ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA

VINDECATOAREA DE CANCER

Condacul 1 

Noi, credincioșii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, O, Împărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ți cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre prin darul tău!

Icosul 1

Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună Împărătesei a Toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a  strigat către ea lucruri ca acestea:

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre,
Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator,
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup,
Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată,
Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii,
Bucură-te, că în tine s-a țesut haina de carne a Cuvântului,
Bucură-te, Slava ridicată dincolo de înțelegerea minții,
Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viață,
Bucură-te, stea strălucită de har,
Bucură-te, izvor care izvorăști apa cea vie,
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată între femei,
Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre prin harul tău!

Condacul 2

Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Nașterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând, Aliluia!

Icosul 2

Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: "Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele ca acestea:

Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt,
Bucură-te cea repede auzitoare a celor ce se roagă ție,
Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos,
Bucură-te, nădejdea și puterea poporului tău,
Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului,
Bucură-te, vindecătoarea neputințelor,
Bucură-te, apărătoarea lumii,
Bucură-te, izbăvitoare de griji,
Bucură-te, alinătoarea plânsului și a lacrimilor,
Bucură-te, care deschizi porțile mântuirii tuturor,
Bucură-te, sceptru și putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte,
Bucură-te, toiagul călugărilor și al laicilor,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre prin harul tău!

Condacul 3

Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară și Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă: Aliluia!

Icosul 3

Icoana ta, "Împărăteasă a Toate" a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credință, înmulțind cântările astfel:

Bucură-te, Maică a luminii Nestinse,
Bucură-te, biruința celor care rabdă până la sfârșit,
Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc și sunt în necaz,
Bucură-te, zid apărător al văduvelor și orfanilor,
Bucură-te, deschizătoare a ușilor raiului,
Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc și duc sarcini grele,
Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioșilor,
Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creștinesc,
Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer,
Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte,
Bucură-te, mielușeaua care păzești inimile celor neprihăniți,
Bucură-te, văl apărător care adăpostești copiii Bisericii,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre prin harul tău!

Condacul 4 

Vrând să dea viață lumii, Stăpânul tuturor S-a sălășluit în pântecele tău, fără să știi de bărbat, arătându-te pe tine maică a credincioșilor, învățându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4 

Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverși și primind izvoare răcoritoare de vindecare, îți strigăm cu mulțumire unele ca acestea, O, Împărăteasă a Toate:

Bucură-te, iarbă vindecătoare care ușurezi suferința,
Bucură-te, răcoreală care potolești fierbințeala bolii,
Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului,
Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica,
Bucură-te, cea care îți arăți fața ta cea preacurată celor aleși ai tăi,
Bucură-te, cea care ne scoți din cătușele păcatelor,
Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte,
Bucură-te, că prin tine mulțime de credincioși au fost mântuiți,
Bucură-te, înălțime curată, neatinsă de gândul omenesc,
Bucură-te, adâncime trăită de lume,
Bucură-te, cea care ai fost profețită de Patriarhii Vechiului Testament,
Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ție,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre prin harul tău!

Condacul 5

            Te-ai arătat a fi, O, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea ta, Preacurată și cerem să ne faci și pe noi fii ai lui  Dumnezeu ca să strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 5

Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om și  cunoscându-te a fi Doamnă și Stăpână, deși singură te-ai numit "Roaba Domnului", Preacurato, cu grabă slujesc ție, Una Binecuvantată, cu cântări ca acestea: 

Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oștile cerești,
Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate,
Bucură-te, cea care auzi slava și laudele cerurilor,
Bucură-te, cea care primești mulțumirile pământului,
Bucură-te, cea care arzi sămânța putrejunii din inimile noastre,
Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului,
Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieți cu lacrimi de bucurie,
Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceață cerească,
Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu,
Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoșilor care se pocăiesc,
Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor,
Bucură-te, scut de apărare împotriva dușmăniei și a distrugerii,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu darul tău!

Condacul 6

Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduși de față, Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la cer, ca să-I poată cânta cu o inimă și cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

         Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învățături satanice a căzut țeapăn la pământ înaintea ei și a slobozit din legăturile întunericului, cu frică și cu bucurie a strigat către tine acestea:

Bucură-te, îndreptătoarea vieții păcătoase,
Bucură-te, mângâierea celor chinuiți,
Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică,
Bucură-te, risipitoarea norilor întunecați ai păcatului,
Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute,
Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor satanicești,
Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciți,
Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovați de rele,
Bucură-te, munte care ne hrănești pe noi cu mană cerească,
Bucură-te, vale a acestei vieți, care ne saturi cu umilința lui Hristos,
Bucură-te, piatră scumpă a împărăției cerurilor,
Bucură-te, rază a luminii celei veșnice,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 7

Voind să Te dai pe Tine Însuți hrană celor credincioși, Te-ai întrupat din sfânta Fecioara, ca primind preacuratul Tău trup și sfântul Tău sânge, să Te cunoaștem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înțelepciune, strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 7 

         Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de Taina. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a Toate, să ne facă părtași sfintelor daruri, îi aducem cântări ca acestea:

Bucură-te, dătătoare a pâinii cerești,
Bucură-te, purtătoarea vieții celei veșnice,
Bucură-te, potir din care ne împărtășim cu Hristos,
Bucură-te, ceea ce te unești suflet și trup cu Hristos,
Bucură-te, linguriță de aur plină cu tainele cerești,
Bucură-te, chivot neprețuit în care se află Sfintele Daruri,
Bucură-te, cea care ne arăți Sfânta Împărtășanie,
Bucură-te, masă binecuvântată care ne dai hrana cea sfântă,
Bucură-te, cea care îi așezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtășesc cu cinste,
Bucură-te, cea care scoți din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii,
Bucură-te, călăuzitoarea celor morți spre fântâna nemuririi,
Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copii tăi,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 8

         Privind la minunata Naștere a lui Hristos și părăsind grijile cele lumești, să ne înălțăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia!

Icosul 8

         Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara și a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:

Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu,
Bucură-te, cea care arăți lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume,
Bucură-te, cutremurătoare a puterii morții,
Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam,
Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufletești,
Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupești,
Bucură-te, ușurătoarea durerilor celor care nasc,
Bucură-te, cea care biruiești iadul,
Bucură-te, cea care tocești boldul morții,
Bucură-te, nădejdea învierii de obște,
Bucură-te, cea care aduci adevarată mântuire ortodocșilor,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 9

Toată firea cea îngerească și cea omenească s-a uimit de slăvita și neînțeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică și cutremur, noi cei mulțumitori strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 9

Răniți fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Împărăteasă a Toate și, prin credință, îmbogățindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine:

Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătații pruncilor,
Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi,
Bucurăte, vindecătoarea copiilor bonavi,
Bucură-te, mama tinerilor în suferință,
Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii,
Bucură-te, întărirea celor stăpâniți de frica morții,
Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbaților,
Bucură-te, cea care asculți suspinul nostru,
Bucură-te, cea care înneci durerea pământească în bucuria cerească,
Bucură-te, răbdare cerească în fața furtunilor devastatoare,
Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng,
Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 10

Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon și te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Zid apărător ești fecioarelor, Preacurată, și celor care se luptă pentru curățire. Dumnezeu S-a sălășluit întru tine curățind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cea care vorbești cu cei care caută tăcerea,
Bucură-te, coroană a celor care își păstrează neatinsă fecioria,
Bucură-te, început și sfârșit al desăvârșirii duhovnicești,
Bucură-te, tezaur al revelației divine,
Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi,
Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaților virtuoși,
Bucură-te, înălțime neatinsă de mințile trufașe,
Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile,
Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât cerurile,
Bucură-te, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și serafimii,
Bucură-te, cea plină de veselie căreia arhanghelul ți-a spus: „Bucură-te !”
Bucură-te, cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos cel înviat,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 11

Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi și eu nevrednicul, Stăpână și Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca mirul curat; de aceea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Ca o mare lumin㠖 Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău și Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino și la noi, Fecioară. Tu ești lumânare într-un sfeșnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ți aducem cântări ca acestea:

Bucură-te, zori ai Soarelui cunoașterii,
Bucură-te, lăcaș al firii dumnezeiești,
Bucură-te, lumina din care se țese haina sfinților,
Bucură-te, torță care înlături întunericul demonilor,
Bucură-te, luminarea minților nepricepute,
Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase,
Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoți pe noi din marea deșertăciunilor,
Bucură-te, Rază de lumină care călăuzești spre Împărăție sufletele celor mântuiți,
Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiți,
Bucură-te, luminătoarea conștiințelor nepocăite,
Bucură-te, îmblânzirea Judecății lui Dumnezeu,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 12

Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Și primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credința cea adevarată și aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 12

Înălțăm imnuri Nașterii sfinte așa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică și Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăție ca să auzi de la toți spuneri ca acestea:

Bucură-te, cântec cântat de înălțimi,
Bucură-te, psalm răsunând jos,
Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu,
Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta,
Bucură-te, cea care porți în tine pe Cel Care a făcut veacurile,
Bucură-te, tron al Celui Care ține universul în mâinile Sale,
Bucură-te, taină neînțeleasă a vârstelor și a timpurilor,
Bucură-te, nădejde tare a poparelor și a neamurilor,
Bucură-te, adevarată bucurie a preoților cucernici,
Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici și din chilii,
Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu,
Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputințele noastre cu harul tău!

Condacul 13

         O, Maică, Împărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai sfânt decât toți sfinții, primește această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte și scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ți cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

          Acest Condac se repetă de trei ori, după care se citește Icosul 1 și Condacul 1. Apoi se cântă Troparul și se citesc Rugăciunile care urmează.

Tropar (Glas 4)

         Stăpână și Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta "Împărăteasă a Toate", mântuiește pe cei care cu fierbințeală cer mila ta; slobozește-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domului

Atotbună stăpână, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Ci ca ceea ce ești milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu și trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă și cuvântul tău este plin de putere, O, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruința, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credință. Și precum pasărea își acoperă cuibul cu pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subțiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă; unde chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, varsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvântează mințile și inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, Bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viață Făcătoare și nedespărțită,Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

 

Acest Acatist mi-a fost trimis de călugărițele de la mănăstirea de convertite la Ortodoxie, Sfântul Paisie Velicicovschi din Arizona. L-am tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Împărăteasa a Toate, după versiunea engleză pentru ca cei bolnavi să aibă o mângâiere în suferința lor. Binefacerile Preasfintei Fecioare și Împărătese – Pantanassa - să se reverse peste noi toți, căci ea este rugatoarea noastră înaintea Fiului Său și Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin!