PARACLISUL

CUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA

 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăția..., Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă... Și acum..., Veniți să ne închinăm..., Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea..., Dumnezeu este Domnul (de trei ori).

Tropar, glasul al 4-lea:

Pe Sfânta Parascheva cea preacinstită, mireasa cerescului și celui fără stricăciune Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc petrecerea (viața) ei și izvorăște râu de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc sfintele ei moaște.

Slavă... Și acum...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu...

Apoi Psalmul 50: Miluiește-mă Dumnezeule...

CANON

Cântarea 1-a, glasul al 8-lea

Irmos: Apa trecând-o...

Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu Acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Otrava șarpelui bând, de ușa iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce te desfătezi de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită.

Slavă...

Nestatornicia minții mele și viforele necuviincioaselor mele cugetări așează-le Cuvioasă și mă mântuiește cu rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului.

Și acum...

Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri cu adevărat s-a îndeletnicit, ci tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, miluiește-mă cu rugăciunile tale.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, cel ce ai făcut...

Valuri de tot felul de boli și scârbe, cu dureri cumplite înălțându-se, afundă ticălosul meu suflet în peștera iadului, ci tu cu solirile tale Maică întinde-mi o mână de ajutor.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Picături de lacrimi a scoate din adâncul inimii prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu solirile tale dăruiește-mi Maică, pururea pomenită.

Slavă...

Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pâră și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul ci Ție ca Mântuitorul tuturor, fie-Ți milă de mine, pentru solirile Prea Cuvioasei Parascheva.

Și acum...

Fecioară plină de dar, ceea ce ai născut bucuria care s-a dat în dar la toată zidirea, întunericul întristării, ce vrăjmașul aduce asupră-mi ca să mă piardă, degrabă îl risipește.

Mântuiește din nevoi...

Mântuiește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară, apărătoarea și păzitoarea turmei Sale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta o avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire.

Sedealna, glasul al 2-lea

Făcând rugăciunea ta către Domnul, tămăduiește bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvește, miluind pe cei ce te roagă de nevoi și de stricăciunea cea pierzătoare.

Cântarea a 4-a

Irmos: Am auzit, Doamne...

De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Ceea ce din toată inima ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt cu totul urgisit, prin mijlocirea ta tu iarăși mă împacă.

Slavă...

Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mântuiește-mă.

Și acum...

Ceea ce ai născut pe doctorul Care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea cea care este chinuită de boli grele.

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi...

Fiind căzut în groapa stricăciunilor și zicând cumplit, prin rugăciune strig către tine, o Prea Cuvioasă Maică, nu mă lăsa să pier.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Prea Frumoasă mireasă a lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale, miluiește-mă pe mine cel rănit cu rănile poftelor, ștergând greșelile mele.

Slavă...

Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mărimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește, prin mijlocirea Prea Cuvioasei Tale Parascheva.

Și acum...

Tămăduiește, Curată, neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi înălța...

Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roduri bune, ci picând roua milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Prea Cuvioasei Tale Parascheva.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Înaintând, o, suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ci, o Prea Cuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-ne.

Slavă...

Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată sluga Ta, căci dacă nimeni viețuind întru această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu cel ce am întrecut pe toți în păcate multe cum mă voi arăta?

Și acum...

Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți în suspinuri; virtutea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine.

Mântuiește din nevoi...

Mântuiește de ispita vrăjmașului pe robii tăi, căci Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară apărătoarea și păzitoarea turmei tale.

Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire.

Condac, Glasul al 2-lea

Cele de sus căutând...

Cu multă postire trupul subțiindu-ți, ți-ai ridicat mintea către Dumnezeu și viață netrupească în trup ai viețuit, pururea pomenită Parascheva, lepădând meterialnica tulburare, pentru aceasta acum te înveselești cu cetele îngerești.

Prochimen: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă fiică și vezi pleacă urechea ta...

Evanghelia

Diaconul: Înțelepciune drepți...

Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire:

(XI, 22-26)

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre.

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive...

Slavă, glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Prea Cuvioasei Parascheva, Milostive...

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive...

Stihira, glasul al 6-lea

La tine, prea frumoasă fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe aceasta ascultă-le și le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, cu care milele Acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum trebuindu-mi tare ajutorul Lui, a-l cere nu îndrăznesc, ci tu Prea Cuvioasă fii mijlocitoare.

Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, Maică, aurul ca gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplit adâncul lăcomiei.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Cu frica Domnului îndrăgește, Maică, pornirile trupului meu, care năzuiesc fără de cale ca să surpe ticălosul meu suflet în adâncurile iadului.

Slavă...

Cine mă va izbăvi de focul gheenei și de întunericul neluminos, pe mine cel ce am păcătuit, vrednic de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, miluiește sufletul meu cel amărât Cuvioasa lui Hristos.

Și acum...

Cu puterea ta, Fecioară, pe cel cumplit slăbănogit păcătos sufletul meu întărește-l, căci m-a lăsat virtutea mea, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe împăratul ceresc...

Cela ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi.

Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l Prea Cuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă.

Binecuvântăm pe Tatăl...

De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Prea Cuvioasă Parascheva.

Și acum...

Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, pentru ca să laud pe Fiul tău cu osârdie.

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu...

Greșit-am, Mântuitorul meu, și cu fărădelegi toată petrecerea vieții am cheltuit, mărturisind, Hristoase fie-ți milă de robii Tăi, cu mijlocirile Prea Cuvioasei Tale.

Pe apărătorii credinței, împărații și domnitorii noștri, pe cununa preoților și pe tot poporul, Prea Cuvioasă Parascheva, în pace îi păzește.

Slavă...

Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființa Dumnezeirii, cu despărțirea Fețelor, toți să ne mântuim.

Și acum...

Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă Fecioară pe mine, care am viețuit în faptele rele și nu am afară de tine altă nădejde de mântuire.

Cuvine-se cu adevărat..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru..., Troparele: Miluiește-ne pe noi..., Slavă..., Doamne miluiește-ne pe noi..., Și acum..., Ușa milostivirii..., Ectenia în care se pomenesc cei ce fac Paraclisul și sfârșitul:

Exapostilaria

Lacrimile și ostenelile Prea Cuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru Tine, le aducem ție, Puternice, și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii Tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi de toate nevoile.

Megalinaria

Pilda înfrânării și neîncetat izvorul Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu cucernicie să o cinstim.