Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru
Talasie Libianul și Africanul

Despre dragoste, înfrânare și petrecerea cea după minte
către Pavel presbiterul

SUTA ÎNTÂIA

Al cărei acrostih este acesta: Fratelui duhovnicesc și iubitului Domn Pavel, Talasie, la arătare isihast, iar în realitate căutător de slavă deșartă.
1. Dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au, cu Dumnezeu și întreolaltă".
2. Mintea, care a dobândit dragoste duhovnicească nu cugetă despre aproapele cele ce nu se potrivesc cu dragostea.
3. Cel ce binecuvântează cu gura dar disprețuiește cu inima ascunde fățărnicia sub chipul dragostei.
4. Cel ce a dobândit dragoste rabdă fără să se tulbure supărările și suferințele ce-i vin de la dușmani.
5. Singură iubirea unește zidirea cu Dumnezeu și făpturile întreolaltă în același cuget.
6."Dragoste adevărată a dobândit acela care nu suferă bănuieli și vorbe împotriva aproapelui.
7. Cinstit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor este acela care nu încearcă nimic pentru surparea dragostei.
8. De dragostea nefățarnică ține cuvîntul adevărat pornit din conștiința cea bună.
9. Cel ce aduce fratelui la cunoștință ocările altuia, ascunde pizma sub înfățișarea bunăvoinței.
10. Precum virtuțile trupești își atrag slava de la oameni, așa cele duhovnicești pe cea de la Dumnezeu.
11. Dragostea și înfrânarea curățesc sufletul, dar mintea o luminează rugăciunea curată.
12. Bărbat puternic este acela" care alungă păcatul prin făptuire și cunoștință.
13. Cel ce a dobândit nepătimirea și cunoștința duhovnicească a aflat har la Dumnezeu.
14. De vrei a birui gândurile pătimașe, câștigă înfrânarea și dragostea față de aproapele.
15. Păzește-te de neînfrânare și ură și nu vei întâmpina piedică în vremea rugăciunii tale.
16. Precum nu se pot vedea aromate în mocirlă, așa nici bună mireasmă dragostei în sufletul celui ce ține minte răul.
17. Stăpânește cu vitejie mânia și pofta și te vei izbăvi degrabă de gândurile rele.
18 Slava deșartă o stingi făptuind în ascuns; iar mândria o izgonești nedisprețuind pe nimeni.
19 De slava deșartă ține fățărnicia și minciuna, iar de mândrie părerea de sine și pizma.
20. Povățuitor este acela ce se stăpânește pe sine și-și supune sufletul și trupul rațiunii.
21. Sinceritatea prietenului se arată la vreme de cercare, dacă ia parte la necaz.
22. Asigură-ți simțurile cu chipul (modul) isihiei și cumpănește gândurile care stau în inimă.
23. întâmpină fără pomenire de rău gândurile de supărare; iar față de cele iubitoare de plăcere arată-te cu vrăjmășie.
24. Liniștea (isihia), rugăciunea, dragostea și înfrânarea, sunt o căruță cu patru roate, care suie mintea la ceruri.
25. Topește-ți trupul cu foamea și privegherea și vei alunga gândul josnic al plăcerii.
26. "Precum se topește ceara de fața focului",2 așa gândul necurat de frica lui Dumnezeu.
27. Rea pagubă este pentru sufletul înțelept să zăbovească mintea multă vreme într-o patimă de ocară.
28. Rabdă întâmplările de întristare și de durere, că prin acestea te curățește purtarea de grijă (Providența)
a lui Dumnezeu.
29. Dacă ai aruncat materia și te-ai lepădat de lume, leapădă-te acum și de gândurile rele.
30. Lucrarea proprie a minții e să se ocupe neîncetat cu cuvintele lui Dumnezeu.
31. Precum lucrul lui Dumnezeu este să cârmuiască lumea, așa a sufletului este să-și cârmuiască trupul.
32. Cu ce nădejde vom întâmpina pe Hristos, dacă am slujit până acum plăcerilor trupului?
33 Plăcerea se stinge prin reaua pătimire și prin întristare, fie prin cele de Dună voie, fie prin cele aduse de Providență.
34. Iubirea de argint este o materie a patimilor, întrucât face să crească plăcerea generală.
35 Lipsa plăcerii naște întristarea: iar plăcerea e împreunată cu toată patima.
36. Cu măsura cu care masori trupului tău, ți se va măsura întors din partea lui Dumnezeu.
37. Fapta judecății dumnezeiești e răsplătirea dreaptă a celor săvârșite în trup.
38. Virtutea și cunoștința nasc nemurirea; lipsa lor e maica morții.3
39 întristarea după Dumnezeu stinge plăcerea; iar stingerea plăcerii înseamnă învierea sufletului.
40. Nepătimirea este nemișcarea sufletului spre păcat. Dar ea nu se-poate ajunge fără mila lui Hristos.
41. Mântuitorul sufletului și al trupului este Hristos. Cel ce pășește pe urmele Lui se slobozește de păcat.
42. De vrei să dobândești mântuirea, leapădă-te de plăceri și ia asupra ta înfrânarea și dragostea, împreună cu rugăciunea stăruitoare.
43 De nepătimire ține dreapta socoteală adevărată (discernământul). Urmând acesteia, fă totul cu măsură și rânduială.
44. Domnul și Dumnezeul nostru este Iisus Hristos; mintea, care urmează Lui, nu va rămâne în întuneric.
45. Adună-ți mintea și păzește-ți gândurile; și pe care le vei afla pătimașe, războiește-le.
46. Trei sunt căile prin cari primești gânduri: simțirea (lucrarea simțurilor), amintirea și starea mustului (amestecarea) din trup. Dar cele mai stăruitoare sunt cele din amintire.
celor netrupești și care este începutul și sfârșitul lumii.
48. Nu uita de făptuire și ți se va lumina mintea ta. "Comori ascunse și nevăzute, zice, îți voi deschide ție în chip ascuns".
49. Cel ce s-a slobozit de patimi a aflat har la Dumnezeu și cel ce s-a învrednicit de cunoștință mare milă.
50. Mintea slobozită de patimi se face în chipul luminii luminându-se neîncetat de contemplațiile lucrurilor.
51. Lumina sufletului este sfânta cunoștință, de care fiind lipsit cel fără de minte, umblă în întuneric.
52. Cel ce petrece în întuneric este lipsit de minte. Pe el îl ia în primire întunericul neștiinței.
53. Cel ce iubește pe Iisus se va slobozi de păcat. Iar cel ce urmează Lui va vedea cunoștința adevărată.
54. Mintea slobozită de patimi vede gândurile simple, atât când veghează trupul, cât și în somn.
55. Mintea curățită la culme se simte strâmtorată de lucruri și vrea să fie mereu afară de toate cele create.

32. Cu ce nădejde vom întâmpina pe Hristos, dacă am slujit până acum plăcerilor trupului?
33. Plăcerea se stinge prin reaua pătimire și prin întristare, fie prin cele de bună voie, fie prin cele aduse de Providență.
34. Iubirea de argint este o materie a patimilor, întrucât face să crească plăcerea generală.
35. Lipsa plăcerii naște întristarea: iar plăcerea e împreunată cu toată patima.
36. Cu măsura cu care masori trupului tău, ți se va măsura întors din partea lui Dumnezeu.
37. Fapta judecății dumnezeiești e răsplătirea dreaptă a celor săvârșite în trup.
38. Virtutea și cunoștința nasc nemurirea; lipsa lor e maica morții.
39. întristarea după Dumnezeu stinge plăcerea; iar stingerea plăcerii înseamnă învierea sufletului.
40. Nepătimirea este nemișcarea sufletului spre păcat. Dar ea nu se poate ajunge fără mila lui Hristos.
41. Mântuitorul sufletului și al trupului este Hristos. Cel ce pășește pe urmele Lui se slobozește de păcat.
42. De vrei să dobândești mântuirea, leapădă-te de plăceri și ia asupra ta înfrânarea și dragostea, împreună cu rugăciunea stăruitoare.
43. De nepătimire ține dreapta socoteală adevărată (discernământul). Urmând acesteia, fă totul cu măsură și rânduială.
44. Domnul și Dumnezeul nostru este Iisus Hristos; mintea, care urmează Lui, nu va rămâne în întuneric.
45. Adună-ți mintea și păzește-ți gândurile; și pe care le vei afla pătimașe, războiește-le.
46. Trei sunt căile prin cari primești gânduri: simțirea (lucrarea simțurilor), amintirea și starea mustului (amestecarea) din trup. Dar cele mai stăruitoare sunt cele din amintire.
47. Cel căruia i s-a dat înțelepciune cunoaște scopurile celor netrupești și care este începutul și sfârșitul lumii.
48. Nu uita de făptuire și ți se va lumina mintea ta.
"Comori ascunse și nevăzute, zice, îți voi deschide ție în chip ascuns".
49. Cel ce s-a slobozit de patimi a aflat har la Dumnezeu și cel ce s-a învrednicit de cunoștință mare milă.
50. Mintea slobozită de patimi se face în crupul luminii luminându-se neîncetat de contemplațiile lucrurilor.
51. Lumina sufletului este sfânta cunoștință, de care fiind lipsit cel fără de minte, umblă în întuneric.
52. Cel ce petrece în întuneric este lipsit de minte. Pe el îl ia în primire întunericul neștiinței.
53. Cel ce iubește pe Iisus se va slobozi de păcat. Iar cel ce urmează Lui va vedea cunoștința adevărată.
54. Mintea slobozită de patimi vede gândurile simple,5 atât când veghează trupul, cât și în somn.,
55. Mintea curățită la culme se simte strâmtorată de lucruri și vrea să fie mereu afară de toate cele create
56. Fericit este cel ce a ajuns la nesfârșirea fără margini; și a ajuns acela care a trecut peste cele mărginite.
57. Rațiunile lui Dumnezeu le cercetează acela care-L cinstește pe El. Dar le află cel îndrăgostit de adevăr.
58. Mintea ce se mișcă din dreptate află adevărul. Dar cea care se mișcă din vreo patimă nu-l va afla.
59. Precum în ființă Dumnezeu este necunoscut, așa în măreție este fără margini.
60. Ființa care nu are început și sfârșit nu poate fi înțeleasă după firea ei.
61. Mântuirea fiecărei făpturi stă în purtarea de grijă, mai presus de orice bunătate, a Făcătorului.
62. Domnul sprijină pe toți cei căzuți în stări vrednice de milă și ridică pe toți cei frânți.
63. Hristos este judecătorul viilor și al morților și. răsplătitorul faptelor fiecăruia.
64. De vrei să-ți stăpânești sufletul și trupul, taie de mai înainte pricinile patimilor.
65. Unește-ți puterile sufletului cu virtuțile și le vei despărți cu siguranță de toată pornirea patimilor.
66. Strunește cu înfrânarea pornirile poftei; iar pe ale iuțimii cu dragostea duhovnicească.
67. Liniștea (isihia) și rugăciunea sunt cele mai mari arme ale virtuții, căci acestea, curățind mintea, o fac străvăzătoare.
68. Numai întâlnirea duhovnicească folosește. Iar decât toate celelalte, mai de preț este liniștea (isihia).
69. Dintre cele cinci feluri de întâlniri, alege trei; pe al patrulea să nu-l obișnuiești des, iar de al cincilea îndepărtează-te.
70. Liniștea o iubește cel ce nu pătimește față de cele ale lumii.
71. Conștiința este un învățător sincer. Cine ascultă de ea petrece fără greșeală.
72. Conștiința numai pe aceia nu-i judecă ce au ajuns la culmea virtuții, sau a păcatului.
73. Nepătimirea cea mai înaltă face gândurile simple. Iar cunoștința cea mai înaltă stă înaintea Celui mai presus de cunoștință.
74. Întristarea cea de ocară e pricinuită de lipsa plăcerilor. Cel ce le disprețuiește pe acestea petrece neîntristat.
75. Întristarea, peste tot, este lipsa plăcerii, fie a celei după Dumnezeu, fie a celei după lume.
76. Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea viețuiește în ceruri.
77. Om nenorocit este acela care prețuiește prin fapte trupul mai mult decât sufletul și lumea mai mult decât pe Dumnezeu.
78. Dragoste deopotrivă față de toți a câștigat acela care nu pizmuiește pe cei strădalnici, iar de cei răi are milă.
79 După adevăr ar trebui să conducă acela care impune mai întâi sufletului și trupului său legile virtuții.
80. Neguțător duhovnicesc este acela care pentru cele viitoare se leapădă deopotrivă atât de cele plăcute cât și de cele acre ale vieții.
81. Sufletul se întărește prin dragoste și înfrânare; iar mintea, prin rugăciunea curată și vederea (contemplarea) duhovnicească.
82. Auzind un cuvânt folositor, nu judeca pe cel ce-l spune, ca să nu te lipsești de sfatul folositor.
83. Socotința vicleană gândește rele și preface vredniciile aproapelui în scăderi.
84. Nu crede gândului care judecă pe aproapele. Căci numai cine are vistierie rea gândește cele rele.
85. Inima bună poartă gânduri bune. Căci precum este comoara ei, așa sunt și gândurile ei.
86. Păzește-ți gândurile și fugi de păcat, ca nu cumva, întunecându-se mintea, să vezi unele în locul altora.
87. întărește-te gândindu-te la Iudeii care, orbiți de pizmă, L-au socotit pe Domnul și Dumnezeul nostru drept Belzebut.
88. Bănuiala rea întunecă cugetarea și te face să vezi, în loc de cale, cele alăturea de cale.
89. Păcatele stau alăturea de virtuți, și de aceea cei răi iau virtuțile drept păcate.
90. Mintea zăbovind în plăcere sau în întristare cade repede în patima trândăviei.
91. Conștiința curată ridică sufletul. Iar gândul murdar îl doboară la pământ.
92. Răscolindu-se, patimile alungă slava deșartă; iar de sunt înlăturate, aceea iarăși se întoarce.
93. De vrei să te izbăvești de toate patimile, apucă-te de înfrânare, de dragoste și de rugăciune.
94. Mintea zăbovind prin rugăciune la Dumnezeu izbăvește și partea pasională a sufletului de patimi.
95. Dumnezeu dând ființă făpturilor, a legat totodată toate prin purtarea Sa de grijă (prin Providență).
96. Iar fiind Stăpân și făcându-Se rob, a arătat zidirii culmea purtării Sale de grijă (culmea Providenței Sale).
97. Căci Dumnezeu și Cuvântul Întrupându-Se neschimbat s-a unit cu toată zidirea prin trup6.
98. Minune străină se întâmplă în cer și pe pământ, că Dumnezeu este pe pământ și omul în ceruri.
99. Ca unind pe oameni cu îngerii să dăruiască totodată întregii zidiri dumnezeirea.
100. Cunoștința Sfintei și celei de o ființă Treimi este sfințire și îndumnezeire pentru îngeri și pentru oameni.
101. Iertarea păcatelor este slobozire de patimi. Cina n-a fost încă slobozit prin har, n-a dobândit încă iertarea.

SUTA A DOUA

Al cărei acrostih este acesta: Roagă-te pentru mine, frate preacinstite, că mari rele aștept, vrednice de mine, întristări pentru suflet și dureri pentru trup.
1. De vrei să te izbăvești dintr-o dată de păcate, leapădă-te de iubirea de sine, maica tuturor relelor.
2. Sănătatea sufletului este nepătimirea și cunoștința. La ea nu poate ajunge cel ce slujește plăcerilor.
3. înfrânarea cu răbdare și dragostea cu îndelungă răbdare usca plăcerile trupești și sufletești.
4. Începutul relelor din suflet este iubirea de șine. Iar iubirea de sine este iubirea de trup.
5. E propriu celui rațional să se supună rațiunii și să-și strunească și robească trupul
6. Este o rușine pentru omul rațional să se supună părții neraționale și să slujească poftelor urâte ale ei.
7. Este o faptă rea a sufletului rațional să părăsească pe Ziditorul și să se închine trupului.
8. Ți s-a poruncit să ai trupul slujitor, nu să slujești plăcerilor Iui, împotriva firii.
9. Rupe legăturile iubirii față de trup și să nu dai nimic slugii ceea ce nu-i neapărată trebuință.
10. Închide simțirile în cetatea liniștii, ca să nu tragă mintea spre poftele lor.
11. Cele mai bune arme ale celui ce se liniștește cu răbdare sunt înfrânarea, dragostea, rugăciunea, atenția și citirea.
12. Nu va înceta mintea să se învârtească în jurul plăcerilor până ce va fi pus. stăpânire peste trup.
13. Să luptăm pentru porunci ca să ne izbăvim de patimi; și pentru dumnezeieștile dogme ca să ne învrednicim de cunoștință.
14. Netulburarea (nemurirea) sufletului stă în nepătimire și cunoștință; de ea nu se poate împărtăși cel ce slujește plăcerilor.
15. Pune stăpânire pe trup stingând plăcerile, și eliberează-l de robia cea grea.
16. Fiind zidit slobod și chemat la slobozenie, nu răbda să fii rob patimilor necurate.
17. Dracii leagă mintea de cele supuse simțurilor, prin întristări și plăceri, pofte și temeri.
18. Frica Domnului stăpânește poftele și întristarea după Dumnezeu alungă plăcerea.
19. Pofta după înțelepciune disprețuiește frica și plăcerea cunoștinței izgonește întristarea.
20. Scripturile cuprind acestea patru: poruncile, dogmele, amenințările, făgăduințele.
21. Pofta e oprită de înfrânare și osteneală; și e micșorată de liniște și de dragostea dumnezeiască.
22. Să nu înțepi pe fratele cu vorbe de ghicituri; căci nu vei răbda când vei primi cele asemenea.
23. Mânia e oprită de îndelunga răbdare și de nepomenirea răului; și e micșorată de dragoste și de împreuna pătimire (compătimire).
24. Cui i s-a dat cunoștință i s-a dat lumina înțelegerii. Iar cel ce primind-o o necinstește va vedea întuneric.
25. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu naște nepătimirea; iar nepătimirea sufletului păstrează cunoștința.
26. Ridică cele supuse șanțurilor la o vedere cu mintea (la o contemplație inteligibilă) și vei înălța simțirea deasupra celor supuse simțurilor.
27. Femeia sensibilă închipuiește sufletul activ, cu care însoțindu-se mintea11 naște virtuțile
28. Cercetarea cuvintelor lui Dumnezeu îi aduce cunoștință de Dumnezeu celui ce o caută întru adevăr, cu evlavie și cu dor.
29. Ceea ce este lumina pentru cei ce văd și pentru cele văzute, aceea este Dumnezeu pentru cei ce cugetă și pentru cele cugetate.
30. Tăria sensibilă (cerul) închipuiește tăria credinței, în care strălucesc toți sfinții ca niște luminători.
31. Ierusalimul este cunoștința cerească a celor netrupești. Căci în ea se contemplă vederea păcii.
32. Nu uita de făptuire. Găti uitând de ea se împuținează cunoștința, și făcându-se foamete, te vei coborî în Egipt.
33. Libertatea spirituală (mintală) stă în izbăvirea de patimi. La ea nimeni nu ajunge fără mila lui Hristos.
34. Pământul făgăduinței este împărăția Cerurilor, pe care ne-o câștigă nepătimirea, și cunoștința.
35. Egiptul spiritual este întunecimea patimilor. La el nimeni nu coboară dacă nu cade la foamete.
36.Obișnuiește-ți urechea să asculte des cuvinte duhovnicești și mintea ta se va depărta de gândurile necurate.
37. Singur Dumnezeu e bun și înțelept prin fire. Dar se face și mintea prin împărtășire, dacă se străduiește.
38. Stăpânește-ți stomacul, somnul, mânia și limba; și nu vei lovi de piatră piciorul tău.
39. Nevoiește-te să iubești pe tot omul deopotrivă și vei alunga de-a valma toate patimile.
40. Vederea (contemplarea) celor supuse simțurilor este o lucrare comună a minții și a simțirii, Dar cunoștința celor inteligibile este numai a minții.
41. Este cu neputință minții să se îndeletnicească cu cele inteligibile, de nu va tăia afecțiunea față de simțire și față de cele supuse simțurilor.
42. Simțirea e dusă de o împătimire firească spre cele supuse simțurilor și fiind atrasă de acelea trage după sine și mintea.
43. Încovoaie simțirea spre slujirea minții și nu-i da vreme ca să o tragă ea pe aceea spre sine.
44. Când se întâmplă ca mintea să se îndeletnicească cu cele supuse simțurilor, atrage simțirea la ea, ridicând în minte cele ce stau în față.
45. Semnul că mintea se îndeletnicește cu cele inteligibile îl avem în aceea că disprețuiește toate cele ce desfătează simțirea.
46. Când mintea e deschisă spre vederea celor inteligibile, are față de ele o plăcere cu anevoie de pierdut.
47. Când mintea se îmbogățește de cunoștința Unității, a pus cu totul stăpânire și pe simțire.
48. împiedică-ți mintea să se învârtească în jurul celor supuse simțurilor ca să nu-și rodească prin ele plăceri și întristări.
49. Cele cu care se îndeletnicește mintea întru cele dumnezeiești își fac și din partea pătimitoare (pasională, afectivă) armă dumnezeiască.
50. Este cu neputință minții să se pătrundă de cunoștință14, de nu-și va fi apropiat mai înainte partea pasională din sine prin virtuțile sale.
51. Mintea se face străină de cele ale lumii, atunci când își taie orice afecțiune față de simțire.
52. De firea părții raționale a sufletului ține să se îndeletnicească cu cunoștința lui Dumnezeu; iar de a celei pasionale să îmbrățișeze dragostea și înfrânarea.
53. Este cu neputință minții să zăbovească la un lucru supus simțurilor, dacă n-a câștigat o patimă față de el.
54. Minte desăvârșită este aceea care s-a îmbibat de cunoștință; iar suflet desăvârșit este acela care s-a țesut cu virtuțile.
55. Afecțiunea minții față de simțire o face roabă plăcerilor trupului.
56. Mintea e clintită din locul cunoștinței, când partea pasională (afectivă) a sufletului iese din virtuțile sale.
57. Am luat putere să ne facem fii ai lui Dumnezeu. Dar nu ne vom face, de nu ne vom dezbrăca de patimi.
58. Nimeni să nu-și închipuie că a ajuns fiu al lui Dumnezeu în chip actual, dacă nu a dobândit încă în sine trăsăturile dumnezeiești.
59 Asemănarea în purtare cu binele sau cu răul face sau fii ai lui Dumnezeu, sau fii ai satanei.
60. Bărbat chibzuit este cel ce ia aminte la sine și se grăbește să se despartă de toată întinăciunea.
61. Sufletul împietrit când e bătut nu simte, iar pe binefăcătorul său nu-l recunoaște.
62. Haina murdară scoate pe cel ce-o poartă afară de la nunta dumnezeiască și-l face părtaș de întunericul de afară.
63. Cel ce se teme de Domnul se îngrijește de sufletul său și se izbăvește pe sine de tovărășia cea rea.
64. Este cu neputință să dobândească mila lui Dumnezeu cel ce L-a părăsit pe El și slujește plăcerilor.
65. Chiar dacă nu vrem să credem, Iisus a zis că nimenea nu poate sluji la doi domni.
66. Sufletul întinat de patimi s-a împietrit și nu primește să creadă fără tăieri și arsuri.
67. Pe cei învârtoșați îi iau în primire probe înfricoșate. Căci fără dureri nu primesc să se înmoaie.
68. Bărbatul chibzuit se îngrijește de sine și prin dureri de bună voie ocolește pe cele fără voie.
69. Grija de suflet se arată în reaua pătimire și în smerenie, prin care iartă Dumnezeu toate păcatele.
70. Precum poftele și mâniile înmulțesc păcatele, așa înfrânarea și smerenia le Șterg.
71..întristarea după Dumnezeu frânge inima; iar întristarea e născută de frica de munci.
72. întristarea după Dumnezeu curățește inima și depărtează de la ea întinăciunea plăcerilor.
73. Răbdarea este iubirea de osteneală a sufletului. Iar unde este iubire de osteneală, s-a scos afară iubirea de plăcere.
74. Orice păcat se face pentru plăcere și orice iertare vine pentru reaua pătimire și pentru întristare.
75. Cel ce nu vrea să se pocăiască prin osteneli de bună voie cade, potrivit Providenței, în osteneli fără voie.
76. Hristos este Mântuitorul lumii întregi și a dăruit oamenilor pocăința spre mântuire.
77. Pocăința naște păzirea poruncilor; iar păzirea poruncilor aduce curăția sufletului.
78. Curăția sufletului înseamnă izbăvirea de patimi; iar izbăvirea de patimi naște dragostea17.
79. Suflet curat este acela care iubește pe Dumnezeu; iar minte curată aceea care s-a despărțit de neștiință.
80. Luptă pentru poruncile lui Hristos până la moarte; căci curățindu-te prin ele, vei intra în viață.
81. Folosește-te de trup ca de un slujitor al poruncilor, păzindu-l cu toată puterea nesupus plăcerilor18 și fără boală.
82. Răscoala trupului vine din neglijarea rugăciunii, a dietei și liniștii celei bune.
83. Liniștea cea bună naște roade bune: înfrânarea, dragostea și rugăciunea curată.
84. Cetirea și rugăciunea curățesc mintea; iar dragostea și înfrânarea partea pasională (afectivă) a sufletului.
85. Păzește aceeași înfrânare totdeauna, ca să nu cazi, prin neegalitate, în cele contrare.
86. Cel ce-și pune legi sie-și să nu se facă neascultător sie-și. Căci cel ce se nesocotește pe sine,pe sine se amăgește.
87. Sufletele pătimașe sunt apusuri spirituale, căci acestora le-a apus Soarele dreptății.
88. Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui Dumnezeu, prin bunătate, înțelepciune, putere și dreptate.
89. Deprinderea păcatului este boala sufletului. Iar - păcatul cu lucrul este moartea lui.
90. Nepătimirea desăvârșită este sărăcia spirituală, la care, ajungând mintea, se desparte de cele de aici.
91. Păzește într-o armonie virtuțile sufletului; căci din acestea se naște roadă dreptății.
92. Zic Părinții că vederea celor inteligibile este netrupească, fiind cu totul liberă de materie și formă.19
93. Precum cele patru stihii sunt din materie și formă, așa și trupurile plăsmuite din ele sunt din acelea.
94. Cuvântul făcându-Se trup din iubirea de oameni, nici ceea ce era n-a prefăcut, nici ceea ce a devenit n-a preschimbat.
95. Precum zicem că Hristos cel unul este din dumnezeire și omenitate și în dumnezeire și omenitate, așa zicem că este din două firi și în două firi. .
96. Mărturisim un singur ipostas al lui Hristos în două firi, unite neîmpărțit.
97. Slăvim neîmpărțit ipostasul cel unul al lui Hristos și mărturisim neamestecată unirea firilor.
98. Ne închinăm unei Ființe a dumnezeirii în trei ipostasuri și mărturisim Sfânta Treime cea de o ființă.
99. Proprietățile deosebite ale celor trei ipostasuri sunt: cea de Tată cea de Fiu și purcederea. Iar comun celor trei ipostasuri au: ființa, firea, dumnezeirea și bunătatea.

SUTA A TREIA

Al cărei acrostih este acesta: dar rele eu, adevărat nu sunt cele pare întristează trupul, dar sufletul îl curăță, ci cele care întristează conștiința, iar trupul îl desfătează20.
1. Despre Cel din fire bun cugetă cele bune. Și despre tot omul gândește numai bine.
2. În ziua judecății ne va cere Dumnezeu să dăm socoteală pentru cuvinte, fapte și gânduri.
3. Deprinderea virtuții sau a păcatului ne mișcă să gândim, să grăim, sau să săvârșim cele bune sau cele rele.
4. Mintea stăpânită de patimi cugetă cele ce nu se cuvin. Iar cugetarea aceasta o fac arătată cuvintele și faptele.
5. Gândului rău îi premerge patima. Iar pricina patimii este simțirea (percepția prin simțuri), precum pricina relei întrebuințări a acesteia este mintea.
6. Încuie simțirea și războiește închipuirea (prejudecata); și dezrădăcinează patimile cu armele poruncilor.
7. Păcatul învechit cere nevoința (asceză) îndelungată.
Căci obișnuința învârtoșată nu poate fi clintită din loc dintr-o dată.
8. Nevoința stăruitoare în înfrânare și dragoste prin răbdare și liniște scoate cele înrădăcinate.
9. Mișcă-ți mintea necontenit la rugăciune și vei împrăștia gândurile care stăruiesc în inimă.
10. Nevoința are trebuință de răbdare și de îndelungă răbdare. Căci numai prin osteneală îndelungată se izgonește iubirea de plăcere.
11. Te vei deda ușor cu ostenelile nevoinței, de vei face toate cu măsură și cu rânduială.
12. Păzește aceeași măsură în nevoință și să nu dezlegi canonul fără trebuință.
13. Precum dragostea și înfrânarea curățesc gândurile, așa contemplația și rugăciunea toată înălțarea trufașă.
14. Conștiința curată o fac ostenelile nevoinței, ca postul, privegherea, răbdarea și îndelunga răbdare. .
15. Cel ce rabdă loviturile încercărilor fără voie se face smerit la cuget, bine nădăjduitor și cercat
16. Răbdarea este iubirea de osteneli a sufletului. Ea constă din osteneli de bună voie și din încercări fără de voie.
17. Păcatul e veștejit de stăruința în suferințe și e ars deplin de răbdarea până la capăt.
18. Venirea ostenelilor îndurerează simțirea; iar venirea întristării înlătură plăcerea.
19. Patru sunt patimile (afectele) cele mai generale, pe care le folosește Providența cu înțelepciune una împotriva alteia.
20. Venirea întristării strâmtorează plăcerea; iar frica de chinuri veștejește pofta.
21. Mintea chibzuită își întărește sufletul și-și deprinde trupul la toată nevoința.
22. Străduiește-te să faci monah nu numai pe omul din afară, ci și pe omul dinlăuntru, izbăvîndu-l de patimi.
23. Prima lepădare este lepădarea de lucruri; a doua și a treia este lepădarea de patimi și de neștiință.
24. Ușor se izbăvește cineva, dacă vrea, de lucruri. Dar nu cu puțină osteneală de patimile21 față de ele.
25. Stăpânindu-ți pofta, vei birui și mânia; căci ea este pricina care stârnește mânia.
26. Oare ne-am izbăvit de gândurile pătimașe și ne-am apucat de rugăciunea curată și nematerială, sau nu?
27. Mare este mintea care s-a izbăvit de patimi și s-a despărțit de făpturi și petrece în Dumnezeu.
28. Cel ce înaintează filosofează în acestea trei: în porunci, în dogme și în credința Sfintei Treimi.
29. Mintea izbăvită de patimi se află în acestea: în gânduri simple, în contemplarea făpturilor și în lumina veșnică.22
30. în sufletele noastre se ascund patimi foarte rele. Ele se dau însă pe față abia când se arată lucrurile.
32. Patimile sunt stârnite de acestea trei: de amintire, de starea mustului din trup și de simțire (percepția simțuală), precum s-a zis.
33. Mintea care a-închis simțirea și și-a făcut egală starea mustului din trup23 nu mai are război decât cu amintirea.
34. Patimile sunt stârnite de simțire, atunci când nu e de față și dragostea duhovnicească.
35. Postul cumpătat, privegherea și cântarea de psalmi fac egală starea trupului.
36. Aceste trei schimbă în rău starea trupului: lipsa de regulă în hrană, schimbarea aerului și atingerea dracilor.
37. Amintirile pătimașe sunt făcute simple24 prin rugăciune, citire, înfrânare și dragoste.
38. închide întâi simțirea prin liniște și apoi luptă cu armele virtuților împotriva amintirilor.
39. Păcatul cu cugetul este reaua întrebuințare a gândurilor; iar păcatul cu fapta este reaua întrebuințare a lucrurilor.
40. Reaua folosire a gândurilor și a lucrurilor stă în a nu te folosi de ele cuvios și drept.
41. Patimile de ocară sunt lanțuri ale minții, care o țin în lucrurile supuse simțurilor.
42. Nepătimire desăvârșită are acela care nu e împătimit nici de lucruri, nici de amintirile lor.
43. Sufletul bun face bine aproapelui. Iar de i se răspunde cu nerecunoștința, se poartă cu îndelungă răbdare și rabdă pătimind cele ce-i vin de la acela.
44. Gândurile rele sunt avuții rele; cel ce nu se leapădă de ele nu va ajunge la cunoștință.
Cel ce ascultă de Hristos se călăuzește pe sine spre lumină; iar cel ce-i urmează Lui se îndreaptă pe sine.
46. Amintirea răului este o lepră a sufletului; și i se întâmplă aceasta din necinstiri, din pagubă, sau din bănuiala gândurilor.
47. Domnul orbește mintea pătimașă; căci se întristează pe nedrept pentru cele bune ale aproapelui.
48. Sufletul bârfitor are în loc de lumină spine: căci se vatămă pe sine, pe ascultător și uneori și pe cel grăit de rău.
49. Uită răul acela care se roagă pentru cel ce l-a întristat; și se izbăvește de pomenirea răului cel ce nu cruță darurile.
50. Ura față de aproapele este moartea sufletului. Iar acesta o are și o face sufletul bârfitorului.
51. Trândăvia vine din neglijența sufletului; și e neglijent sufletul care bolește de iubirea plăcerii.
52. Cel ce iubește pe Iisus se deprinde cu osteneli; iar prin stăruința din osteneli izgonește trândăvia.
53. Sufletul se întărește prin ostenelile nevoinței; iar făcând toate cu măsură, alungă trândăvia.
54. Cel ce-și stăpânește pântecele veștejește pofta și mintea lui nu slujește gândurilor de curvie.
55. Mintea celui înfrânat este biserică a Duhului Sfânt; iar mintea lacomului este sălaș al ciorilor.
56. Saturarea naște pofta după feluri multe de mâncări; iar lipsa îndulcește și pâinea simplă.
57. Cel ce se bucură în chip ascuns împreună cu cel pizmuit se izbăvește de pizmă; iar cel ce ascunde pe cel pizmuit izbăvește (și pe alții) de pizmă.
58. Îndepărtează-te de cel ce viețuiește cu nepăsare, chiar dacă a dobândit nume mare la mulți.
59. Câștigă-ți prieten pe bărbatul iubitor de osteneală și îl vei afla acoperământ greșelilor tale.
60. Nepăsătorul s-a vândut multor stăpâni; și cum îl poartă, așa umblă.
61. în vreme de pace îți este binevoitor ca un prieten; iar în vreme de încercare te războiește ca un dușman.
62. Își pune sufletul său pentru tine înainte de stârnirea patimilor; iar când se stârnesc, îți ia sufletul tău.
63. Pământul nelucrat s-a umplut de mărăcini, sufletul nepăsător de patimi necurate.
64. Mintea chibzuită își înfrânează sufletul, își chinuiește trupul și-și strunește patimile. (își stăpânește afectele).
65. Mișcările de la arătare sunt semnele celor dinlăuntru, precum roadele produse sunt semnele unor pomi necunoscuți.
66. Cuvintele și faptele vădesc pe fățarnic și scot la arătare pe proorocul mincinos ascuns.
67. Mintea nesocotită nu-și povățuiește (disciplinează) sufletul și-l depărtează de la dragoste și înfrânare.
68. Pricina gândurilor netrebnice este deprinderea rea, care se naște din slavă deșartă, din mândrie și îngâmfare.
69. Proprii celor spuse înainte sunt fățărnicia, viclenia, uneltirea, ironia și minciuna, care e cea mai rea.
70. Slujesc celor spuse înainte: pizma, cearta, mânia, întristarea și ținerea minte a răului.
71. Aceasta e calea celor ce viețuiesc în nepăsare și aceasta celor ascunse în mine.
72. Sufletul se mântuiește prin reaua pătimire și smerenie. Ele îl izbăvesc din patimile mai înainte pomenite.
73. De gândul chibzuit ține cuvântul de folos; iar de sufletul bun făptuirea virtuoasă.
74. Mintea luminată scoate cuvinte înțelepte și sufletul curat cultivă gânduri dumnezeiești.
75. Gândurile celui strădalnic se îndeletnicesc cu înțelepciunea, iar cuvintele lui luminează pe cei ce ascultă.
76. Când sălășluiesc virtuțile în suflet, cultivă gânduri bune; iar când sălășluiesc păcatele, naște gânduri netrebnice.
77. Sufletul pătimașului e fabrică de gânduri rele; și din vistieria lui scoate cele rele.
78. Vistieria cea bună este deprinderea virtuților; și mintea bună scoate din aceasta cele bune.
79. Mintea lucrată de dragostea dumnezeiască produce gânduri despre Dumnezeu; iar lucrată de iubirea de sine, face dimpotrivă.
80. Mintea mișcată de dragostea către aproapele gândește neîncetat cele bune despre el; la dimpotrivă, bănuiește cele rele.
81. Pricinile gândurilor bune sunt virtuțile; ale virtuților poruncile; iar a lucrării acestora voia liberă.
82. Virtuțile și păcatele venind și trecând fac starea sufletului bună sau rea, mișcându-4 spre gânduri corespunzătoare,
83. Pricinile gândurilor rele sunt păcatele; a păcatelor neascultarea; a neascultării înșelăciunea simțirii; iar a înșelăciunii acesteia negrija minții de a o păzi pe aceasta.
84. în cei ce înaintează, dispozițiile spre cele potrivnice se schimbă Ușor; în cei desăvârșiți, deprinderile în amândouă părțile sunt greu de clintit.
85. Tăria sufletului este o deprindere a virtuții anevoie de clintit, la care cel ce a ajuns zice: "Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos", și celelalte.
86. Tuturor patimilor le premerge iubirea trupească de sine; iar la urma tuturor vine mândria.
87. Cele trei gânduri mai cuprinzătoare ale poftei se nasc din patima iubirii de sine.
88. înțelege, desigur, gândul lăcomiei pântecelui, al slavei deșarte și al iubirii de argint, cărora le urmează toate gândirile pătimașe, dar nu toate în comun.
89. Gândului lăcomiei pântecelui îi urmează cel al curviei; gândului de slavă deșartă cel al mândriei. Iar celelalte în comun celor trei.
90. Urmează în comun celor trei: gândul întristării, gândul mâniei, al pomenirii de rău, al pizmei, al trândăviei și celelalte.
Rugăciune
91. Stăpâne al tuturor Hristoase, slobozește-ne pe noi de toate acestea, de patimile pierzătoare și de gândurile ce se nasc în ele.
92. Pentru Tine am fost făcuți, ca să ne desfătam, așezați fiind în raiul făcut de Tine.
93. Dar ne-am atras nouă cinste, alegând în locul desfătării fericite stricăciunea.
94. A cărei plată am luat-o în noi înșine, schimbând viața veșnică cu moartea.
95. Acum, deci, Stăpâne, precum ai căutat la noi, caută
până la sfârșit; precum te-ai întrupat, așa ne și mântuiește pe noi toți.
96. Căci ai venit să ne mântuiești pe noi cei pierduți. Să nune despărți pe noi de partea celor ce se mântuiesc.
97. Ridică sufletele și mântuiește trupurile. Curățește-ne pe noi toți de toată întinăciunea.
98. Rupe legăturile patimilor care ne stăpânesc pe noi, Cel ce ai rupt cetele aracilor.
99. Și ne izbăvește pe noi de asuprirea lor, ca numai ție să-ți slujim, luminii celei veșnice.
100. înviind din morți și cântând împreună cu îngerii cântarea fericită, veșnică și nesfârșită.

SUTA A PATRA

Al cărei acrostih este acesta: Cu toate acestea, roagă-te stăruitor de Domnul Dumnezeul nostru, să ne izbăvească pe noi din relele adevărate și din cele neadevărate.
1. Cel ce și-a desfăcut mintea de dragoste față de trup și de mângâierile lui, acela a omorât cu duhul cel viu faptele trupului.
2. Nu socoti că te-ai despărțit de afecțiunea față de trup, până ce mintea se mai îndeletnicește cu cele ale trupului.
3. Precum cele ale trupului sunt simțirea și cele supuse simțurilor, așa cele ale sufletului sunt mintea și cele inteligibile.
A. Retrage-ți sufletul de la simțirea celor spuse simțurilor și mintea se va afla în Dumnezeu și în cele inteligibile.
5. Înrudite cu dumnezeirea sunt ființele cugetătoare, cunoscute numai cu mintea; iar simțirea și cele supuse simțurilor au fost create ca să slujească minții.
6. Simțirea și cele supuse simțurilor să-și slujească spre vederea (contemplarea) duhovnicească și să nu întorci simțirea și cele ale ei spre pofta trupului.
7. Ți s-a poruncit să omori faptele trupului, ca să învii prin osteneli sufletul omorât din plăceri.
8. Lasă-te stăpânit de Dumnezeu și stăpânește-ți simțirea și nu te lăsa tu, care ești mai bun, stăpânit de cel mai rău.
9. Dumnezeu este veșnic, nemărginit, nehotărnicit (indefinit), și a făgăduit bunuri veșnice, nemărginite și negrăite celor ce ascultă de El.
10. Ține de firea minții să petreacă în Dumnezeu, să cugete despre purtarea Lui de grijă și despre judecățile Lui înfricoșate;
11. Ai puterea de-a înclina spre amândouă părțile; fii al părții mai bune și vei supune pe cea mai rea.
12. Bună este simțirea și bune sunt cele spuse ei, ca lucruri ale Bunului Dumnezeu. Dar nu se pot asemăna câtuși de puțin cu mintea și cu cele inteligibile.
13. Dumnezeu a zidit ființa rațională și mintală în stare de a primi duhul și cunoștința Lui. Iar simțirea și cele supuse simțurilor le-a făcut spre trebuința ei.
14. Precum slugii netrebnice îi trebuiește nebunie să se supună stăpânului bun, așa este nebunie ca mintea rațională să se facă roabă trupului stricăcios.
15. Mintea, carenu-și stăpânește simțirea, cade prin ea în cele rele. Căci, înșelată de plăcerea celor spuse simțurilor, își naște sie-și netrebnicie.
16. Stăpânindu-ți simțirea, te asiguri din partea aducerii aminte. Căci amintirile, trezite prin simțire, mișcă patimile.
17. Asuprește-ți trupul și roagă-te mereu; și te vei izbăvi repede de gândurile aduse de amintire (de prejudecată).
18. îndeletnicește-te neîncetat cu cuvinte dumnezeiești. Căci osteneala cu ele mistuie patimile.
19. Cetirea, privegherea, rugăciunea și-psalmodia opresc mintea de la rătăcirea în jurul patimilor.
20. Precum primăvara mișcă plantele ca să odrăslească, așa și nepătimirea mișcă mintea spre cunoștința făpturilor.
21. Păzește poruncile și vei afla pace; iubește pe Dumnezeu și vei afla cunoștință.
22. în osteneală, în robotire și în sudoarea feței ai fost osândit să mănânci pâinea cunoștinței.
23. Negrija l-a dus pe strămoș la călcarea poruncii și, în loc de desfătarea Raiului, l-a osândit la moarte.
24. Stăpânește și tu pe Eva și ia seama la șarpe ca nu cumva să-ți dea și ție din pom.
25. Precum sufletul face viu trupul după fire, așa și virtutea și cunoștința sufletul.
26. Mintea înfumurată, purtată de duhul slavei deșarte și al mândriei, e nour fără apă.
27. Stăpânindu-ți iubirea de slavă deșartă, ia aminte dinspre curvie, ca nu cumva, fugind de cinstiri, să cazi în necinste..
28. Fugind de slava deșartă, caută spre Dumnezeu; iar de nu, vei cădea desigur în părerea de sine, sau în curvie.
29. E propriu slavei deșarte să-și arate destoinicia; și e propriu mândriei să disprețuiască și să se oțărască.
30. Fugind de lăcomia pântecului, păzește-te de dorința de-a plăcea oamenilor, care vrea să arate un obraz palid la vedere
31. Postul frumos este cel ce se bucură de mâncare puțină și simplă și nu să placă oamenilor.
32. Postind până seara, să nu mănând atunci până te saturi, ca să nu zidești iarăși cele ce le-ai dărâmat o dată.
33. Când nu bei vin, să nu te saturi de apă; iar de nu, îi dai curvei aceeași materie.
34. Mândria ne face sa ne depărtăm de ajutorul dumnezeiesc, să ne încredem în noi înșine și să ne înălțăm împotriva oamenilor.
35. Împotriva mândriei sunt două leacuri; cinele primește pe acestea va avea un al treilea foarte aspru.
36. Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe nimeni și să primești necazurile cele fără voie.
37. Povățuirea prin încercări este un toiag duhovnicesc. Ea învață pe cel ce se. înalță fără minte să cugete cu smerenie.
38. Ține de firea minții să nu sufere gândul ce bârfește în ascuns pe aproapele.
39. Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile, îneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește, pierde ostenelile.
40. Bărbat chibzuit este acela care suferă sfatul și mai ales pe Părintele duhovnicesc, care-l sfătuiește.
41. Cel omorât de patimi nu ascultă sfatul și nu suferă câtuși de puțin mustrarea și povățuirea duhovnicească.
42. Cel ce nu primește sfatul nu își îndreaptă căile sale, ci e dus pururea spre prăpăstii și râpe.
43. Mintea care s-a lepădat de simțire și nu mai suferă nici să vadă gând de plăcere este monah.
44. Mintea care s-a tămăduit pe sine însăși și tămăduiește și pe alții cu cele ce s-a vindecat pe sine este doctor.
45. Caută virtutea și păstreaz-o nevătămată, ca să nu trăiești urât și să mori jalnic.
46. Domnul nostru Iisus Hristos a dăruit tuturor lumina dar cei ce nu ascultă de El se întunecă pe ei înșiși.
47. Să nu socotești lucru mic pierderea virtuții; căci pentru ea a intrat moartea în lume.
48. Omorâtă fiind mintea prin călcarea poruncii a urmat cu necesitate și moartea trupului.
50. Precum Adam neascultând a căzut în moarte, așa Mântuitorul ascultând a omorât moartea.
51. Omoară păcatul, că să nu învii mort și ca să nu treci de la o moarte mică la una mare.
52. Mântuitorul s-a întrupat pentru neascultarea lui Adam că, dezlegând osânda, să învie pe toți.
53. Din viață la viață trece acela care și-a omorât patimile și s-a despărțit de neștiință.
54. Cercetează Scripturile și vei afla poruncile; și fă cele zise și te vei izbăvi de patimi.
55. Ascultarea poruncii aduce curăția sufletului; iar curăția sufletului aduce împărtășirea de lumină.
56. Cunoștința de Dumnezeu este pomul vieții, de care împărtășindu-se cel curat rămâne nemuritor.
57. Începutul făpturii este credința în Hristos; iar sfârșitul ei dragostea lui Hristos.
58. Iisus este Hristos și Domnul și Dumnezeul nostru, care, dăruindu-ne credința în El spre viață,
59. Ni s-a arătat prin suflet, trup și îndumnezeire, ca să izbăvească din moarte și sufletul și trupul ca un Dumnezeu.
60. Să câștigăm credința, ca să venim la dragoste, din care se naște luminarea cunoștinței.
61. Bunului credinței îi urmează pe rând acestea: temerea de Dumnezeu, înfrânarea de la plăceri, răbdarea ostenelilor, nădejdea în Dumnezeu, nepătimirea și dragostea.
62. Din dragoste sinceră se naște cunoștința naturală. Iar acesteia îi urmează cel din urmă bun dorit. Acesta este harul cunoștinței de Dumnezeu (al teologiei).
63. Mintea, care-și stăpânește patimile, le stăpânește desigur din frică, crezând lui Dumnezeu cu privire la cele ce a nădăjduit și cu privire la cele ce i-au fost făgăduite.
64. Căruia i s-a dat făgăduința i se cere înfrânare. Aceasta, dăinuind, naște răbdarea, care este o deprindere mult iubitoare de osteneală.
65. Semnul răbdării este dragostea de osteneli. Mintea îndrăznind spre ele nădăjduiește să dobândească cele făgăduite și să scape de amenințări.
66. Așteptarea bunurilor viitoare unește mintea cu cele așteptate; iar zăbovind mintea în ele uită de cele de față.
67. Cel ce a gustat din cele nădăjduite aruncă cele de față. Căci tot dorul și l-a golit în acela.
68. Dumnezeu este Cel ce a făgăduit bunurile viitoare. Crezând Lui, cel înfrânat dorește cele viitoare ca (altul) cele de față.
69. Semnul că mintea petrece în bunurile nădăjduite este că a uitat cu totul de cele de aici și se lărgește în cunoștința celor viitoare.
70. Bun este adevărul pe care îl învățăm prin Dumnezeul adevărului, care umple încă de aici de încredințare sufletul iubitor de Dumnezeu.
71 .Bunurile care așteaptă pe moștenitorii făgăduinței sunt mai presus de veacuri și mai înainte de orice veac și mai presus de orice minte și de cuvânt.
72. Să ne supunem pe noi înșine canoanelor evlaviei, ca nu cumva, abătând-ne în patimi, să cădem de la nădejde. .
73. Iisus Hristos, cel unul din Treime, al cărui moștenitor vei fi tu.
74. Cel ce a învățat cunoștința făpturilor de la Dumnezeu nu va fi necredincios Scripturii cu privire la cele spuse mai înainte.
75. Duhul Sfânt, aflând mintea golită de patimi, o învață tainic, potrivit cu puterea ei, despre toate cele nădăjduite.
76. Sufletul primește cunoștința celor dumnezeiești pe măsura curăției minții.
77; Cel ce și-a disciplinat trupul și petrece în cunoștință e curățit tot mai mult de cunoștința însăși.
78. Mintea, care începe să se înțelepțească (să filosofeze) în cele dumnezeiești, începe de la credință și, - trecând prin cele de la mijloc, sfârșește iarăși la credința cea mai de sus.
79. t-a începutul înțelepciunii e văzută frica care e la urmă. Iar la sfârșit, iubirea care e la început.
80. Mintea începând să se înțelepțească (să filosofeze) de la credința cea apropiată sfârșește la teologia (cunoștința de Dumnezeu) de dincolo de orice minte, care este credința ce nu se mai uită și vederea celor nevăzute.
81. Rațiunile cu privire la Dumnezeu sunt contemplate de sfinți nu din El însuși, ci din cele din jurul Lui.
82. Iar rațiunile din jurul lui Dumnezeu se cugetă unele prin afirmare, altele prin înlăturare.
83. Ființa, dumnezeirea, bunătatea și toate câte se zic pozitiv sunt prin afirmare. Iar neîncepătoria, nemărginirea și nedefinirea și toate câte se zic negativ, sunt prin negare.
84. Dumnezeirea ascunsă, mai presus-de minte și de cuvânt, a Sfintei Treimi fiind una, cele spuse mai înainte șinele asemenea sunt cele contemplate în jurul ei.
85. Precum spun (sfinții) o singură dumnezeire a Sfintei Treimi, așa măresc trei ipostasuri ale dumnezeirii celei una.
86. Cele spuse mai înainte prin afirmare și negare le cugetă comune Sfintei și celei de o ființă Treimii, afară de cele proprii fiecărui ipostas, care și ele se zic cele mai multe prin afirmare, iar altele prin negare.
87. Cele proprii ipostasurilor dumnezeiești îndeosebi spun că sunt acestea: însușirea de Tată, însușirea de Fiu, purcederea și toate câte se zic îndeosebi.
88. Iar ipostasul hotărăsc că este o ființă cu proprietăți deosebite. De aceea fiecare ipostas are și ființă comună și ceea ce-l deosebește ca ipostas.
89. Cele spuse mai înainte în comun prin negare despre Sfânta Treime le socot mai proprii decât cele spuse prin afirmare. Dar nu așa și în privința proprietăților deosebitoare deși se zic și ele, cum am spus mai înainte, unele prin afirmare, altele prin negare, ca însușirea de a fi născut și însușirea de a nu fi născut și-cele asemenea. Căci însușirea de a nu fi născut se deosebește după înțeles de însușirea de a fi născut. Fiindcă cea dintâi însemnează că Tatăl nu s-a născut, iar a doua că Fiul s-a născut.
90. Pentru lămurirea rațiunilor contemplate în jurul ființei Sfintei Treimi, ne folosim, cum s-a zis de cuvinte și nume. Dar nu tot așa pentru cele ale ființei. Căci acestea sunt cu totul necunoscute de nici o minte și negrăite prin nici un,cuvânt, fiind cunoscute numai Sfintei Treimi.
91. Precum zic că ființa cea una a Dumnezeirii e întreită în ipostasuri, așa mărturisesc că Sfânta Treime e de o ființă.
92. Tatăl e cugetat ca fără de început și ca început (principiu). Fără de început ca nenăscut. Iar început (principiu), ca Cel ce naște și purcede pe Cei ce sunt din El după ființă și sunt în El din veșnicie, adică pe Fiul și pe Duhul Sfânt.
93. Unitatea mișcându-se, după ei, până la Treime, rămâne unitate; iar Treimea adunându-se iarăși până la unitate, rămâne Treime, ceea ce este lucru minunat.
94. înțeleg iarăși pe Fiul și pe Duhul, nu fără de principiu, dar veșnice. Nu fără de principiu, ca unele ce se rapoartă la Tatăl ca principiu și izvor; dar veșnice, ca "unele ce sunt din veșnicie împreună cu Tatăl, unul prin naștere, celălalt prin purcedere.
95. Păzește dumnezeirea cea una a Treimii, neîmpărțită, și păstrează cele trei Ipostasuri ale Dumnezeirii celei una, neamestecate.
96. Proprietăți deosebitoare ale Tatălui zic că sunt acelea de-a fi fără de început și nenăscut; ale Fiului de a fi început (în principiu) și de a fi născut; iar ale Duhului Sfânt de a fi cu începutul (principiul) și de a fi purces. Iar începutul Fiului și al Duhului nu îl zic temporal. Căci cum ar fi așa? Ci prin el arată cauza din care, ca lumina din soare, își au din veșnicie existența. Căci din El (din principiu) sunt, după ființă, deși nu după El.
97. Proprietatea deosebitoare a ipostasurilor se păstrează iarăși, după ei, nemișcată și neschimbată. Iar ființa comună sau dumnezeirea neîmpărțită.
98. Mărturisesc unitatea în Treime și Treimea în unitate, ca una ce se împarte neîmpărțit și se unește împărțit.
99. Știu pe Tatăl ca începutul (principiul) cel unul al tuturor: al Fiului și al Duhului, ca născător și ca izvor veșnic, împreună veșnic, împreună nesfârșit, nehotărnicit, de o ființă și nedespărțit; iar al făpturilor, ca Făcător, Proniator și Judecător, prin Fiul adică și în Duhul Sfânt. "Căci din El și prin El și spre El sunt toate; Lui fie slava în veci. Amin .
100. Pe Fiul și pe Duhul Sfânt le zic iarăși împreună veșnici cu Tatăl, dar nu împreună fără de început (principiu). împreună veșnici cu Tatăl, ca fiind împreună cu Tatăl din nesfârșit. Dar nu împreună fără de început, nefiind fără cauză. Căci sunt din El, deși nu după El, ca lumina din soare, precum s-a spus mai-nainte. Le zic, iarăși, și fără de început, când se înțelege începutul din timp, ca să nu fie cugetate sub vreme cele din care este vremea. Deci nu sunt fără de început în privința cauzei, dar sunt fără de început în privința vremii, fiind mai înainte de orice vreme și de orice veac și mai presus de veac și de vreme, prin ele fiind tot veacul și toată vremea și cele din veac și cele din vreme; și ele fiind, precum s-a spus mai-nainte, împreună veșnice cu Tatăl, Căruia împreună cu ele I se cuvine slava și stăpânirea, în vecii vecilor, Amin.