Marcu Ascetul
Epistolă către Nicolae monahul

Prea doritului fiu Nicolae,
Mai deunazi te frământai mult pentru mântuirea ta și aveai multă grijă pentru viața după Dumnezeu. De aceea ai venit la noi, povestindu-ne despre tine, prin ce fel de osteneli și fierbinte pornire aveai de gând să te lipești de Domnul, printr-o viețuire cât mai îngrijită, prin înfrânare, prin toată reaua pătimire, luptând în priveghere multă și în urâciune întinsă. Ne mai spuneai ce războaie și roiuri de patimi trupești se aprind în tine și se ridică împotriva sufletului din legea păcatului, care se oștește împotriva legii minții. Si te plângeai că și mai mult ești turburat de patima mâniei și a poftei. De, aceea, ne cereai vreo metodă și vreun cuvânt de învățătură și întrebai de ce osteneli și lupte folosindu-te, ai putea să te ridici mai presus de patimile stricăcioase, mai sus pomenite.
În vremea aceea, am dat, pe cât era cu putință, în persoană, dragostei tale îndemnurile ce trebuiau, înfățișându-ți ideile și gândurile folositoare de suflet și arătându-ți prin ce fel de osteneli și stăruințe ascetice, pline de înțelegere și de luminată cunoștință rațională, potrivit cu Evanghelia, poate sufletul, viețuind prin credință și ajutat fiind de har, să biruiască relele, care țâșnesc înăuntru din păcat, dar mai ales patimile amintite. Pentru că lupta trebuie dusă neîncetat și cu mai multă sârguință împotriva acestor patimi, căci ele și-au pus în chip deosebit pecetea pe suflet, prin obișnuința lui cu ele, târându-l cu multă putere după ele. Aceasta, până ce va supune mișcările trupești și neraționale ale păcatului, cărora se supunea mai înainte și de care era târât, după ce se robise, prin consimțirea de bună voie, amintirii necontenite a gândurilor și cugetării la cele rele.
Pe urmă ne-am despărțit de tine. Dar numai cu trupul nu și cu inima. Căci am venit în pustie, la adevărații slujitori și luptători ai lui Hristos, ca luptându-ne și noi cât de puțin și nevoindu-ne împreună cu frații, care se oștesc împotriva lucrărilor vrăjmașe, și cu cei ce se împotrivesc vitejește patimilor, să lepădăm lenevia și să aruncăm de la noi negrija, și să luăm asupra noastră sârguința și grija, silindu-ne să câștigăm buna plăcere a lui. Dumnezeu. De aceea, m-am gândit să trimit curăției tale prin scrisoare un mic îndemn și un sfat folositor sufletului, ca cetind pe scurt în scrisoarea noastră smerită lucrurile de care ți-am vorbit în persoană, să scoți cu sârguință un folos duhovnicesc, ca și cum am fi noi înșine de fată.

2. Așadar, fiule, începutul purtării tale plăcute lui Dumnezeu trebuie să faci să pornească de la aceasta:
Să te gândești statornic și pururea, într-o meditație neîntreruptă, la toate binefacerile de care ți-a făcut parte iubitorul de oameni Dumnezeu, spre mântuirea sufletului tău; și să nu încetezi a-ți aminti de multele și marile Lui binefaceri, acoperindu-le cu uitarea păcatului sau trândăviei și prin aceasta lăsând să treacă vremea cealaltă fără folos și fără să aduci mulțumire. Căci aceste amintiri neîncetate, împungând inima ca un ac, o mișcă totdeauna spre mărturisire, spre smerenie, spre mulțumire adusă cu suflet zdrobit și spre toată sârguința bună. Ele ne îndeamnă să-i răsplătim lui Dumnezeu cu purtările noastre bune și cu toată virtutea, întrucât ne fac să cugetăm pururea cu bună conștiință la cuvântul proorocesc: «Ce voi da în schimb Domnului pentru toate câte mi le-a dat mie?» Să cugete deci sufletul la toate binefacerile, de care i-a făcut parte iubitorul de oameni Dumnezeu începând de la naștere; sau de câte primejdii a fost izbăvit adeseori; sau în câte rele a căzut și în câte greșeli s-a rostogolit fără să fie predat, după dreptate, duhurilor care l-au amăgit ca s-l prindă și să-l ducă la moarte, ci, cu îndelungă răbdare, Stăpânul iubitor de oameni, trecând cu vederea greșelile, l-a păstrat, așteptând întoarcerea lui; să cugete iarăși că, slujind de bună voie duhurilor rele prin patimi, El îl hrănea, acoperindu-l și ocrotindu-l în tot chipul, iar la urmă l-a călăuzit prin Duhul cel bun pe drumul mântuirii și i-a pus în inimă dragostea de viață ascetică și l-a împuternicit să părăsească cu bucurie lumea și toată amăgirea plăcerilor trupești, împodobindu-l cu schima îngerească a rânduielii ascetice și pregătind lucrurile în așa fel, ca să fie primit cu ușurință de sfinții bărbați, în obștea frăției.
Iar cugetând la acestea cu bună conștiință, cine nu va petrece totdeauna întru zdrobirea inimii? Cine nu se va umplea de nădejde tare, având atâtea dovezi de binefacere, fără ca el să fi făcut vreun bine mai înainte? Căci oricine va cugeta așa: Dacă fără să fi făcut eu nici un bine, ba chiar păcătuind mult înaintea Lui și petrecând în necurățiile trupului și în alte multe răutăți, totuși nu mi-a făcut după păcatele mele, nici nu mi-a întors după fărădelegile mele,-l ci mi-a rânduit atâtea daruri și haruri spre mântuire, dacă mă voi hotărî cu totul să-I slujesc de aci înainte numai Lui prin viețuire curăță și prin împlinirea
virtuților, de câte bunătăți si daruri duhovnicești nu mă va învrednici, întărindu-mă, îndreptându-mă și călăuzindu-mă spre tot lucrul bun?
De aceea, cel ce se gândește totdeauna la aceasta si nu uită de binefacerile lui Dumnezeu, se rușinează si se îndreaptă și se nevoiește spre toată virtutea bună și spre toată lucrarea dreptății, gata totdeauna să facă cu râvnă voia lui Dumnezeu.

3. Așa dar, iubite fiule, având, prin harul lui Hristos, ca pe o înțelepciune firească, această meditație și gândire sănătoasă, păstreaz-o totdeauna în tine. Să nu te lași copleșit de uitarea pierzătoare, nici împiedecat de nepăsarea, care face mintea deșartă și o abate de la viață; să nu-ți lași cugetarea întunecată de neștiință, care e pricina tuturor relelor, nici amăgită de negrijă, care e tot ce poate fi mai râu; să nu te lași târât de plăcerea trupului, nici biruit de lăcomia pântecelui; să nu te lași cu mintea robit de poftă, nici să nu lucrezi în ține spurcăciunea prin învoirea cu gândurile desfrânate. În sfârșit să nu întristezi și să nu te lași întristat pentru vreo pricină tristă și nefericită, care să te facă să îngrămădești amintiri de gânduri rele împotriva aproapelui, încât să te pomenești abătut de la rugăciunea curată către Dumnezeu și să-ți lași mintea robită, privind cu gând sălbatec pe fratele tău, care are același suflet. Căci prin aceasta conștiința îți va fi înlănțuită de purtarea nesocotită a cugetului trupesc și de duhurile rele, cărora ai fost predat spre pedeapsă până la o vreme; și anume până când mintea, sfârșită în toate privințele și copleșită de întristare și de moleșire, după ce a pierdut sporul după Dumnezeu pentru pricinile de mai înainte, va începe iarăși, cu multă smerenie, să ia de la capăt calea mântuirii. în felul acesta, ostenindu-se mult în rugăciuni și în privegheri de toată noaptea și împrăștiind pricinile amintite prin smerenie și mărturisire către Dumnezeu și către aproapele, ea începe iarăși viața de înfrânare. Si luminată de luminile cunoștinței evanghelice, ea cunoaște atunci, cu harul lui Dumnezeu, că cel ce nu s-a predat pe sine desăvârșit crucii, în cuget de smerenie, și nu s-a aruncat pe sine la picioarele tuturor, ca să fie călcat, înjosit și disprețuit, nedreptățit, batjocorit și luat în râs, iar el să le rabde toate acestea cu bucurie si să nu pretindă pe seama sa câtuși de puțin lucrurile omenești: slavă sau cinste, sau laudă sau plăcere de mâncare, de băutură, sau de haină, nu se poate face creștin adevărat.

4. Deci stând în fața noastră asemenea lupte, nevoințe și cununi ale evlaviei, până când ne vom batjocori cu înfățișarea prefăcută a evlaviei, slujind Domnului doar la arătare, încât altfel suntem socotiți între oameni și altfel ne descoperim Domnului, care cunoaște cele ascunse? Căci în vreme ce suntem socotiți de alții sfinți, ne aflăm încă sălbateci după năravuri; având chip de evlavie, n-am dobândit încă puterea ei înaintea lui Dumnezeu; socotiți de mulți feciorelnici și curați, înaintea Celui ce cunoaște cele ascunse suntem întinați înăuntru de necurățiile gândurilor desfrânate si înnoroiați de mișcările patimilor. Si pentru prefăcuta noastră nevoință de acum, Suntem robii laudelor omenești și ne orbim mintea. Deci până când vom umbla în deșertăciunea minții, neprimind înțelepciunea evanghelică, prin care putem cunoaște viețuire cerută de conștiință, ca să o urmăm cu sârguință și să aflăm și îndrăznirea conștiinței?
Până când ne mai rezemăm încă pe dreptatea părută a omului din afară, în lipsa adevăratei cunoștințe, și ne amăgim pe noi înșine cu îndeletnicirile din afară, vrând să plăcem oamenilor și vrând slăvi, cinstiri si laude de la ei? Căci va veni desigur Cel ce descopere cele ascunse ale întunerecului si da la iveală sfaturile inimilor, Judecătorul care nu greșește și care nu se lasă rușinat de bogat, nici nu se milostivește de sărac, care dă la o parte înfățișarea de din afară și scoate la arătare adevărul ascuns înăuntru. Acela va încununa pe luptătorii adevărați, care au viețui potrivit cu conștiința, în fața îngerilor și înaintea Tatălui Său, iar pe cei ce au îmbrăcat chipul cucerniciei cu prefăcătorie și au arătat numai oamenilor o părută bună viețuire și s-au bizuit pe aceasta în deșert, amăgindu-se nebunește pe ei înșiși, îi va da pe față înaintea Bisericii Sfinților și a toată oastea cerească, ca apoi săi trimită rușinați cumplit în întunerecul cel mai din afară, asemenea fecioarelor nebune pentru că și acestea și-au păzit fecioria din afară a trupului, dat fiindcă întru nimic n-au fost învinovățite în privința aceasta, ba au avut în parte si untdelemn în candelele lor, adică au fost părtașe și de oarecari virtuți și isprăvi din afară și de oarecari dureri. De aceea candelele lor au și ars până la o vreme. Dar din pricina negrijii, neștiinței și a trândăviei, n-au fost cu prevedere și n-au cunoscut cu de-amănuntul roiul patimilor ascunse înăuntru și puse în lucrare de duhurile rele. Din această pricină cugetarea lor a fost stricată de înrâuririle vrăjmașe, încât s-au învoit cu ele prin gândurile lor. Si așa au fost amăgite într-ascuns și biruie de pizma cea a tot rea, de ciuda care urăște binele, de vrajbă, de gâlceava, de ură, de mânie, de amărăciune, de pomenirea râului, de fățărnicie, de furie, de mândrie, de slava deșartă, de dorința de-a plăcea oamenilor, de bunul plac, de iubirea de argint, de trândăvire, de pofta trupească ce trezește în gânduri voluptatea, de necredință, de lipsa de temere, de lașitate, de întristare, de împotrivire, de moleșire, de somn, de înalta părere de sine, de voința de-a se scuza, de îngâmfare, de lăudăroșenie, de nesăturare, de risipă, de zgârcenie, de deznădejdea care-i mai cumplită decât toate, și de celelalte mișcări subțiri ale păcatului. Ele socoteau că si lucrarea faptelor bune sau viețuirea cuvioasă se înfăptuiește cu puteri omenești si de aceea căutau să culeagă laude de la oameni. Din această pricină chiar dacă au fost părtașe de unele daruri, le-au vândut duhurilor rele pentru slava deșartă și plăcerea de la oameni. împărtășindu-se și de alte patimi, ele au amestecat în purtările bune cugetele rele și trupești. De aceea le-au făcut necurate și neprimite asemenea jertfei lui Cain, lipsindu-se de bucuria Mirelui si fiind lăsate afară de nunta cerească.

5. Cugetând deci la acestea, cântărindu-le si probându-le, să cunoaștem și să înțelegem în ce stare ne aflăm, ca, până mai avem încă vreme de pocăință și de întoarcere, să ne îndreptăm pe noi înșine. Aceasta pentru ca faptele noastre cele bune, fiind săvârșite cu curățenie, să fie adevărate și curate, neamestecate cu cugetul trupesc, ca să nu fie respinse ca o jertfă pătată din lipsa temerii, grijii și a cunoștinței adevărate și ca nu cumva să răbdăm osteneala fecioriei, a înfrânării, a privegherii, a postului și a relei pătimiri si să ne cheltuim zilele vieții, si totuși, pentru pricinile mai-nainte pomenite ale patimilor, părutele noastre dreptăți să fie aflate ca o jertfă pătată și să nu fie primită de Hristos, Arhiereul ceresc.
Așadar, o fiule, cine vrea să ia crucea și să-I urmeze lui Hristos, prin neîncetata cercetare a gândurilor de sine, prin multă grijă pentru mântuire, prin înțelegere și multă sârguință Pentru Dumnezeu și prin întrebarea slujitorilor lui Dumnezeu, care sunt de același suflet si de același gând si care poartă aceeași luptă, trebuie să-și sporească, înainte de toate cunoștința și înțelegerea. Aceasta din motivul ca nu cumva, neștiind pe unde și cum umblă, să călătorească în întunerec, lipsit de lumina sfeșnicului. Căci cel ce călătorește după socoteala sa, fără cunoștința evanghelică și fără călăuzirea cuiva, de multe se împiedecă și cade în multe gropi și curse ale celui rău, mult rătăcește și prin multe primejdii trece și nu știe la ce țintă va ajunge. Pentru că sunt destui care au trecut prin multe osteneli și nevoințe și au răbdat pentru Dumnezeu rele pătimiri și scârbe multe. Dar prin faptul că au umblat după socoteala lor și n-au putut deosebi lucrurile, nici n-au cerut sfatul aproapelui, aceste osteneli ale lor au rămas deșarte și fără rost.

6. Tu deci fiule iubite, precum ți-am spus la începutul acestui cuvânt de povățuire, nu uita binefacerile iubitorului de oameni Dumnezeu, de care ai avut parte, lăsându-te furat de păcat și de nepăsare. Ci punând înaintea ochilor tăi binefacerile de care te-ai împărtășit de la începutul vieții tale și până acum, fie trupești, fie duhovnicești, zăbovește cu gândul la ele, după cum s-a spus: «Nu uita toate binefacerile Lui»1. Fă aceasta pentru ca inima să ți se miște cu ușurință spre frica lui Dumnezeu și spre dragoste, ca să-l întorci în schimb, după putere, o viață curată, o petrecere virtuoasă, o conștiință cucernică, o judecată cumpănită, o credință dreaptă, un cuget smerit și, simplu vorbind, să te poți dărui întreg lui Dumnezeu. Căci rușinându-te de amintirea atâtor bunătăți, de care te-ai bucurat din partea Stăpânului bun și de oameni iubitor, inima ța se va umplea de dragostea și de dorul Lui printr-o mișcare pornită chiar din ea însăși, mai bine zis conlucrând și darul de sus. Pentru că îți vei da seama că lucrurile minunate, pe care nu le-a făcut altora cu mult mai buni, ți le-a făcut ție, prin iubirea Sa de oameni cea negrăită.
Silește-te, așa dar, să păstrezi neîncetat în amintire toate binefacerile dăruite ție de Dumnezeu. Dar mai ales amintește-ți neîncetat de harul acela mare șir minunat și de acea binefacere de care ți-a făcut parte, cum ne-ai povestit, pe când călătoreai împreună cu mama ta de la Locurile Sfinte la Constantinopol, când s-a pornit acea furtună înfricoșată și nestăpânită si acel vârtej mare în vreme de noapte, în urma căruia toți cei din corabie, împreună cu corăbierii și cu mama ta, au pierit în adânc. Amintește-ți că singur tu cu alți doi ați scăpat atunci, fiind aruncați ca printr-o minune dumnezeiască de valurile mării la țărm. Amintește-ți apoi cum ți s-a rânduit să vii după aceea la Ancyra, unde ai fost primit cu dragoste părintească de cineva, și te-ai însoțit pe urmă cu prea evlaviosul fiu Epifanie, ca amândoi călăuziți de un cuvios bărbat, să veniți la calea adevărului și să fiți primiți de niște sfinți slujitori ai lui Dumnezeu ca fii adevărați.

7. Pentru toate aceste mari binefaceri dăruite ție de Dumnezeu, cu ce lucru vrednic de ele ai putea să mulțămești Celui ce a chemat sufletul tău la viața veșnică? Căci tu, după dreptate, nu mai trebuie să-ți trăiești ție, ci lui Hristos care a murit și a înviat pentru tine, având să viețuiești întru toată virtutea dreptății, să împlinești toate poruncile si să cauți «care este voia cea bună, desăvârșită și bineplăcută lui Dumnezeu», silindu-te cu toată puterea să urmezi ei.
Drept aceea, fiule supune-ți tinerețea ta Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum însuși Cuvântul o cere: «Trupul tău predă-l jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, slujbă cuvântătoare». Tot mustul poftei trupești zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină, cu băutură puțină și cu privegheri de toată noaptea, ca să spui și tu din inimă: «Făcutu-m-am ca o piele atârnată la fum; dar dreptățile tale nu le-am uitat»,3 și cunoscând că ești al lui Hristos, răstignește-ți trupul, după cuvântul Apostolului, dimpreună cu patimile și cu poftele lui;3 și omoară-ți mădulările omului pământesc,4 adecă nu numai lucrarea desfrânării, ci și necurăția lucrată de duhurile-rele în trupul tău.
Ba cel ce așteaptă cununa fecioriei adevărate, neîntinate și desăvârșite, nu-și poartă lupta numai până aci, ci, urmând învățăturii apostolești, se luptă să omoare până și icoana și mișcarea patimii. Dar nici cu atâta nu se mulțumește acela care, cuprins de o puternică dragoste, vrea să se sălășluiască în trupul său fecioria îngerească și neprihănită, ci se roagă ca și însăși amintirea simplă a poftei să fie stinsă, chiar dacă se ivește numai în minte ca o adiere de gând, fără mișcarea și lucrarea patimei trupești. Iar la această stare e cu putință să se ajungă, dacă peste tot se învrednicesc vreunii cu asemenea har, numai prin ajutorul de sus si prin puterea și darul Duhului.
Astfel, cel ce așteaptă cununa fecioriei curate, nemateriale și neprihănite, își răstignește trupul prin osteneli și nevoințe și își omoară mădularele omului pământesc prin înfrânare stăruitoare și răbdătoare, stricând pe omul cel din afară, subțiindu-l, scorojindu-l și făcându-l numai schelet. Aceasta pentru ca, prin credință și lupte și prin lucrarea harului, omul dinlăuntru să se înnoiască,5 înaintând din zi în zi spre tot mai mult bine, crescând în dragoste, împodobindu-se cu blândețe, veselindu-se cu bucuria Duhului, încununându-se cu pacea lui Hristos, sporind în evlavie, întărindu-se întru bunătate, învăluindu-se în frica lui Dumnezeu, luminându-se prin înțelegere și cunoștință, strălucind de înțelepciune și călăuzit de smerenie.
Iar înnoindu-se mintea prin Duhul cu acestea și cu alte asemenea virtuți, descopere în sine pecetea chipului dumnezeiesc, înțelege frumusețea spirituală și negrăită a asemănării cu Domnul și pătrunde bogăția legii lăuntrice a înțelepciunii, care îl învață și se lasă învățată de la sine.
Subțiază-ți deci trupul tânăr, o fiule, și îngrașă-ți sufletul nemuritor cu cele spuse înainte; iar mintea înnoește-ți-o cu virtuțile mai înainte înșirate, prin conlucrarea Duhului. Căci trupul tânăr, îngrășat cu felurite mâncări și cu băutură de vin, e ca un porc gata de junghiere. Sufletul lui e junghiat de aprinderea plăcerilor trupești, iar mintea e robită de fierberea poftelor rele, neputând să se împotrivească plăcerilor trupului. Căci îngrămădirea sângelui pricinuiește împrăștierea duhului. Mai ales băutura de vin nici să n-o miroasă tinerețea, ca nu cumva prin focul îndoit, născut din lucrarea patimei dinăuntru și din băutura de vin, turnată din afară, să i se înfierbânte peste măsură plăcerea trupului și să alunge de la sine plăcerea duhovnicească a durerii născută din străpungerile inimii și să aducă în ea întunecare și împietrire. Ba de dragul poftei duhovnicești, tinerețea nici la saturarea de apă să nu se gândească. Căci puținătatea apei ajută foarte mult la sporirea cumpătării. După ce vei proba aceasta cu lucrul, vei lua singur încredințarea prin experiență. Căci acestea nu ți le rânduim și hotărâm fiindcă vrem să-ți punem asupra un jug silnic, ci, îndemnându-te si sfătuindu-te cu dragoste, ti le dăm ca pe o socotință si cale bună de urmat spre sporirea în fecioria adevărată si în cumpătarea deplină, lăsând la sloboda ta alegere să faci ce vrei.

8. Să vorbim acuma puțin și despre patima nerațională a mâniei, care pustiește, zăpăcește si întunecă tot sufletul, si-l arată pe om asemenea fiarelor în vremea mișcării si lucrării ei mai ales pe cel ce alunecă lesne si repede spre ea. Patima aceasta se sprijină mai ales pe mândrie; prin ea se întărește și se face nebiruită. Căci până ce e udat copacul diavolesc al amărăciunii, al supărării si al mâniei, cu apa puturoasă a mândriei, înflorește și înfrunzește îmbelșugat si aduce mult rod al fărădelegii. Iar clădirea celui rău în suflet nu poate fi doborâtă, până ce are ca sprijin si întărire, temelia mândriei. Dacă vrei, așadar, să se usuce în tine arborele fărădelegii (adecă patima amărăciunii, a mâniei si a supărării) și să se facă neroditor, ca venind securea Duhului să-l taie si să-l arunce în foc cum zice Evanghelia, si să-l scoată afară împreună cu toată răutatea; si dacă vrei să se dărâme si să se surpe casa fărădelegii, pe care cel rău o zidește cu vicleșug în suflet (si o face aceasta adunând de fiecare dată în gând ca pietre felurite pricini "întemeiate sau neîntemeiate, provocate de lucruri si de cuvinte referitoare la cele materiale si ridicând în suflet o clădire a răutății, căreia îi pune ca sprijin și întărire gânduri de mândrie), să ai smerenia Domnului neîncetat în inimă. Să te gândești cine a fost El si ce s-a făcut pentru noi, și din ce înălțimi de lumină a dumnezeirii, - descoperită după putință ființelor de sus și slăvită în ceruri de toată firea rațională a îngerilor, Arhanghelilor, Scaunelor, Domniilor, începătoriilor, Stăpâniilor, Heruvimilor si Serafimilor si a nenumitelor Puteri spirituale, ale căror nume n-au ajuns până la noi, după cuvântul tainic al Apostolului,- în ce adânc de smerenie omenească s-a coborât, prin negrăita Sa bunătate, asemănându-se întru toate nouă, celor ce ședeam în întunericul și în umbra morții» și ajunsesem robi prin călcarea lui Adam fiind stăpâniți de vrăjmaș prin lucrarea patimilor.

9. Căci aflându-ne noi într-o astfel de robie înfricoșată și stăpâniți fiind de moartea nevăzută și vicleană, nu s-a rușinat de noi Stăpânul întregii firi văzute și nevăzute, ci umilindu-Se pe Sine și luând asupra Sa pe omul căzut sub patimile de ocară și sub osânda dumnezeiască, «s-a făcut întru toate asemenea nouă, afară de păcat»,2 adică afară de patimile de ocară. El a luat toate pedepsele trimise asupra omului pentru păcatul neascultării de către hotărârea dumnezeiască: moartea, osteneala, foamea, setea și cele asemenea acestora, făcându-Se ceea ce suntem noi, ca noi să ne facem ceea ce este El; «Cuvântul trup s-a făcut»,3 ca trupul să se facă Cuvânt; «fiind bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui»;4 s-a făcut asemenea nouă din multa iubire de oameni, ca noi să ne facem asemenea Lui prin toată virtutea. Căci de unde a venit Hristos, de acolo se înnoiește, prin harul și puterea Duhului, omul zidit cu adevărat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar prin această înnoire ajunge la măsura dragostei desăvârșite, care aruncă afară frica,5 nemaiputând să cadă niciodată. Căci «dragostea niciodată nu cade»,6 fiindcă «dragostea, zice loan, este Dumnezeu și cine rămâne în dragoste în Dumnezeu rămâne».7 De această măsură s-au învrednicit Apostolii și cei ce s-au nevoit asemenea lor întru virtute si s-au înfățișat pe ei desăvârșiți Domnului, urmând lui Hristos cu dragoste desăvârșită, în toată viața lor.
Gândește-te, așadar, totdeauna fără uitare la umilirea aceasta atât de mare, pe care a luat-o Domnul asupra Sa, din negrăita Sa iubire de oameni; adică la sălășluirea în Maica lui Dumnezeu-Cuvântul, la luarea omului asupra Sa, la nașterea din femeie, la creșterea treptată cu trupul, la ocări, la înjurături, la batjocuri, la luarea în râs, la, bârfiri, la biciuiri, la scuipări, la luarea în bătaie (de joc, la hlamida roșie, la cununa de spini, la osândirea lui de către căpetenii, la strigătul Iudeilor celor fărădelege, și de același neam cu El, împotriva lui: «Ia-L, ia-L, răstignește-L», la cruce, la piroane, la suliță, la adăparea cu oțet și fiere, la triumful păgânilor, la râsul celor care treceau și ziceau: «De ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce și vom crede ție>>,2 și la celelalte patimi, pe care le-a răbdat pentru noi: la răstignire, la moarte, la așezarea de trei zile în mormânt, la coborârea la iad; pe urmă la roadele patimilor, care și cât de mari au fost: la învierea din morți, la scoaterea din iad și din moarte a sufletelor, care s-au împreunat cu Domnul, la înălțarea la ceruri, la șederea de-a-dreapta Tatălui, la cinstea și la slava mai presus de toată începătoria, Stăpânirea și de tot numele ce se numește, la închinarea ce-o aduc toți îngerii Celui întâi născut din morți, din pricina patimilor, după cuvântul Apostolului, care zice: «Aceasta să se cugete în voi, ceea ce și în Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi întocmai cu Dumnezeu, ci s-a umilit pe Sine, chip de rob luând, întru asemănarea omului făcându-se și la înfățișare aflându-se ca omul; si s-a smerit pe Sine ascultător făcându-Se până la moarte, iar moartea a crucii, de aceea si Dumnezeu L-a preaînălțat pe El si i-a dăruit Lui nume mai presus de toate numele, ca în numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubt»,... și următoarele. Iată la ce slavă și înălțime L-au ridicat, după dreptatea lui Dumnezeu, pe Domnul făcut cu, pricinile mai înainte spuse.

10. Prin urmare, de vei păstra în inimă ta fără uitare, cu dragoste și cu simțire aceste amintiri, nu te va stăpâni patima amărăciunii, a mâniei și a supărării. Căci temeliile patimii mândriei, fiind săpate prin smerenia lui Hristos, la care te vei gândi se va surpa ușor și de la sine toată clădirea fărădelegii, adică a mâniei și a supărării. Căci ce inimă aspră și împietrită nu se va frânge de va avea necontenit în minte marea smerenie a dumnezeirii Unuia născut pentru noi și amintirea tuturor patimilor mai înainte spuse? Cine nu se va face de bunăvoie pământ, cenușe si pulbere de călcat de către toți oamenii? Iar dacă se va smeri și se va frânge sufletul astfel, privind la smerenia Domnului, ce mânie va mai putea să stăpânească asupra lui? Dar tot așa de vădit e că uitarea acestor gânduri folositoare și de viață făcătoare, și sora ei lenea, și ajutătoarea tovarășa lor neștiința, care sunt patimile cele mai adânci și lăuntrice, mai greu de surprins si de îndreptat, care și întunecă sufletul cu multă grijă, fac să se încuibeze și să lucreze în el și celelalte patimi, întru cât sădesc nepăsarea și alungă frica de păcate, pregătind drum și lucrare ușoară fiecărei patimi. Căci odată ce sufletul e acoperit de uitarea atotpăcătoasă, de lenea stricăcioasă si de neștiință, maica si doica tuturor relelor, nenorocita de minte se lipește cu ușurință de tot ce se vede, se cugetă sau se aude. De pildă de va vedea frumusețe de femeie, îndată se va răni de pofta trupească. Și așa succedându-se amintirile lucrurilor privite cu patimă si cu plăcere, zugrăvesc din nou înăuntrul sufletului icoanele lor, prin întipărirea înțelesurilor si a gândului păcătos. Iar urmarea este că întinează mintea pătimașă si nenorocită prin lucrarea duhurilor rele.

11. Apoi si trupul dacă e gras si tânăr, sau plin de must, când e ațâțat de amintiri caută să împlinească cu patimă cele cuprinse în ele, fiind împins de poftă, sau săvârșește uneori necurații în vis ori în somn. Căci chiar dacă nu a avut cineva amestecare cu femeia la arătare și e socotit cast, feciorelnic și curat de oameni, ba chiar are renume de sfânt, înaintea lui Dumnezeu, care vede cele ascunse, e socotit ca spurcat, desfrânat si necumpătat; si pe dreptate va fi osândit in ziua aceea, de nu va plânge si nu se va tângui, topindu-si trupul necontenit cu posturi, privegheri si rugăciuni, iar mintea lecuindu-și-o si îndreptându-și-o prin amintiri sfinte și prin meditarea cuvântului dumnezeiesc, aducând pocăință cuvenită lui Dumnezeu, înaintea căruia a si cugetat și făcut relele. Fiindcă nu minte glasul care a zis: «Iar eu vă zic vouă: tot cel ce privește la femeie spre a o pofti pe ea, a si preacurvit cu ea în inima sa»,1 De aceea e de folos tânărului să nu se întâlnească, de e cu putință, de loc cu femei, chiar de sunt socotite sfinte. Iar de se poate, să viețuiască despărțit chiar și de oameni, căci atunci poartă războiul mai ușor și îl cunoaște mai bine; mai ales dacă va fi cu luare aminte la sine însuși si va petrece în cumpătare, cu puțină băutură de apă, în priveghere multă si rugăciuni, și se va sili să fie împreună cu Părinți duhovnicești încercați, lăsându-se înțelepțit si călăuzit.
Căci e primejdios lucru a fi cineva singur, fără martori, se călăuzi după voia sa și a conviețui cu cei neîncercați în războiul duhovnicesc. Unii ca aceștia sunt biruiți de alte feluri de războaie. Căci multe sunt meșteșugirile păcatului si se țin bine ascunse; și felurite curse și-a întins vrăjmașul pretutindeni. De aceea, dacă e cu putință, e bine să te silești și să te străduiești a fi sau a te întâlni neîncetat cu bărbați cunoscători. În felul acesta, deși nu ai tu însuti făclia adevăratei cunoștințe, fiind încă nedesăvârșit cu vârsta duhovnicească și prunc, dar însoțindu-te cu cel ce o are, nu vei umbla în întunerec, nu te vei primejdui de lanțuri și de curse si nu vei cădea între fiarele lumii spirituale, care pândesc în întunerec și răpesc și ucid pe cei ce umblă în el fără făclia spirituală a cuvântului dumnezeiesc.

12. Știu că vrei si tu, fiule, să dobândești înlăuntrul tău făclia luminii înțelegătoare si a cunoștinței duhovnicești, ca să poți umbla fără să te poticnești în cea mai adâncă noapte a veacului acestuia, și pașii să-ți fie îndreptați de Domnul. Căci ai dorit foarte tare cale Evangheliei, după cuvântul prorocesc, adică să urmezi cu credință înfocată poruncilor evanghelice mai desăvârșite și să te faci părtaș, prin dorință și rugăciune, la patimile Domnului. De aceea, am să-ti arăt o metodă minunată si o regulă a chipului duhovnicesc de viață. Ea nu are lipsă de osteneală si de nevoință trupească, ci de osteneală sufletească, de supravegherea minții și de un cuget atent, care e ajutat de frica si de dragostea lui Dumnezeu. Prin această metodă vei putea cu ușurință să pui pe fugă mulțimea vrăjmașilor, asemenea fericitului David, care a răpus pe un uriaș al celor de alt neam prin credință și încredere în Dumnezeu, și așa a pus pe fugă cu ușurință, împreună cu poporul său, zecile de mii ale dușmanilor.
Ținta cuvântului nostru este să atragă atenția asupra celor trei uriași puternici și tari ai celor de alt neam, pe care se reazămă toată puterea potrivnică a lui Holofern cel spiritual. Dacă aceștia vor fi răpuși și uciși toată puterea duhurilor necurate va slăbi cu ușurință, până se va topi cu totul. Cei trei uriași ai celui rău, care sunt socotiți ca cei mai tari, sunt cele trei rele amintite mai-nainte: neștiința, maica tuturor relelor; uitarea, sora împreună lucrătoare și slujitoarea ei, și nepăsarea trândavă, care țese veștmântul și acoperemântul norului negru așezat peste suflet și care le sprijină pe amândouă, le întărește, le susține și sădește în sufletul cel fără grijă răul înrădăcinat și statornic. Prin nepăsarea trândavă, prin uitare și prin neștiință se întăresc și se măresc proptelele celorlalte patimi. Căci ajutându-se întreolaltă și neputând să ființeze fără să se susțină una pe alta, ele se dovedesc puteri tari ale vrăjmașului și căpetenii puternice ale celui rău. Prin ele se întărește și pe ele se reazămă toată oastea duhurilor răutății, ca să-și poată duce la îndeplinire planurile. Fără ele nu se pot susține nici cele mai-nainte spuse.

13. De vrei, așadar, să dobândești biruință împotriva patimilor mai-nainte pomenite și să pui pe fugă ușor mulțimea vrăjmașilor spirituali de alt neam, adună-te în tine însuți prin rugăciune și prin ajutorul lui Dumnezeu. Pătrunzând astfel în adâncurile inimii, caută urma acestor trei uriași puternici ai diavolului, adică a uitării, a nepăsării trândave și a neștiinței, care sunt propteaua dușmanilor spirituali de alt neam și pe sub care furișându-se celelalte patimi ale răutății, lucrează, viețuiesc și prind putere în inimile celor iubitori de plăcere și în sufletele neînvățate. Si prin multa atenție și supraveghere a minții, folosindu-te și de ajutorul de sus, vei afla relele cunoscute celorlalți și, socotite că nici n-ar fi rele, dar care sunt mai stricăcioase decât celelalte. Iar prin armele dreptății, care sunt contrare lor, adică prin amintirea cea bună, cari e pricina tuturor bunătăților, prin cunoștința luminată, prin care sufletul, priveghind alungă de la sine întunerecul neștiinței, și râvna cea bună, care îndrumă și zorește sufletul spre mântuire, vei birui întru puterea Duhului Sfânt, prin rugăciune, și cerere, vitejește și bărbătește pe cei trei uriași mai sus pomeniți ai vrăjmașilor spirituali. Prin amintirea cea prea buna, cea după Dumnezeu, socotind totdeauna «câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt cu nume bun, fie că e virtute, fie că e laudă»,1 vei alunga de la tine uitarea atotpăcătoasă; prin, cunoștința luminată și cerească vei nimici neștiința pierzătoare. A întunerecului; iar prin râvna atotvirtuoasă și prea bună, vei scoate afară nepăsarea trândavă, care lucrează în suflet păcatul necredinții în Dumnezeu, înrădăcinat acolo. De vei câștiga virtuți, nu prin simpla voință a ta, ci cu puterea lui Dumnezeu și cu conlucrarea Duhului Sfânt, prin multă atenție și rugăciune, vei putea să te izbăvești de cei trei uriași mai-nainte pomeniți ai celui viclean. Căci armonia cunoștinței adevărate cu amintirea cuvintelor lui Dumnezeu și cu râvna cea bună, când va fi silită să stăruie în suflet, prin harul lucrător, și va fi păzită cu grijă, va șterge din el urmele uitării, ale neștiinței și ale nepăsării trândave și le va reduce la neființă, iar pe urmă va împărați în suflet harul, întru Domnul nostru Iisus Hristos, căruia fie slava și stăpânirea în vecii vecilor, Amin.