IV. MEDITAȚIA ORIENTALĂ INVADEAZĂ CREȘTINISMUL


    Ca răspuns la posibilitatea "dialogului" între Creștinismul Ortodox și diferitele religii necreștine, cititorilor li s-au prezentat mărturiile a trei creștini ortodocși, care, pe baza învățăturii ortodoxe de credință și a propriei lor experiențe, confirmă ceea ce Biserica Ortodoxă a mărturisit întotdeauna: că ortodocșii creștini nu au nicidecum "același Dumnezeu", ca și așa-zisele religii monoteiste, care nu recunosc Sfânta Treime; că dumnezeii păgânilor sunt de fapt idoli; și că experiențele pe care le procură acești "dumnezei", cu puterile lor, sunt de natură satanică.
    Această învățătură nu se contrazice deloc cu cuvântul Sfântului Apostol Petru, care spune că Dumnezeu nu este părtinitor. Ci, în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate este primit de El (Fapte 10,34-35). Sau al Sfântului Apostol Pavel, care zice: Dumnezeu, în veacurile trecute, a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor. Deși El nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi si timpuri roditoare, umplând de hrană, si de bucurie inimile voastre (Fapte 14,16-17).
    Dar cei care trăiesc în robia lui Satan, stăpânitorul lumii acesteia, în întunericul lipsit de lumina Evangheliei lui Hristos, vor fi judecați de glasul propriei lor conștiințe, pe care Dumnezeu le-a lăsat-o tuturor, indiferent de robia în care se află.
    Dar pentru creștinul, căruia i s-a dăruit dumnezeiasca descoperire de sus și care este vrednic de numele de creștin, nu este posibil vreun "dialog" în afara credinței sale sfinte.
    Să ascultăm deci, cuvântul Apostolului Pavel, care zice: Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu si idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului Celui viu, precum Dumnezeu. a zis: „Voi locui în ei si voi umbla si voi fi Dumnezeul lor si ei vor fi poporul Meu”. De aceea: ,,Ieșiți din mijlocul lor si vă osebiți” , zice Domnul (II Cor. 6,14-17).
    Chemarea creștinilor este mai curând aceea de a aduce ei lumina Creștinismului ortodox la popoarele păgâne, așa cum a făcut odinioară și Sfântul Apostol Petru cu casa temătoare de Dumnezeu a sutașului Cornelie (Fapte 10, 34-48), ca astfel să părăsească și ei întunericul necredinței și să se unească cu turma Bisericii lui Hristos, la care și ei sunt chemați.
    Toate acestea le sunt clare și evidente creștinilor ortodocși, care sunt conștienți de adevărul descoperirii dumnezeiești și fii credincioși ai Bisericii lui Hristos. Dar mulți dintre cei care se consideră creștini, nu-și dau seama de diferența radicală și ireductibilă dintre Creștinism și toate celelalte religii păgâne. Și chiar cei care își dau seama de această diferență, nu au discernământul duhovnicesc de a deosebi între diferitele "experiențe spirituale", discernământ despre care se vorbește în scrierile ortodoxe patristice și în Viețile Sfinților - numit acolo "dreaptă socoteală" -, pe care Sfânta Biserică Ortodoxă l-a avut și îl are de aproape 2000 de ani.
    În absența acestei conștiințe și a acestui discernământ, prezența din ce în ce mai intensificată a religiilor orientale în mijlocul maselor occidentale și, de asemenea, est europene (n.tr.), seamănă confuzie și în mințile multora ce își zic creștini. Cazul lui Thomas Merton este izbitor! Convertit sincer la catolicism și devenit apoi călugăr catolic - în urmă cu aproape patruzeci de ani (1940), cu mult înainte de inovațiile radicale ale Conciliului Vatican II -, el și-a sfârșit zilele, proclamând egalitatea dintre experiențele creștine și cele ale budismului Zen și ale altor religii păgâne.
    Ceva "a pătruns în atmosferă" cam în ultimii douăzeci de ani, care a erodat și ultimile rămășițe ale unei mentalități creștine sănătoase, rămase în Bisericile Protestantă și Catolică. Acest ceva atacă acum și adevărata Biserică, adică Sfânta Ortodoxie. "Dialogul cu religiile necreștine" este mai curând rezultatul decât cauza apariției acestui nou "duh".
    În capitolul ce urmează vom examina câteva din aceste mișcări religioase orientale care au avut o influență covârșitoare asupra Vestului prin anii 1970, oprindu-ne cu deosebire asupra încercărilor de dezvoltare a unui sincretism între creștinism și religiile orientale care s-a manifestat mai ales în zona "experiențelor spirituale".
    În cadrul acestor încercări s-a mers până la îndrăzneala de a afirma că tradițiile filocalice ale Ortodoxiei își au, de fapt, originea în Extremul Orient și că de acolo ne vine și rugăciunea lui Iisus și contemplația mistică ortodoxă!
    După ce vom fi lămurit statutul unor astfel de afirmații, vom putea să arătăm clar ce diferență, ca de la cer 'la pământ, există între "experiențele spirituale" creștine și cele necreștine, cât și extremul pericol care se ascunde în filosofia religioasă, care stă la baza acestui sincretism mincinos.


1. "Yoga creștină"

    Yoga hindusă este cunoscută în Vest de mai multe decenii, ea dând naștere, mai ales în America, nenumăratelor secte și mai ales nenumăratelor forme de fizioterapii, care nu-și afirmă nici un conținut religios.
    Acum aproape douăzeci de ani, un călugăr francez benedictin și-a notat experiențele încercate, pe când se străduia să facă din Yoga o practică creștină. Descrierile ce urmează sunt luate din cartea lui.[1]
    Yoga hindusă este o practică ce presupune o viață disciplinată până la asceză, care include controlul respirației și anumite poziții fizice, ce produc o stare de relaxare, stare ce favorizează efortul de meditație. Cu ajutorul "mantrelor" și diferitelor rostiri de formule sacre se obține o concentrare psihică mai bună.
    Esențială în yoga nu este atât disciplina în sine, cât meditația la care trebuie să se ajungă. Autorul are dreptate, atunci când scrie: "Scopurile pe care le urmărește yoga hindusă sunt strict spirituale. A uita acest fapt și a reține doar aspectul fizic al acestei discipline străvechi, prin care să se urmărească doar frumusețea și sănătatea fizică, echivalează cu o trădare". Trebuie însă să se știe că cel care nu urmărește decât aspectul fizic al practicii Yoga, se predispune deja către anumite atitudini spirituale și chiar experiențe, de care nici măcar nu este conștient, după cum se va vedea în continuare.
    Același autor spune mai departe: "Arta unui yoghin este aceea de a obține tăcerea totală, de a se goli de orice gânduri și iluzii, de a elimina și uita toate ideile pe care le-a nutrit vreodată, cu excepția uneia: că sinele adevărat al omului este de natură divină, că el (omul) însuși este Dumnezeu și că restul este tăcere".
    Bineînțeles că aceasta nu este o idee creștină, ci una păgână. Căci scopul "Yogăi creștine" este de a folosi tehnica yoga sub numele de "meditație creștină", pentru a obține efecte de relaxare, mulțumire și pasivitate mentală, care să favorizeze receptarea fără impedimente a ideilor și experiențelor cu finalitate demonică. "De îndată ce veți executa respectiva "mudra" sau "asana" (poziții yoga) corpul dumneavoastră se va relaxa și vă va cuprinde o senzație generală de bine".
    Exercițiile produc "un efect de un calm excepțional". "Relaxarea generală se instalează încă de la început, cu o senzație foarte durabilă de bine și chiar euforică. Dacă nervii ne sunt tensionați și surmenați, ei, prin aceste exerciții, se calmează și oboseala dispare în scurt timp". "Scopul eforturilor unui yoghin este acela de a-și amuți sinea gânditoare și de a închide ochii în fața tuturor ispitelor".
    Starea euforică pe care o produce yoga "se poate numi foarte bine: o stare de sănătate, care ne îngăduie să facem mai mult și mai bine pe plan fizic mai întâi, apoi pe planul spiritual al religiei creștine. Cuvântul cel mai apt să descrie această stare, este acela de mulțumire; o mulțumire atât trupească, cât și sufletească, care ne predispune...la o viață spirituală".
    Această stare schimbă întreaga personalitate a celui ce o încearcă: "Hatha Yoga influențează caracterul în bine. După câteva săptămâni de exerciții, persoana adultă admite că nu se mai recunoaște pe sine, și oricine va putea constata schimbări în modul său de a fi și de a reacționa. El este mai blând și mai înțelegător. Primește cu calm orice întâmplare. Este mulțumit... Întreaga sa personalitate este schimbată și el însuși și-o simte din ce în ce mai deschisă; de aici decurge o condiție aproape permanentă de euforie și de "mulțumire"".
    Dar acestea nu sunt decât fazele intermediare premergătoare atingerii scopului, la care se ajunge nu după mult timp. "Devenind în doar câteva săptămâni foarte contemplativ, am observat că rugăciunea mea capătă caracteristici cu totul noi".
    Ajungând la o stare extraordinară de calm, autorul remarcă "ușurința cu care se putea concentra asupra unui obiect oarecare". El devenea "mai receptiv la impulsurile și sugestiile ce-i veneau din cer". "Prin practica Yoga persoana devine mai receptivă și mai suplă în gândire, și astfel mai deschisă față de schimburile personale dintre suflet și Dumnezeu, care sunt semnele unei vieți cu adevărat mistice". Chiar și pentru un "yoghin începător" rugăciunea este "dulce" și "îmbrățișează omul în întregime".
    Persoana este relaxată și "gata să vibreze la atingerea Duhului Sfânt, și să primească cu bucurie ceea ce Dumnezeu, în bunătatea Sa, binevoiește să ne lase să simțim". "Ne vom pregăti ființa, astfel încât ea să fie în permanență pregătită pentru această cuprindere, această apucare, care este, fără îndoială, cea mai înaltă formă a contemplației creștine". "În fiecare zi exercițiile și întreaga disciplină Yoga facilitează curgerea în mine a harului lui Hristos. Foamea de Dumnezeu crește în permanentă, la fel și setea mea de dreptate și dorința arzătoare de a fi creștin în adevăratul sens al cuvântului".
    Oricine înțelege natura înșelăciunii diavolești sau a falsei experiențe duhovnicești (vezi mai jos capitolul despre "Înșelăciunea diavolească") și va identifica în descrierea acestei mostre de "Yoga creștină" tocmai trăsăturile persoanei, care, din punct de vedere spiritual, rătăcește, fie în direcția religiilor păgâne, fie în cea a experiențelor "creștine" sectare. În amândouă aceste direcții avem de-a face cu aceeași "deschidere" și cu aceeași dorință de a fi "cuprins" sau "apucat" de un "duh"; aceeași căutare, nu de Dumnezeu, ci de "consolări spirituale", aceeași auto-intoxicare care este luată drept "stare de grație"; aceeași ușurință de necrezut cu care oricine devine deodată "contemplativ" și "mistic"; aceleași "revelații mistice" și stări pseudo-spirituale.
    Acestea sunt trăsăturile distinctive ale tuturor acelora care se află în această stare aparte de înșelăciune diavolească. Însă autorul acestei așa-zise "Yoga creștină", fiind călugăr benedictin, mai adaugă niște "meditații" speciale, atât de grăitoare pentru duhul "misticii" romano catolice din ultimele sute de ani, în care este îngăduit jocul pe teme creștin al tuturor fanteziilor.
    Astfel, în urma meditației pe o temă din slujba catolică de Crăciun, el începe "să vadă" Pruncul în brațele Mamei Sale: "Privesc; nimic altceva. Idei, imagini, asociații de idei: Mântuitor-Rege-Lumină-Nimb-Păstor-Prunc, - din nou Lumină - se perindă unele după altele și trec pe lângă mine... Toate aceste piese dintr-un joc magic de cuburi puse la un loc îmi naște în minte o idee... o viziune tăcută a întregului mister al Nașterii lui Hristos".
    Orice persoană, cât de puțin avizată asupra trăirii duhovnicești ortodoxe, vede că acest biet "yoghin creștin" este victima unor demoni mai mărunți, care îi pândesc pe căutătorii de "experiențe spirituale". El nici măcar n-a văzut un "înger de lumină", ci a căzut pradă propriilor sale "închipuiri religioase", produse de o minte bolnavă și de o inimă total nepregătite pentru purtarea unui război nevăzut contra înșelăciunilor diavolești.
    Astfel de "meditații" se practică astăzi într-un număr important de mânăstiri romano-catolice.
Faptul că această carte se încheie cu un articol semnat de traducătorul francez al Filocaliei, dându-se chiar și câteva fragmente de texte filocalice, nu demonstrează altceva decât prăpastia care îi desparte pe acești diletanți de adevărata spiritualitate ortodoxă, spiritualitate ce rămâne cu desăvârșire ascunsă de ochii "înțelepților" contemporani, care nu îi pricep nici măcar limbajul.
    O indicație suficientă pentru incompetența autorului de a recepta corect mesajul Filocaliei, este că el numește "rugăciune a inimii", gestul facil de a recita silabe în ritmul bătăilor inimii. Or, în tradiția patristică ortodoxă rugăciunea inimii este una din cele mai înalte forme de rugăciune, dobândită foarte rar de monahi, după mulți ani de nevoințe ascetice și sub îndrumarea unui duhovnic încercat.
    Vom comenta pe larg pericolul practicării acestei yoga așa-zise creștin, când vom vedea că are trăsături comune cu alte forme de meditație orientală, care li se oferă credincioșilor creștini din zilele noastre.
 

2."Zen-ul creștin"

    Cartea preotului catolic irlandez William Johnston Christian Zen (Harper & Row, New York, 1971) descrie mai pe înțelesul tuturor o altă practică religioasă orientală. Acest autor pornește, ca și autorul cărții "Yoga creștină" din același punct: un sentiment de adâncă nemulțumire Față de creștinismul occidental, în general, și dorința de a-l îmbogăți cu dimensiunea unei contemplații pierdute. "Foarte mulți, pierzând legătura cu vechile forme de rugăciune, și care, în același timp, nu mai sunt mulțumiți de pietatea trecutului, caută ceva care să satisfacă aspirațiile sufletului modern".
    "Contactul cu spiritualitatea Zen... a deschis noi căi, descoperindu-mi că există în creștinism posibilități la care nici nu visasem". O persoană poate "să practice Zen-ul ca pe o modalitate de a-și lărgi și adânci propria credință creștină".
    Tehnica zen-ului japonez este foarte asemănătoare cu yoga indiană - din care de fapt și derivă -, deși este cu mult mai simplă. Este vorba tot de o postură corporală (dar lipsește varietatea posturilor fizice din yoga), de o tehnică a respirației, de repetarea unei formule "sacre" după dorință, precum și alte mici detalii caracteristice zen-ului.
    Scopul lor este, însă, identic cu cel din yoga: Părăsirea gândirii raționale și atingerea unei stări de liniște și de meditație calmă. Poziția șezând "împiedică rațiunea discursivă și gândirea" și facilitează "coborârea în centrul propriei ființe, printr-o contemplare tăcută și lipsită de imagini". Senzația astfel obținută este asemănătoare aceleia de pe urma consumului de droguri, căci "persoanele care au folosit sau folosesc droguri înțeleg întrucâtva natura experiențelor Zen, fiind sensibilizați asupra faptului că în mintea omenească există adâncimi demne de explorat".
    Toate acestea nu împiedică deschiderea "către o nouă abordare a lui Hristos, mai puțin dualistă și mai apropiată de concepția religioasă orientală". Chiar și cel mai începător în meditația Zen are posibilitatea să atingă "o senzație de comuniune și să aibă sentimentul unei prezențe supranaturale", împreună cu savoarea unei "tăceri mistice"; prin Zen, starea de contemplație, care până acum le era rezervată doar câtorva "mistici" inițiați, este "lărgită", astfel, încât "cu toții au viziuni și ajung la "samadhi" (iluminare).
    Autorul cărții "Christian Zen" vorbește de o înnoire a creștinismului afirmând că experiențele care duc la ea pot fi avute de oricine, fie el creștin sau necreștin. "Cred că există un sentiment esențial al iluminării, care nu este nici creștin nici budist, ci pur și simplu omenesc".
    Și cu adevărat, la o Convenție pe temele meditației Zen, care a avut loc lângă Kyoto, "lucrul surprizător a fost absența desăvârșită a unei credințe comune, care să-i unească pe cei prezenți. Pe nimeni nu părea să intereseze câtuși de puțin ce credea sau ce nu credea celălalt și nimeni, din câte pot să-mi amintesc, nu a pomenit nici măcar o singură dată numele lui Dumnezeu".
    Acest tip de meditație agnostică prezintă mari avantaje din perspectiva scopurilor "misionare", pentru că "poate fi acceptabilă și pentru cei care nu (mai) au credință, dar au o conștiință încărcată sau le e teamă că Dumnezeu a murit. Astfel de oameni nu au niciodată nimic împotrivă să stea jos și să respire adânc. Pentru ei această "meditație" reprezintă o căutare, și mi-am dat scama că ...cei ce caută astfel, găsesc până la urmă pe Dumnezeu. Nu pe Dumnezeul antropomorfic pe care l-au respins, ci ființa infinită în care trăim, ne mișcăm și suntem".
    Experiența de "iluminare" descrisă mai sus este deci esențial aceeași cu experiențele "cosmice" întâlnite în șamanism și în multe alte religii păgâne. "Eu însumi sunt convins că se află zăgăzuite în noi torente nesfârșite de bucurie, care pot fi eliberate prin meditație, care uneori izbucnesc cu o forță ce ne umple ființa de o bucurie atât de extraordinară, încât nici nu ne dăm prea bine seama de unde ne vine".
    Autorul chiar a fost surprins să constate că experiențele Zen sunt foarte asemănătoare cu cele penticostale, ceea ce l-a hotărât să primească "Botezul Duhului" la una din "întâlnirile harismatice". După care a concluzionat: "Revenind la adunarea penticostală, mi se pare că punerea mâinilor, rugăciunile fraților, ajutoarele lor către ceilalți, toate acestea constituie forțe capabile să elibereze potențialul uman de iluminare psihică, mai ales în cazul persoanei care practică cu perseverență meditația zazen".
    Natura experienței penticostale sau "harismatice" va fi examinată în capitolul șapte al acestei cărți.

* * *

    Modul și motivele pentru care Ortodoxia respinge aceste practici sunt aceleași ca și în cazul yogăi așa-zis creștine. Deosebirea între "Zenul creștin" și "Yoga creștină" este că, primul este mai popular și nu atât de ezoteric ca cea de-a doua. Iar persoanele capabile să afirme că experiențele agnostic-păgâne, de tip Zen, pot constitui "baza unei reînnoiri mistice creștine", sunt cu totul străine de adevărata și marea tradiție patristică ortodoxă, care presupune o credință arzătoare, convingeri adevărate și luptă intensă ascetică.
    Vedem însă cum acest autor ignorant al tradiției filocalice nu ezită să târască Filocalia și "marile școli ale Ortodoxiei" în paginile cărții sale, zicând că și ele ajută la obținerea unei stări de "liniște și pace contemplativă" și că sunt tot atâtea exemple de "practici Zen din interiorul tradiției creștine". El recomandă chiar și rostirea rugăciunii lui Iisus în timpul meditației Zen, pentru cei care doresc.
    Dar această ignoranță devine cu deosebire periculoasă atunci când ea se sălășluiește în cineva chemat să instruiască pe alții și care, la cursurile sale, recomandă studenților săi să experimenteze "misticismul șezând în poziție zazen, timp de patruzeci de minute în fiecare seară".
    Toate acestea se întâmplă pentru că trăim vremuri când proorocul mincinos se află și în persoana câte unui ins bine intenționat dar ignorant, care, cu convingerea că luptă pentru fericirea aproapelui, nu face altceva decât să-l împingă la dezastrul psihic și spiritual.


3. Meditația transcendentală

    Tehnica de meditație orientală cunoscută sub numele de "Meditație Transcendentală" (sau pe scurt MT), a atins în puțini ani un asemenea grad de popularitate, mai ales în America, și este propovăduită prin mass-media într-un mod atât de zgomotos, încât orice persoană care vrea să studieze serios curentele religioase contemporane, este tentată să o lase la o parte, considerând-o un produs supradimensionat al industriei publicitare americane. Tentație care ar constitui o greșeală, pentru că în aspectele sale de bază MT nu diferă semnificativ de Yoga sau de Zen, iar la o privire mai atentă, se dovedește chiar a fi mai autentic "orientală", decât oricare din formele sincretice și artificiale ale "yogăi creștine" sau "zenului creștin".
    Potrivit unui manual, devenit deja clasic despre această mișcare[2], "meditația transcendentală" (MT) a fost adusă în America (unde a avut un succes spectaculos) de un yoghin indian destul de "neortodox", pe nume Maharishi Mahesh Yogi, începând să capete un puternic avânt mai ales după 1961. În 1967 publicitatea sa a ajuns la apogeu când binecunoscutul grup de muzică "Beatles" s-a convertit la MT, renunțând astfel la droguri; dar grupul a abandonat în scurtă vreme mișcarea (continuând însă să mediteze) și Maharishi a intrat astfel în declin, cu atât mai tare cu cât turneul său american din anul următor, de data aceasta efectuat împreună cu un alt grup de cântăreți convertiți (pe nume "Beach Boys") s-a dovedit a fi un dezastru financiar.
    Totuși mișcarea a continuat să crească: până în 1971 existau cam 100.000 de "meditatori" și 2000 de instructori calificați, ceea ce o făcea de departe cea mai importantă mișcare de "spiritualitate orientală" din America. În 1975 mișcarea a atins apogeul, cu aproape 40.000 de cursanți în fiecare lună și cu peste 600.000 de simpatizanți. În toți acești ani ea s-a folosit intens în cadrul armatei, în învățământul de stat, în închisori, spitale, anumite grupuri religioase, și chiar în interiorul unor parohii ale Arhiepiscopiei grecești din America, fiind considerată o formă neutră de "terapie mentală", compatibilă cu orice practică sau credință religioasă.
    Cursurile MT sunt, trebuie s-o spunem, parcă special croite pentru modul de viață american, ele fiind chiar numite cu simpatie "cursuri despre cum să fii fericit fără să încerci cu adevărat". Maharishi însuși le numește tehnici care sunt la fel de ușoare "precum spălatul pe dinți". Maharishi a fost chiar aspru criticat de alți yoghini hinduși pe motivul că vulgarizează vechea tradiție indiană Yoga și că pune la îndemâna maselor, pentru bani, practici ezoterice milenare (în 1975 taxele pentru un curs erau de 125 $, 65 $ pentru studenți, și progresiv mai ieftine pentru elevi de liceu, elevi de gimnaziu și preșcolari).
    În scopurile, premisele și rezultatele sale, MT nu diferă semnificativ de "Yoga creștină" sau de "Zen-ul creștin"; sau diferă doar printr-o simplificare extremă a tehnicilor și a întregii sale filosofii, prin ușurința cu care se ajunge la rezultatele dorite.
    Ca și ele, MT nu necesită nici un fel de convingeri, capacitate de înțelegere sau coduri morale și nici măcar să fii de acord cu filosofia sau ideile sale". Ea este pur și simplu o tehnică, care "se bazează pe tendința naturală a minții de a căuta fericirea și plăcerea... În timpul meditației transcendentale mintea cursantului trebuie să urmărească exact lucrul care i se pare mai firesc și mai plăcut în acel moment".
    "Meditația transcendentală este în primul rând o practică și numai după aceea o teorie. Și este esențial ca la început persoana să nu-și folosească deloc capacitatea de gândire intelectuală".
Tehnica concepută de Maharishi este aceeași în toate centrele MT din lume: După două cursuri introductive, persoana plătește taxa și apoi merge la "inițiere", ducând cu sine o colecție aparent bizară de obiecte, dar invariabil aceeași: trei varietăți de fructe dulci, cel puțin șase flori proaspete, și o batistă curată.
    Aceste articole sunt puse într-un coș și introduse în "camera de inițiere" care este foarte mică și în care se află o masă cu portretul guru-lui lui Maharishi deasupra; pe această masă, pe care arde tămâie și pe care se află o lumânare aprinsă în permanență, se plasează și coșul cu ofrande. Discipolul se află singur în acea încăpere împreună cu învățătorul său, care trebuie să fi fost și el obligatoriu inițiat și instruit de Maharishi personal.
    Ceremonia din fața portretului durează o jumătate de oră și constă dintr-o intonare ușoară a unei melodii în cuvinte sanscrite (al căror înțeles rămâne necunoscut inițiatului) și, de asemenea, din intonarea numelor "maeștrilor" yoga din trecut. La sfârșitul ceremoniei, inițiatului i se desemnează o "mantra", adică un cuvânt sanscrit secret, care trebuie repetat fără întrerupere în timpul meditației și pe care nu are voie nimeni să-l cunoască în afară de maestrul celui în cauză.
    Traducerea engleză a acestei ceremonii nu este niciodată dezvăluită celor ce se inițiază; ea este cunoscută doar de învățători și de cei care sunt ei înșiși inițiatori. Ea există însă într-un manual nepublicat, intitulat "The Holy Tradition" (Sfânta Tradiție) iar textul său a fost tipărit mai nou ca pamflet separat de "Spiritual Counterfeits Proiect" (Dosarul Falsuri Spirituale) din Berkeley.
Această ceremonie nu este nimic altceva decât tradiționalul ritual hindus de închinare la zeii (puja), în care se includ guru zeificat al lui Maharishi (Shri Guru Dev) și întregul șir de "maeștri", prin care el însuși și-a primit inițierea.
    Ritualul se încheie cu o serie de douăzeci și două de "ofrande" aduse în fața guru-lui lui Maharishi (adică a portretului său), după fiecare ofrandă adusă rostindu-se cuvintele "Mă plec în fața lui Shri Guru Dev". La încheierea ceremoniei, inițiatorul se pleacă până la pământ în fața portretului lui Shri Guru Dev și îl invită și pe cel ce se inițiază (novice) să facă la fel; numai după acest moment se câștigă statutul de inițiat. (Plecăciunea nu este obligatorie pentru inițiat, dar ofrandele sunt).
    Iată cum este introdus agnosticul modern, de cele mai multe ori pe nesimțite, în sfera practicilor hinduiste; el este condus spre a executa un gest la care strămoșii săi creștini nu ar fi consimțit niciodată, preferând să fie mai curând uciși în cele mai sângeroase torturi. Acest gest se numește închinare la idoli. În plan spiritual, explicația succesului spectaculos al meditației transcendentale constă în "simpla" comitere a acestui păcat capital și nu neapărat în respectarea tehnicii psihice în sine.
    Odată inițial, practicantul meditației transcendentale meditează câte douăzeci de minute de două ori pe zi (exact timpul recomandat și de "Yoga creștină"), lăsându-și mintea să se desfășoare liber și repetând "mantra" cât mai des consideră el necesar; experiențele care apar sunt supuse frecvent controlului maestrului.
    Foarte curând persoana începe deja să pătrundă într-o nouă stare de conștiință, care nu este nici de somn și nici de veghe. Ea este starea de "meditație transcendentală". Căci "meditația transcendentală produce o stare de conștiință, care nu se poate compara cu nici o experiență trecută a persoanei respective sau care se poate compara doar cu starea de meditație Zen la care se ajunge însă după ani îndelungați de practică intensă".
    "Spre deosebire de tehnicile orientale de tip yoga, care cer eforturi de ani de zile pentru a se ajunge la o performanță, practicând meditația transcendentală, se ajunge practic la aceleași rezultate într-un interval de minute". Din unele mărturii personale aflăm că este vorba de o "stare de împlinire", asemănătoare senzației din urma consumului de droguri. Dar Maharishi preferă să o descrie în termeni hinduși mai tradiționali: "Când individul a atins performanța de a-și conștientiza permanent această stare, se cheamă că a atins nivelul conștiinței cosmice, țelul oricărui adevărat meditator". În stările avansate de MT se trece la executarea de poziții yoga, dar acestea nu sporesc neapărat calitatea tehnicii de bază; și nici nu sunt cerute exercițiile de disciplină fizică obișnuite.
    Odată "starea de existență transcendentală" atinsă, nu se mai cer decât cele patruzeci de minute de meditație zilnică, căci MT nu este destinată pentru o viață dusă în recluziune, ca în India, ci se adresează (în America) celor cu o viață activă în societate. "Meritul" lui Maharishi constă, așadar, în aceea că el a pus la îndemâna tuturor practici care până atunci fuseseră rezervate doar câtorva aleși.
    Aceste mase găseau în MT rezolvarea tuturor problemelor lor: Drogații reușeau să se lase de droguri, familiile se refăceau, toată lumea devenea mai fericită și mai sănătoasă; fețele instructorilor MT erau în permanență zâmbitoare și plesnind de bucurie. Căci MT nu înlocuiește alte religii, ci "le întărește" pe cele care există deja, indiferent de credința lor. "Creștinii" protestanți sau catolici găsesc și ei că această practică le adâncește propria religie și le-o îmbogățește cu noi înțelesuri.
    Succesul facil și spectaculos al MT, deși simptomatic pentru pierderea progresivă a valorilor și a mentalității autentic creștine în omenirea contemporană, a fost in același timp cauza declinului meditației transcendentale însăși. Poate mai mult decât oricare alta din mișcările de "spiritualitate orientală", MT a avut caracterul unei “mode", iar ambiția proclamată de Maharishi de a "iniția" întreaga omenire este în mod evident condamnată la eșec.
    După anul de vârf 1975, înscrierile la cursuri MT au scăzut stabil și atât de dramatic încât în 1977 organizația a anunțat deschiderea unei noi serii de cursuri pentru "avansați" cu scopul vădit de a recâștiga popularitatea pierdută. Ele ambiționau să-i învețe pe inițiați cum să dobândească "siddhis" sau "puteri supranaturale", adică cum să treacă prin zid, cum să devină invizibili, cum să leviteze și să zboare în aer, și așa mai departe.
    Noul program a fost întâmpinat cu cinism, în pofida faptului că broșura sa publicitară afișa pe copertă un "meditator" în plină "levitație" (vezi revista Time, 8 aug.1977). Dacă aceste cursuri (care costă până la 3000 de dolari) vor produce sau nu rezultatele pretinse - care țin de recuzita fachirului din Ceylon (vezi mai sus) - nu știm. Dar în orice caz, MT este dovedită a fi o fază a interesului pentru ocultism, manifestată de societatea umană în a doua parte a secolului XX. Iar rezultatele acestui interes sunt și ele grăitoare. S-au dat publicității multe cazuri de instructori și discipoli MT, care au fost loviți de maladiile obișnuite ale celor care se ocupă cu practici oculte: boli mintale și nervoase, sinucideri, tentative de crimă, posedări de natură demonică.
    În 1978, Curtea Federală a Statelor Unite a luat până la urmă hotărârea că MT este într-adevăr de natură religioasă și deci predarea ei în școli este interzisă[3] : textul complet al deciziei federale în cazul Malnak contra Maharishi Mahesh Yogy [4]. Această decizie va limita fără îndoială și mai mult influența "MT" în care mulți vor continua poate să vadă o formă de meditație compatibilă cu creștinismul; atitudine care, din păcate, există și constituie și ea un trist semn al vremilor.
 

 

NOTE

[1] J.M. Dechanet, Christian Yoga; Harper & Row, N.Y., 1972, prima trad. engleză a apărut în 1960

[2] Toate citatele din acest capitol sunt extrase din cartea lui Jhan Robbins și David Fisher Tranquility Without Pills - All about Transcendental Meditation (Calm fără pastile - meditația transcendentală de la A la Z), Peter H. Wyden, Inc; N.Y.,1972

[3] Vezi MT in court "MT în fața instanței"

[4] Spiritual Counterfeit Project (Dosarul Falsuri Spirituale), P.O. Box 4308, Berkeley, Ca., 94704