubit;
Bucură-te, prealăudate părinte al Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeșnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbătrânit:
Bucură-te, cel ce din coapsele tale ai îmbogățit lumea;
Bucură-te, pomul psalmistului ale cărui frunze nu au căzut;
Bucură-te, că întru tine s-a plinit proorocirea;
Bucură-te, cu tu pe toți părinții ai întrecut;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părinte Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, rădăcina sadului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai odrăslit din neamul împărătesc;
Bucură-te, că ai bineplăcut lui Dumnezeu pe pământ;
Bucură-te, că ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

 

Condacul al 4-lea:

Înțelegând bătrânul sfatul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc, intrând în biserică împreună cu soția sa, cea de Dumnezeu înțelepțită și închinându-se, a cântat laudă: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea:

Auzind rudeniile dumnezeieștilor părinți că a mărit Domnul mila Sa față de dânșii, au alergat lăudând într-un glas pe preaînțeleapta Ana, zicând:

Bucură-te, ceea ce ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei;
Bucură-te, că întru nașterea ta îngerii dănțuiesc întru veselie;
Bucură-te, corabia care porți pe porumbița în cetarea potopului;
Bucură-te, măslin plin de roadă în casa Domnului;
Bucură-te, ceea ce porți scaunul împăratului;
Bucură-te, că prin nașterea ta se surpă împărăția iadului;
Bucură-te, țarină bine roditoare;
Bucură-te, holdă hrănitoare a săracilor;
Bucură-te, podoaba și lauda maicilor;
Bucură-te, ajutătoarea și mângăierea celor sterpe;
Bucură-te, cămara împărătesei îngerilor;
Bucură-te, vistieria mângâierii celor păcătoși;
Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

 

Condacul al 5-lea:

Steaua cea cu strălucire dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubită, vestește bucurie la toată lumea, și pe toți îi îndeamnă a cânta cu un glas: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea:

Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de tiranul diavol, și voind a-și pregăti pe pământ cămara însuflețită, pe tine, Ioachim, te-a chemat la o vrednicie ca aceasta, ca din coapsele tale să răsară Mireasa cea preacurată; pentru aceasta grăim ție:

Bucură-te, sadul creștinătății cel prea-strălucit;
Bucură-te, începătorul darului cel prea-mărit;
Bucură-te, că din sămânța ta s-a lucrat cortul cel însuflețit;
Bucură-te, că acesta mai desfătat decât cerurile s-a arătat;
Bucură-te, meșter înțelept care ai întrecut pe Solomon;
Bucură-te, că fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, rădăcina pomului vieții;
Bucură-te, temelia turnului credinței;
Bucură-te, râu care ai adus pe mărgăritarul cel de mult preț;
Bucură-te, că pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus;
Bucură-te, cel ce ai primit făgăduința prin arhanghel;
Bucură-te, că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

 

Condacul al 6-lea:

După zilele acelea, încredințându-se Ioachim că făgăduința cea dată lui prin arhanghel s-a plinit, aducând jertfă și arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoți, de leviți și de tot poporul că s-a învrednicit de un dar mare ca acesta și împreună au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea:

Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc născut-ai, Sfântă și Preafericită Ana, pe prunca cea făgăduită ție de la Dumnezeu, pe pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te lăudăm:

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împărăteasa cerului;
Bucură-te, lâna cea preacurată din care s-a țesut cortul împăratului;
Bucură-te, mijlocitoarea iertării și a darului;
Bucură-te, steaua Nazaretului cea mult luminoasă;
Bucură-te, podoaba Bisericii cea prea-frumoasă;
Bucură-te, lauda patriarhilor și a drepților;
Bucură-te, maica nădejdii creștinilor;
Bucură-te, chivot purtător de tăblița darului;
Bucură-te, cuibul porumbiței raiului;
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii;
Bucură-te, reazemul cel nemărginit al credincioșilor;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe cea făgăduită lumii;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

 

Condacul al 7-lea:

Vrând dumnezeiasca Ana să-și plinească făgăduința, a adus pe prunca cea dăruită ei de Dumnezeu în Biserica Domnului și în Sfânta Sfintelor a așezat-o pe ea, ca ziua și noaptea să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea:

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, din dreptul Ioachim răsărind pe înnoitoarea Evei și mielușeaua cea mai înainte vestită de prooroci; pentru aceea auzi de la noi așa:

Bucură-te, păstrătorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinitorul sfaturilor Lui celor nepătrunse;
Bucură-te, lucrătorul cămării de mire celei preacurate;
Bucură-te, părintele miresei celei cu totul neîntinate;
Bucură-te, că fiica ta a născut pe Hristos Domnul;
Bucură-te, că tu pentru aceasta de toată lumea ești lăudat;
Bucură-te, plinitorule al Legii;
Bucură-te, începătorule al darului;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor neroditori;
Bucură-te, călduros mijlocitor al păcătoșilor;
Bucură-te, temelia cea neclintită a Bisericii;
Bucură-te, pavăza cea nebiruită a credinței;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

  

Condacul al 8-lea:

Văzând naștere din făgăduința dăruită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, să ne ridicăm mintea la cer și să cântăm cu bucurie laudă Celui ce a arătat cele preaslăvite, zicând: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea:

Cu totul după legile firii a fost nașterea ta, Ana prealăudată; dar fiica ta, născând pe Dumnezeu-Cuvântul a rămas fecioară; pentru aceasta te lăudăm pe tine, zicând:

Bucură-te, ceea ce ai născut pe lauda fecioriei;
Bucură-te, că prin fiica ta s-a plătit datoria strămoașei;
Bucură-te, că ai purtat în brațele tale pe fiica Părintelui ceresc;
Bucură-te, că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc;
Bucură-te, că din sânii tăi ai hrănit pe Împărăteasa făpturii;
Bucură-te, ceea ce ai născut după făgăduință pe Maica luminii;
Bucură-te, liman de scăpare a celor credincioși;
Bucură-te, grabnică tămăduire a celor neputincioși;
Bucură-te, lauda cea preamărită a drept-credincioșilor;
Bucură-te, podoaba preastrălucită a arhiereilor;
Bucură-te, munte înalt care nu te ascunzi de la năzuința noastră;
Bucură-te, acoperământul ceor ce se roagă ție cu credință;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

 

Condacul al 9-lea:

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, maică preafericită, sau cu ce cununi te vom încununa pe tine, care ai născut pe Împărăteasa cerului și a pământului; numai să lăudăm cu umilință pe Dumnezeul minunilor, cântând: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea:

Zicerile sfinților prooroci cele din descoperire dumnezeiască văzându-le plinite și stând lângă scaunul Dumnezeirii, prea-fericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care grăim ție:

Bucură-te, că te desfătezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsă;
Bucură-te, că vezi scaunul cel preaînalt dăruit fiicei tale;
Bucură-te, că dânsa a fost învrednicită a ședea de-a dreapta Fiului său;
Bucură-te, locuitorul ierusalimului celui de sus;
Bucură-te, cel ce nu ne uiți pe noi rudenia ta cea de jos;
Bucură-te, cel ce petreci cu arhanghelii;
Bucură-te, împreună-vorbitorule cu apostolii;
Bucură-te, veselia mucenicilor și a cuvioșilor;
Bucură-te, lauda patriarhilor și a proorocilor;
Bucură-te, luminătorul Legii și al darului;
Bucură-te, vestitorule de bucurie celor din ascunzătorile iadului;
Bucură-te, cel prin care începe plinirea făgăduinței de mântuire;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

 

Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuiască lumea împodobitorul tuturor, în lume, căreia fusese făgăduit, a venit; și întrupându-Se din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate, preafericite Ioachime, ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântăm cu bucure: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea:

Zid de apărare ești credincioșilor și turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine, Ana, cea cu nume de împărăteasă; că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine, zicând:

Bucură-te, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea Dumnezeirii;
Bucură-te, ceea ce necontenit sădești pentru noi darul mântuirii;
Bucură-te, că de nașterea ta s-au îngrozit puterile iadului;
Bucură-te, că printr-însa s-au deschis nouă ușile raiului;
Bucură-te, că vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântată;
Bucură-te, că născând-o pe ea, de toată lumea ești prealăudată;
Bucură-te, ceea ce ai crescut pe vița cea adevărată;
Bucură-te, că aceasta a odrăslit pe strugurele vieții;
Bucură-te, fântănă de daruri izvorâtoare;
Bucură-te, rază aducătoare de bucurie;
Bucură-te, cea ce ai născut căruța cea purtătoare de fulger;
Bucură-te, că ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui;
Bucură-te, Ana, maică lăudată!

 

Condacul al 11-lea:

Pereche preafrumoasă și însoțire de Dumnezeu aleasă, Ioachim și Ana, cei ce sunteți acum străluciți cu dumnezeiască lumină și vă veseliți cu îngerii și împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită, aduceți-vă aminte de noi cei de pe pământ, care cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea:

Sfeșnic purtător de lumină te are Biserica pe tine, dumnezeiscule părinte Ioachim, care îndreptezi spre cunoștința cea dumnezeiască pe toți  cei cu dor te laudă pe tine, zicând:

Bucură-te, luminătorul celor ce sunt în întunericul necunoștinței;
Bucură-te, cârmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vieții;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii;
Bucură-te, dulce mângâietor al celor întristați;
Bucură-te, cel ce ușurezi necazurile vieții celei grele de purtat;
Bucură-te, ajutătorul cel preaînalt al mântuirii;
Bucură-te, nădejdea neînfruntată a celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, îndemnătorul celor însoțiți către fapte bune;
Bucură-te, temelia însoțirii celei de Dumnezeu rânduite;
Bucură-te, rădăcina mlădiței celei neveștezite;
Bucură-te, iertarea celor ce mult au greșit;
Bucură-te, ridicarea strămoșilor;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

 

Condacul al 12-lea:

Podoabă de mare cuviință a câștigat Biserica prin pomenirea voastră, prealăudaților părinți; pentru aceea vă rugăm, pomeniți-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu, și din toate nevoile izbăviți-ne, pe noi cei ce cu dragoste vă lăudăm pe voi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea:

Lăudând nașterea ta cu cântări de Dumnezeu insuflate, Ana de trei ori fericită, slăvim pe Cel ce cu un dar ca acesta te-a învrednicit pe tine și cu dragoste grăim ție:

Bucură-te, ceea ce ai odrăslit pe vița Mlădiței celei neveștejite;
Bucură-te, că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit;
Bucură-te, ceea ce mijlocești nouă bunătățile cerești;
Bucură-te, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești;
Bucură-te, lauda cea mult-strălucită a femeilor;
Bucură-te, cununa cea neveștejită a maicilor;
Bucură-te, născătoarea prea lăudată a Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, soție bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, cea care împlinești cererile cele bune ale credincișilor;
Bucură-te, bogăția săracilor și a văduvelor;
Bucură-te, ceea ce ești vindecare a neputincioșilor și a bolnavilor;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

 

Condacul al 13-lea:

O, preafericită însoțire, a dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana cei ce stați lângă scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbăviți-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veșnice și de toată ispita, ca împreună cu voi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

 

Apoi se zice iarasi Icosul intai: Îngerul cel mai întâistătător din cer... și Condacul intai: Însoțirii celei de Dumnezeu alese... și se face otpustul.