VII. "RENAȘTEREA HARISMATICĂ"

UN SEMN AL VREMILOR

 

"Costa Deir luă microfonul și ne povesti cum i se frânge inima când se gândește la Biserica Ortodoxă Greacă. El îi ceru părintelui episcopalian Driscoll să se roage ca coboare Duhul Sfânt și în Biserica lor, așa cum coborâse în Biserica Catolică. În timp ce părintele Driscoll se ruga, Costa Deir plângea în microfon. După rugăciune urmă un lung mesaj în limbi și o interpretare la fel de lungă prin care eram înștiințați că rugăciunile fuseseră auzite și că Duhul Sfânt va sufla cu putere și va trezi Biserica Ortodoxă Greacă... În acest răstimp era atâta plânset și strigare în jurul meu, încât am început să mă retrag, nemairezistând din punt de vedere nervos... Și totuși m-am auzit spunând un lucru surprinzător: "Într-o bună zi, când toată lumea va ști că Duhul mișcă Biserica Ortodoxă Greacă, să ținem minte că ne-am aflat aici în momentul în care a început".

Pat-King, in Logos Journal. sept. - oct. , 1971, p. 50. Acest "'jurnal harismatic internațional" nu trebuie confundat cu revista Logos a părintelui E. Stephanou (N. ed.)

*

Șase luni după evenimentul descris mai sus (care a avut loc la o întâlnre "harismatică" interconfesională la Seattle), comunitatea creștinilor ortodocși începu într-adevăr să afle că "duhul harismatic" se mișcă în Biserica Ortodoxă Greacă. Părintele Stephanou în revista Logos consemnează acest eveniment, care începuse să se manifeste deja într-un număr de parohii grecești și siriene din America și acum se împânzea peste tot, fiind activ promovat de Părintele Eusebius.

După ce cititorul va parcurge descrierea acestui "duh" în paginile care urmează, descrierile aparținând reprezentanților de frunte ai acestei mișcări, el va vedea cum a pătruns acesta în lumea ortodoxă tocmai prin propaganda acerbă a unor astfel de "creștini interconfesionaliști".

O concluzie se desprinde cu siguranță din relatarea de mai sus: spectaculoasa "renaștere harismatică" la care suntem în prezent martori nu este atât un fenomen incontestabil de hiper-emoționalism și revivalism protestant, cât mai ales rezultatul lucrării unui "duh" care poate fi invocat și care poate face "minuni". Întrebarea la care ne vom strădui să răspundem în paginile ce urmează este următoarea: ce sau cine este acest duh?

Noi suntem avertizați, în calitatea noastră de creștini ortodocși, că nu numai Dumnezeu are puterea de a face minuni, ci și diavolul. Și el e capabil de "minuni" prin care de fapt imită virtual oricare dintre minunile autentice ale lui Dumnezeu. Ne vom strădui deci în paginile ce urmează să cercăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu (1 Ioan 4, 1).

Vom începe cu o scurtă incursiune istorică, dat fiind că "renașterea harismatică" a pătruns în lumea ortodoxă prin confesiunile protestantă și catolică, care la rândul lor au primit-o de la sectele penticostale.

 

1. Mișcarea penticostală în secolul XX

Deși are rădăcini încă în secolul trecut, Mișcarea Penticostală modernă datează exact din ajunul Anului Nou 1900, la ora 7 seara. De câtăva vreme, preotul metodist Charles Parham din Topeka, statul Kansas, necăjit de ineficiența vădită a misiunii sale, începuse să studieze intensiv Noul Testament împreună cu un grup de studenți, cu scopul de a afla secretul puterii Apostolice. În final, studenții au dedus că acest secret constă în "vorbirea în limbi", care, credeau ei, însoțește întotdeauna în Faptele Apostolilor primirea Duhului Sfânt.

Plini de tensiune și entuziasm, Parham și discipolii săi au hotărât să se roage până când vor primi și ei "Botezul Duhului Sfânt", împreună cu vorbirea în limbi. Pe 31 decembrie 1900 ei s-au rugat de dimineața până seara fără nici un rezultat, până în momentul în care unei tinere i-a venit ideea că din tot efortul lor lipsește un element: "punerea mâinilor". Parham puse mâinile pe capul fetei și îndată ea începu să vorbească "într-o limbă necunoscută".

În următoarele trei zile avură loc multe asemenea "botezuri", inclusiv al lui Parham însuși și al altor doisprezece pastori de diverse confesiuni, care toate au fost însoțite de vorbirea în limbi. În curând mișcarea ajunse până la Texas, iar apoi avu un succes deosebit într-o bisericuță frecventată de negri, în Los Angeles. De atunci încoace ea s-a răspândit în întreaga lume și se mândrește cu un număr de zece milioane de membri.

Timp de o jumătate de secol, "Mișcarea Penticostală" a rămas sectară, fiind primită pretutindeni cu ostilitate de către confesiunile tradiționale. Totuși vorbirea în limbi a început să se manifeste treptat în chiar sânul acestor confesiuni, la început discret, până când în 1960, un preot episcopalian de lângă Los Angeles, făcu o mare publicitate acestui fapt, declarând public că a primit "Botezul Duhului Sfânt" și că vorbește în limbi. După oarecare ostilități inițiale, "renașterea harismatică" câștigă aprobarea oficială sau neoficială a majorității confesiunilor și se împrăștie rapid atât în America, cât și în afara ei. Chiar odinioară rigida și exclusivista Biserică Catolică luă în serios mișcarea spre sfârșitul anilor 1960, purtându-i de atunci stindardul cu mult entuziasm. În America, episcopii romano-catolici aprobară această mișcare în 1969, iar cele câteva mii de catolici implicați atunci în ea, au sporit în doar o decadă la nenumărate sute de mii; ei se reunesc periodic în conferinte "harismatice" locale și naționale pe care le frecventează zeci de mii de oameni.

Țările romano-catolice europene au devenit și ele entuziast "harismatice", după cum o atestă conferința "harismatică" din vara anului 1978 din Irlanda, la care au participat mii de preoți irlandezi. Nu mult înainte de moartea sa, Papa Paul al VI-lea a declarat, la întâlnirea cu o delegație "harismatică", și el este penticostal.

Care să fie explicația unui succes atât de spectaculos al revirimentului "creștin" într-o lume occidentală care este vădit "post-creștină"? Fără îndoială că răspunsul poate fi dat dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte, este vorba de un teren psihic foarte receptiv a milioane de "creștini" care constată că propria lor religie este lipsită de viață, supra­raționalizată și de ordin aproape exclusiv exterior, lipsindu-i seva și puterea de convingere.

Pe de altă parte, avem fără îndoială de-a face cu un "duh" deosebit de puternic ce se ascunde în spatele acestei mișcări și care este capabil, dacă găsește condiții prielnice, să producă o multitudine foarte variată de fenomene "harismatice", inclusiv vindecări, vorbiri în limbi, tălmăciri, profeții, la baza tuturor acestora aflându-se "botezul" cu, sau în, sau al, "Duhului Sfânt". Totuși ce este acest "duh"?

Este semnificativ faptul că cei care urmează "renașterii harismatice" cu miile nici măcar nu-și pun această întrebare. Propria lor experiență "baptismală" este atât de puternică pentru ei, precedată fiind de o atât de eficace pregătire psihologică sub forma unei rugăciuni și așteptări concentrate, încât ei nu se mai îndoiesc nici o clipă că ceea ce coboară în final peste ei și în ei nu poate fi decât Duhul Sfânt și că fenomenele pe care le experimentează nu pot fi decât acelea descrise in Faptele Apostolilor.

De asemenea, întreaga atmosferă psihologică a mișcării este deseori atât de unilaterală și de încărcată cu o stare apropiată de fanatism, încât a exprima orice îndoială la adresa ei este considerat ca o blasfemie la adresa Duhului Sfânt. Din sutele de cărți apărute deja pe această temă, doar câteva manifestă indoieli ușoare cu privire la validitatea ei spirituală.

Pentru a obține o idee mai clară asupra caracteristicilor distinctive ale "renașterii harismatice", vom examina câteva din mărturiile și practicile participanților la ea, punându-le întotdeauna față în față cu învățătura Sfintei Ortodoxii. Cu puține excepții, aceste mărturii vor fi culese din cărțile și revistele care fac apologia mișcării, deci scrise de oameni favorabili ei, și care, evident, nu publică decât acele materiale care, cred ei, slujesc cauzei lor.

În continuare, nu ne vom referi doar la puține surse strict penticostale, preferând să ne ocupăm în special de mediile protestant, catolic și ortodox, și de marele succes pe care îl are '"renașterea harismatică" în aceste medii.

 

2. Spiritul "ecumenist" al "Renașterii Harismatice"

Înainte de a începe să cităm din declarațiile "harismatice", să atragem atenția pentru început asupra unui aspect de bază al Mișcării Penticostale propriu-zise, care aproape întotdeauna este trecut sub tăcere de către autorii "harismatici". Și anume, că există un număr uluitor de secte penticostale, de o mare varietate, fiecare avându-și propriile accente doctrinare, și multe dintre ele nefiind în comuniune unele cu celelalte. Există "Adunările lui Dumnezeu", "Bisericile lui Dumnezeu", reuniuni "penticostale" și "ale sfințeniei", grupuri "După Evanghelie" etc., multe dintre ele împărțite în subsecte mai mici.

Deci este vădit lucru, că "duhul" care inspiră o asemenea anarhie nu poate fi în nici un caz unul al comuniunii și unității. El este în contrast diametral cu spiritul Bisericii Creștine Apostolice a primului veac, la care mișcarea susține că vrea să se întoarcă. Totul, în cadrul noii "mișcări harismatice" ce a cuprins acum mai toate confesiunile, se discută mult despre "unitatea" pe care această nouă mișcare o inspiră.

Dar despre ce fel de unitate este vorba? Cumva de adevărata unitate a Bisericii pe care Creștinismul Ortodox a păstrat-o neștirbită din secolul I și până în secolul al XX-lea? Sau de pseudo-unitatea Mișcării Ecumenice care neagă până și existența Bisericii lui Hristos?

Răspunsul la această întrebare îl anunță clar cel care poate fi considerat "profetul" de frunte al penticostalismului secolului XX, anume David Du Plessis, care, în ultimii douăzeci de ani, a promovat activ veștile despre "Botezul Duhului Sfânt" printre confesiunile participante la Consiliul Mondial al Bisericilor. Și aceasta în urma îndemnului imperativ primit prin intermediul unei "voci", ce i-a fost adresat în anul 1951. Mișcarea Penticostală din cadrul diferitelor biserici devine din ce în ce mai puternică și mai dinamică. Dar cel mai remarcabil este faptul că această renaștere se regăsește mai ales în cadrul așa-ziselor societăți liberale, mult mai puțin în sentimentul evanghelic și chiar deloc în cel fundamentalist al Bisericii Protestante.

Ultimele menționate se constituie acum în opoziția cea mai vehementă față de această glorioasă "renaștere", căci trebuie să știm că Mișcarea Penticostală și mișcările moderniste ale Consiliului Mondial (al Bisericilor, n. tr.) sunt acelea în care se manifestă cel mai cu putere duhul" (Du Plessis, p. 28).

Aceeași este situația și în cazul Bisericii Romano­ Catolice: "reînnoirea harismatică" apare tocmai în cercurile "liberale", cu rezultate imediate în avântul ecumenismului pe care îl îmbrățișează această Biserică și cu tot soiul de experimente în cadrul serviciului liturgic (cum ar fi acompaniamentele la chitară etc.) Catolicii mai tradiționaliști sunt tot atât de ostili acestui curent ca și Protestanții radicali.

Că orientarea "renașterii harismatice" este puternic ecumenistă e dincolo de orice îndoială. Iată ce scrie Clarence Finsaas, pastor luteran "harismatic": "Pe mulți îi surprinde faptul că Duhul Sfânt se poate manifesta în cadrul oricărei confesiuni creștine istorice... fie ea calvină sau arminiană (se referă la doctrina lui Arminius, care susține posibilitatea mântuirii tuturor, opusă celei calviniste a predestinării (n. tr.).) puțin importă; esențial este că Dumnezeu este mai presus decât credințele noastre și că nici una dintre confesiuni nu deține monopolul asupra Lui" (Christenson, p. 99). Iată ce declară și un pastor episcopalian despre "renașterea harismatică": "...din punct de vedere ecumenic ea este un mare succes, deoarece se realizează o remarcabilă unire a creștinilor de diferite confesiuni, și aceasta mai ales la nivelul parohiilor" (Harper, p. 17). 

Periodicul "harismatic" californian Inter-Church Renewal (Reînnoirea interconfesională) este plin de astfel de declarații de "unire": "Întunericul vremilor apuse s-a risipit, iar astăzi călugărița romano-catolică și un protestant se pot iubi reciproc cu o iubire nouă și ciudată", care dovedește că "vechile bariere confesionale se prăbușesc. Superficialele diferențe doctrinare sunt date la o parte, astfel încât toți credincioșii să se poată uni în Duhul Sfânt".

Preotul ortodox Eusebius Stephanou crede că "această revărsare a Duhului Sfânt trece dincolo de granițele confesionale... Duhul lui Dumnezeu lucrează ...atât în interiorul cât și, în exteriorul Bisericii Ortodoxe" (Logos, ian. 1972, p. 12).

În acest punct, creștinul ortodox vigilent, care nu uită nici o clipă că trebuie să "cerce duhurile", se va găsi pe un teren familiar, presărat cu clișeele ecumeniste obișnuite. Mai ales să remarcăm această "revărsare a Duhului Sfânt", care apare în exteriorul Bisericii Ortodoxe, exact ca Mișcarea Ecumenică însăși; cei care o adoptă nu fac altceva decât să urmeze unei mode care a ajuns la maturitate în exteriorul Bisericii lui Hristos.

Deci ce pot să-i învețe cei care se află în afara Bisericii lui Hristos pe creștinii ortodocși? Nu putem să negăm că, uneori, spre rușinea noastră, catolicii si protestanții sunt mai zeloși în participarea la biserică, la activitățile misionare, la rugăciunea împreună, la citirea din Sfânta Scriptură etc. Chiar din interiorul credinței lor greșite, catolicii, protestanții și sectanții îi fac de rușine pe ortodocși prin aceea că se străduiesc mai mult să se facă plăcuți lui Dumnezeu decât mulți dintre ortodocși, în condițiile în care cei din urmă sunt singurii care au păstrat plinătatea creștinismului apostolic.

Deci, ortodocșii ar face bine să ia exemplu de la celelalte denominațiuni și să reînvieze bogățiile spirituale ale propriei lor Biserici, pe care încă nu reușesc să o scoată din lenea duhovnicească și din obiceiurile cele rele. Cele spuse acum se referă la partea omenească a credinței, la eforturile umane care se cheltuiesc în activitățile religioase, fie ea credința cuiva justă sau nu.

"Mișcarea harismatică" însă pretinde că se află în contact cu Dumnezeu și că a găsit mijloacele primirii Duhului Sfânt, adică ale revărsării harului lui Dumnezeu. Și totuși Biserica, și nimic altceva (sau altcineva), este aceea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a hotărât-o ca mijloc de dăruire a harului către oameni. Să credem prin urmare că Biserica este actualmente înlocuită de vreo "nouă revelație" capabilă să transmită harul din afara Bisericii, prin vreun grup de oameni, care, probabil, cred în Hristos, dar care nu au nici o idee sau experiență personală a Sfintelor Taine instituite de El și nici o legătură de continuitate cu Sfinții Apostoli și urmașii lor, pe care El i-a ales pentru a săvârși aceste Taine? Hotărât că nu. Este la fel de sigur astăzi, ca și în primul secol creștin, că darurile Duhului Sfânt nu se descoperă în cei ce se află în afara Bisericii.

Marele Părinte bisericesc din secolul XIX, Episcopul Teofan Zăvorâtul și toți Sfinții Părinți, spun clar că darurile Duhului Sfânt sunt transmise "tocmai prin Taina Mirungerii, care a fost introdusă de Sfinții Apostoli în locul punerii mâinilor". Din Faptele Apostolilor învățăm că la început Taina Mirungerii se săvârșea prin punerea mâinilor. "Noi toți cei care am fost botezați si mirunși avem darul Sfântului Duh .... chiar dacă El nu este activ în toți. Biserica Ortodoxă are însă la îndemână mijloacele de activare a acestui dar, și în afara lor nu mai există nici o altă cale... Fără Taina Mirungerii, așa cum a fost înainte de ea punerea mâinilor de către Sfinții Apostoli, Sfântul Duh nu se pogoară și nu se va pogorî niciodată, peste nimeni!". (Episcopul Teofan Zăvorâtul, Ce este viața duhov­niceasca, N. Y., Jordanville, 1962, pp. 247-8, în rusește N. ed.). Părintele Eusebius Stephanou (Logos, ian., 1972, p. 13) încearcă să justifice "receptarea Duhului Sfânt" și in afara Bisericii citând exemplul casei lui Cornelie Sutașul (Fapte, 10) care a primit Duhul Sfânt înainte de a se boteza. Dar diferența dintre cele două cazuri este crucială: primirea Duhului Sfânt de către Cornelie și casa sa a fost un semn că ei trebuie să se unească cu Biserica prin Sfântul Botez, în timp ce contemporanii noștri penticostali se întăresc, prin propria lor experiență, în înșelăciunea ca nu există o unică și mântuitoare Biserică a lui Hristos.)

Într-un cuvânt, când vorbim de "renașterea harismatică", vorbim de fapt de un nivel nou și mai adâncit, "spiritual", al ecumenismului. Adică fiecare creștin "se reînnoiește" în propria sa tradiție, dar în același timp se unește în mod obscur (doar este "aceeași experiență", nu-i așa?) cu alți "creștini" la fel de "reînnoiți" în propriile lor tradiții, care toate conțin diferite grade de erezie și abateri!

 Acest relativism mai conduce și la o deschidere completă față de practici religioase fără precedent.

Toate acestea ajung la punctul culminant în viziunea supra-ecumenistă a unui "profet" penticostal de frunte, care declară că mulți penticostali "au început să aibă vie în fața ochilor posibilitatea ca această mișcare să devină însăși Biserica lui Hristos la sfârșitul veacurilor...”

Să ne îndreptăm acum privirea dincolo de teoriile ecumeniste și de practicile penticostalismului pentru a vedea ce anume inspiră cu adevărat și dă putere "renașterii harismatice". Este vorba de experiența reală a puterii "duhului".

 

3. "Vorbirea în limbi"

Dacă studiem cu atenție toate afirmațiile "mișcării harismatice", descoperim că această mișcare seamănă foarte bine cu multe mișcări sectare din trecut, prin aceea că se bazează, mai ales, sau chiar exclusiv pe exagerarea oarecum bizară a unei singure laturi doctrinare sau a unei singure practici religioase. De data aceasta se exagerează un aspect specific, aspect pe care sectanții timpurilor trecute nu l-au considerat așa de esențial. Este vorba de vorbirea în limbi.

Potrivit constituției diferitelor secte penticostale, "botezul cu Duhul Sfânt al credincioșilor este dovedit cu semnul imediat, concret și vizibil al vorbirii în alte limbi" (Sherill, p. 79). Și nu numai că acesta este primul semn al convertirii la o sectă sau orientare penticostală: potrivit celor mai autorizate surse penticostale, această practică trebuie neapărat menținută, altfel "duhul" se poate pierde. Căci spune David Du Plessis: "Practica rugăciunii în limbi trebuie continuată și sporită în viața particulară a celor care sunt botezați în Duhul; fără ea celelalte manifestări ale Duhului, fie nu mai apar, fie încetează cu desăvârșire" (Du Plessis, p. 89).

Ca și un oarecare protestant, mulți mărturisesc că limbile "au devenit acum un ingredient esențial al vieții mele de rugăciune" (Lillie,p. 50). O carte pe această temă de provenință romano-catolică afirmă mai cu precauție că, dintre "darurile Sfântului Duh", limbile "sunt adesea dar nu întotdeauna primele care se dobândesc. Pentru mulți ele devin astfel un prag dincolo de care se obțin darurile și roadele Duhului Sfânt" (Ranaghan, p. 19).

Iată exagerarea despre care vorbeam la început, exagerare care lipsește din Noul Testament, unde importanța vorbirii în limbi este minoră, ea fiind un semn al pogorârii Sfântului Duh la ziua Cincizecimii (Fapte, 2) și încă cu alte două ocazii (Fapte 10 și 19). După primul sau cel mult al doilea secol de la Hristos, nici un text ortodox nu mai înregistrează vorbirea în limbi, ea nemaifiind pomenită nici de marii Părinți din pustia egipteană, care erau atât de covârșiți de darurile Duhului Sfânt, încât deveniseră făcători de minuni până la a învia și morții.

Atitudinea ortodoxă cu privire la adevărata vorbire în limbi poate fi rezumată prin cuvintele Fericitului Augustin (Omilii la Ioan 6,10): "În timpurile de la început, Duhul Sfânt se revărsa peste cei ce credeau, iar ei vorbeau în limbi pe care nu le învățaseră, căci Duhul le dădea lor să grăiască. Acestea erau semne adaptate la acele vremi. Căci cu dreptate trebuia să fie acest semn al Duhului Sfânt pentru toate limbile, pentru a se arăta Evanghelia lui Hristos la toate neamurile și în toate limbile de pe fața pământului. Acea vorbire în limbi a fost un semn al lui Dumnezeu, care mai apoi însă a trecut".

Și parcă adresându-se penticostalilor din ziua de astăzi, care adaugă acestui semn suprema importanță, Fericitul Augustin zice: "Să ne așteptăm atunci ca cei peste care își pun mâinile preoții Bisericii să înceapă a vorbi în limbi? Sau vă așteptați cumva ca acești copii peste care tocmai ne-am pus mâinile să înceapă a vorbi în limbi? Iar dacă ei nu au vorbit în limbi, veți avea oare inimi atât de învârtoșate și perverse încât să credeți că nu ați primit Duhul Sfânt?"

Penticostalii zilelor noastre își justifică vorbirea în limbi, bazându-se mai ales pe întâia Epistolă a Sfântul Apostol Pavel către Corinteni, cap. 12-14. Dar Sfântul Pavel a scris acel pasaj tocmai pentru că "limbile" deveniseră pricină de dezordine în Biserica din Corint. Și chiar dacă nu interzice practica lor, el cu siguranță le micșorează importanța. Deci acest pasaj ar trebui să descurajeze, nicicum să încurajeze revigorarea contemporană a "limbilor", mai ales atunci când se descoperă (după cum recunosc înșiși penticostalii) că mai există și alte căi de dobândire a vorbirii în limbi în afară de Duhul Sfânt!

În calitatea noastră de creștini ortodocși, noi știm cu siguranță că vorbirea în limbi, ca dar autentic al Duhului Sfânt, nu poate să se manifeste la cei care sunt în afara Bisericii lui Hristos. Și cum "alte surse" ale acestei "vorbiri în limbi" există, să încercăm să vedem care sunt ele, luându-ne după caracteristicile pe care le îmbracă acest fenomen contemporan.

Căci dacă am devenit mai vigilenți constatând importanța exagerată pe care penticostalii contemporani o acordă "limbilor", trebuie neapărat să ne intereseze examinarea circumstanțelor prin care apar ele.

Departe de a fi dăruite liber și spontan, fără amestecul omului - așa cum s-ar cuveni unor adevărate daruri ale lui Dumnezeu -, vorbirea în limbi poate fi provocată, având prin urmare un caracter previzibil, de o anumită tehnică a "rugăciunii" concentrate în grup, însoțită de cântări protestante, care creează o atmosferă psihică foarte sugestivă ("Vine! El vine!"), care culminează cu o "punere a mâinilor", și care alteori nu constă decât din purul efort fizic de a repeta la nesfârșit anumite cuvinte (Koch, p. 24), sau chiar sunete dezarticulate.

O persoană a recunoscut că, asemenea multor altora, după ce a vorbit în limbi, "rosteam adesea silabe fără sens în efortul de a-mi provoca fluxul rugăciunii în limbi" (Sherill, p. 127); eforturi care, departe de a fi descurajate, sunt recomandate cu zel de către penticostali. "A scoate sunete pe gură nu înseamnă, desigur, "a vorbi în limbi", dar acest gest poate constitui un act onest de credință, pe care Duhul Sfânt îl va onora dăruindu-i acelei persoane puterea de a vorbi într-o altă limbă" (Harper, p. 11).

Un alt pastor protestant spune: "Se pare că greutatea inițială de a vorbi în limbi nu este altceva decât conștiința tu ești acela care trebuie "să vorbească" în continuare, cu orice preț... Primele silabe și cuvinte pot să-ți sune ciudat la ureche. Ele pot fi rostite cu greutate sau pot fi chiar nearticulate. E posibil să crezi chiar că le inventezi. Dar în măsura în care vorbești fără oprire si cu credință... Duhul va alcătui pentru tine o limbă de rugăciune și de laudă (Christenson, p. 130).

Un "teolog" iezuit ne povestește cum a pus el în practică aceste sfaturi: "După micul dejun am simțit că ceva mă trage aproape irezistibil către capela unde m-am așezat să mă rog. Luându-mă după descrierea lui Jim, despre cum a primit el darul limbilor, am început să rostesc încet, numai pentru mine: "La, la, la, la". Spre marea mea uluire a urmat o mișcare rapidă a limbii și buzelor însoțită de un sentiment extraordinar de devoțiune interioară" (Gelpi, p. 1).

Care creștin ortodox cu mintea trează ar putea să confunde aceste periculoase jocuri psihice cu darurile Sfântului Duh?! Căci lipsește cu desăvârșire din această practică orice urmă de creștinism, orice urmă de duhovnicie. Ne aflăm mai curând în zona mecanismelor psihice care pot fi declanșate cu ajutorul unor tehnici psihofizice foarte precise, între care "vorbirea în limbi" pare să țină poziția cheie de "buton", oarecum, care deschide ușa spre această zonă.

Oricum ar fi, sfera experiențelor cu pricina nu are nici un fel de asemănare cu darul duhovnicesc al vorbirii în limbi, așa cum este el descris în Noul Testament, el apropiindu-se mult mai mult de "vorbirea în limbi" de tip șamanist, practicată în religiile primitive, în care șamanul sau vraciul-vrăjitor dispune de o anumită tehnică pentru a intra în transă și de a transmite astfel mesajul unui oarecare "dumnezeu" către om (sau invers), într-o limbă pe care nu a învățat-o. (Vezi Burdick, pp. 66-67).

În paginile care urmează vom întâlni experiențe "harismatice" atât de sinistre, încât comparația cu șamanismul nu va mai părea poate atât de exagerată, mai ales dacă ținem cont de faptul că șamanismul primitiv nu este decât expresia particulară a unui fenomen "religios" care, departe de a fi străin Occidentului contemporan, joacă, dimpotrivă, un rol major în viețile multora dintre "creștinii" zilelor noastre: este vorba despre mediumism.

 

4. Mediumismul "creștin"

Un studiu foarte atent si obiectiv asupra fenomenului "vorbirii în limbi" l-a realizat pastorul luteran german Dr. Kurt Koch (The Strife of Tongues - Gâlceava Limbilor). După ce a examinat sute de cazuri de manifestare a acestui "dar", el a ajuns la concluzia, bazată pe argumente scripturistice, că doar patru din aceste cazuri ar putea fi cele descrise în Faptele Apostolilor, dar că nici măcar de acestea patru nu putea fi sigur.

Desigur, în lumina tradiției patristice a Bisericii lui Hristos dintotdeauna, creștinul ortodox nu ar avea astfel de dubii. Cu posibila excepție a celor patru cazuri, însă, Dr. Koch a identificat un număr de cazuri neîndoielnice de posesiune demonică, "vorbirea în limbi" fiind de fapt "un dar" întâlnit în mod obișnuit la demonizați. Dar cheia întregii mișcări o găsim în concluziile finale ale Dr. Koch.

El arată că mișcarea "limbilor" nu e nicidecum o "renaștere", căci lipsește cu desăvârșire din ea orice conștiință a păcătoșeniei personale si orice urmă de pocăință. Ceea ce constatăm, în schimb, este o subliniată preocupare de a câștiga puteri si experiențe noi. Deci fenomenul limbilor nu este cel descris în Fapte și nici nu poate fi asimilat (în cele mai multe din cazuri) cu o posedare demonică propriu-zisă; el este mai curând "... si probabil în 95% din cazuri, un fenomen mediumistic, de natură spiritistă" (Koch, p. 35).

Dar ce este un "medium"? Medium-ul este persoana dotată cu o anumită sensibilitate psihică ce îi permite să se transforme într-un fel de vehicul sau mijloc de manifestare a unor forțe sau ființe invizibile, caz în care, după mărturia Starețului Ambrozie de la Optina[1] avem de-a face cu duhuri rele și nicidecum cu "sufletele morților", așa cum cred spiritiștii. Darurile mediumistice apar aproape în toate religiile necreștine: clarviziunea, hipnoza, vindecările "miraculoase", apariția si dispariția obiectelor sau deplasarea lor dintr-un loc în altul etc.

Se știe că asemenea daruri au și Sfinții Bisericii Ortodoxe, dar diferența între ei și spiritiști este imensă. În timp ce darul creștin al vindecărilor, de exemplu, este oferit de Dumnezeu ca răspuns direct la rugăciunea fierbinte, mai ales a unui om plăcut lui Dumnezeu, a unui drept sau a unui sfânt (Iacob 5,16), și, de asemenea la contactul cu obiecte sfințite, prin darul lui Dumnezeu (aghiazma, icoane, sfinte moaște etc., vezi Fapte 19, 12; II Regi 13, 21), vindecările mediumistice, ca toate fenomenele ce țin de ocult, sunt obținute cu ajutorul unor tehnici foarte precise și în anumite condiții psihice, care se pot cultiva și folosi prin exercițiu, neavând nici o legătură cu sfințenia sau intervenția lui Dumnezeu.

Capacitatea mediumistică este, fie o moștenire genetică, fie se obține prin transfer, la contactul cu persoana care o posedă, fie pur și simplu prin lectura cărților oculte.[2] 

Foarte mulți sunt mediumii care declară că puterile lor nu sunt câtuși de puțin supranaturale, ci că ele izvorăsc din niște potențe naturale ale omului, despre care însă se cunoaște foarte puțin. Într-o oarecare măsură lucrul este fără îndoială adevărat. Dar tot atât de adevărat este faptul că zona din care provin aceste puteri este tocmai zona spiritelor căzute, care folosesc prilejul oferit de oamenii ce intră singuri și de bunăvoie în ea, pentru a-i atrage mai strâns în plasele lor, nezgârcindu-se în acest scop cu dăruirea de puteri miraculoase și vedenii, ținta finală fiind distrugerea irevocabilă a acestor nefericite suflete. Dar oricare ar fi explicațiile diferitelor fenomene mediumistice, Dumnezeu a interzis răspicat omenirii, cum citim în Sfânta Scriptură, orice contact cu zona ocultă: nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător. Nici descântător, nici chemător-de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc cu morții. Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, si pentru această urâciune îi izgonește Domnul Dumnezeul de la fața Sa. (Deut. 18,10- 12; vezi și Lev. 20,6).

În practică, dorința de a dobândi puteri sau experiențe mediumistice este incompatibilă cu orientarea creștină fundamentală în direcția mântuirii sufletului. Aceasta nu înseamnă că nu există "creștini" implicați în fenomene mediumistice, deseori în mod inconștient, după cum vom vedea în cele ce urmează. Dar acești creștini nu sunt creștini adevărați, creștinismul lor este unul "de tip nou", adică un "nu creștinism" de felul celui propovăduit de Nicolae Berdiaev, care va fi discutat si el în cele ce urmează.

Dr. Koch, chiar de pe pozițiile sale protestante, are dreptate când spune: "Viața religioasă a persoanei nu este nicidecum afectată de ocultism sau de spiritism. Căci spiritismul este, într-o măsură foarte largă, o mișcare "religioasă". Diavolul nu ne ia religiozitatea... Este însă o mare diferență între a fi religios i a te naște din nou din Duhul iui Dumnezeu. Și este trist să constatăm că cei mai mulți dintre creștini de astăzi, indiferent de denominațiune, sunt mai curând oameni "religioși", decât creștini adevărați".(Kurt Koch, Between Christ and Satan - Între Hristos și Satan - Kregefi Publications, 1962, p. 124. Împreună cu Occult Bondage, această carte a Dr. Koch confirma in mod remarcabil, pe baza unui material faptic înregistrat în acest secol, aproape toate manifestările mediumistice, magice, vrăjitorești etc., pe care le găsim și în Sfânta Scriptură și in Viețile Sfinților Bisericii Ortodoxe; sursa tuturor acestor manifestări este desigur diavolul. Cititorul ortodox ar avea de corectat doar puține dintre interpretările Dr. Koch (N. ed.).)

Forma cea mai cunoscută de mediumism printre con­temporanii noștri din Vest este ședința de spiritism. În cadrul ei se stabilesc contacte cu anumite forțe care produc efecte observabile, cum ar fi ciocănituri, voci, forme diverse de comunicare, precum scrierea automată, vorbirea în limbi necunoscute, mișcarea obiectelor, apariții de mâini și chipuri "umane" care pot fi uneori fotografiate. Aceste efecte se obțin cu ajutorul unor tehnici și atitudini pres­tabilite ale celor prezenți, referitor la care vom cita mai jos dintr-un manual de referință în domeniu.[3] 

1. Pasivitatea: "Activitatea unui spirit este direct proporțională cu gradul de pasivitate sau "sumisiune" pe care le găsește la persoana sensibilă, sau medium". "Calitatea de medium ... se poate obține, prin exercițiu susținut, de către oricine se abandonează conștient și deliberat, cu trupul și voința, cu facultățile psihice și intelectuale controlului unui duh satanic, care îl invadează".

2. Solidaritatea de credință: Toți cei de față trebuie să aibă "o atitudine mintală de simpatie față de medium"; fenomenul spiritist este "facilitat de o anumită simpatie ce rezultă din armonia de idei, de vederi și sentimente ce există între experimentatori și medium. Când această atitudine de simpatie și armonie lipsește, sau când mediumul nu-i abandonează total voința, atunci ședința de spiritism a "cercului" respectiv eșuează". De asemenea, "numărul experimentatorilor care participă la o astfel de ședință este de mare importanță. Dacă el este prea mare, el poate dăuna ar­moniei atât de necesare succesului".

3. Toți cei prezenți "se prind cu mâinile pentru a forma așa numitul cerc magnetic. Prin intermediul acestui circuit închis, fiecare membru contribuie cu o anumită cantitate de energie, care se comunică colectiv mediumului". Totuși "cercul magnetic" nu este necesar decât pentru mediumii mai slab dotați. Madame Blavatsky, fondatoarea "teozofiei" moderne, ea însăși un medium, disprețui mai târziu această tehnică rudimentară de spiritism, când avu ocazia întâlnească mediumii cu mult mai puternici din Orient, categorie căreia îi aparține și fachirul descris în cap. III.

4. "Atât de necesara atmosferă spiritistă se creează prin mijloace artificiale, cum ar fi cântări, muzica în surdină, și chiar rugăciuni". Evident, toată această tehnică nu face decât să sublinieze caracterul destul de rudimentar al unei astfel de ședințe, care de altfel rareori dă rezultate spectaculoase.

Există forme mult mai subtile, dintre care unele își spun chiar "creștine". Este suficient să luăm exemplul tehnicilor de "vindecare prin credință" ale lui Oral Roberts (care înainte de a fi intrat în Biserica Metodistă a fost pastor al sectei "Sfințeniei Penticostale"), care vindecă în mod "miraculos" prin intermediul unui "cerc magnetic" compus din persoane ce se află în comuniune de sentimente, pasivitate și armonie de "credință" și care împreună își pun mâinile pe televizor în timp ce Oral Roberts levitează; te poți vindeca chiar bând pur și simplu un pahar cu apă care a stat pe televizor și deci a absorbit fluxul energiilor satanice mediumistice astfel create. Dar asemenea vin­decări, ca și cele produse în spiritism și magie au în timp consecințe dure: boli psihice, demență.[4]

 Una din caracteristicile fundamentale ale acțiunilor demonice este aceea că ele imită constant lucrarea lui Dumnezeu. Așa se face că cei cu daruri mediumistice sunt convinși că rămân buni creștini și că darurile lor provin de la Duhul Sfânt. Iată punctul în care asemănarea dintre aceste practici mediumistice și cele ce se manifestă în "renașterea harismatică" devine izbitoare. Iată ce ne permite să tragem concluzia că aceasta din urmă este, în esența ei, o formă de mediumism.

Intr-adevăr, ceea ce frapează în compararea celor două fenomene, este că cerințele de bază ale unei ședințe de spiritism se regăsesc toate în cadrul adunărilor de rugăciune "harismatică", câtă vreme nici una dintre ele nu se află în aceeași formă sau în același grad de intensitate în cultul public al Bisericii Ortodoxe.

1. "Pasivitatea" ședințelor de spiritism corespunde stării care, în limbaj "harismatic", se numește un fel de abandon, care înseamnă în mare măsură disponibilizarea întregului nostru subconștient... Tot ceea ce putem face este să ne abandonăm în întregime: cu trup, minte, și chiar cu limba, astfel încât Duhul lui Dumnezeu să aibă posesiune deplină asupra noastră... De abia atunci suntem cu adevărat pregătiți: când barierele voinței și conștientului au fost îndepărtate și Dumnezeu se mișcă cu putere prin întreaga noastră ființă" (Williams, pp. 62-63).

Această atitudine "spirituală" este o lucrare cu totul satanică și nu are nimic de-a face cu Creștinismul. Ea este mai curând caracteristică Zen-Budismului, "misticismului" extrem-oriental, hipnozei, și spiritismului. Această pasivitate exagerată este cu totul străină de spiritualitatea ortodoxă, fiind în schimb extrem de propice și constituind chiar o invitație pentru acțiunile demonice. Un observator devotat al întrunirilor penticostale notează că, în timpul desfășurării lor, cei care interpretează sau vorbesc în limbi "par că intră literalmente în transă" (Sherill, p. 87). În unele comunități "harismatice" această pasivitate este atât de pronunțată, încât elementele de organizare, cum ar fi ordinea de desfășurare a slujbelor, sunt complet abolite, fiecare făcând absolut ceea ce îi dictează "spiritul".

2. Hotărât că este vorba de o "solidaritate de credință" - nu doar simpla comuniune a credinței creștine și nădejdea mântuirii, ci mai ales o unanimitate în dorința de a vedea că se produce fenomenul harismatic. Aceasta este esența tuturor adunărilor de rugăciune "harismatică". Această solidaritate este încă și mai intensă atunci când are loc un "botez în Duhul Sfânt", ce se încheie de obicei într-o cameră separată și în prezența unui număr restrâns de persoane, inițiate deja în această "taină". Este suficient ca o singură persoană să aibă gânduri negative cu privire la ceea ce se întâmplă, pentru ca "botezul" să nu mai aibă loc - în exact același mod în care rugăciunile preotului ortodox descrise mai sus au fost suficiente pentru a risipi vrăjitoria fachirului din Ceylon.

3. "Circuitul magnetic" spiritist este echivalentul "punerii mâinilor" de la întrunirile penticostale, care este întotdeauna executată de cei care la rândul lor au trecut ei înșiși prin experiența "botezului" vorbirii în limbi și care servesc, după mărturia chiar a penticostalilor, drept "canale ale Duhului Sfânt" (Williams, p. 64); "canale" sunt numiți si mediumii din ședințele de spiritism.

4. Atmosfera "harismatică", ca și cea spiritistă, se induce cu ajutorul intonării anumitor imnuri și rugăciuni cu rol de sugestionare, de asemenea prin bătăi din palme; toate acestea duc la "un efect de intensă excitare psihică" (Sherill, p. 23).

S-ar putea obiecta că toate aceste asemănări dintre fenomenele mediumistice și cele penticostale nu sunt decât simple coincidențe; dar, pentru a ne lămuri, nu ne rămâne decât să vedem care este natura "spiritului" ce se comunică prin "canalele" penticostale. Natura lui reiese clar din mărturiile celor care au simțit această experiență pe propria lor piele: "Cei din grup au format un cerc mai strâns în jurul meu. Parcă formau cu corpurile lor o pâlnie prin care se concentra tot fluxul "spiritului" care pulsa în cameră. Așa cum ședeam acolo, îl simțeam cum se scurge prin mine" (Sherill, p. 122).

La o întâlnire penticostalo-catolică: "cine intra acolo era practic doborât la pământ de formidabila și vizibila prezență a lui Dumnezeu!" (Ranaghan, p. 79). (A se compara cu atmosfera "vibrantă" din cadrul unor anumite ritualuri păgâne sau hinduiste; vezi mai sus, cap. Locuri și practici hinduiste).

Iată relatarea unei alte experiențe "baptismale": "Îmi dădeam seama că Domnul se afla în cameră și că se apropie de mine. Eu nu-L vedeam, dar m-am simțit împins de la spate. Și am căzut la podea, dar parcă aș fi plutit..." (Logos Journal, nov-dec, 1971, p. 47). Există multe alte exemple similare, pe care le vom discuta mai jos, în cadrul manifestărilor fizice ale experiențelor "harismatice". Ceea ce este cert, este că numai de manifestări ale Duhului Sfânt nu poate fi vorba!

În acest moment, însă, să nu pierdem din vedere caracteristica esențială a vorbirii în limbi "harismatice": aceea că ea nu este doar un fenomen inițial care mai apoi dispare, după ce "botezul" s-a încheiat; ci, că trebuie să continuie (atât în public cât și în particular) și să devină "un ingredient de bază" al vieții religioase, căci în caz contrar "darul Duhului" poate să înceteze.

Un autor "harismatic" presbiterian vorbește despre funcția specifică a acestei practici ca "pregătire" a întâlnirii "harismatice" propriu-zise: "deseori grupul se întâlnește cu puțină vreme mai înainte de ora fixată pentru a se ruga în Duhul (adică în limbi). În felul acesta se intensifica senzația prezenței și lucrării lui Dumnezeu în adunare". Și iar: "Am descoperit că rugăciunea mentală în Duhul pe parcursul întâlnirii ne ajută să ne menținem într-o deschidere față de prezența lui Dumnezeu...", căci, "după ce te obișnuiești cu rugăciunea cu voce tare în Duhul... devine posibil ca respirația ta, mișcându-se prin coardele vocale, să pună în evidență chiar suflarea Duhului, si astfel rugăciunea poate continua la fel de puternic în interior, mental" (Williams, p. 31).

Să ne amintim, de asemenea, că vorbirea în limbi poate fi declanșată și prin "sunete tăcute cu gura" - ceea ce ne conduce inevitabil la concluzia că vorbirea "harismatică" în limbi nu este deloc un "dar", ci o tehnică care se dobândește la rândul ei prin alte tehnici și prin care se declanșează încă alte "daruri ale Duhului", cu condiția ca cei interesați să continue s-o practice și să o cultive.

De fapt realizarea esențială și de bază a Mișcării Penticostale contemporane aceasta este: descoperirea unei noi tehnici mediumistice de dobândire și menținere a unei stări psihice în care obținerea "darurilor" miraculoase devine un lucru obișnuit. Și dacă acest lucru este adevărat, atunci definiția "harismatică" a "punerii mâinilor" - ca fiind "simpla slujire din partea uneia sau mai multor persoane care constituie canale ale Duhului Sfânt pentru cei care nu au fost încă binecuvântați cu acest dar", ceremonie "la care este important ca cei care slujesc să fi fost ei înșiși mișcați de Duhul Sfânt" (Williams, p. 64), descrie tocmai transferul calităților (darurilor) mediumistice de la cei care le-au dobândit deja și sunt ei înșiși mediumi, la ceilalți care încă nu le posedă. "Botezul cu Duhul Sfânt" devine astfel inițiere mediumistă.

Deci, "renașterea harismatică" nu este altceva decât o mișcare mediumistă, ceea ce clarifică toate punctele care rămân obscure, dacă o privim ca pe o mișcare creștină. Ea apare în America, țară în care spiritismul se născuse cu cincizeci de ani mai înainte, într-un climat psihologic foarte asemănător celui de acum: o pietate protestantă ucisă de raționalism și copleșită brusc de experiența reală a unor "puteri" invizibile care nu pot fi explicate pe cale rațională sau științifică.

Mișcarea are succes răsunător tocmai in țările cu puternice tradiții în activitățile mediumistice și de spiritism: în primul rând America și Marea Britanie; apoi Brazilia, Japonia, Filipinele si Africa. Timp de peste 1900 de ani, după vremea în care a trăit Sfântul Apostol Pavel, nu aflăm nici urmă de "vorbire în limbi" în țările fie numai și nominal creștine. Iar dacă totuși aceasta se manifestă, atunci nu este decât un fenomen pasager cu coloratură de isterie; aceasta tocmai până în secolul al XX-lea, când apare Mișcarea Penticostală, după cum subliniază un cunoscut istoric al fenomenelor de "entuziasm" religios.[5]

Deci, dacă aceste fenomene lipsesc aproape cu desăvârșire din lumea și epoca creștină, ele constituie în schimb regulă în religiile primitive și reapar în forță în secolul XX, printre spiritiștii, mediumii si demonizații zilelor noastre. Formulele în care se "interpretează" și se "profetizează" în cadrul serviciilor "harismatice" sunt vagi și stereotipe, lipsind orice conținut specific profetic sau creștin. Doctrina este în întregime subordonată practicii. Sloganul repetat la nesfârșit de "harismatici", în a cărui capcană, după cum ne amintim, cad și victimele hinduismului, este magica formulă "Merge!".

Nu mai poate rămâne nici o îndoială că "renașterea harismatică", sub aspectul manifestărilor ei, este mult mai apropiată de spiritism și de religiile necreștine, decât de Creștinismul Ortodox. Dar exemplele nu se opresc aici.

În afară de cărțile Dr. Koch nu am citat până acum decât mărturiile celor favorabili "renașterii harismatice", care au vorbit convinși fiind că se referă la lucrările Duhului Sfânt.

Dar să-i ascultăm acum și pe cei care au părăsit mișcarea "harismatică", sau au refuzat să i se alăture, pentru că au simțit că "duhul care o animă nu este Duhul Sfânt".

1. "Un tânăr din Leicester (Anglia) povestește următoarele: Prietenul lui și cu el se convertiseră de câțiva ani, când într-o zi au fost invitați la întâlnirea unui grup de vorbitori în limbi. Atmosfera întrunirii i-a prins și ulterior s-au rugat ca să primească noua binecuvântare și botezul în Duhul Sfânt.

După o rugăciune intensă au simțit cum ceva fierbinte se înstăpânește peste ei. Simțeau o exaltare interioară. Timp de câteva săptămâni și-au trăit cu entuziasm senzațiile, ale căror valuri însă cu timpul au început să scadă. Tânărul a remarcat în schimb că îi pierduse orice dorință de a mai citi Biblia și de a se mai ruga.

Analizându-și experiența în lumina Scripturii, și-a dat seama că nu este de la Dumnezeu. Întorcându-se, s-a pocăit și a dat toată întâmplarea pe față... Prietenul lui însă a continuat să frecventeze cercul "limbilor", ceea ce practic l-a distrus. La ora actuală nici nu-l mai preocupă ideea de a viețui ca un creștin" (Koch, p. 28).

2. Doi pastori protestanți s-au dus la o adunare de rugăciune "harismatică" ce avea loc într-o biserică presbiteriană din Hollywood. "Mai înainte am căzut amândoi de acord ca, de îndată ce vom auzi pe primul ins vorbind în limbi, să ne rugăm amândoi cam așa: "Doamne, dacă acest dar este de la Tine, binecuvântează pe fratele, iar dacă nu este, fă-l să înceteze și să nu mai poată vorbi în limbi în prezența noastră".

Întrunirea s-a deschis cu rugăciunea unui tânăr, după care toți au putut începe să se roage. O femeie a început să se roage într-o limbă străină, fluent și fără nici o ezitare. Nimeni nu a tradus. Părintele B. și cu mine am început să ne rugăm în taină așa cum conveniserăm. Și ce s-a întâmplat? Nu a mai vorbit nimeni în limbi, deși în grupul acela toți, cu excepția unui arhitect, vorbeau curent în limbi necunoscute". (Koch, p. 15). Să nu pierdem din vedere că, în lipsa solidarității de credință de tip mediumistic, fenomenul nu se manifestă.

3. "O femeie din San Diego, California, a venit la mine să-mi ceară sfatul. Mi-a povestit ce lucru îngrozitor i s-a întâmplat cu ocazia unei activități misionare purtate de un membru al mișcării "limbilor". S-a dus și ea la întrunirile lui în care acesta vorbea de necesitatea vorbirii în limbi și odată după cuvântare a rămas mai la urmă, îngăduind ca respectivul să-i pună mâinile pe creștetul ei spre a o boteza în Duhul și întru vorbirea în limbi. În clipa aceea a căzut la pământ inconștientă.

Când și-a revenit, era pe jos și gura și se mișca automat, deschizându-i-se și închizându-i-se, fără să poată scoate însă nici un sunet. Era înspăimântată. În jurul ei stăteau în picioare un grup de adepți ai evanghelistului aceluia care exclamau: "O, soră, ce minunat ai vorbit în limbi! Acum ai cu adevărat în tine pe Duhul Sfânt". Victima acestui așa-zis botez s-a vindecat până la urmă și nu s-a mai dus niciodată la astfel de întruniri. Când a venit la mine pentru sfat, încă mai suferea de pe urma efectelor acestui "botez spiritual" (Koch, p. 26).

4. Un creștin ortodox din California povestește despre întâlnirea pe care a avut-o cu un pastor "plin de duh", aderent împreună cu reprezentanți de frunte catolici, protestanți și penticostali, la platforma comună a "renașterii harismatice", a vorbit în limbi timp de cinci ore și a folosit toate artificiile (psihologice, hipnotice, de "punerea mâinilor") pentru a induce în cei prezenți dorința de a primi "botezul Duhului". A fost o scenă penibilă și îngrozitoare.

Când și-a pus mâinile peste prietena noastră, ea a început să scoată niște sunete guturale, să geamă, să plângă și să țipe. Misionarul era foarte încântat de toate acestea. Zicea că fata suferă pentru ceilalți și că se roagă pentru ei. Când și-a "pus mâinile" pe capul meu, am avut presentimentul unui rău real, palpabil. În "limbile" lui se amestecau totuși și cuvinte în engleză: "Ai darul profeției, o simt. Deschide-ți doar gura și se va rosti de la sine. De ce blochezi Duhul și nu-l lași să vorbească?" Cu mila si ajutorul lui Dumnezeu mi-am ținut gura închisă, căci sunt sigur că dacă aș fi vorbit, altcineva s-ar fi auzit prin mine" (comunicare personală).

5. Cititorii revistei "The Orthodox Word" (Cuvântul ortodox) își amintesc de "privegherea" organizată de Arhidioceza siriană antiohiană a New York-ului, la convenția sa de la Chicago, din august 1970, la care, după ce s-a creat o atmosferă paroxistică de sentimentalism și emoție, unii tineri au început să "depună mărturie" despre cum îi mișcă pe ei "duhul". Dar multe alte persoane care s-au aflat acolo au relatat după aceea că atmosfera era "apăsătoare și plină de presimțiri rele", "paralizantă și malefică" și că numai cu rugăciunile Sf. Gherman al Alaskăi, a cărui icoană se afla în acea încăpere, s-a putut risipi acea atmosferă și o dată cu ea întreaga adunare (O.W., 1970, nr. 4-5, pp.196-199).

Există numeroase alte cazuri de oameni care și-au pierdut astfel orice interes pentru rugăciune, lecturi din Sfânta Scriptură și pentru creștinism în general și care au ajuns chiar să creadă, după cum nu s-a sfiit să mărturisească un tânăr student, că "nici măcar nu va mai avea nevoie să citească Biblia. Dumnezeu Tatăl Însuși va veni și va vorbi cu el în persoană" (Koch, p. 29).

Vom avea ocazia să cităm încă mărturiile multora care continuă să creadă că nu e nimic negativ sau rău în experiențele "harismatice", al căror sens nu vom întârzia să-l analizăm. Oricum, fără să tragem concluzii definitive cu privire la natura exactă a "duhului" care provoacă fenomenele "harismatice" și, pe baza probelor evidențiate până acum, putem să fim de acord cu Dr. Koch, fără teamă că greșim, asupra următorului aspect:

"Mișcarea vorbirii în limbi este expresia unei condiții psihice delirante în cadrul căreia apar manifestări demonice" (Koch, p. 47). Ceea ce vrea să spună că această mișcare este cu siguranță "delirantă", prin aceea că se lasă dominată de un "spirit" care nu este Duhul Sfânt. Nu este demonică în sine sau în intențiile sale (așa cum neîndoielnic sunt satanismul și ocultismul contemporan), ci prin natura ei ea disponibilizează și deschide pe oameni spre a accepta manifestarea unor forțe în mod evident demonice, a căror prezență s-a simțit deslușit în numeroase astfel de ocazii.

Referitor la natura exactă a "limbilor" care se vorbesc astăzi, nu se poate da un răspuns simplu. Ceea ce știm sigur, este că în mișcările penticostale, ca și în spiritism, atât elementele de fraudă, cât și cele de sugestie joacă un rol nu puțin important; ele sunt folosite în cercurile "harismatice" pentru a crea o presiune psihică de natură să forțeze fenomenele să apară.

Iată ce spune membrul "Mișcării lui Iisus", o sectă predominant penticostală: "vorbirea mea în limbi era pur și simplu o chestie emoțională în care nu făceam altceva decât să bălmăjesc niște cuvinte".

Iar altul recunoaște cinstit: "Când am intrat prima dată în secta aceea, cei de acolo mi-au spus că (vorbirea în limbi) era o chestie care pur și simplu trebuia făcută. Așa că m-am rugat s-o pot face, și n-am reușit decât să mă iau după ei și să-i imit, așa încât să creadă că am primit și eu darul" (Ortega, p. 49). Deci nu puține dintre presupusele "limbi" sunt fără îndoială neautentice, sau în cel mai bun caz produsul autosugestiei sau al unei stări emoționale de cvasi-isterie.

Pe de altă parte, cazuri de vorbiri penticostale în limbi neînvățate anterior există, și sunt bine documentate (Sherill, pp. 90-95); este atestat de asemenea că mulți vorbitori "în limbi" nu au aspect isteric deloc, ci dimpotrivă, o fac cu calm, siguranță și naturalețe. S-a mai constatat de asemenea faptul neobișnuit al fenomenului corelativ de "cântare în limbi", în care "spiritul" inspira și linia melodică pe care mulți o armonizează cu vocile lor, producându-se un efect "având în el ceva vrăjitoresc dar în același timp extraordinar de frumos" '(Sherill, p. 118), "de neimaginat și neverosimil sub aspect uman" (Williams, p. 33).

Iată explicațiile "vorbirii în limbi" contemporane nu par a fi doar de natură emoțional - psihologică. Dacă acest fenomen nu este produs prin lucrarea Duhului Sfânt - și faptul este demonstrat din abundență - atunci el, ca manifestare "supranaturală", nu poate fi decât produsul unui dar provenind de la un alt fel de duh.

Pentru a-l identifica mai cu precizie și pentru a înțelege mai deplin mișcarea "harismatică", nu doar ca fenomen, ci și ca "spiritualitate", va trebui să studiem mai cu atenție sursele tradiției patristice ortodoxe. Va trebui în primul rând să ne raportăm la tradiția ortodoxă ascetică, la care ne-am mai referit deja în capitolele anterioare, când încer­cam să înțelegem atracția exercitată de hinduism. Era vorba acolo de conceptul de înșelăciune diavolească.

 

5. Înșelăciunea diavolească

Este o problemă cheie a învățăturii ascetice a Bisericii Ortodoxe, complet absentă din lumea romano-catolico­protestantă, pe terenul căreia s-a produs mișcarea "harismatică". Astfel ne și explicăm cum o înșelăciune de asemenea dimensiuni a putut să antreneze mase întregi de "creștini", chiar dacă doar cu numele, și cum un "profet" de felul lui Nicolae Berdiaev, care vine dintr-o spiritualitate ortodoxă, poate să considere că este absolut esențial ca "noua eră a Duhului Sfânt se lipsească cu desăvârșire de viziunea ascetică asupra lumii".

Iată cum. Viziunea ascetică ortodoxă asupra lumii este singura de natură să ofere oamenilor mijloacele de a continua să lucreze toată viața lor pentru dobândirea Duhului Sfânt, odată ce L-au primit prin Taina Sfântului Botez și a ungerii cu Sfântul și Marele Mir. Ea este singura în măsură să ne permită deosebirea duhurilor (discernământul spiritual, duhovnicesc) prin care să ne putem păzi de înșelăciunea diavolească.

"Noua spiritualitate", la care visa Berdiaev și pe care o practică de fapt "mișcarea harismatică", are o bază cu totul diferită, în lumina învățăturii ascetice ortodoxe, ea dovedindu-se a fi o fraudă. Ca atare cele două concepții sunt radical incompatibile: ca să accepți "noua spiritualitate" a "renașterii harismatice", trebuie să respingi mai întâi Ortodoxia. Și invers, ca să rămâi în continuare cu adevărat creștin ortodox, trebuie neapărat să respingi hotărât "renașterea harismatică", care nu este altceva decât o ortodoxie falsificată.

Pentru a face acest lucru mai clar, vom oferi în continuare în rezumat învățătura Bisericii Ortodoxe despre înșelăciunea diavolească, așa cum a formulat-o Episcopul Ignatie Briancianinov, el însuși un Părinte al Bisericii Ortodoxe din timpurile mai apropiate de noi (secolul XIX).

Există două forme principale de înșelăciune diavolească. Prima și cea mai spectaculoasă dintre ele apare atunci când cineva se luptă dobândească un înalt nivel spiritual și să se învrednicească chiar de viziuni, fără se fi curățit în prealabil de patimi, bazându-se exclusiv pe înțelepciunea sa. Unei asemenea persoane diavolul îi dăruiește "viziuni" pe măsură. Exemplele abundă în Viețile Sfinților, carte de căpătâi a învățăturii ascetice ortodoxe.

Astfel, Sfântul Nichita, episcopul Novgorodului (31 ianuarie), s-a retras în pustie nepregătit fiind și contra sfatului starețului său. Făcând astfel, nu mult după aceea a început să audă o voce rugându-se împreună cu el. Mai apoi i-a vorbit "Domnul" însuși, trimițându-i un "înger" care se ruga în locul lui si îl îndemna să citească cărți, în loc să se roage și să-i povățuiască pe cei care veneau la el pentru sfat.

Și așa a trăit o vreme, văzându-l mereu pe "înger" rugându-se lângă el, iar oamenii care îl cercetau erau copleșiți de înțelepciunea lui și de "darurile Duhului Sfânt" de care părea că este plin, inclusiv de darul "profețiilor" care întotdeauna se împlineau.

Înșelăciunea s-a dat pe față doar în momentul în care părinții din mânăstire au aflat de împotrivirea lui față de Noul Testament, căci din Vechiul Testament, pe care nu-l citise niciodată, putea cita pe de rost. Numai prin rugăciunile părinților s-a întors monahul Nichita la pocăință. "Minunile" au încetat, iar cel pocăit a ajuns mai târziu la măsura sfințeniei.

Tot astfel, Sfântul Isaac din Peșterile Kievului (14 februarie), care a văzut o lumină mare și în mijlocul ei pe "Hristos înconjurat de îngeri". Fără să se însemne cu semnul Sfintei Cruci, Isaac i s-a închinat și îndată diavolul a luat putere asupra lui, încingându-l într-un joc drăcesc și lăsându-l după aceea abia viu. Și acesta a ajuns mai târziu, prin pocăință, la măsura adevăratei sfințenii.

Sunt multe cazuri în care "Hristos", înconjurat de "îngeri", apare unor nevoitori în vedenie, dăruindu-le puteri mari și "daruri ale Duhului Sfânt", pentru ca apoi acești monahi asceți înșelați de diavol să cadă în nebunie sau în sinucidere.

Există însă și o formă de înșelăciune diavolească mai obișnuită și mai puțin spectaculoasă, care nu oferă victimelor ei viziuni extraordinare, ci doar exaltate "sentimente religioase". Aceasta se întâmplă, după cum scrie Episcopul Ignatie, "atunci când inima dorește și se străduiește să obțină bucuria cugetărilor sfinte și dumnezeiești, nefiind încă pregătită pentru ele. Cel care nu are o inimă înfrântă, cel care se bazează pe faptele sale și pe vrednicia sa, cel care nu se ține strâns de învățătura Bisericii Ortodoxe, ci urmează unei alte "tradiții", pe baza căreia își formează propria concepție de viață, acela este stăpânit de înșelăciune diavolească".

Aceasta este starea și condiția spirituală reală a adepților "renașterii harismatice", în care ei se află chiar fără  știrea lor. Vom vedea clar acest lucru examinându-le practicile și concepția și comparându-le cu învățătura Sfinților Părinți, punct cu punct.

 

A. Atitudinea față de experiențele "spirituale"

Cunoscând foarte puțin sau nimic din adevărata credință și spiritualitate creștină bazată pe Sfintele Taine ale Bisericii întemeiate de Hristos, pe Sfinții Săi Apostoli, a căror învățătură rămâne mereu vie prin Sfinții Părinți, cei care se raliază mișcării "harismatice" nu au nici un criteriu de deosebire între harul lui Dumnezeu și falsificările lui. Toți autorii "harismatici" demonstrează, într-o măsură mai mare sau mai mică, o lipsă totală de precauție în atitudinile pe care le au față de propriile lor experiențe. Unii dintre catolici aderenți la mișcarea "harismatică", "scot diavoli" chiar înainte de a cere "Botezul Duhului". Dar eficacitatea acestui act, cum vom vedea îndată, ne amintește de iudeii din Faptele Apostolilor (19,15), cărora diavolul pe care voiau ei să-l scoată le răspundea: Pe Iisus îl cunosc și îl știu si pe Pavel; dar voi cine sunteți?

Sfântul Ioan Casian, unul din marii Sfinți Părinți din Apusul Ortodox din secolul V, în "Convorbirea despre daruri dumnezeiești" spune: "Cel care crede că are darul vindecărilor, umflându-se de trufie, cade și mai rău. Demonii se prefac că sunt arși și alungați din trupurile celor stăpâniți de ei prin sfințenia oamenilor despre care, cu adevărat știu că nu sunt sfinți.

Despre aceștia în Scriptură se spune: Se vor ridica hristoși mincinoși, și prooroci mincinoși și vor face semne mari și minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.[6] 

"Vizionarul" suedez Emanuel Swedenborg (secolul  XVIII), straniul precursor al revivalismului "spiritual" și ocult din zilele noastre, avea o temeinică și îndelungată și experiență de (între) vedere și comunicare cu spiritele. El distingea între două feluri de spirite, cele "bune" și cele "rele". Aceste experiențe au fost recent confirmate de descoperirile unui psihiatru, care lucrează cu pacienți ce suferă de halucinații, în cadrul clinicii de boli mintale din Ukiah, statul California. Acest psihiatru a luat în serios vocile pe care le auzeau pacienții săi și a întreprins o serie de "dialoguri" cu ele (prin intermediul chiar al pacienților).

A tras concluzia, ca și Swedenborg, există două categorii foarte diferite de "ființe" care intră în contact cu pacienții: una mai "înaltă" sau "superioară" și alta mai "joasă" sau "inferioară". Iată relatarea sa: "Vocile inferioare seamănă cu cele ale bețivilor dintr-un bar, care sâcâie pe cei pe care li se cășună, până la exasperare. Ele sugerează pacienților acte scabroase și apoi îi ceartă când aceștia le dau atenție. Ele depistează punctul slab al conștiinței și acționează, interminabil asupra lui... Vocabularul lor este limitat, ca și varietatea termenilor, în schimb prezintă voința persistentă de a distruge... se opresc asupra fiecărei slăbiciuni și fiecărei idei în care crede pacientul, pretind că au puteri nemăsurate, mint, fac promisiuni, toate în scopul de a submina voința pacientului... Spiritele inferioare sunt în totalitate nereligioase sau antireligioase. Unuia dintre pacienți i-au apărut sub chipul diavolilor convenționali și chiar i s-au prezentat chiar ca atare."

"În contrast direct cu aceste voci stau halucinațiile de ordin superior... Vom ilustra acest contrast prin experiența unuia dintre pacienți. La un moment dat a auzit niște voci (aparținând ordinului inferior) certându-se multă vreme între ele despre modul în care vor să-l omoare. Dar în același timp, în timpul nopții văzu o lumină ca soarele apropiindu-se de el. Și-a dat seama că era de un ordin diferit, pentru că lumina aceea îi respecta libertatea și se retrăgea când vedea că-l sperie. Când omul a fost încurajat să se apropie de acest soare prietenos el se trezi deodată într-o lume a supranaturalului..."

"Odată[7] i-a apărut un chip extraordinar de puternic și de impresionant, care parcă era al lui Hristos... Unii pacienți fac simultan experiența halucinațiilor de ambele ordine și se simt prinși la mijloc între un iad și un rai personal. Mulți nu cunosc decât atacurile ordinului inferior. Ordinul superior se prevalează de putere asupra celui inferior, putere pe care o și demonstrează din timp în timp, dar nu suficient, încât să liniștească mințile chinuite ale bolnavilor... Ordinul superior pare să fie deosebit de înzestrat, de sensibil, de înțelept și religios".

Creștinul ortodox, care citește cu pătrundere Viețile Sfinților și alte scrieri patristice, știe că toate aceste spirite, fie ele "inferioare" sau "superioare", sunt demoni, și că deosebirea între adevăratele duhuri bune (îngeri) și demoni nu se poate face pe baza sentimentelor și ideilor personale. Răspândita practică a "exorcismelor" din cercurile "haris­matice" nu oferă nici o garanție a izgonirii reale a duhurilor; astfel de exorcisme întâlnim și la șamanii primitivi, care le practică cu succes,[8] și care știu și ei că există mai multe feluri de "duhuri", care în proporție de sută la sută, nu sunt altceva decât demoni, fie că par să fugă atunci când sunt izgoniți, fie că vin atunci când șamanii îi invocă pentru a obține de la ei diferite puteri.

Desigur, nimeni nu ignoră că "mișcarea harismatică", în general, este ferm orientată contra curentelor șamaniste si ocultiste contemporane. Dar să nu uităm că, în subtilitatea lor, diavolii au capacitatea de a se transforma în "îngeri de lumină" (II Cor. 11, 14) și că ne trebuie o mare capacitate de discernământ și o mare smerenie și neîncredere în experiențele noastre "spirituale", oricât de extraordinare ar putea părea ele, pentru a nu fi înșelați. În fața dușmanului subtil și invizibil, care duce contra omenirii un război pe viață și pe moarte, credulitatea și ignoranța celor ce urmează mai mult sau mai puțin orbește "harismaticilor" nu este altceva decât o invitație deschisă.

De exemplu, un pastor recomanda meditația asupra unor pasaje scripturistice și apoi notarea pe hârtie a oricărui gând "declanșat" de lectură, "căci acela este mesajul personal al Duhului Sfânt către voi" (Cristenson, p.139).

Dar oricine studiază serios spiritualitatea creștină, știe că "la începutul vieții monastice unii dintre necurații draci trimit gânduri, mai ales începătorilor, cum că ei s-ar bizui să tălmăcească locuri din Sfânta Scriptură... și așa îi înșeală, împingându-i la erezie și hulă”.[9]

 Din păcate atitudinea creștinilor ortodocși, care se alătură "revivalismului harismatic", nu se deosebește prin nimic de cea a protestanților și a catolicilor. Sunt creștini ortodocși care, în mod evident, nu cunosc deloc sau cunosc slab textele patristice și Viețile Sfinților, iar atunci când citează din aceste scrieri, o fac nesocotind complet contextul (vezi mai jos din Sfântul Serafim).

Atracția "harismatică" se exercită mai ales prin experiența pe care o promite. Creștinii ortodocși capabili să distingă formele adesea foarte subtile de înșelăciune diavolească (în care mândria capătă chipul smereniei), doar pe baza simțirii lor, fară să fie înarmați cu cunoașterea textelor patristice sunt foarte rari. Aceste deosebiri nu le pot face decât cei care duc o viață duhovnicească înaltă în rugăciune, post și smerenie, și care au asimilat tradiția vie a Sfinților Părinți în propria lor concepție de viață și în viețuirea lor intimă.

Cum este pregătit deci creștinul ortodox împotriva înșelăciunii diavolești?

El are la îndemână întregile scrieri de învățătură ale Sfinților Părinți inspirate de Dumnezeu, care, împreună cu Sfânta Scriptură, prezintă concepția pe care, Biserica lui Hristos o are de 1900 de ani încoace cu privire la toate posibilele chipuri de experiențe duhovnicești și pseudo-duhovnicești.

Vom vedea, în cele ce urmează, că această tradiție oferă o judecată foarte sigură și lipsită de orice fel de echivoc la adresa problemei cheie pe care o ridică mișcarea "harismatică": posibilitatea unei "revărsări" generalizate a Duhului Sfânt în vremurile din urmă. Dar chiar înainte de a trece la studierea atitudinii Sfinților Părinți asupra acestei controverse, creștinul ortodox se poate păzi fără greș contra oricărei înșelăciuni tocmai prin aceea că el știe nu numai că înșelăciunea există, ci știe că există pretutindeni, chiar și în interiorul lui.  

Episcopul Ignatie scrie: "Cu toții ne aflăm în înșelăciune. Conștiința acestui fapt ne păzește ea însăși de înșelăciune. Este o mare înșelăciune să crezi că nu poți să fii înșelat". El îl citează pe Sfântul Grigorie Sinaitul, care ne avertizează: "Nu este puțin lucru să dobândești înțelegerea exactă a lucrurilor și să te eliberezi de toate cele ce se opun harului; căci înșelăciunea diavolească se arată de obicei, mai ales începătorilor, sub forma adevărului și a virtuții". Apoi zice: "Dumnezeu nu se supără pe acela care, temându-se de înșelăciune, se păzește pe sine cu mare frică, neîncrezându-se, în semne, chiar când sunt de la Dumnezeu. Dimpotrivă, pe unul ca acesta Dumnezeu îl cinstește pentru dreapta lui socoteală".

Deci, necunoscând nimic despre acest război nevăzut și fiind total nepregătiți pentru el, necunoscând măcar există un nivel de activitate în realitatea spirituală care se numește înșelăciune diavolească, catolici, protestanți și creștini ortodocși ignoranți ai propriei lor tradiții ortodoxe se duc la adunările "harismatice" ca să se "boteze" sau să se umple cu "Duhul Sfânt". Atmosfera însăși a acestor adunări este foarte ambiguă, ea fiind declarată intenționat "deschisă" activității oricăror posibile "spirite".

Iată cum descriau niște catolici - care susțin că sunt mai cu băgare de seamă decât protestanții -, unele dintre întâlnirile lor penticostale din America: "Totul se petrecea fără bariere, fără inhibiții... Ședeau picior peste picior direct pe podea. Doamne în pantaloni lejeri. Un "călugăr" îmbrăcat în alb. Unii fumau, se serveau și cafele. Rugăciunea se făcea foarte liber, dar într-un mod care aducea mai mult a distracție. La asta se refereau ei când afirmau că Duhul Sfânt se sălășluiește între ei?"

Iar la o altă întrunire penticostală catolică: "Semăna foarte bine cu un cocteil, cu excepția faptului că nu se consumau băuturi alcoolice" (Ranaghan. pp. 209, 157).

Și la alte întâlniri "harismatice" interconfesionale, atmosfera este suficient de intimă, ca nimeni să nu fie surprins dacă "duhul" o inspira pe o doamnă mai în vârstă să se ridice în picioare în toiul unui acces de plâns general și să "danseze..." (Sherill, p.118).

Sobrietatea unui creștin ortodox este în primul rând izbită de această amosferă, din care lipsește orice element de taină sau de cutremur, care lui îi este atât de familiar, și care decurge firesc din frica de Dumnezeu. Iar primele lui impresii sunt confirmate cu putere, când observă straniile efecte pe care le produce "duhul" penticostal, când se coboară peste această adunare "lipsită de constrângeri". La aceste efecte ne vom opri în continuare, aducîndu-le în fața judecății sigure a învățăturii Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe.

 

B. Reacții fizice care însoțesc experiența harismatică

Reacția cea mai frecventă a celor care se "botează în Duhul Sfânt" este râsul. Un credincios catolic spune: "Totul era așa de vesel încât, de acolo de unde ședeam pe podea, nu mă puteam abține să nu râd" (Ranaghan, p. 28). Un altul: "Sentimentul prezenței și iubirii lui Dumnezeu era atât de puternic, încât în toată acea jumătate de oră petrecută (șezând pe podea) în capelă nu am făcut altceva decât să râd de bucurie că Dumnezeu ne iubește" (p. 64).

Un protestant îi amintește de "botezul" său: "Am început să râd foarte tare... la fel de tare ca atunci când nu mai ești în stare nici să vorbești despre lucrul care provoacă bucuria. Mă țineam cu mâinile de burtă de atâta râs, până când am căzut pe spate" (Sherill, p. 113).

Alt protestant: "Noua limbă pe care o primisem era împletită cu accese de veselie din care orice inhibiție sau teamă care mă stăpâneau în trecut dispăruseră. Era o limbă a râsului" (Sherill, p. 115).

Se pot aduce nenumărate exemple care să ilustreze această bizară reacție la niște experiențe "spirituale", căci unii apologeți "harismatici" au elaborat chiar o întreagă filozofie a ”bucuriei duhovnicești" și a "nebuniei pentru Dumnezeu", care să o susțină. Această "filozofie" însă nu are nimic de-a face cu Creștinismul. În întreaga istorie a gândirii și trăirii creștine nu se cunoaște nimic și nici nu s-a pomenit vreodată de "râsul Duhului Sfânt".

Dar tocmai acest "râs" este elementul care ne indică precis că "mișcarea harismatică" penticostală este o orientare religioasă total străină de creștinism. El este pur lumesc și chiar păgân, și dacă el nu se datorează unor reacții de tip isteric, atunci el nu se poate datora decât diferitelor grade de "posedare" din partea unuia sau mai multor zei păgâni, care, în limbaj creștin ortodox, se numesc diavoli.

Dăm aici ca termen de comparație experiența de "inițiere" a unui eschimos păgân la șamanism: "Întârziind prilejul acestei inițieri, trezeam deseori plângând de nefericire fără să-mi dau seama din ce cauză. Apoi, tot din senin, mă cuprindea o bucurie atât de mare și inexplicabilă și atât de puternică, încât nu mă puteam abține să nu izbucnesc în cântece în care nu era loc decât pentru un singur cuvânt: "Bucurie! Bucurie!"

Cu ocazia unui astfel de acces extraordinar de bucurie misterioasă am devenit eu șaman (vrăjitor). Simțeam și auzeam totul în jurul meu într-un mod cu totul diferit. Îmi dobândisem iluminarea... și nu numai că puteam vedea prin întunericul vieții din jurul meu, dar aceeași lumină strălucitoare străbătea și din mine... și toate spiritele pământului, ale văzduhului și apelor mării veneau acum la mine, făcându-se ajutoarele mele" (Lewis, Extatic Religion, p. 37).

Deci să nu ne surprindă faptul că un număr atât de mare de "creștini" creduli, lăsându-se de bună voie pradă unor astfel de experiențe păgâne, le interpretează pe acestea ca fiind de esență "creștină". Psihologic și la suprafață, ei rămân în continuare creștini, dar de fapt, din punct de vedere adânc spiritual, ei se angajează în atitudini și practici distinct necreștine.

 

Care este acum atitudinea tradiției ascetice ortodoxe față de așa-zisul "râs al Duhului Sfânt"?

Sfinții Varsanufie si Ioan, trăitori în secolul VI, dau un răspuns clar și lipsit de orice echivoc unui frate monah pe care îl chinuia această problemă: Nu există râs la cel care trăiește în frica de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune despre nebun că atunci când râde, își înalță glasul (Isus Sirah 21, 22; 27, 13), iar cuvântul lui este plin de tulburare și lipsit de harul lui Dumnezeu".(Filocalia rom. vol. XI, trad. Pr.D. Stăniloae (n. tr.).)

Sfântul Efrem Sirul învață și el limpede: Râsul și îndrăzneala sunt începutul stricării sufletului. Dacă le vezi pe acestea în tine, să cunoști că ai ajuns în adâncul păcatului și fără încetare să te rogi lui Dumnezeu să te izbăvească din această moarte... Râsul alungă de la noi binecuvântarea ce s-a făgăduit celor ce plâng (Matei 5,4) și surpă ceea ce s-a clădit. Râsul alungă pe Duhul Sfânt, nu zidește sufletul, necinstește trupul. Râsul alungă virtuțile, nu-și aduce aminte de moarte și nu gândește la chinuri"[10]. Nu este oare evident cât de departe rătăcim prin ignorarea învățăturilor de bază ale Ortodoxiei?

În timpul unui "botez" harismatic, lacrimile sunt o reacție tot atât de obișnuită ca și râsul, la nivelul reacțiilor psihice cele două fiind de altfel înrudite. Ele caracterizează indivizii, dar și grupuri întregi de persoane (caz în care nu mai sunt legate de experiența strictă a "botezului"), și se împrăștie molipsitor fără vreun motiv vizibil (Sherill, pp. 109, 117).

Autorii "harismatici" nu pun aceste lacrimi pe socoteala conștiinței, a stării de păcătoșenie în care s-ar afla cei ce plâng; ei nu explică în nici un fel aceste lacrimi, lăsând să se înțeleagă că le consideră o reacție normală la atmosfera "harismatică" din jur.

Dar Părinții ortodocși, după cum noteaz㠖 Episcopul Ignatie Briancianinov, ne învață că lacrimile sunt adesea un semn al celei de a doua forme de înșelăciune diavolească. Sfântul Ioan Scărarul, enumerând diferitele stări care pricinuiesc lacrimile, dintre care unele sunt rele, iar altele bune, ne îndeamnă: "Să nu crezi lacrimilor tale, până ce nu-ți vei fi curățit desăvârșit sufletul de patimi". iar despre un anumit fel de lacrimi el spune răspicat: "Lacrimile lipsite de rațiune nu sunt proprii naturii raționale, ci numai celei iraționale" (treapta a 7-a).

Pe lângă râs sau plâns sau amândouă la un loc, "botezul cu Duhul Sfânt" mai dă naștere la reacții cum ar fi: căldura răspândită în tot trupul, multe feluri de tremurături și contorsionări, căderi pe jos. Atragem atenția că oferim aici doar exemple de reacții obișnuite în rândurile protestanților și catolicilor (care practică cultul "harismatic", n.tr.) nu și cele care se întâlnesc la sectele penticostale extremiste și care sunt cu mult mai spectaculoase și mai dezlănțuite.

"Când (pastorul respectiv) și-a pus mâinile pe creștetul meu, am simțit ca și cum pieptul mi s-ar fi ridicat înăuntrul capului. Au început să-mi tremure buzele, iar mintea mea să-și piardă pentru fracțiuni de secundă controlul. Apoi am început să rânjesc". (Ranaghan, p. 67). Un altul "nu a avut nici un fel de emoție după eveniment, dar a simțit o mare căldură în corp și o senzație de bine" (Ranaghan, p. 91).

Altă mărturie: "De îndată ce am îngenunchiat, am început tremur... Și deodată m-am umplut de "Duhul Sfânt" și mi-am dat seama că "Dumnezeu este adevărat". Apoi am început să râd și să plâng în același timp. Următorul moment pe care mi-l amintesc este că zăceam întins în fața altarului și că eram plin de pacea lui Hristos". (Ranaghan, p. 34).

Altul: "Mâinile mele care de obicei sunt reci din cauza unei circulații proaste, mi-au devenit calde și umede. Am simțit că mă învăluie o căldură". (Ranaghan, p. 30). Un membru al "Mișcării lui Isus" spune: "Am simțit că ceva începe să izvorască din mine și deodată am început să vorbesc în limbi" (Ortega, p. 49).

Un apologet "harismatic" subliniază că asemenea experiențe sunt tipice la cei care se "botează cu Duhul", "botez" care creează adesea "reacții subiective la respectivele persoane, prin care acestea simt în chip minunat apropierea de Domnul. Acest sentiment de închinare și de adorație este atât de puternic, încât el nu se poate menține în limitele unor restricții de expresie impuse de eticheta societății noastre occidentale! De aceea în astfel de momente, unii tremură violent, alții își ridică mâinile spre Domnul, alții își ridică vocea dincolo de înălțimea normală, iar alții cad pe jos" (Lillie, p. 17).

Nu știm ce să ne mire mai tare: totala discrepanță dintre asemenea manifestări isterice și adevărata expresie a cinstirii și închinării la Dumnezeu în duh și în adevăr, sau incredibila nebunie, care îi face pe acești oameni să pună contorsiunile lor pe seama acțiunii "Duhului Sfânt", a "inspirației divine" și a "păcii lui Hristos".

Cert este acești oameni, din punct de vedere spiritual și religios, nu sunt numai total lipsiți de călăuzire și de experiență, dar ei suferă din capul locului, din acest punct de vedere, de un "analfabetism" absolut. Nu se cunoaște în întreaga istorie a Creștinismului Ortodox nici o asemenea experiență "extatică" produsă de Duhul Sfânt.

Este nebunie din partea unor apologeți "harismatici" îndrăznească să compare aceste reacții infantile și isterice, care sunt la îndemâna absolut a oricui, cu descoperirile dumnezeiești de care s-au învrednicit marii sfinți, precum Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului sau Sfântul Ioan Evanghelistul în insula Patmos.

Acești sfinți au căzut într-adevăr cu fala la pământ, dar înaintea adevăratului Dumnezeu (fără să se contorsioneze și cu siguranță fără să-i apuce râsul), în timp ce pseudo­creștinii nu fac altceva decât să se lase mișcați de un duh invadator și să se închine doar la ei înșiși.

Cuviosul Macarie de la Optina îi scria unei persoane care se afla într-o asemenea stare: "Gândind că vei afla iubirea lui Dumnezeu în sentimente consolatoare, tu nu-L cauți pe Dumnezeu, ci pe tine însuți, adică propria ta con­solare, și ocolești adevărata cale a suferinței care duce la El, pentru că te socotești pierdut fără această consolare".[11] 

Dacă aceste experiențe zise "harismatice" sunt într-adevăr religioase, atunci ele sunt de natură păgână; căci ele par să corespundă exact tipului de inițiere mediumistică, care se numește "experiența de posedare spirituală" și care este produsă de "o forță ce apare dinăuntru și care încearcă să pună stăpânire pe persoana respectivă" (Koch, Occult Bondage, p. 44).

Desigur, nu toate "botezurile cu Duhul" sunt atât de extatice ca unele din cele amintite până în prezent (deși există altele cu mult mai extatice). Dar chiar și acestea concordă cu practicile spiritiste: "Când spiritele întâmpină un medium prietenos, cu o minte pasivă și supusă, ele intră liniștite în acea persoană ca la ele acasă. Când, dimpotrivă, psihicul persoanei respective nu este perfect supus, sau pasivitatea minții nu este totală, atunci ele intră mai mult sau mai puțin forțat, ceea ce se reflectă în contorsionări ale feței și în tremurul membrelor respectivului medium" (Blackmore, Spiritism, p. 97).

Totuși cazurile acestea voluntare de "posedare" nu trebuie confundate cu adevăratele demonizări, prin care duhuri necurate intră și rămân permanent în persoane, producând reacții fizice și psihice pe care sursele "harismatice" nu par să le indice. "Posedarea" mediumistică este temporară și parțială, mediumul consimțind să fie "folosit" într-un anumit mod de către spiritul la dispoziția căruia se pune. Însă, ceea ce textele "harismatice" lasă să se înțeleagă clar, este că asemenea experiențe - atunci când sunt reale și nu simple produse ale autosugestiei - nu presupun doar exersarea sau antrenarea în vederea dezvoltării unei anumite aptitudini mediumistice, ci ele înseamnă într-adevăr posedare reală din partea unui duh. Deci au dreptate cei care susțin că se simt "plini de duh" - cu singura diferență că nu Duhul Sfânt este acela care îi umple!

Episcopul Ignatie Briancianinov dă mai multe exemple de reacții fizice ce apar de obicei la cei care cad pradă înșelăciunii demonice. Un anume monah care tremura și scotea sunete ciudate socotea că acestea sunt "roadele rugăciunii". Altul, care prin rugăciunea extatică pe care o practica simțea o căldură atât de mare în corp, încât nu avea nevoie de haine călduroase în timpul iernii, căldura corpului lui putea fi simțită chiar și de cei din jur.

Ca principiu general, Episcopul Ignatie spune că cel de-al doilea mod de înșelăciune diavolească se arată printr-o "căldură pătimașă și materială a sângelui". "Comportamentul misticilor latini a fost întotdeauna de tip extatic, din cauza acestei călduri pătimașe, cu deosebire trupească".

Căldura "materială" a sângelui, ca semn al celor care s-au lăsat înșelați de diavol, trebuie deosebită de căldura duhovnicească a acelora care au dobândit cu adevărat Duhul Sfânt, așa cum a fost de exemplu Sfântul Serafim de Sarov. Dar Duhul Sfânt nu se dobândește prin experiențe "extatico-harismatice". El se dobândește pe calea lungă și anevoioasă a luptei ascetice, prin rugăciune, post, și smerenie, pe "calea suferințelor" Crucii în Biserica lui Hristos, așa cum ne învată toți Sfinții Părinți.

 

C. "Darurile spirituale" care însoțesc experiența "harismatică"

Avantajul de bază pe care îl invocă adepții "renașterii harismatice" este acela al dobândirii unor daruri "spirituale", între care se numără în primul rând o nouă putere și o nouă îndrăzneală "spirituală". Îndrăzneala este dată chiar de "experiența harismatică" în sine, de a cărei realitate nici nu ne îndoim. Ne îndoim doar de interpretarea pe care "harismaticii" o dau acestei experiențe.

Iată câteva ilustrări: "Nu am nevoie cred în Cincizecime deoarece am văzut-o" (Ranaghan, p. 40). "Am început să am sentimentul că știu exact ce trebuie să spun celorlalți și ce anume au ei nevoie să audă... Am înțeles că Duhul Sfânt îmi dă cu adevărat îndrăzneală să o spun, iar efectul spuselor mele era foarte puternic" (ibid., p. 64). "Eram atât de ferm convins că Duhul se va ține de cuvânt, încât mă rugam fără să țin cont de vreun "dacă". Mă rugam fiind sigur că voința mea va fi îndeplinită" (ibid., p. 67).

Să ascultăm acum și mărturia unui "ortodox": "Ne rugăm să primim înțelepciune și devenim înțelepți în Domnul. Ne rugăm pentru iubire, și simțim imediat iubire pentru toți oamenii. Ne rugăm pentru vindecări, și ne facem sănătoși. Ne rugăm pentru minuni și, prin credință, am văzut minuni întâmplându-se în mijlocul nostru. Ne rugăm pentru semne și le primim. Ne rugăm în limbi cunoscute și în limbi necunoscute" (Logos, aprilie, 1972, p.13).

Iată cum, ceea ce se obține în tradiția ascetică ortodoxă  prin ani lungi de nevoință, prin credință fierbinte și trează și din mila lui Dumnezeu, pretind unii că se câștigă cît ai clipi din ochi prin experiența "harismatică". Că Sfinților Apostoli și Mucenici li se dăruia, printr-un har special al lui Dumnezeu, o mare îndrăzneală în vestirea cuvântului Lui, este foarte adevărat. Însă este de râs dorința unora, care nu au nici o idee despre ceea ce înseamnă harul dumnezeiesc, de a se pretinde comparabili cu acești mari sfinți.

Bazându-se pe o experiență care este  de fapt o înșelăciune, îndrăzneala "harismaticilor" nu este decât o imitație înfierbântată de tip "revivalist" a adevăratei îndrăzneli creștine și care constituie un semn sigur și distinctiv că cel care o are se află pradă înșelăciunii "harismatice".

Episcopul Ignatie atrage atenția că "încrederea în sine și îndrăzneala sunt vizibile la cei care au căzut pradă înșelăciunii diavolului, și care au impresia că sunt sfinți sau că se află pe calea înaintării duhovnicești". "Cei care suferă de această înșelăciune, au un stil extraordinar de pompos: ei sunt parcă îmbătați de propria lor sine, văzând în aceasta, tocmai din cauză că se înșeală pe ei înșii, un semn de mare har. Ei nu mai pot ieși din marea lor mândrie și buna lor părere față de ei înșiși. Unii ca aceștia sunt socotiți smeriți doar de cei care judecă după aparențe, iar nu după roade".

În afară de "vorbirea în limbi" propriu-zisă, cel mai frecvent dar "supranatural" pe care îl capătă cei "botezați în Duhul" este receptarea directă a "mesajelor de la Dumnezeu", care se face în forma "profețiilor" și a "tălmăcirilor" (sau a "interpretărilor").

Iată ce spune o tânără catolică despre prietenii ei "harismatici": "Pe câțiva dintre ei i-am văzut vorbind în limbi, și, uneori înțelegeam ce spun. Erau întotdeauna mesaje de alinare și bucurie în Domnul". Iată ideea unei alte "tălmăciri": "Erau transmise însăși cuvintele lui Dumnezeu, într-un mesaj de mângâiere" (Ranaghan, p.32).

Îndrăzneala acestor mesaje nu cunoaște limite. În cadrul altei adunări, "o femeie a anunțat că va transmite un "mesaj de la Dumnezeu", pe care l-a redat vorbind la persoana întâi" (ibid., p.2). Un protestant "harismatic" notează că în astfel de mesaje "cuvântul lui Dumnezeu se transmise fără nici un fel de intermediere... Cuvântul se poate transmite brusc prin oricine dintre cei de față, astfel încât mereu se aude câte un "așa grăiește Domnul", din mijlocul adunării. De cele mai multe ori aceste mesaje sunt rostite la persoana întâi; un altul foarte des auzit este: "Am venit să vă binecuvântez" (Williams, p.27).

Sistematizăm acum câteva dintre "profețiile" și "tălmăcirile" cele mai caracteristice exemplificate de propaganda "harismatică":

1. Fiți asemenea copacului ce se apleacă după voința lui, care își înfige rădăcinile în puterea lui, și care atinge cu ramurile sale iubirea și lumina lui" (Ford, p.35).

2. "Așa cum Duhul Sfânt a umbrit pe Maria, care a luat în pântece pe Iisus, tot așa Duhul Sfânt suflă peste voi și Iisus apare în mijlocul vostru" - mesaj transmis în limbi de către un romano-catolic și "tălmăcit" de un protestant.

3. "Pașii celui care a străbătut ulițele Ierusalimului sunt în urma noastră. Privirea sa îi vindecă pe cei care vin către el și îi ucide pe cei care fug de el" - mesaj special la adresa unui membru al respectivului grup de rugăciune.

4. "Vă întind mâna. Nu trebuie decât să mi-o dați pe a voastră și eu vă voi conduce”. Același mesaj se dăduse cu câteva minute mai devreme unui preot romano-catolic, care se afla într-o cameră alăturată. El și l-a notat și, intrând în camera de rugăciune, l-a auzit repetându-se identic, cu exact aceleași cuvinte pe care le notase pe carnețel (Ranaghan, p.54).

5. "Nu te tulbura, sunt mulțumit de calea pe care ai luat-o. Îți este greu, dar prin aceasta aduci multă mângâiere altuia". Acest mesaj a liniștit una din persoanele prezente care era îngrijorată din pricina unei hotărâri dificile pe care tocmai o luase (Sherill, p.88).

6. "Soția mea a intrat și a început să cânte la orgă. Deodată Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra ei, făcând-o să vorbească în limbi si să profețească: "Fiul meu, sunt cu tine. Pentru că mi-ai fost credincios în lucrurile mici, te voi răsplăti folosindu-te la lucruri mai mari. Te călăuzesc, ținându-te de mână. Eu te călăuzesc, nu te teme. Ești ținta voinței Mele. Nu privi nici la stânga, nici la dreapta, ci continuă cum ai început". Această "profeție" a fost însoțită de o "vedenie" care a determinat crearea unei foarte mari și influente fundații penticostale, sub numele de "Full Gospel Business Men’s Fellowship International" (Frăția internațională evanghelică a oamenilor de afaceri).[12]

Bazându-ne pe declarațiile martorilor oculari, am putea crede că într-adevăr aceste profeții țin de paranormal și că nu pot fi pe de-a întregul inventate. Dar oare Duhul Sfânt se folosește de asemenea căi artificiale pentru a comunica cu oamenii? (Răspunsul este afirmativ în cazul "duhurilor" invocate la ședințele de spiritism!).

Cum se face că limbajul în care se comunică aceste mesaje este atât de monoton și stereotip și nu mai nuanțat decât cel în care li se ghicește viitorul la automatele cu fisă de prin cafenelele americane? De ce sunt aceste mesaje atât de vagi și de lipsite de substanță?

Ele reflectă într-adevăr că sunt rostite în stare de inconștientă. De ce sunt ele întotdeauna mesaje "de mângâiere, de bucurie și alinare, de liniștire" și în mod evident lipsite de orice conținut dogmatic sau profetic - ca și când "duhul" ar fi foarte mulțumit de faptul că aceste adunări sunt non-confesionale? Și la urma urmei cine este această ciudată și abstractă persoană, acest "eu" care vorbește? Oare greșim dacă aplicăm acestui fenomen cuvintele unui adevărat prooroc al lui Dumnezeu?: nu vă lăsați amăgiți de proorocii voștri și de ghicitorii voștri care sunt în mijlocul vostru, ...pentru că vă proorocesc minciună și Eu nu i-am trimis, zice Domnul (Ieremia 29,8-9).

Așa cum cel "botezat în Duhul" poate vorbi în limbi, nu doar în timpul adunărilor de rugăciune, ci și acasă în rugăciunile lui particulare, tot așa, chiar după ce părăsește atmosfera casei de rugăciune, el are adesea "revelații" personale, aude voci și este însoțit de "prezențe" tangibile.

Iată cum își descrie un "profet" al "mișcării harismatice” o astfel de experiență: "Mă trezisem dintr-un somn adânc și odihnitor la auzul unei voci clare și destul de ridicate...care a rostit clar: "Dumnezeu nu are nepoți"... Apoi am avut sentimentul că mai este cineva în camera mea, a cărui prezență îmi făcea bine. Deodată mi-am dat seama: Trebuie să fi fost Duhul Sfânt, cel care-mi vorbise" (Du Plessis, p. 61).

Ce explicație am putea găsi pentru astfel de experiențe? Sfântul Ignatie Briancianinov scrie: "Cel care este victima unei astfel de înșelăciuni își închipuie (închipuirea sau imaginația fiind și ea o formă de înșelăciune diavolească) că este plin de darurile Sfântului Duh. Această închipuire este alcătuită din concepții și sentimente false, ceea ce înseamnă că aparține cu desăvârșire tatălui și căpeteniei falsului și a minciunii, adică diavolului.

Cel care, rugându-se, se străduiește să descopere in inima sa sentimentul omului nou, neavând încă nici o posibilitate de a reuși, va substitui acestui sentiment simțiri false scornite de inima lui, cărora diavolul nu întârzie să li se alăture. El îi va insufla respectivei persoane încredere în scornelile sale pe care le va întări cu ale lui proprii, diavolești, făcându-l să creadă că sunt trimise de sus - credință (sau concept) ce corespunde perfect sentimentelor închipuite ce i-au premers".

Este exact fenomenul pe care l-au observat cei care au studiat spiritismul. Pentru cel care practică cu seriozitate spiritismul (și nu este vorba doar de mediumuri ca atare), sosește un moment când întreaga această "spiritualitate", care cultivă pasivitatea minții și deschiderea față de acțiunea "duhurilor", chiar atunci când este vorba de moduri aparent nevinovate de recreere, cum ar fi practicarea jocurilor de ghicire a viitorului, duce inevitabil la transfor­marea respectivei persoane într-un om demonizat. Este momentul în care acestui om încep să i se întâmple lucruri "supranaturale".(Vezi Blackmore, Spiritism, pp. 144-175, în care se vorbește despre un preot romano-catolic care era urmărit fizic de o tăbliță de ghicit - acționată, bineînțeles, de un diavol - tocmai în perioada în care încerca să renunțe la acest mod de recreere!)

În cadrul "renașterii harismatice", acestui moment de tranziție îi corespunde "botezul cu Duhul Sfânt" care, atunci când își face efectul, marchează momentul în care auto­înșelarea devine înșelăciune diavolească, victima "harismatică" fiind de atunci încolo virtual asigurată că închipuitele sale "sentimente religioase" vor fi întâmpinate de însuși "Duhul" și că va începe de acum înainte o viață plină de "minuni".

D. Noua "revărsare" a Duhului Sfânt

În general, adepții "mișcării harismatice", așa cum o afirmă neîncetat ei înșiși, au senzația că sunt "plini de Duhul". "Mă simțeam un om nou, curat și liber și cu desăvârșire plin de Duhul Sfânt" (Ranaghan, p.98). "Totul a început cu botezul Duhului, când am început să-mi dau și eu seama ce înseamnă să ai cu adevărat vedenii despre viața în Duhul. Este într-adevăr o viață plină de minuni... în care te umpli mereu de iubirea de viață-dătătoare a Domnului" (Ranaghan, p.65).

Toți își caracterizează stările spirituale invariabil cu aceleași cuvinte, aceleași propoziții stereotipe. După un preot catolic, "toată lumea părea să fie cuprinsă, fără excepție, de o mare bucurie și pace - era efectul atingerii Duhului" (Ranaghan, p. 185).

Un grup harismatic interconfesional afirma că scopul membrilor săi este "să arate și să ducă pretutindeni iubirea lui Hristos, pacea și bucuria, oriunde s-ar afla ei" (Inter­Church Renewal).

Odată intrați în această stare "spirituală" (în care, în mod semnificativ, termenii pocăință sau mântuire sunt rareori pomeniți), mulți reușesc să ajungă la mari ”înălțimi". Zice un catolic: "Duhul creștea în mine uneori pe durate foarte lungi (de mai multe ore) în care mă aflam propriu-zis în extaz; jur că am simțit cu anticipație gustul Împărăției Cerurilor" (Ranaghan, p.103).

Biserica Ortodoxă respinge total aceste practici și "mișcări harismatice" sectare, care sunt amăgiri diabolice din veacurile de pe urmă, ce înșeală în diferite chipuri și forme pe cei ce s-au rupt de Biserica lui Hristos întemeiată de Duhul Sfânt. Că cei ce nu ascultă de Biserică și de Sfinții Apostoli și nu au cele șapte Taine, Sfânta Liturghie, Preoția și Sfânta Cruce, nu pot avea Duhul Sfânt, ci numai duhul diavolului.

După cuvântul Episcopului Ignatie Briancianinov, înșelăciunea, cunoscută sub numele de închipuire, se hrănește din inventarea unor simțiri false sau stări de har, care dau naștere la o concepție complet eronată asupra vieții duhovnicești. În acest mod se inventează mereu stări pseudo-spirituale, cel înșelat are mereu senzația că se află în intimitatea lui Iisus și că discută cu El, are mereu "revelații mistice", aude voci, simte bucurii...

Din această activitate sângele primește o mișcare înșelătoare și păcătoasă, care este luată drept bucurie plină de har, care îmbracă haina umilinței, a pietății și înțelepciunii".

Spre deosebire de formele mai spectaculoase de înșelăciune diavolească, închipuirea, "deși face mintea să cadă în cele mai teribile greșeli, nu o împinge însă până la nebunie desăvârșită", astfel încât această stare poate să dureze ani îndelungați sau chiar o viață întreagă fără ca cel în cauză să-și dea seama.

Această stare plăcută plină de căldură și chiar de fervoare, echivalează însă cu o sinucidere spirituală, căci cel care suferă de ea este de fapt cu desăvârșire orbit și nu vede starea reală a vieții lui sufletești.

Spune iarăși Episcopul Ignatie: "Închipuindu-și este plin de har, el nu mai poate primi niciodată harul... Cel care își atribuie daruri duhovnicești este împiedicat de chiar închipuirea lui de la primirea harului dumnezeiesc, deschizându-și în schimb larg inima patimilor și diavolilor". Fiindcă tu zici: Sunt bogat, si m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie! Și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns, și sărac și orb, și gol! (Apoc. 3,17).

Cei atinși de boala înșelăciunii "harismatice" nu se simt doar "covârșiți de duh"; ei "văd" chiar și în jurul lor începutul unei "noi ere" (new age) a "revărsării Duhului Sfânt", - crezând că "lumea se află în pragul unei mari deșteptări spirituale" (Logos, Feb. 1972, p.18) și având în permanență pe buze cuvintele profetului Ioil: Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul (3,1).

Creștinul ortodox însă știe că această profeție se referă în general la vremurile din urmă, care au început chiar cu venirea Mântuitorului, cu deosebire la Cincizecime (Fapte, 2) și la sfinții Bisericii Ortodoxe care au cu adevărat harul Duhului Sfânt, din belșug, așa cum sunt și sfinții Ioan de Kronstadt și Nectarie de Eghina, care au făcut multe minuni, chiar în acest corupt secol XX.

În concepția "harismaticilor" din zilele noastre, însă, minunile sunt ceva la îndemâna oricui. Oricine poate să vorbească în limbi, numai să vrea; există și manuale care stau la dispoziția doritorului, explicându-i cum să facă.

Ce spun însă Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, cu privire la dobândirea harului? Potrivit Episcopului Ignatie, darurile Duhului Sfânt "se sălășluiesc doar în creștinii ortodocși care au ajuns la desăvârșirea creștină, care s-au curățit și care s-au pregătit mai dinainte prin pocăință".

Ele sunt "dăruite Sfinților lui Dumnezeu numai după bunăvoință a Sa și prin lucrarea Sa, și nu prin dorința sau putința oamenilor. Ele sunt dăruite extrem de rar și pe neașteptate, în cazuri de extremă nevoie, și prin purtarea de grijă minunată a lui Dumnezeu - și niciodată la întâmplare" (Sfântul Isaac Sirul). "Trebuie să mai știm că în vremurile noastre aceste daruri sunt acordate cu mare moderație, din cauză că a slăbit credința lumii creștine în general, ele slujind în întregime trebuinței mântuirii. Dimpotrivă, ”închipuirea" (imaginația) își revarsă "darurile" fără multă zăbavă și în cantități nelimitate".

Într-un cuvânt, "duhul" care-și revarsă darurile asupra acestui neam desfrânat, corupt și înșelat de secole de erezie și pseudo-pietate, asupra acestui neam care caută "semne" și minuni, nu este Duhul lui Dumnezeu. Acești oameni rupți de Biserica vie a lui Hristos nu au cunoscut niciodată ce este Duhul lui Dumnezeu și niciodată nu I s-au închinat Lui. Ei sunt atât de departe de adevărata duhovnicie încât, priviți cu ochii sobri ai Ortodoxiei, ei nu sunt în stare decât să îngâne în mod hulitor adevărata credință prin psihismul, emoționalismul și uneori chiar demonismul lor.

"Adevărata trăire duhovnicească - scrie Episcopul Ignatie - omul trupesc nu o poate exprima în cuvinte. Prin cuvinte nu se pot exprima decât simțirile deja cunoscute de inimă, în timp ce trăirea duhovnicească este cu totul străină de inimă, care nu cunoaște decât sentimentele emoționale și trupești. O astfel de inimă nici nu știe măcar ce este existența unei trăiri duhovnicești".

 

 

NOTE:

[1] V. P. Bykov, Tikhie Priyuty, Moscova, 1913, pp. 168-170 N. ed.

[2] Vezi Kurt Koch, Occult Bondage and Deliverance, - Relația de legătură și de transfer în ocultism - Kregel Publications, Grand Rapids, Mich., 1970, pp. 168- 170

[3] Simon A. Blackmore, S. J., Spiritism: Facts and Frauds - Spiritismul: Fals și Realitate -, Benziger Bros., New York, 1924, Cap. IV, "Mediumii” pp. 89-105 passim (N. ed.)

[4] Despre Oral Roberts vezi Kurt Koch, Occult Bondage pp. 52- 5 (N. ed.) 

[5] Ronald A. Knox, Enthusiasm, A. Chapter in the History of Religion - Entuziasmul, capitol al Istoriei Religiilor, Oxford, Galaxy Book, 1961, pp. 550-551

[6] Trad. rom. Prof. David Popescu, în Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese , Părinți și Scriitori Bisericești vol 57, Ed. Inst. Biblic al B.O.R, București, 1990, p. 569. (n. tr.)

[7] Wilson van Dusen, The Presence of the Other Worlds, (Prezențe din alte lumi), Harper & Row, New York, 1974, pp. 120-125

[8] Vezi I. H. Lewis, Extatic Religion, An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism - Religia extatică, Studiu antropologic despre fenomenele de posedare și despre șamanism, - Penguin Books , Baltimore, 1971, pp. 45, 88, 156 etc. și ilustrația 9

[9] The Ladder of St. John, Step 26:152 - Vezi Filocalia Rom, vol 9; Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, pp 317-377, trad. Pr. Dumitru Stăniloae

[10] Vezi Proloagele pe scurt și Viețile Sfinților

[11] Starețul Macarie de la Optina, Harbin 1940, p. 100, rus

[12] Logos Journal, Sept. - Oct., 1971, p.14,