Sfantul Nicodim Aghioritul
Neofit Kavsokalivitul

DEASA IMPARTASIRE

CU PREACURATELE LUI HRISTOS TAINE

 

"Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mînca Trupul Fiului Omului și nu veți bea Sîngele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănîncă Trupul Meu și bea Sîngele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul Meu este adevărată mîncare și Sîngele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănîncă Trupul Meu și bea Sîngele Meu rămîne întru Mine și Eu întru el", a spus Domnul (loan 6,53-56).

Traducerea acestei cărți s-a făcut de către părintele Petroniu (Tănase), Starețul Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos - Grecia.

*   *   *

Dedicăm această carte cinstitului cler și părinților duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Române, pentru ajutorarea lor în lucrarea de pregătire vrednică și de chemare a fiilor lor duhovnicești la Potirul Vieții și al Nemuririi, adică la Cinstitul Trup și Prea Sfîntul Sînge al Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

Editorul Stylianos Kementzetzidis - Editura Orthodoxos Kypseli (Stupul Ortodox), Thesalonik
CUVÂNT ÎNAINTE

    Cu adevărat avea dreptate poporul lui Israil din vechime să se laude că s'a învrednicit să se hrănească cu mana cea dulce, pe care o ploua cerul cu preaslăvită minune. Si avea dreptate să se mândrească că s'a adăpat cu acea apă ca nectarul, pe care mai presus de fire o izvora piatra cea vârtoasă.
    Dar cu mult mai multă dreptate trebue să se laude binecredinciosul popor al Harului celui nou, Pentru că s'a învrednicit să aibă ca hrană Preacuratul Trup al Dumnezeu-Omului Iisus. Si cu mult mai multă dreptate se poate mândri, având băutură, Sângele cel de viață făcător și Preasfânt al lui Dumnezeu.
    Si ce era acea mană față de Preasfântul Trup? Si ce era acea apă față de izvorîtorul de viață Sângele acesta? Acelea erau umbră, acestea sunt adevărul; acelea erau chip întunecos, acestea sunt însăși lucrul; acelea icoane întunecoase, acestea prototipurile celor închipuite. In scurt, cei ce au mâncat și au băut din acelea mai pe urmă au murit; dar din acestea cine mănâncă și bea cu vrednicie, se face nestricăcios, se îndumnezeește, nu moare ci trăește în veac. "Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit; dar de va mânca cineva din Pâinea aceasta valtrăi în veci" (Ioan 6,49).
    Acesta este adevărul. Nici o asemănare nu este între cele vechi și aceste noi. Deosebirea este așa de mare, că nici nu se poate spune prin cuvânt. Dar între prototipuri și închipuirile lor este deplină asemănare.
    Deci, după cum atunci Dumnezeu a dat Israiltenilor mana ca să o mănânce adeseori și apa ca să o bea de asemenea, tot așa și acum a dat creștinilor Trupul și Sângele Său, ca să se împărtășească cu ele adeseori.
    Cu toate acestea, eu văd că acelea, așa de mici, erau mult folosite de evrei, pe când acestea, așa de mari, la creștini au puțină întrebuințare. după ce s-au îzbăvit din robia Egiptului, evreii au început să mănânce mana și să bea apa și le-au folosit atât de des, în tot timpul celor patruzeci de ani, cât au petrecut în pustie, încât aproape nici o zi nu a trecut ca să nu le folosească, până când au intrat în hotarele Ierusalimului.
    Pe când creștinii din vremea noastră, dimpotrivă, după ce s-au izbăvit de amara robie a Egiptului, adică a păcatului și a gânditorului Faraon, a diavolului, și au trecut prin marea cea duhovnicească a Sfântului Botez, foarte puțin se folosesc de Preacuratul Trup și Sânge al Domnului. Astfel, unul stăpânit de un rău obiceiu, altul de lenevire, unul fățărnicind o mincinoasă evlavie, unul găsind o pricină, altul alta, afară de puțini, aproape toți se împărtășesc cu Sfintele Taine numai de două sau de trei ori pe an, deși nu sunt opriți nici de Dumnezeu, deoarece El îi chiamă, nici de părintele lor duhovnicesc, neavând păcate care să-i oprească.
    Mare păcat! Căci dacă pun alături darurile care au fost date evreilor: mana și apa, cu darurile pe care Trupul și Sângele Domnului le dau creștinilor, le găsesc așa de slabe, cum este umbra față de lucru; și dacă voi asemăna deasa întrebuințare a acelora, pe care o practicau evreii, cu puțina întrebuințare a acestora de cătră creștini, o găsesc așa de vie, cum sunt lucrurile față de umbră.
    Dar creștinii din vechime nu făceau așa. Aceia foloseau Sfintele Taine tot așa de des, cum foloseau evreii Mana. Fiindcă după ce se botezau, se împărtășeau cu multă râvnă și des, uneori de trei și de patru ori pe săptămână, cum zice Marele Vasile, alteori în fiecare zi, după spusa Sfântului Ioan Gură de Aur, și toți împreună, în tot timpul cât se aflau în nemernica pustie a acestei vieți. Numai atunci conteneau când intrau în hotarele Ierusalimului, când, adică, după moarte, intrau în patria cea de obște a cerescului Ierusalim, ca să se împărtășească cu Pâinea pământului aceluia, fără mijlocire și desăvârșit.
    Noi creștinii de acum, însă, urmăm nu pe evreii cei buni, ci pe cei nemulțumitori, care din pricina lăcomiei lor lăsau mana cea cerească și doreau cărnurile și celelalte mâncări ale Egiptului, Pentru că și noi alegând mai mult dulcețile lumii și plăcerile trupului, ne lenevim sau mai bine zis, nesocotim duhovniceasca și cereasca hrană a Sfintei împărtășiri. Din pricina acestei nesocotințe, lipsește sfințenia dela noi, s'a împuținat virtutea, a crescut răutatea. De aceea s'a mâniat Dumnezeu și ne pedepsește cu feluri de nenorociri, precum: cutremure, boli, moarte și cu alte mii de rele, așa cum și atunci a pedepsit pe evrei, pentru nesocotința ce o arătase față de mană, cu moarte, cu ciumă și cu alte plăgi.
    De aceea, un iubitor de Hristos creștin, văzând această multă lenevire sau mai bine zis, nesocotire, pe care creștinii de acum o au față de Sfintele Taine și deci și folosul cel mare de care se păgubesc, cu râvnă din inimă și cu creștinească dragoste, s'a nevoit cu multă osteneală și a alcătuit această cărticică. Pe care, cu cheltuiala unor iubitori de credință creștini, o dă acum la lumina tiparului pentru prima dată, străduindu-se să reînoiască binecuvântatul obiceiu al vechilor creștini și dovedind cu mărturiile Sfintei Scripturi, ale Apostolilor și ale Părinților cum că este de trebuință și de suflet mântuitor, ca tot creștinul dreptcredincios să se împărtășească adesea, dacă nu are piedici.
    Primiți-o deci cu bucurie, o iubitorilor de bună credință cititori și hrănindu-vă mereu din cetirea ei, vă rog cu frățească dragoste, aprindeți-vă inimile de râvnă și urmați pilda și obiceiul creștinilor sfinți din vechime, a strămoșilor noștri și, cu cuvenită pregătire, împărtășiți-vă adesea cu Sfintele Taine ale Preadulcelui nostru Iisus Hristos. Pentru ca prin Harul Sfintei împărtășanii să vă întăriți în lupta impotriva răului, să lucrați toată fapta bună, să vă sfințiți cu împărtășirea celor sfinte, să vă îndumnezeiți prin gustarea celor dumnezeești, să vă faceți ne-stricăcioși prin împărtășirea cu cele nestricăcioase.
    In scurt, ca și aici, cu ajutorul făcătoarelor de viață Taine, să aveți o viață pașnică, cu bucurie, împreunată cu toate bunătățile, iar dincolo să vă învredniciți de dumnezeeasca și nesfârșita viață a veacului ce va să fie.
    Aceste bunătăți dobândindu-le, nu slăbiți a ruga pe Domnul cel iubitor de oameni pentru mântuirea și iertarea păcatelor mele, a ostenitorului și a celor ce au cheltuit cu tipărirea.

 

PARTEA I

ÎMPĂRTĂȘIREA DEASA ESTE DE MARE FOLOS

CAPITOLUL 1

Binecredincioșii creștini trebue să se împărtășească des cu Dumnezeescul Trup și Sânge al Domnului.

    Toți binecredincioșii creștini sunt îndatorați să se împărtășească des. Acest lucru îl poruncesc: 1) Stăpâneștile porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, 2) Faptele și Canoanele Sfinților Apostoli și ale Sfintelor Sinoade și mărturiile locale ale Sfinților Părinți, 3) Cuvintele, rânduiala și sfințita lucrare a Sfintei Liturghii și 4) însăși rânduiala Sfintei împărtășiri.

    1. Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a ne preda Taina Sfintei împărtășiri, a zis: "Pâinea pe care Eu o dau este Trupul Meu, pe care Eu îl dau pentru viața lumii" (Ioan 6,51). ceea ce însemnează că dumnezeeasca împărtășire este pentru credincioși absolut trebuitoare pentru viața duhovnicească în Hristos. Si pentru ca viața duhovnicească în Hristos nu trebue să se împuțineze nici să înceteze, precum zice Apostolul: "Duhul să nu-l stingeți" (I Tes. 5,19), ci să fie neîntreruptă, pentruca cei vii, după același Apostol, să nu mai trăiască viața lor trupească, ci viața lui Hristos, Care a murit și a înviat pentru ei, este de trebuință ca să fie deasă și întrebuințarea Sfintei împărtășiri.
    In altă parte, Domnul zice hotărît: "Amin, amin zic vouă, de nu veți mânca Trupul Fiului Omului și de nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață întru voi" (Ioan 6,53). Din aceste cuvinte se vede limpede că Sfânta împărtășanie este pentru creștin tot așa de necesară ca și Sfântul Botez. Fiindcă aceeași hotărîre pe care a dat-o pentru Botez,a dat-o și pentru Sfânta Împărtășanie. Despre Botez a zis: "Amin, amin zic vouă, de nu se va naște omul din apă și din Duh, nu poate intra întru împărăția lui Dumnezeu' (Ioan 3,5); iar despre Dumnezeeasca împărtășanie a zis de asemenea: "Amin, amin zic vouă, de nu veți mânca Trupul Fiului Omului și de nu veți bea Sângele Lui nu veți avea viață întru voi". Așa dar, după cum fără botez este cu neputință ca omul să trăiască viață duhovnicească și să se mântuiască, tot așa este cu neputință să trăiască fără Dumnezeeasca împărtășire. Si fiindcă aceste două Taine au aceste însușiri: Botezul se săvârșește o singură dată iar Taine Sfintei împărtășiri se săvârșește des și în fiecare zi, rezultă în chip firesc că este absolut necesar ca și Dumnezeeasca împărtășire să se facă des.
    Apoi, când Domnul a predat această taină ucenicilor Său, nu a dat-o ca un sfat, ca adică să mănânce Trupul Meu cine vrea și să bea Sângele Meu cine vrea, așa cum a zis că "cine vrea să vină după Mine" și "dacă vrei să fii desăvârșit", ci a zis poruncitor: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu și Beți dintru acesta Toți, acesta este Sângele Meu"; adică neapărat trebue să mâncați Trupul Meu și neapărat trebue să beți Sângele Meu. Si iarăși zice: "Acosta să o face întru pomenirea Mea" (Luca 22,19). Adică, această taină pe care Ei v-o predau, să o săvârșiți nu numai odată, de două sau de trei ori (precum tâlcuește Sf. Ioan Gură de Aur) ci zilnic, întru pomenirea patimilor mele. A morții și a întregei Mele rânduieli.
    Iată deci să și aceste cuvinte ale Domnului recomandă limpede cele două lucruri necesare Sfintei împărtășiri: neapărata ei săvârșire și săvârșirea adeseori. Adică nu numai să ne împărtășim, ci să ne împărtășim și des. De unde înțelegem că drept credinciosul, în orice stare socială s-ar afla, este îndatorat și trebue negreșit să primească și să păzească aceste porunci stăpânești.

    2. Dumnezeeștii Apostoli urmând această hotărîtoare poruncă a Domnului nostru, la începutul propoveduirii, cu orice prilej adunau pe toți credincioșii în loc ascuns de frica iudeilor, îi învățau, se rugau împreună și săvârșind Taina, se împărtășeau și ei și toți cei adunați, precum mărturisește Sf. Ap. Luca, în Faptele Apostolilor, zicând că cei trei mii, care crezuseră în Hristos la ziua Cincizecimii și se botezaseră, erau împreună cu Apostolii, ca să audă învățătura lor și să se folosească și să se împărtășească cu Sfintele Taine, pentru ca să se sfințească și să se întărească mai bine în credința lui Hristos. "Erau, zice, așteptând învățătura Apostolilor, în împărtășire, în frângerea Pâinii și în rugăciuni" (F. Ap. 2,42).
    Si pentru ca să se păstreze această necesară Predanie a Domnului și de cătră creștinii de după ei, să nu se uite adică, cu trecerea mulțimii anilor, ceea ce Apostolii au făcut atunci, au scris-o în al 8-lea și al 9-lea din canoanele lor, poruncind, cu pedeapsa afuriseniei, ca să nu rămână nimeni neîmpărtășit cu Dumnezeeștile Taine, când se săvârșește Sfânta Liturghie, "Dacă cineva nu se împărtășește când se săvârșește Liturghia să spună pricina pentru care nu se împărtășește și de va fi binecuvântată să se ierte, iar dacă nu o va spune, să se afurisească (Can 8).
    Iar în canonul al 9-lea zic: "Biserica trebue să afurisească pe toți acei creștini, care merg la biserică, ascultă cetirea Sfintelor Scripturi și nu stau nici la rugăciune, nici la Sfânta împărtășire, ca unii care produc sminteală în Biserică".
    Pe acest canon tâlcuindu-l Valsamon zice: "Hotărîrea acestui canon este foarte aspră, căci afurisește pe cei ce mergând la biserică, nu stau până la sfârșit și nici nu se împărtășesc. In chip asemănător, și alte canoane ale Sinoadelor poruncesc ca toți să fie gata și vrednici pentru Sfânta împărtășire.
    Sinodul din Antiohia, urmând Sfinților Apostoli, mai întâi întărește canonul de mai sus, apoi adaogă: "Se cuvine ca toți cei care intră în Biserică și ascultă Sfintele Scripturi, dar nu stau să se roage cu celălalt popor și se îndepărtează de Sfânta împărtășanie, să fie afurisiți până când se vor spovedi și vor arăta roduri de pocăință și se vor ruga și atunci să fie iertați" (Can. 2).
    Vedeți fraților, că toți creștinii sunt supuși afuriseniei și că trebue să se împărtășească adesea? Că sunt îndatorați să facă aceasta la fiecare Liturghie, ca să nu fie afurisiți de Sfinții Apostoli și de Sfintele Sinoade?

    3. De vom lua aminte cu atenție la Sfânta și Dumnezeeasca Liturghie, vom vedea că dela început și până la sfârșit un singur scop are: să ducă la împărtășire pe credincioșii creștini adunați. Pentru că și rugăciunile pe care preotul le citește în taină, și ecfonisele și în scurt toate sfintele rugăciuni, toate sfintele lucrări și rânduielile care se săvarșesc aci, acest lucru arată.
La rugăciunea, care se numește a celor credincioși, se spune: "Dă-le lor (adică credincioșilor) ca totdeauna să-Ti slujească cu frică și cu dragoste și fără de păcat și neosândiți să se împărtășească cu Sfintele Tale Taine". In rugăciunea care urmează după săvârșirea Sfintelor Taine zice: "Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului și spre iertarea păcatelor", adică Sfintele acestea să se facă credincioșilor, care se împărtășesc, spre curățirea sufletului și spre iertarea păcatelor. Rugăciunea dinaintea Sfintei împărtășanii zice: "Si ne învrednicește prin mâna Ta cea preacurată să ni se dea Preacuratul Tău Trup, și Preacinstitul Tău Sânge și prin noi la tot poporul Tău".
    Iar la ecfonise de asemenea, când strigă cătră popor, ca din partea Domnului: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu și beți din acesta toți, acesta este Sângele Meu;" și când, ținând în mâini sfântul Potir cu deviată făcătorul Trup și Sânge, iese în sfintele uși și arătându-l poporului îl chiamă la Sfânta Impărtășanie strigând cu mare glas: "Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă" adică veniți cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă împărtășiți cu Dumnezeeștile Taine.
    După Sfânta împărtășire, preotul și poporul mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare Har de care s'au învrednicit. Si poporul mulțumește: "Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, că ne-ai învrednicit a ne împărtăși cu Sfintele, Nemuritoarele și Preacuratele Tale Taine". Iar preotul zice: "Drepți, împărtășindu-ne cu dumnezeeștile, Sfintele, Preacuratele și de viață făcătoarele Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului".
    Dar și cântarea Heruvicului, care se cântă de popor, dacă iei aminte, este o pregătire pentru împărtășire, fiindcă zice: "Noi, care în chip tainic închipuim pe Heruvimii cei cu ochi mulți și cântăm cântarea cea întreit sfântă, să lepădăm dela mintea noastră toată grija acestei lumi, Pentru că să primim în sufletele noastre și să ne împărtășim cu împăratul tuturor, Cel ce este nevăzut înconjorat de cetele cerești ale îngerilor.
    Același lucru însemnează și Rugăciunea Domnească, care se zice după prefacerea Sfintelor Taine. Căci prin aceasta creștinii cer dela Dumnezeu și Tatăl să le dea Pâinea cea spre ființă, care este cu adevărat Sfânta împărtășanie. însuși numele cu care Sfânta Liturghie se numește în special: comuniune și adunare, obligă la deasa împărtășire. Deoarece comuniune și adunare însemnează că prin împărtășirea cu Trupul și cu Sângele lui Hristos, toți credincioșii se adună, se împărtășesc și se unesc cu Hristos și se fac un Trup și un Duh cu El.
    Deci din toată sfânta rânduială a Sfintei Liturghii, nu se vede oare că sunt îndatorați creștinii, care merg la Sfânta Liturghie să se împărtășească adesea? Nu sunt oare îndatorați să facă acest lucru, ca să arate că împărtășirea este adunare și cină și să nu fie călcători ale acelora pe care le cred și le mărturisesc? Iar dacă nu se împărtășesc precum o mărturisesc, mă tem, mă tem ca nu cumva să fie călcători. Ci și preotul care îi chiamă și celelalte cuvinte și sfințite lucrări și rândueli, care se fac la Sfânta Liturghie, nu știu dacă își mai au adevărata lor rânduială și cuvenitul lor rost. Fiindcă toți, până la unul se leapădă și nu se găsește nici un creștin, care să le împlinească și să asculte chiemarea preotului sau mai bine zis a lui Dumnezeu, ci se întorc acasă neîmpărtășiți cu cele Sfinte, fără să fi binevoit cineva să se apropie și să se împărtășească.
    De aceea și dumnezeescul Hrisostom, urmând Sfintelor canoane ale Sfinților Apostoli și ale Sfântului Sinod pomenit mai înainte și mai ales socotind că toate sfintele lucrări ale Sfintei Liturghii au în vedere împărtășirea credincioșilor, socotește nevrednici chiar și de intrarea în biserică, pe cei ce merg la Sfânta Liturghie și nu se împărtășesc.
    "Văd, zice, că mulți se împărtășesc mai mult din obicei și nu după dreapta judecată. Pentru că atunci când vine Postul Mare, toți, în orice stare s'ar afla, fie vrednici, fie nevrednici, se împărtășesc. Tot așa fac și când vine ziua Bobotezei, chiar dacă acest timp nu este pentru împărtășire.
    Dar nici Bobotează și nici Postul Mare nu fac vrednici pe oameni pentru împărtășire, ci îi face vrednici curăția sufletului. Cu aceasta te poți împărtăși în fiecare zi. Căci zice Sfântul Apostol Pavel, că ori de câte ori vă împărtășiți vestiți moartea și patimile Domnului, adică faceți pomenirea mântuirii voastre, adică a binefacerii pe care a-ți primit-o.
    Gândește-te bine câtă grijă aveau cei ce mâncau din jertfa Legii Vechi? Ce nu făceau? Cum se pregăteau? Necontenit se curățeau. Iar tu care vrei să te împărtășești din jertfa de care se cutremură și îngerii, vrei să te curățești numai în anumite timpuri? Cum te apropii de Altarul lui Hristos și îndrăznești să te împărtășești cu cu mâinile și buzele necurate și întinate?
    Văd că se face multă nerânduială la împărtășire. In celelalte zile ale anului nu vă împărtășiți chiar dacă adeseori sunteți curați; iar când vin Pastile, chiar dacă ați făcut ceva rău, îndrăzniți și vă împărtășiți. Vai de nepriceperea și de răul vostru obiceiu!
    Zadarnic să săvârșește Liturghia în fiecare zi, că nu vă împărtășiți. Zadarnic stăm în fața Altarului, că nimeni nu vine să se împărtășească. Acestea le spun, nu ca să vă împărtășiți oricum, la întâmplare, ci ca să vă faceți vrednici.
    Omule, nu ești vrednic să te împărtășești? Atunci nici pe celelalte rugăciuni ale Liturghiei nu ești vrednic să le auzi. Auzi pe diaconul care strigă: câți sunteți în stare de pocăință, rugați pe Dumnezeu să vă ierte; cei ce nu se împărtășesc se află încă în stadiul de pocăință pentru păcatele lor.
    Deci de ce stai? Dacă ești dintre cei ce se pocăesc nu poți să te împărtășești. Pentru că cel ce nu se împărtășește face parte dintre cei ce se pocăesc.
    Din ce pricină strigă diaconul: ieșiți cei ce nu puteți să vă rugați lui Dumnezeu? Si tu stai cu îndrăzneală și cu obrăznicie! Iar dacă nu ești dintre cei ce se pocăesc, ci din cei ce pot să se împărtășească, cum de nu te grijești să te împărtășești? Cum de nu socotești împărtășirea ca un mare har, ci o disprețuești?
    Gândește-te bine. Masa împărătească este pregătită. îngerii slujesc la masă; însuși împăratul este de față și tu stai căscând! îmbrăcămintea sufletului își este murdară și ție nu-ți pasă? Sau este curată? Atunci stai la masă și mănâncă din cină. La fiecare Liturghie, Hristos vine să vadă pe cei ce stau la masă și spune și acum fiecăruia, prin conștiința sa: Prietenilor, cum stați aci în Biserică, fără să aveți haină de nuntă? Nu a zis: De ce stai la masă? ci înainte de ședere îi zice că nu este vrednic nici să intre înlăuntru, deoarece nu i-a spus că de ce a intrat.
    Pe toate acestea le strigă și acum Hristos cătră noi toți, Pentru că stăm nerușinați și cu obrăznicie. Că cel ce nu se împărtășește este nerușinat.
Din pricina aceasta, diaconul întâi îndepărtează pe cei ce se află în păcate. Căci precum când un stăpân vrea să meargă la masă, nu trebue să fie de față slugile care au greșit, ci sunt îndepărtate, tot așa se întâmplă și aici, când se săvârșește Liturghia și se jertfește Mielul și Oaia stăpânului.
    Când auzi: să ne rugăm toți împreună; când vezi că se deschid ușile altarului, să socotești că se deschide și cerul și coboară îngerii. Deci nu trebue să fie nici unul din cei nebotezați, dar nici unul botezat însă necurat sau spurcat.
    Rogu-te să-mi spui dacă cineva invitat la o masă, merge, intră înlăuntru, se spală pe mâni și se așează dar apoi nu mânâncă, oare nu jignește pe împăratul, care l-a chiemat? Nu era mai bine să nu se fi dus deloc? Așa și tu, ai venit la masă, ai cântat cu ceilalți, ai mărturisit că ești vrednic, deoarece nu ai ieșit cu cei nevrednici, atunci de ce ai rămas, dacă nu se împărtășești din masă?
    Dar zici că ești nevrednic! Atunci ești nevrednic și să asculți sfintele rugăciuni, deoarece Duhul Sfânt coboară nu numai în Sfintele Taine, ci și în cântările acelea. Nu vezi pe slugile stăpânului că în primul rând spală masa, curăță casa și pe urmă așează farfuriile. Așa se întâmplă și cu rugăciunile; cu glasul diaconului, spălăm ca și cu un burete Biserica, Pentru că tainele să se săvârșească în Biserica curată și fără de pată. Ochii necurați sunt nevrednici de această priveliște. Urechile întinate nu sunt vrednice să audă aceste cântări, Pentru că așa poruncește Legea. Chiar dacă un animal se apropia de muntele Sinai, el era ucis cu pietre. Cu atât mai nevrednici au fost, că nici la poalele muntelui nu le-a îngăduit să stea, chiar dacă pe urmă s-au apropiat și au văzut locul unde a stat Dumnezeu.
    Așa și tu, creștine, dacă nu ești vrednic să te apropii și să vezi pe Dumnezeu la Sfânta Liturghie, pleacă împreună cu catehumenii, Pentru că cu nimic nu te deosebești de ei. Deoarece nu este același lucru ca omul să greșească înaintea lui Dumnezeu, înainte de botez sau după ce s-a botezat și să se facă nevrednic de împărtășire. Aș fi vrut să vă spun lucruri mai multe și mai înfricoșate, dar ca să nu vă împovărez mintea, sunt deajuns acestea. Căci cei ce nu se înțelepțesc cu acestea, nici cu mai multe nu se pot îndrepta.
    Spune-mi, te rog, dacă un împărat ar porunci: Cine va face cutare rău, acela să nu se apropie să mănânce la masa mea, oare nu ți-ai fi dat toată silința să te păzești ca să nu pierzi această cinste? Preotul ne chiamă să mergem să ne împărtășim și noi ne lenevim, întârziem și nu alergăm repede să primim acest dar? Oare ce altă nădejde de mântuire ne-a mai rămas? Nu putem spune că ne împiedică boala sau firea, ci neglijența ne face nevrednici (Omilia a treia la epist. cătră Efeseni).
    Auzi, frate, ce spune acest mare dascăl as Bisericii, că nu sunt vrednici să se ducă la Liturghie, acei care fără motiv nu sunt pregătiți să se împărtășească.
    Dar tu ce răspunzi? Apoi, dacă așa stau lucrurile, nu mai merg deloc la Liturghie!
Nu, fratele meu, nici aceasta să nu o faci, căci cazi sub afurisenie, așa cum hotărăște și sfântul Sinod ecumenic II Trulan, care zice: "Cel ce nu merge la biserică trei Duminici, dacă este preot să se caterisească, iar dacă este mirean să se afurisească". Așa hotărăste și Sfântul Sinod local, din Sardica, în canonul 11.
    Deci cazi sub afurisenie, iubite, dacă nu faci aceste două: adică să mergi la Sfânta Liturghie și să te pregătești cât poți ca să te împărtășești, dacă nu ești oprit. Nu trebue să nesocotești nici pe una, nici pe alta.
    Făcând astfel, păzești toate sfintele lucrări ale Dumnezeestii Liturghii, asa cum am spus mai înainte, si nu calci Rânduiala pe care a primit-o Biserica dela însuși Domnul nostru, de la Sfinții Apostoli, dela Sinoade și de la toți sfinții. Si Rânduia-la aceasta este: Să se sfărâme Sfânta Pâine la fiecare Liturghie și credincioșii, care nu au oprire, să meargă să se împărtășească.
    Pentru că, precum spune Sfântul Simeon Tesaloniceanul "Dumnezeeasca Liturghie este o lucrare sfântă pentru pregătirea Preasfântului Trup si Sânge a lui Hristos, ca să fie dat spre împărtășire tuturor credincioșilor. Acesta este întreg scopul și rostul Liturghiei: împărtășirea credincioșilor".
    Sfântul Nicolae Cabasila, episcopul Dirahiului, scrie: "Lucrul Dumnezeeștii Liturghii este să prefacă pâinea și vinul în Trupul si Sângele lui Hristos, iar scopul ei este sfințirea credincioșilor prin împărtășirea cu ele" (Tâlcuirea Sfintei Liturghii, cap. 1).
    Ințeleptul Iov (pe care îl pomenește Sfântul Fotie în Nomo-canonul său) zice despre Sfintele Taine asa: "Rostul întregii Liturghii este împărtășirea cu Sfintele Taine, fiindcă scopul și lucrarea ei acesta este: împărtășirea credneioșilor cu deviată făcătoarele și înfricoșatele Taine".
    Gavriil al Filadelfiei, în cartea sa despre Taine, scrie că Dumnezeeasca Liturghie se săvârșește pentru trei pricini: întâi, pentru slava și lauda lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru și pentru pomenirea morții și învierii Sale, precum însuși a zis: "Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea"; al doilea, pentru odihna și sfințirea sufletelor binecredinciosilor creștini ortodocși adormiți; si al treilea, pentru cei vii. Astfel, când se săvârșește Dumnezeeasca Liturghie pentru slava și lauda si pomenirea morții și învierii Domnului, frații noștri adormiți în dreapta credință, primesc dela Dumnezeu odihnă si sfințire, pe cât este cu putință. Insă credincioșii cei vii, care nu se împărtășesc cu Sfintele Taine la Liturghie, nu mă pricep cum pot să se sfințească. Sfântul Cabasila zice că nu se sfințesc. Ci să-l ascultăm iarăși pe el:
    "Dacă sufletele celor care se apropie sunt pregătite să se împărtășească, iar Domnul totdeauna dorește și voeste să sfințească și să se dăruiască pe Sine fiecăruia, atunci ce lucru îi mai poate despărți de împărtășanie? Bine 'nțeles că nici unul.
    Dar ar putea întreba cineva: Dacă un creștin, având pregătire sufletească, dar nu vrea să se împărtășească, oare poate și el primi sfințenie dela Sfintele Taine, așa cum primesc cei adormiți? Si răspunde că nu o poate primi decât numai acela, care nu se poate duce trupește să se împărtășească, așa cum sunt sufletele celor adormiți.
    Dacă cineva putând să meargă să se împărtășească, nu se duce, acela nu poate deloc să se bucure de sfințirea Sfintelor Taine, nu numai Pentru că nu s-a dus, ci și Pentru că putând să se ducă, a nesocotit Sfintele Taine sau s'a lenevit și nu a mers.

4. Dar nu numai cele spuse până acum, îndatorează pe tot creștinul, care nu are împedimente, să se împărtășească des, ci și însăși Dumnezeeasca Taină și împărtășirea, dacă ne gândim bine, ne atrage să ne împărtășim des Pentru că este un element esențial al vieții sufletului. Să vedem ce însemnează acest lucru.
    Teologii scolastici spun să esențial este acel element fără de care este cu neputință să se facă ceea ce se face. Pe pildă, element esențial în viața omului este răsuflarea, Pentru că fără de ea omul nu poate să trăiască. Tot așa este hrana pentru întreținerea trupului. Deci, așa cum este trebuitoare respirația neîncetată pentru a trăi, și hrana pentru alcătuirea firii trupești, tot așa și deasa împărtășire este necesară pentru viața sufletului și pentru susținerea ființei lui, sau ca să spun mai bine, este cu mult și fără de asemănare mai necesară.
    Să vină în mijlocul nostru Marele Vasilie, temelia dreptelor învățături ale Bisericii și să ne-o spună. "Ca să se învrednicească omul de viața veșnică, zice, trebue să se împărtășească cu Trupul și cu sângele lui Hristos. Si iarăși: Este de trebuință celui ce s'a renăscut prin Botez să se hrănească cu împărtășirea Sfintelor Taine. Deci toți dreptcredincioșii creștini avem nevoie să ne hrănim cu hrana vieții veșnice, pe care ne-a predat-o Fiul lui Dumnezeu celui viu. Si iarăși, este bine și de folos a se împărtăși omul în fiecare zi cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci însuși Domnul o spune: Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică". Fără îndoială, împărtășindu-se omul des cu Viața, trăiește mai deplin viața cu toate puterile și simțirile sale trupești și sufletești".
    Iar monahul Iov mărturisitorul zice: "Este drept și cuviincios ca des și de multe ori să se sfințească Creștinul cu sfânta împărtășire. Să dorească și să alerge să se împărtășească mai des decât respirația. Dacă este cu putință și în fiecare zi, cei vrednici pot să se împărtășească".
    Iar Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, foarte înțelept arată cât de trebuitoare este creștinilor Sfânta împărtășanie, zicând:
    "Sfânta împărtășanie lucrează mare sporire a vieții cei întru Hristos, celor ce se împărtășesc. Fiindcă ceea ce lucrează în trup elementele cele din afară ale pâinii și vinului, aceeași lucrează în chip tainic și nevăzut Trupul Domnului la sufletul nematerial. Căci precum pâinea susține și hrănește trupul, tot așa Trupul lui Hristos hrănește sufletul nostru. Si precum prin sfântul Botez luăm viața Harului în loc de viața păcatului pe care am avut-o, tot așa hrănindu-ne cu Sfânta împărtășanie creștem și sporim în Harul lui Dumnezeu. Căci precum căldura cea firească a trupului ar putea usca umiditatea cea firească, dacă nu este ajutată de hrană (căci prin hrană și băutură se menține alcătuirea trupului și se împlinesc acele lichide, care s'au consumat din cauza căldurii și fără de care, viata omenească nu ar putea dura nici puțină vreme).
    In același chip si căldura răutății, care roade sufletul pe dinlăuntru, Pentru că usucă puterea evlaviei, ar vrea s'o mistue cu totul, dacă sufletul nu s'ar împărtăși cu o hrană duhovnicească, care se împotrivește puterii distrugătoare a răului și crește în noi Harurile și Darurile Sfântului Duh.
    Iar Trupul lui Hristos, adică Sfânta împărtășanie, fiindcă pe deoparte hrănește trupul, iar pe de alta este unită cu firea dumnezeească, curăță și sfințește pe cei ce se împărtășesc și ne aduce multă hrană duhovnicească. Astfel, fiind bine hrăniți cu această hrană, ne redobândim sănătatea duhovnicească și curăția, din care ne-a scos atunci din Rai, gustarea din pomul oprit.
Se cuvenea deci ca si noi, care cu mâncarea trupească am pierdut curăția și sănătatea cea dintâi, tot cu hrană trupească să o recăpătăm și cele asemenea să fie vindecate cu cele asemenea, iar cele protivnice, cu cele protivnice. Adică: hrană trupească a fost aceea care ne-a scos din Rai, hrană trupească este si Sfînta împărtășanie, care ne păzește acum. Si aceeași viață este aceea, care atunci s'a stricat, iar acum se păzește.
    Totuși din aceea Dumnezeu ne oprea să nu mâncăm, pe când Sfânta împărtășanie El însuși ne-o dă și ne îndeamnă la ea. Hrănirea aceea ne-a învățat-o diavolul cel viclean iar pentru Sfânta împărtășanie, nu numai învățător și sfătuitor este Fiul lui Dumnezeu, ci El însuși s'a făcut slujitor al ei și ne-a dat-o. Pe aceea a luat-o Adam ca un fur, iar la Sfânta împărtășanie ne îndeamnă Dumnezeu și ne poruncește în mod vădit să o gustăm. In aceea era ascunsă otrava neascultării, iar în Sfânta împărtășanie se ascunde o comoară de nenumărate bunătăți.
    Deci fraților, de vreme ce împărtășirea deasă este necesară tuturor creștinilor, precum am dovedit cu mărturiile pe care le-am adus până acum, este de mare nevoie ca si noi să ne împărtășim des, ca să avem în voi Viața, care este Iisus Hristos și ca să nu murim moarte sufletească. Căci acei care nu se hrănesc adesea cu această hrană duhovnicească, cu adevărat mor. Si deși se arată că trupește trăiesc, sufletește însă sunt morți, Pentru că s'au îndepărtat de viața cea duhovnicească și adevărată, pe care o face Sfânta împărtășanie.
    Si așa cum pruncul, când s-a născut, plânge și cere cu multă stăruință hrana și laptele lui, iar dacă nu suge și n'are poftă este semn că este bolnav si în primejdie să moară, tot așa și noi trebue să stăruim ca să ne alăptăm din hrana cea duhovnicească, Sfînta împărtășanie, ca să viețuim, iar dacă nu o facem ne primejduim de moartea sufletească.
    Zice si Sfântul Ioan Gură de Aur: "De vreme ce ne-am învrednicit de atâta iubire si cinste de la Hristos, ca să ne împărtășim cu Trupul si cu Sângele Lui, să nu ne lenevim a face acest lucru. Nu vedeți pe copii cei mici cu câtă grabă apucă sânul mamei lor? Cu câtă repezeală pun buzele la sân? Cu așa grabă ar trebui ca și noi să ne apropiem de această Sfântă Masă si de acest sân al duhovnicescului Potir, ca să ne împărtășim. Sau mai bine zis, cu mai mare grabă să ne alăptăm din Sfânta împărtășanie, ca niște prunci care se alăptează cu Harul Sfântului Duh, și singura noastră mâhnire să fie neîmpărtășirea cu aceasta hrană Deviată făcătoare" (Omil. 82, la cap. 26 de la Matei).
 

CAPITOLUL 2

Că deasa împărtășire cu Sfintele Taine este de folos și mântuitoare.

    Si înainte de împărtășire, și când se împărtășește și după împărtășire, Creștinul are mare folos de la Sfintele Taine, și la suflet și la trup.
    Inainte de împărtășire, omul trebue să facă cuvenita pregătire, adică se spovedește, își înfrânge inima, se îndreptează, se umilește, este atent la sine, se păzește pe cât este cu putință de gândurile pătimașe și toată răutatea. Deasemenea, se înfrânează, se roagă, priveghează se face mai evlavios și se străduește la toată fapta bună gândindu-se ce împărat înfricoșat are să primească întru sine. Si mai ales când se gândește că potrivit cu pregătirea pe care a făcut-o va primi și Harul din Sfânta împărtășire. Este limpede că cu cât cineva face această pregătire mai des, cu atâta capătă și mai mare folos.
    Iar când creștinul se împărtășește, cine poate pricepe darurile și harismele pe care le primește din Sfânta împărtășire? Sau cum ar putea limba noastră cea slabă să le numere una câte una? De aceea să aducem iarăși pe dumnezeeștii și sfinții Invățători ai Bisericii să ni le spună una câte una cu gurile lor cele binegrăitoare și însuflate de Dumnezeu.
    Sfântul Grigorie Teologul spune: "Sfântul și Preacuratul Trup al Domnului nostru, când, este bine primit și cu vrednicie, celor ce se luptă le este armă, celor ce se îndepărtează de Dumnezeu întoarcere, pe cei bolnavi îi întărește, pe cei sănătoși îi bucură, boalele le vindecă, sănătatea o ocrotește. Prin Sfânta împărtășanie, mai lesne ne îndreptăm, suntem mai îndelung răbdători în dureri și suferințe, cu mai multă căldură în dragoste, mai pătrunzători în cunoaștere, mai grabnici la slujire, mai iuți și mai grabnici la lucrarea darurilor. Iar celor ce nu se împărtășesc le urmează toate cele dimpotrivă. Fiindcă nu sunt pecetluiți cu Preacinstitul Sânge al Domnului nostru, precum spune iarăși Sfântul Grigorie: "De atunci mielul se junghie și se pecetluesc cu preacinstitul său sânge fapta și cunoștința, adică obișnuința și lucrarea, care sunt ca niște pervazuri ai ușilor noastre, adică ale mișcărilor minții noastre care se deschid bine la cunoștință și se închid iarăși ca ușile, din cunoașterea înaltelor și neajunselor înțelesuri".
    Sfântul Efrem Șirul scrie: "Să ne îndeletnicim, fraților, cu liniștea, cu postul cu rugăciunea, cu lacrimile, la sfintele slujbe cu lucrul mâinilor, la convorbirea cu Sfinții Părinți, în ascultarea adevărului, în auzirea Sfintelor Scripturi, ca să nu se înțelenească mintea noastră și să crească mărăcinii gândurilor rele, dar mai ales să ne facem pe noi înșine vrednici de împărtășirea cu Preacuratele și Dumnezeeștile Taine, ca să se curețe sufletul de gândurile necredinței și ale necurăției și ca să locuiască întru noi Domnul și să ne izbăvească de vicleanul diavol".
    Iar dumnezeescul Chirii al Alexandriei zice că prin Dumnezeeasca împărtășanie, nu pot furii cei de gând, diavolii, să intre prin simțuri în inima noastră.
    "Uși ale casei să înțelegi simțurile, prin care intră în inimile noastre închipuirile tuturor lucrurilor și se varsă într' însă mulțimea nenumărată a poftelor. Pe aceste simțuri, proorocul Ioil le numește ferestre zicând: "Au vrut să intre tâlharii prin ferestrele voastre Pentru că nu erau unse cu preacinstitul Sânge al lui Hristos". Si iarăși: "Poruncește Legea evreilor ca după ce vor junghia mielul, să ungă cu sângele lui ușorii ușilor și pragurile de sus și de jos arătând prin aceasta că prin Preacinstitul Sânge al lui Hristos păzim cortul nostru cel pământesc, adică trupul nostru, iar prin primirea împărtășirii celei de viață făcătoare, izgonim dela noi omorîrea neascultării celei vechi și astfel izgonim de la noi și pe pierzătorul, prin folosirea Sângelui lui Hristos.
    Tot dumnezeescul Kiril zice în altă parte; că prin împărtășanie ne curățim de toată necurăția sufletească și căpătăm osârdie și căldură pentru cele bune. Preacinstitul Sânge al lui Hristos nu numai că ne slobozește de toată stricăciunea, ci ne curățește și de toată necurăția, care se ascunde în sufletul nostru și nu ne lasă să ne răcim cu lenevirea, ci ne face calzi și fierbinți cu duhul.
    Sfântul Teodor Studitul, în chip minunat, descrie folosul pe care îl câștigă omul prin deasa împărtășire: "Mult pot lacrimile și umilința, ci mult mai mult decât toate și împreună cu toate, Sfânta împărtășanie are mare putere și folos. De aceea nu mă pricep și mă minunez văzându-vă așa de lenevoși să vă grăbiți spre dânsa, ci numai Duminica vă împărtășiți, iar în altă zi deși este Liturghie nu vă cuminecați. Si deși când eram în Mănăstire, fiecare putea să se împărtășească în fiecare zi dacă voia, iar acum când mai rar se săvârșește Liturghie, tot nu vă împărtășiți.
    Acestea vi le spun, nu că vreau să vă împărtășiți oricum și la întâmplare, fără pregătire. Că scrie sfântul Apostol, să-și cerceteze fiecare conștiința sa și așa să mănânce din Sfânta Pâine și să bea din Sfântul Potir, că cine se împărtășește cu nevrednicie, îi va fi spre osândă, Pentru că nesocotește să se apropie cu vrednicie de Sfântul Trup și Sânge al Domnului, Deci nu spun aceasta, Doamne ferește, ci spun să ne împărtășim des, ci să ne curățim cât putem cu dorința și iubirea pe care le avem pentru sfânta împărtășanie și așa curați să ne împărtășim.
    Pentru că Sfânta Pâine, care s-a pogorît din Ceruri, adică Hristos, dăruiește viață celor ce se împărtășesc și cine mânâncă din această Pâine, va trăi în veci.
    Căci spune Domnul: "Pâinea pe care Eu o voi da, este Trupul meu, pe care Eu îi voi da pentru viața lumii întregi". Si iarăși zice: "Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu voi rămâne întru el".
    Vezi dar netâlcuit? Nu numai că a murit pentru noi, ci si pe sine însuși s-a gătit pe Sfânta Masă ca să ne împărtășim cu El. Ce alt semn al multei Sale dragoste față de noi poate fi mai arătat decât acesta? Si ce altceva poate fi mai folositor pentru suflet decât ca să se împărtășească?
    Trebue apoi să ne gândim și la acest lucru că din masa, din mâncările și băuturile obișnuite omul mănâncă în fiecare zi, iar dacă se întâmplă să nu mănânce se amărăște mult și îi pare rău. Iar noi dacă ne depărtăm și nu ne împărtășim din masa cea duhovnicească a Pâinii Vieții și a Paharului nemuririi, această lipsire ni se pare un lucru neînsemnat? Si că acest gând nu este necuviincios și fără minte? Iar dacă până acum s-a întâmplat acest lucru, pentru viitor, vă rog, fiilor, să ne păzim bine. Si știind cât de mare putere și har are Sfânta împărtășire, să ne împărtășim des.
Si dacă se întâmplă să fim la lucru, îndată ce auzim toaca să-l lăsăm și să mergem să ne împărtășim cu multă osârdie. Si această deasă împărtășire într' adevăr are să ne ajute, Pentru că ne păstrăm curați cu pregătirea pe care o facem. Iar dacă nu ne împărtășim des, este cu neputință să nu ne robească patimile, pe când deasa Impărtăsire ne este este un bun însoțitor pentru viața de veci.
    Așadar, fraților, dacă facem așa cum ne poruncesc Sfinții Părinți și ne împărtășim des, nu numai că vom avea împreună lucrător și ajutor dumnezeescul Har în această scurtă viață, ci și pe îngerii lui Dumnezeu îi vom avea ajutători și pe însuși Stăpânul îngerilor și îi vom izgoni departe dela noi pe protivnicii draci, precum spune dumnezeescul Hrisostom: "Ca niște lei, care suflă foc, așa ne întoarcem dela acea dumnezeească masă a Tainelor și ne facem înfricoșați diavolului, pentrucă avem cu noi pe Stăpânul nostru, pe Hristos și dragostea pe care El ne-a arătaț-o. Sângele acesta luminează icoana cea împărătească a sufletului nostru, adică mintea noastră, cuvântul și duhul. Sângele acesta naște bunătatea și frumusețea cea mai presus de fire; nu lasă să se vestejească bunul neam și strălucirea sufletului, pe care îl adapă și îl hrănește adesea. Sângele acesta când este primit cu vrednicie, izgonește pe draci și îi depărtează de la noi și chiamă la noi pe îngeri și pe Stăpânul îngerilor.
    Căci când văd Sângele cel stăpânesc, dracii fug, iar îngerii aleargă și ne ajută. Acesta este mântuirea sufletelor noastre, cu acesta se bucură sufletul, cu acesta se Înfrumusețează, cu acesta se încălzește. Sângele acesta face mintea noastră mai luminoasă decât focul, acesta face sufletul mai frumos decât aurul. Cei ce se împărtășesc cu Trupul acesta stau împreună cu îngerii, cu Arhanghelii și cu Puterile cele de sus, fiindcă sunt îmbrăcați cu acea haină împărătească și au cu ei armele cele duhovnicești. Dar încă n-am spus darul cel mai mare: Cei ce se împărtășesc pe însuși împăratul îl poartă.
    Vezi, iubitul meu frate, ce minunate daruri primești dacă te împărtășești des? Vezi cum cu deasa împărtășire se luminează mintea, se strălucește cugetarea, se curăță toate puterile sufletului? Dacă vrei să omori și patimile trupului, mergi adesea să te împărtășesti și o vei dobândi. Ne încredințează de aceasta și Sfântul Kiril al Alexandriei: "Impărtășește-te cu Sfânta Cuminecătură crezând că ne eliberează nu numai de moarte, ci și de toată boala pe care o avem. Fiindcă atunci când Hristos locuește în noi, prin deasa împărtășanie, adoarme și vestejește războiul cel sălbatec al trupului și aprinde evlavia cea cătră Dumnezeu, iar patimile le omoară. Așa dar fără deasa împărtășire nu ne putem elibera de patimi și să ne suim la înălțimea nepătimirii. Așa cum evreii, dacă nu ar fi mâncat Pasca în Egipt, nu s-ar fi putut elibera din robia lui.
    Egipt însemnează viață împătimită. Si dacă nu ne împărtășim des (dacă ar fi cu putință și în fiecare zi) cu preacinstitul Trup și Sânge al Domnului nostru, nu putem să ne eliberăm de faraonii cei de gând. Precum același dumnezeesc Kiril al Alexandriei zice: "In vremea când israiltenii erau robi la Egipteni, au junghiat mielul și au mâncat Pasca. ceea ce era semn că sufletul omului nu poate în alt fel să se slobozească din tirania diavolului decât numai prin împărtășirea cu Trupul și cu Sângele lui Hristos. Pentru că El însuși ne spune în Sf. Evanghelie că dacă Fiul vă va elibera, veți fi liberi. Si iarăși zice: "...Abia atunci s-au eliberat cel din Israil, după ce au jertfit mielul în chipul lui Hristos, fiindcă în alt chip nu puteau să se elibereze și orice eliberare nu se poate face decât numai cu Hristos.
Deci, dacă vrem și noi să fugim din Egipt, adică de posomorâtul și prigonitorul păcat și de faraon, adică de tiranul cel gânditor, precum zice Sfântul Grigorie Teologul și să moștenim pământul inimii și al făgăduinței, trebue să avem și noi, așa cum aceia au avut comandant pe Iisus Navi, pe Domnul nostru Iisus Hristos, prin împărtășirea cea deasă, ca să biruim pe Ha-nanei și pe cei de alt neam, adica patimile cele nestâmpărate ale trupului și pe Ghibeoniți, gândurile cele înșelătoare, ca să stăm în orașul Ierusalim, care se tâlcuește sfânta Pace, spre deosebire de pacea lumească, după cuvântul Domnului nostru: Pacea mea vă dau vouă, nu precum o dă lumea v-o dau Eu (Ioan 14, 27). Adică Pacea mea o dau vouă, o ucenici ai Mei, adică cea sfințită și sfântă, nu așa cum este pacea lumii, care adesea tinde și spre rău.
    Deci rămânând în această pace sfântă, ne vom învrednici să luăm în inima noastră arvuna duhului, așa cum și apostolii, rămânând și stând în Ierusalim, după porunca Domnului, au primit desăvârșirea și Harul Duhului în ziua Cincizecimii. Fiindcă pacea este Harul care primește pe toate celelalte haruri dumnezeești și în pace sălășluește Domnul, precum zice proorocul llie că nici în vijelia cea mare și năpraznică, nici în cutremur, nici în foc, ci în adierea de vânt ușoară și pașnică, acolo era Domnul.
Dar pacea nu o poate dobândi cineva fără să aibă și celelalte virtuți; deasemenea virtutea nu se agonisește fără lucrarea poruncilor, iar porunca nu se săvârșește fără de dragoste și nici dragostea nu se reînoiește fără Sfânta împărtășire. Astfel că fără Sfânta împărtășire zadarnic ne ostenim.
    Fiindcă mulți dela sine găsesc multe virtuți, socotind că se vor mântui cu acestea, fără deasa împărtășire, lucru care este aproape cu neputință. Fiindcă nu voesc să se supună voei lui Dumnezeu, de a se împărtăși deseori, după rânduiala Bisericii, când se adună la fiecare Sfântă Liturghie.
    Acestora, le spune Dumnezeu prin proorocul Ieremia: "Pe Mine izvorul apei celei vii M-au părăsit și și-au săpat loruși fântâni sparte, care nu țin apă" (2,13). Adică m-au părăsit pe Mine Dumnezeul, care sunt izvorul apei celei dătătoare de viață, adică al virtuții și al Harurilor Sfântului Duh și și-au săpat în ei fântâni sparte în fund, care nu țin apă. Si iarăși zice prin proorocul Isaia: "In fiecare zi mă caută și doresc să învețe înțelepciunea Providenței Mele, ca un popor drept, care a păzit poruncile lui Dumnezeu. Si spun: Pentru ce nu vezi, Doamne, când postim? Pentru ce nu vrei să știi cât ne ticăloșim? Si răspunde Dumnezeu: Nu vă aud. Pentru că atunci când postiți vă faceți tot voile voastre cele rele. Un astfel de post Eu nu-l vreau, nici această ticăloșire. Ci chiar de-ți vei încovoia gâtul ca un belciug și de-ți vei așterne sub tine sac și cenușă, cu toate acestea un astfel de post nu primesc. Ci atunci sunt ostenelile primite și faptele bune folositoare, când se fac după voia lui Dumnezeu. Si voia lui Dumnezeu este să facem așa cum ne poruncește Domnul nostru, Care ne spune: "Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică" (Ioan 6,54). Aceasta este nu numai poruncă, ci cap al tuturor poruncilor, Pentru că este săvârșitoare și cuprinzătoare a tuturor poruncilor.
    Astfel, iubitule, dacă dorești să aprinzi în suflet dumezeescul dor și să dobândești dragostea cea pentru Hristos și cu aceasta să dobândești și pe toate celelalte virtuți, mergi des la Sfânta împărtășanie și ai să dobândești ceea ce dorești. Pentru că este cu neputință ca să nu iubească cineva pe Hristos, când se împărtășește adesea cu Sfântul Său Trup și Sânge și să nu fie iubit de Hristos. Deoarece lucrul acesta se face în chip firesc și involuntar.
    Unii se miră de ce părinții își iubesc așa de mult copiii și de ce copiii iubesc pe părinți? Si zicem că nimeni nu s-a urât vreodată pe sine și nici trupul său. Așa și copiii, fiindcă trupurilor lor își au ființa din trupurile părinților și mai mult, fiindcă se hrănesc cu sangele mamei lor (și când sunt în pântece și după aceea, când se nasc, Pentru că laptele, din fire, nu este altceva decât sângele care s-a înălbit), de aceea zic că este lege a firii să iubească pe părinții lor și părinții să iubească pe copiii lor, care s-au zămislit din însăși trupurile lor. In aceiași chip, cei ce se împărtășesc adesea cu Trupul și cu Sângele Domnului nostru, în chip firesc își vor aprinde dorul și dragostea față de El. Pe deoparte, Pentru că izvorîtorul și făcătorul acela de viață Trup și Sânge cu cât este împărtășit mai des, cu atât aprinde spre dragoste pe cei ce se împărtășesc, chiar de ar fi cei mai nemulțumitori și învârtoșați cu inima; iar pe de altă parte, Pentru că cunoștința cea pentru dragostea de Dumnezeu, nu este un lucru străin de noi, ci în chip firesc este sămănată în inimile noastre, chiar când ne naștem trupește și ne renaștem cu Duhul prin Sfântul Botez și cu lesnire se aprind în flăcări acele puține scântei firești, precum zice înțeleptul în cele dumnezeești Sfântul Vasile:
    "împreună cu facerea omului, îndată se seamănă întru el o putere, care în chip firesc naște dragostea cea cătră Dumnezeu. Pe această putere o lucrează săvârșirea poruncilor lui Dumnezeu cu grijă, o hrănește cu știința și o desăvârșește cu harul lui Dumnezeu. Acest lucru al dragostei de Dumnezeu este unul, dar lucrează și cuprinde pe toate celelalte porunci.
    Pe această putere firească a dragostei față de Dumnezeu o întărește, o crește și o desăvârșește deasa împărtășire cu Trupul și cu Sângele Domnului nostru. De aceea și Sfântul Ciprian scrie că Mucenicii cind voiau să meargă la mărturisire, mai întâi se împărtășeau cu Preacuratele Taine și astfel întăriți cu Sfânta împărtășire, se aprindeau cu dragostea de Dumnezeu și alergau în stadion, ca oile spre junghiere. Si pentru Trupul și Sângele lui Hristos pe care le primiseră își vărsau propriul lor sânge și își predau trupurile lor la tot felul de chinuri.
    Ce alt bine dorești creștine să dobândești și nu-l dobândești din împărtășirea cea deasă? Dorești să prăznuești în fiecare zi? Dorești să faci luminatul Paști oricând voești și să te bucuri cu o negrăită bucurie în această viață amărîtă? Aleargă des la Sfintele Taine și împărtășește-te cu cuviincioasă pregătire și o vei dobândi. Fiindcă adevăratul Paște și adevărata sărbătoare a sufletului este Hristos, Cel ce se jertfeste în Sfintele Taine, precum zice Apostolul și dumnezeescul Hrisostom: "Sfânta și marea Patruzecime (Postul mare) este o singură dată pe an. Dar Pastile le facem, adică ne împărtășim de trei și de patru ori pe săptămână; și ca să zic mai bine, ori de câte ori vrem. Fiind că nu postul face Pastile, ci comuniunea și împărtășire care se face la fiecare Liturghie. Si că lucrul acesta este adevărat, auzi pe Sf. Pavel, care zice: "Că Hristos este Pastile nostru, care s-a jertfit din dragoste pentru noi. Deci ori de câte ori te împărtășești cu curată conștiință, faci Pastile cele luminate. Nu Pentru că ai postit Patruzecimea, ci Pentru că te-ai împărtășit cu Dumnezeeștile Taine.
    De aceea cel ce nu este încă botezat, catehumenul, niciodată nu face Pastele (chiar dacă postește Patruzecimea), fiincă nu se împărtășește. Precum și dimpotrivă, creștinul care nu postește, face pastele când se împărtășește, fie azi, fie mâine și în orice timp se va cumineca. Fiindcă pregătirea cea mai bună și aleasă pentru împărtășire nu se judecă după respectarea timpurilor, adică după trecerea celor opt sau cincisprezece sau patruzeci de zile, și atunci să ne împărtășim. Nu, ci se judecă după curăția conștiinței.
    Deci cei ce nu se împărtășesc postesc Pastele și nu săvârșesc Pastile, precum zice acest dumnezeesc Părinte; și nici nu pot să prăznuiască adevărat, nici duminicile, nici celelalte sărbători ale anului, toți acei ce nu sunt pregătiți în fiecare sărbătoare să se împărtășească cu Trupul și cu Sângele Domnului nostru, Pentru că nu au cu ei pricina sărbătorii, care este Preadulcele Iisus Hristos și acea bucurie duhovnicească, ce se naște din Sfânta împărtășanie.
    Deci se înșeală cei ce socotesc Paști și sărbători bogatele artose, lumânările frumoase, tămâile înmirezmate, lucrurile de aur și de argint cu care se împodobesc bisericile. Deoarece nu pe acestea le cera dela noi Dumnezeu ca prim și principal scop, precum ne spune prin Proorocul Moisi: "Omule, ce cere dela tine Domnul și Dumnezeul tău, decât numai aceasta: Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Să umbli în toate căile lui, să-L iubești și să cinstești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău și îndreptările Lui".
    Dar cuvântul nostru acum nu este să arătăm dacă sunt bune sau nu, cele ce se aduc la biserică din evlavie. Da, sunt bune și acestea, dar împreună cu acestea trebue să aducem mai ales ascultarea de sfintele porunci ale Domnului și pe aceasta să o cinstim mai mult decât pe toate. Precum zice proorocul și împăratul David: "Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă și smerita Dumnezeu nu o va urgisi" (Ps. 50,17).
    Iar Apostolul Pavel, în epistola cătră Evrei, zice în alt chip: "Jertfă și prinos n'ai voit, ci trup mi-ai întocmit" (10,5), ceea-ce însemnează: O, Doamne, pe toate celelalte jertfe și daruri nu voești să ți le aduc, ci dorești să mă apropii de Sfintele Taine și să mă împărtășesc cu Preasfântul Trup al Fiului Tău, pe care mi l-ai pregătit la Sfânta Masă, Pentru că aceasta este voia Ta. Dea-ceea voind să arate că este gata spre ascultare zice: "Iată, vin ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, și Legea Ta înlăuntrul inimii mele am voit". Adică, iată Doamne, vin să fac voia ta cu multă râvnă și să împlinesc legea Ta cu toată inima mea.
    De aceea, dacă iubim mântuirea noastră, trebue să facem cu bucurie și cu dragoste voia lui Dumnezeu, ca fiii și nu ca robii, cu frică. Fiindcă frica păzește poruncile cele vechi, iar dragostea păzește pe cele evanghelice. Adică cei ai Legii păzeau poruncile și hotărîrile Legii de frică, ca să nu fie pedepsiți și chinuiți; pe când noi, creștinii, Pentru că nu mai suntem sub stăpânirea Legii, trebue să împlinim poruncile Evangheliei nu de frică, ci din dragoste și ca fii trebue să facem voia lui Dumnezeu.
    Iar voia lui Dumnezeu și Tatălui, după bunăvoire și înainte povățuire a fost să facă trup Unuia născut Fiului Său și Domnului nostru Iisus Hristos și să-și verse Sângele Său pentru mântuirea lumii, iar noi toți creștinii să ne împărtășim adesea cu Trupul și cu Sângele Lui, Pentru că prin deasa împărtășire, în această viață să fim păziți de cursele și vicleșugurile diavolului, iar când va ieși sufletul nostru să zboare ca o pasăre în libertate și bucurie la ceruri, fără nici o împiedicare din partea duhurilor celor din văzduh.
    Aceasta o adeverește și dumnezeescul Hrisostom zicând: "Si altcineva (mai înainte spusese că-i povestire cineva o altă vedenie) mi-a povestit un lucru, pe care nu l-a auzit de la altcineva, ci el însuși s-a învrednicit să-l vadă și să audă; adică aceia care la moartea lor se împărtășesc cu Preacuratele Taine cu conștiința curată, când iese sufletul lor, îi înconjoară îngerii, pentru Darul împărtășaniei și-l suie la cer.
    Deci și tu, frate, Pentru că nu știi când vine moartea, fie azi, fie mâine, ori în clipa aceasta, trebue să fii totdeauna împărtășit cu Preacuratele Taine și să te afli gata. Si dacă este voia lui Dumnezeu să mai trăiești în viața aceasta, vei petrece cu Harul Sfintei împărtășanii, o viață plină de bucurie, plină de pace și însoțită de toate celelalte virtuți. Iar dacă voia lui Dumnezeu este să mori, apoi cu Sfânta împărtășanie vei trece cu slobozenie vămile dracilor care se află în văzduh, ca să te sălășluești cu bucurie negrăită în locașurile cele veșnice. Căci deoarece ești totdeauna unit cu Preadulcele lisus Hristos, Atotputernicul împărat, și aici ai să trăiești o viață fericită, iar când vei muri, dracii au să fugă de la tine, ca trăsniți iar îngerii îti vor deschide întrarea cerească și te vor duce cu cinste până la tronul Preafericitei Treimi.
    O, măreție, pe care o dobândesc creștinii din deasa împărtășire, și în viața aceasta și în cea viitoare!
    Dorești, Creștine, să ți se ierte și cele mai mici greșale, pe care ca un om le-ai greșii fie cu urechile, fie cu ochii? Apropie-te de Sfintele Taine cu frică și cu inimă înfrântă și ți se vor lăsa, și se vor ierta. Aceasta o adeverește și Sfântul Anastasie al Antiohiei: "De se va întâmpla să greșim, oare care greșale mici și de iertat, ca niște oameni ce suntem, fie cu limba, sau cu urechile, sau cu ochii sau ne înșelăm și cădem în mândrie, sau în întristare sau în mânie, sau în altceva asemenea, să ne osândim pe noi înșine și să ne spovedim lui Dumnezeu și așa să ne împărtășim, crezând că Sfânta împărtășanie ne curăță de aceste păcate mici; dar nu și de cele grele, rele și necurate, pe care le-am făcut.
    Aceasta o mărturisesc și mulți alți sfinți. Sfântul Climent spune: "Impărtășindu-ne cu cinstitul Trup și cu cinstitul Sânge a lui Hristos, să mulțumim Celui ce ne-a învrednicit să ne împărtășim cu Sfintele Sale Taine și să-L rugăm să ne fie nu spre judecată, ci spre mântuire și spre iertarea păcatelor".
    Sfântul Vasile cel Mare zice: "Si ne învrednicește, Doamne, a ne împărtăși fără de osândă, cu preacuratele acestea și de viață făcătoare Taine, spre iertarea păcatelor" (în rugăciunea dela Sf. Liturghie).
    Dumnezeescul Hrisostom: "Pentru că să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezirea sufletului și spre iertarea păcatelor".
    Si deși spovedania și facerea canonului pot ierta păcatele, totuși este necesară Sfânta împărtășanie pentru iertarea păcatelor. Deoarece așa cum la o rană infectată se scot mai întâi viermii, apoi se taie părțile cele putrede și se pune alifie pentru tămăduire, căci dacă o lasă revine din nou la starea dintâi; tot așa este și cu păcatul: spovedania scoate viermii, împlinirea canonului taie cele putrede, apoi Sfânta împărtășanie este ca o alifie, care tămăduește (Matei 12,45). Pentru că dacă nu va lua Sfânta împărtășanie, bietul păcătos vine iarăși la starea dintât și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia, mai rele ca cele dintâi.
    Auzi, creștinul meu, câte daruri primești de la deasa împărtășire? Că și păcatele tale cele neînsemnate, și cele cunoscute ți se iartă și rănile ți se vindecă și te faci cu totul sănătos? Ce altceva este mai fericit decât să te pregătești ca să te împărtășești totdeauna și cu ajutorul și cu pregătirea pentru dumnezeeasca împărtășanie să te afli totdeauna slobod de păcate? Să fii curat, tu pământean pe pământ, așa cum sunt curați și îngerii în ceruri? Ce altă fericire poate fi mai mare decât aceasta?
    Cu toate acestea îți voi spune una și mai mare. Dacă, fratele meu, te apropii adesea de Sfintele Taine și te împărtășești cu vrednicie cu acel nestricat, cu acel preaslăvit Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos și te faci un trup și un sânge cu Hristos, puterea dătătoare de viață și lucrarea acestui Preasfânt Trup și sânge, la învierea drepților îți va însufleți și trupul tău și-l va învia nestricăcios, preaslăvit împreună cu al lui Hristos, precum scrie cătră Filipeni dumnezeescul Apostol zicând: "Care va schimba trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale" (3,21).
    Toate aceste măriri și daruri, aceste mari și mai presus de fire bunătăți, câte le-am spus până acum, le primește tot creștinul, când se împărtășeste cu curată conștiință, cu dumnezeeștile Taine ale Preadulcelui nostru Iisus Hristos. Ba încă și cu mai multe altele, pe care le lăsăm, pentru scurtarea timpului.
    Si iarăși, după ce s-a împărtășit omul, se gândește cu ce înfricoșate și cerești taine s-a cuminecat, este atent cu sine ca să nu necinstească Harul; se teme, se rușinează și își păzește gândurile, pune un început mai temeinic al vieții virtuoase, se ferește pe cât posibil de la tot răul. Apoi gândindu-se că peste, puține zile iarăși se va împărtăși, își îndoiește atenția, adaogă râvnă peste râvnă, înfrânare peste înfrânare, priveghere peste priveghere, osteneli peste osteneli și se nevoiește cât poate. Fiindcă este constrâns din două părți: pe deoparte, pentru ca cu puțin mai înainte s-a împărtășit; pe de alta, pentru că peste puțin iară se va împărtăși.

 

CAPITOLUL III

Că amânarea Sfintei împărtășanii pricinuește mare vătămare.

Toate cele protivnice celor spuse până acum, le pricinuește creștinilor împărtășirea ce rară. Pentru că cel ce întârzie să se împărtășească, nu face nici o pregătire, nu este atent, nu are atentă păzire despre gândurile rele. Pentru că amânarea îl face să cadă în lenevire și să i se răcească căldura evlaviei și a dumnezeești dragoste. Indelungarea vremii îl face să se poarte în viață cu neglijență și nepăsare, să nu aibă teamă în suflet, sfială în simțuri și pază a mișcărilor lor, face deslegare deplină la mâncare și la vorbă, la necuviincioase priviri și auziri și se face ca un cal, care neavând frâu alunecă în prăpastia tuturor păcatelor. Că este adevărat că toate acestea urmează celor ce întârzie să se împărtășească, o vedem noi înșine din cele ce ni se întâmplă de fapt în fiecare zi.
    Cei care fiind vrednici, pe cât este cu putință, întârzie să se împărtășească, mă mir cum pot dobândi sfințenia și harul de la Sfintele Taine, după cum a zis Cabasila, pe care l-am pomenit mai înainte. Cum pot să domolească văpara patimilor, când nu se împărtășesc cu preacuratele Taine, care izgonesc toată neputința, amorțesc războiul sălbatec al trupului și omoară patimile, precum zice Sfântul Kiril. Cum pot să-și curățească mintea? Să-și lumineze cugetul? Să-și înfrumusețeze puterile sufletului, dacă nu se împărtășesc cu Trupul și cu Sângele Domnului nostru, care este adevărata curăție, adevărata frumusețe, luminarea cea adevărată și bunul neam al sufletului, precum a spus mai înainte dumnezeescul Gură de Aur?
    Sau cum este cu putință să fugă de faraonul cel de gând, de Egipt, de amarul și prigonitorul păcat, dacă nu sunt pecetluiți și însemnați cu cinstitul Sânge al lui Hristos, precum a zis mai înainte Sfântul Grigore Teologul? Sau cum să aprindă în inima lor dumnezeeasca dragoste, bucuria duhovnicească, dumnezeeasca pace și pe celelalte roade și harisme ale Sfântului Duh, fără să se împărtășească cu Trupul și cu Sângele preaiubitului Fiu al Tatălui și deoființă cu Duhul Sfânt, Care este bucuria și pacea noastră, după Sfântul Apostol și izvorul tuturor bunătăților?
    Eu mă spăimânt și nu mă pricep cum creștinii din vremea noastră pot prăznui duminicile și celelalte sărbători de peste an și să se bucure duhovnicește cu bucuria cea adevărată, dacă nu se împărtășesc adesea cu dumnezeeasca împărtășanie și în ce constă sărbătoarea și prăznuirea lor?
    Așa dar cu adevărat cei care nu se împărtășesc des se lipsesc (o, ce nenorocire!) de toate aceste bunătăți cerești și dumnezeești, dar totodată sunt și călcători ai poruncilor și stăpâneștilor hotărîri ale Domnului, precum am spus, ale canoanelor apostolești și sinodale și încă și ale tuturor sfinților locali, precum am arătat pe larg mai înainte.
    Aceștia, prin întârzierea la împărtășire, îngăduie și dau loc diavolului să-i arunce în tot felul de păcate și în multe alte ispite, precum zice dumnezeescul Kiril al Alexandriei: "Cei ce se îndepărtează de Biserică și de Sfânta împărtășanie se fac vrășmași lui Dumnezeu și prieteni ai diavolului.
    Si dumnezeescul Gură de Aur zice: "Ca nu cumva rămânând departe prea multă vreme de împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel înțelegător" (Rugăciunea la Sfânta împărtășanie). Adică: de aceea, Doamne, mă apropii adesea de Sfintele Taine și mă împărtășesc, Pentru că mă tem ca nu cumva îndepărtându-mă multă vreme de Sfânta Ta împărtășire, să mă găsească lupul cel înțelegător gol de harul Tău și să mă omoare.
    Iar cuviosul Paladie povestește despre Avva Macarie Egipteanul că, vindecând pe femeea aceea, care din lucrarea diavolului apărea oamenilor ca o iapă, i-a dat acest sfat și i-a zis: "Femee, niciodată să nu te lipsești de împărtășirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, ci să te împărtășești adeseori, deoarece această lucrare diavolească te-a ajuns, Pentru că nu te-ai împărtășit de cinci săptămâni și de aceea a putut diavolul să te ispitească".
    Deasemenea și dumnezeescul Gură de Aur, în ziua în care a fost hirotonit, vindecând un îndrăcit, l-a sfătuit să meargă adeseori la Biserică și la Sfintele Taine, cu post și cu rugăciune ca să nu-l mai ispitească diavolul. Tot așa și Simeon Metafrastul scrie în viața unui sfânt: Un om oarecare având un drac necurat, pe neașteptate a sărit în mijlocul bisericii și căzând jos scotea spune din gură și îi atârna afară din gură limba. Deci cei ce se găseau de față, văzând această priveliște, rugau fierbinte pe acel dumnezeesc suflet al lui Hrisostom să roage pe Dumnezeu ca să-l vindece. Atunci sfântul i-a zis să se apropie și privindu-l cu iubire și binecuvântându-l cu mâna și chiemând numele Sfintei Treimi, a poruncit diavolului să iasă. Si îndată, o, minune, cuvântul s-a făcut faptă și omul s-a eliberat indată de cumplita îndrăcire. Apoi ridicându-l pe el Sfântul, l-a sfătuit să meargă adeseori la Biserică și la Sfânta împărtășire și să se îndeletnicească cu postul și cu rugăciunea. Deoarece astfel făcând, i-a zis, nu vei mai fi ispitit de vrășmașul și nici nu vei mai fi prins în drăceștile curse și capcanele lui.
    Ați auzit, fraților, că cei ce nu se împărtășesc des, ci se depărtează de Sfintele Taine, câte rele pătimesc?
    Ați auzit că se îndrăcesc și se schimbă în chip de dobitoace necuvântătoare, așa cum în vechime împăratul Nabucodonosor a fost prefăcut în bou. Si cu dreptate pătimesc așa deoarece putând să devină din oameni, dumnezei prin har, cu deasa împărtășire dumnezeească, ei nu voesc, ci se îndepărtează de Dumnezeeasca împărtășire, pierzând și forma omenească pe care o au și se preschimbă în animale necuvântătoare și se predau în stăpânirea diavolului, precum zice Psalmistul: "Iată că cei ce se depărtează de Tine, vor peri" (ps. 72,27). Adică: O, Doamne, iată că pier desăvârșit, cei ce se depărtează de Harul Tău! Nu mai spun că dacă va veni fără de veste moartea peste cei ce amână împărtășirea și-i va găsi nepregătiți, fără Sfânta Cuminecătură, ce au să facă, ticăloșii? Cum vor putea trece liberi pe la drăceștile vămi ale văzduhului? Ce frică și ce cutremur va trăi sufletul lor? Pe câtă vreme, cu deasa împărtășire puteau să fie slobozi de toate acestea, precum mai înainte a zis dumnezeescul Hrisostom. Milostiv fii, Dumnezeule!
    Deci, fraților, dacă împărtășirea rară ne produce atât de mari și nespuse nenorociri, iară deasa împărtășire ne dăruește atât de înalte, de mari, atâtea bunătăți cerești și mai presus de fire, atât în viața pământească, precum și în cea viitoare, de ce întârziem așa de mult ca să ne împărtășim? De ce nu ne gătim cu cuvenita pregătire să ne împărtășim cu Dumnezeeștile Taine, dacă nu putem în fiecare zi, măcar în fiecare sâmbătă și duminică și în fiecare sărbătoare? Ar trebui cu mare bucurie să alergăm adesea la Sfânta Masă și să ne împărtășim cu Preadulcele nostru Iisus Hristos, Care este viața noastră, suflarea, existența și toată nădejdea și mântuirea noastră? Ca să fim dea-pururi uniți și nedespărțiți de El și în viața aceasta și în cealaltă. Pe când nouă ne place și avem mare bucurie dacă întârziem și ne depărtăm de El.
    Dacă cineva ne-ar opri și numai o zi dela masa cu bucatele cele trupești, ne întristăm, ne turburăm și ni se pare că est un mare rău; iar dacă ne lipsim cu totul de cereasca masă a Dumnezeeștilor Taine, o zi, și două și luni întregi, nu o socotim lucru rău. O, ce nesocotință au creștinii de acum întru cele trupești și cele duhovnicești! Devreme ce pe acelea le îmbrățișează cu toată dragostea, iar pe acestea nici nu le doresc.
    Mulți creștini iubitori de Dumnezeu cheltuesc mulți bani, rabdă multe osteneli, se primejduesc mult pe mare și pe uscat, numai să meargă la Ierusalim ca să se închine la mormântul cel de viață dătător al Domnului și la celelalte sfinte Locuri și ca să aibă mândria să se numească închinători ai acestor sfinte locuri. Mulți auzind că în cutare loc depărtat se află sfințitele moaște ale unui sfânt, aleargă cu multă râvnă să li se închine, ca să ia har și sfințenie.
    Dar ca să se împărtășească cu Precuratele Taine și să se învrednicească să se bucure nu numai de mormântul cel de viață făcător, nu numai de sfintele Locuri și de moaștele sfinților, ci de împăratul tuturor și de Sfântul Sfinților, au puțină dorință sau nici nu-i înteresează. Ca să se ducă la Locurile Sfinte cheltuesc bani, străbat drumuri lungi și rabdă multe primejdii. Pe când, ca să se împărtășească, nu trebue nici bani să cheltuiască, nici departe să umble, nici să se expună la primejdii. Ajunge numai dă facă o spovedanie cu inimă înfrântă, cu împlinirea canonului și pregătire, și îndată pot să se bucure și să devină un trup și un sânge cu Hristos. Si cu toate aceste înlesniri, iarăși toți se lenevesc să o facă, toți se lipsesc dintr' odată.
    O, fraților, dacă am vedea măcar odată cu ochii gânditori ai sufletului, de cât e înalte și de mari bunătăți ne lipsim neîmpărtășindu-ne des, atunci cu adevărat ne-am strădui din toate puterile să ne pregătim și să ne împărtășim, dacă se poate, în fiecare zi.
    Deci, dacă până acum am fost atât de neglijenți față de Sfânta împărtășanie, de acum încolo, vă rog din adâncul dragostei frățești, să ne trezim din somnul cel greu al lenevirii și să ne sârguim cu râvnă. Si dacă cineva din cei ce au duhovniceasca putere ar vrea să ne împiedece de la acest lucru plăcut lui Dumnezeu, noi să nu ne răcim îndată căldura râvnei noastre și să nu ne turburăm. NU, ci căzând să sărutăm ca și desfrânata aceea picioarele lui și să stăruim bătând la ușă și cerând îngăduință. Si cu adevărat, nu cred să se găsească vreodată un așa de împietrit la inimă, care văzând râvna cea fierbinte, pe care o avem față de Sfânta împărtășanie, să ne oprească. Ci sunt încredințat că oricât de împietrit ar fi, oricât s-ar teme de reaua obișnuință care l-a stăpânit, își va pleca inima să ne îngădue să facem ceea ce dorim.

 

PARTEA II-a

CUVINTE PROTIVNICE DESEI ÎMPĂRTĂȘIRI

Cuvântul 1

Există creștini evlavioși, care necunoscand scripturile, când văd pe cineva că se împărtășește adesea, îl împiedică și-l ocărăsc zicând că lucrul acesta este numai pentru preoți. Dacă vrei să te împărtășești des, zic ei, fă-te și tu preot.

    Acestora le răspund nu cuvinte de ale noastre, ci ale Sfintelor Scripturi, ale Sfintelor Sinoade, ale Sfinților locali și învățători ai Bisericii și zicem: Slujirea preoților este ca să aducă și să săvârșească dumnezeeștile Daruri, ca niște organe, prin venirea Sfântului Duh și de a mijloci cătră Dumnezeu pentru popor, precum și alte sfinte lucrări, pe care nu le poate lucra cel ce nu este sfințit. In timpul împărtășirii însă, adică atunci când se împărtășesc, preoții nu se deosebesc cu nimic de mireni și de monahi, ci numai prin aceea că preoții le dau, iar laicii le primesc. Si că preoții se împărtășesc în altar, direct, fără sfințita linguriță, iar laicii și monahii, afară de altar și indirect, cu sfințita linguriță.
    Că lucrul acesta este adevărat și nu au nici o deosebire preoții față de popor la împărtășire, este martor dumnezeescul Gură de Aur, care zice: "Unul și același Tată ne-a născut pe noi, Dumnezeu. Toți ne-am născut din aceeași mamă, din sfânta scăldătoare; aceeași băutură, adică Sângele Domnului, a fost dată tuturor: și preoților și mirenilor, sau ca să zic mai bine, nu numai aceeași băutură, ci și din același pahar ni s-a dat ca să bem. Fiind că Tatăl nostru voind să ne ducă la mai multă iubire, a aflat acest mijloc, să ne facă pe toți să bem din unul și același pahar, ceea ce este semn al unei desăvârșite iubiri. Si în altă parte spune: In anumite lucruri, nu se deosebește cu nimic preotul de mirean, ca de pildă, în timpul când trebue să se împărtășească. Pentru că toți și sfințiți și nesfințiti din aceleași taine ne împărtășim.
    Si nu după cum era obiceiul în Legea Veche când unele cărnuri și prinoase le mânca preotul și altele poporul și cei nesfințiți. Si nu era legal ca cel nesfințit să mănânce din acelea pe care le mânca preotul. Dar acum, în harul Evangheliei nu este așa; ci pentru toți se află gata pe Sfânta Masă unul și același Trup al Domnului, și unul și același pahar.
    Simeon Tesaloniceanul zice: "împărtășirea cu Sfintele Taine este gata la toți și pentru toți credincioșii și nu numai pentru împărtășirea arhiereului; ci arhiereul sau preotul săvârșesc taina preasfântului Trup și Sânge și le împărtășesc tuturor credincioșilor și cu totul este pentru împărtășirea lor.
    Iov, în carte sa despre Sfintele Taine zice: "Tot scopul și săvârșirea Tainei este împărtășirea cu făcătoarele de viață Taine. De aceea, mai întâi se împărtășesc în altar preoții, apoi iese preotul afară și dăruește Sfintele, celor ce sunt gata pentru împărtășire.
    Deci urmează în chip necesar ca preoții care slujesc să fie pregătiți să se împărtășească, mai întâi ei, care fac proaducerea. Apoi întreg poporul, după mărturia sfințitului mucenic Climent, care zice: "Să se împărtășească întâi Episcopul apoi preoții, diaconii, citeții, cântăreții și asceții, și dintre femei, diaconițele, fecioarele, văduvele, pe urmă copiii și după aceea tot poporul, după rânduială, cu evlavie și cu frică, fără nici o turburare" (Cap. 13).
    Iov cel mai sus pomenit mai spune că "De aceea este îngăduit ca cei vrednici să se împărtășească adesea, fără deosebire, deopotrivă și preoți și mireni și bărbați și copii și bătrâni și orice vârstă și tagmă a creștinilor.
Iar preoții care nu împărtășesc pe creștinii, care se apropie de Sfânta împărtășanie cu evlavie și credință, sunt socotiți de Dumnezeu ca ucigași, așa cum scrie la Proorocul Osie: "Au ascuns preoții calea și voia și porunca lui Dumnezeu și nu au arătat-o, au omorît Sichemul și au făcut nelegiuire în poporul meu".
    Insă eu mă minunez și mă îndoiesc dacă există astfel de preoți, care să izgonească pe cei ce se apropie de Sfintele Taine și nu se gândesc măcar că ei înșiși mințesc în cuvintele pe care le spun. Fiindcă ei înșiși, la sfârșitul Liturghiei strigă cu mare glas și chiamă pe toți credincioșii zicând: "Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă"; adică apropiați-vă la Sfintele Taine și vă împărtășiți. Pe urmă tot ei își tăgăduesc cuvintele rostite și gonesc pe cei ce se apropie. Eu nu știu cum să numesc această nerânduială.

Cuvântul 2

Unii se împotrivesc zicând că trebue să ne împărtășim la 40 de zile și nu mai curând.

    Cei care vin cu această împotrivire, se îndreptățesc cu mărturia dumnezeescului Gură de Aur care zice: "Pentru care pricină postim aceste patruzeci de zile? In vremurile vechi, mulți creștini se apropiau de Sfintele Taine și se împărtășeau simplu, cum se întâmpla și îndeosebi în acest timp în care Hristos ne-a predat Taina, în Joia cea Mare. Sfinții Părinți, cunoscând vătămarea ce se făcea la cei ce se împărtășeau cu nepăsare și fără pregătire, s-au adunat și au rânduit aceste patruzeci de zile, pentru ca să se curețe creștinii cu postul, cu rugăciunea, cu cetiri și adunări, cu spovedanie și privegheri, cu milostenii și lacrimi și cu toate celelalte de Dumnezeu iubite fapte bune care se fac în aceste zile și așa să se împărtășească cu curată conștiință, pe cât este cu putință, cu Preacuratele Taine" (Cuv. 28, Cătră cei ce postesc înainte de Paști).
    La această împotrivire răspundem că cei ce voesc să-și susțină părerea lor obișnuesc să aducă în sprijinul lor cuvinte din Sfânta Scriptură sau ale unor sfinți, ca să nu apară undița goală, fără momeală. Pentru ca zice dumnezeescul Gură de Aur: "Când minciuna vrea să fie crezută, de nu-și va pune întâi temelie socotită adevărată, nu adevărul însuși, nu este crezută". Așa cum fac și acești binecuvântați.
    Dar nu trebue a tăia și despărți cuvintele Dumnezeeștii Scripturi de celelalte părți ale lor și a le folosi în chip forțat pentru scopul lor propriu. Fiindcă zice iarăși același Hrisostom: "Nu se cuvine să cercetăm numai cuvântul așa cum este, ci să socotim și toată urmarea cuvântului, de cine a fost zis, pentru cine, cătră cine, De ce, când și cum. Fiindcă nu-i deajuns a zice că este scris în Scripturi și nici a despărți cuvintele simplu și cum s-ar întâmpla și a le separa de celelalte părți ale trupului și ale legăturii lor; și luându-le astfel pustii și goale dezbrăcate de legătura lor, să le miște după bunul plac. Pentru ca în acest chip multe învățături rele și stricate au pătruns și s-au răspândit în viața noastră. Deoarece diavolul îndeamnă pe cei mai leneși să zică cuvinte scoase din Sfintele Scripturi, la care să adaoge sau să scoată și așa să întunece adevărul.
    De aceea și aceștia nu trebue să spună numai ceea ce zice Hrisostom, că au rânduit Sfinții Părinți patruzeci de zile întru care postind să ne împărtășim. Ci trebue să se gândească și la cele spuse mai înainte și la cele de după aceea, pe care acest dumnezeesc Părinte le spune în același cuvânt al său și din ce pricină și cătră cine zice cuvântul. Căci după cum pretind aceștia, dovedesc că dumnezeescul Hrisostom a prevăzut numai în ziua de Paști folosirea Sfintei împărtășanii. Pe care lucru, dacă acești apărători ai Patruzecimii îl recomandă, ar trebui, după părerea lor, fie să se împărtășească numai odată pe an, adică la sărbătoarea Paștilor și să se asemene cu aceia despre care vorbește dumnezeescul Hrisostom, sau să facă zece patru-zecimi pe ani, după numărul cu care aceștia obișnuesc să se împărtășească. Dacă cea dintâi nu le place, iar cea de adoua nu o pot săvârși, apoi să tacă și să nu mai osândească față de alții și pe dumnezeescul Hrisostom, pe care îl prezintă ca protivnic nu numai sfinților Apostoli, Sinoadelor ecumenice și locale și celorlalți mulți purtători de Dumnezeu Părinți, care vorbesc despre deasa împărtășire ci si lui însuși. Deoarece acesta scrie mai mult decât alții despre deasa împărtășire și în mai multe cuvântări, încă și în aceasta zicând: "Nu-mi spune aceasta, ci arată-mi că așa a poruncit Hristos să faci, dar eu îți arăt că a poruncit să faci cu totul dimpotrivă. Si nu numai că nu ne-a poruncit să luăm aminte la zile, ci ne-a și eliberat de această nevoie și respectare. Ascultă deci ce zice Pavel. Si când zic de Pavel, de însuși Hristos zic, fiindcă Hristos era Cel care mișca sufletul lui Pavel. Si ce zice el? Țineți zilele și lunile și anii și cele din ele? Mă tem ca nu cumva în zadar m-am ostenit la voi și v-am propoveduit Evanghelia. Si iarăși zice: Oridecâteori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, vestiți moartea lui Hristos. Zicând "ori de câte ori", a făcut domn și stăpân pe cel vrea să se împărtășească, eliberându-l de orice observare a zilelor. Pentru că nu este unul și același lucru Pastile și Patruzeci-mea, ci altceva este Pastele și altceva Patruzecimca. Fiind că Patruzecimea numai odată pe an se ține, iar Pastile le facem de trei ori pe săptămână, uneori și de patru ori și ca să zic mai bine, ori de câte ori vrem. Fiindcă Pastele nu sunt post, ci Sfânta Liturghie și dumnezeeasca împărtășire, care se face în ea.
    Că acesta este adevărul, ascultă ce zice Pavel: Pastele nostru este Hristos, Care s-a jertfit pentru noi. Incât ori de câte ori te vei împărtăși cu curată conștiință, prăznuești Pastele. Nu când postești, ci când te împărtășești din acea jertfă. Iar catehumenul nici odată nu face Pastele, chiar dacă postește în fiecare an, deoarece nu se împărtășește. Precum și acela care nu postește, dacă se apropie de Sfintele Taine cu conștiință, curată, săvârșește Pastele, și azi și mâine și ori de câte ori se împărtășește. Fiindcă adevărata pregătire pentru Sfintele Taine nu stă în ținerea zilelor și a vremurilor, ci în conștiința curată.
    Noi însă facem cu totul dimpotrivă: Nici mintea nu ne-o curățim, și ne împărtășim numai în ziua în care Hristos ne-a predat Taina și ni se pare că facem Pastile, chiar dacă suntem plini de multe păcate.
    Dar lucrul nu stă așa; nicidecum, ci chiar dacă și în Sambăta (desigur zice de Sâmbăta mare) te vei împărtăși cu conștiință rea și necurată, ai căzut din harul Comunicării și ai plecat fără să sărbătorești Pastile. Precum și dimpotrivă: dacă și astăzi de împărtășești cu curăție, ai făcut Pastile cu adevărat. Se cuvenea deci ca această scumpătate și cercetare să nu o faceți la luarea aminte a vremilor, ci la sfânta împărtășanie. Si în ce chip acum suferiți orice osteneală, numai să nu vă schimbați obiceiul nostru, tot așa se cuvine să nesocotiți obiceiul și în tot chipul să vă siliți, ca să nu vă împărtășiți cu păcate. Fiindcă este rușine, nu a se schimba omul în mai bine, ci a stărui în ceartă nefolositoare. Acest lucru a pierdut pe Iudeii, care căutând obiceiurile cele vechi, s-au abătut la necredință.
    Si iarăși zice același: Știu că mulți dintre voi, din obiceiul sărbătorii, vor merge să se împărtășească. Se cuvine însă, precum de multe ori am zis, să nu căutați la sărbători când vreți să vă împărtășiți, ci să vă curățiți conștiința și așa să vă împărtășiți. Fiindcă cel păcătos și necurat nici în sărbătoare nu este vrednic să se împărtășească cu acel sfânt și înfricoșat Trup al lui Hristos; iar cel curăț, care se curățește de păcate cu pocăință adevărată, și sărbătoarea și în tot timpul și totdeauna este vrednic să se împărtășească cu dumnezeeștile Taine și să primească darurile și harul lui Dumnezeu.
    Insă nu știu De ce mulți trec cu vederea acest lucru și fiind plini de multe păcate, când văd că a sosit sărbătoarea, ca și când ar fi siliți de ziua aceea, se împărtășesc cu acele Taine, pe care nici să le vadă nu sunt vrednici" (Cuvântul 74 la Sfântul Botez al Domnului).
    Iată deci să și dumnezeescul Gură de aur nu numai că adeverește limpede scopul și părerea sa celor ce iubesc să audă adevărul, ci și în chip proorocesc respinge acest obicei ai Patru-zecimii, care este ținut de mulți.
    Iar pentru cele patruzeci de zile, pe care zice că le-au așezat Sfinții Părinți, dacă ar vrea cineva să vorbească, povestirea ar fi lungă; totuși noi vom aduce puține oarecare pentru încredințarea celor ce se îndoiesc.
    Creștinii din Asia, în vremea aceea, sărbătoreau Pastele împreună cu Evreii, pretextând că așa au primit dela Ioan Teologul și de la Apostolul Filip și de la alții oarecare. Si cu toate că au scris adeseori mulți dumnezeești Părinți de la diferite si-noade locale, totuși aceia nu și-au lăsat obiceiul lor, până când s-a ținut primul sfânt sinod ecumenic, care între altele, a așezat ca Pastile să nu se mai sărbătorească împreună cu iudeii, ci după echinocțiul de primăvară, în zi de Duminică, spre a nu mai cădea odată cu pastele iudeilor. Totuși unii au rămas cu vechiul obicei. Cătră aceștia aduce cuvântul dumnezeescul Gură de Aur, mustrându-i că au defăimat pe atâția dumnezeești Părinți, prin obiceiul lor cel rău.
Pentru această pricină laudă atât vrednicia dumnezeeștilor Părinți ai întâiului Sinod și le atribue lor hotarul Patruzecimii zicând, că aceștia au rânduit-o, voind ca prin aceast să-i convingă și să-i atragă spre ascultare. Fiindcă cine nu știa că postul Sfintei Patruzecimi este legiuit de Sfinții Apostoli, care în canonul 68 spun: "Dacă un episcop sau preot sau diacon sau ipo-diacon sau citeț sau cântăreț nu postește sfânta și marea Patru-zecime, sau miercurile și vinerile din cursul întregului an, să se caterisească, iar de este mirean să se afurisească"?
    Sau poate, zice, au legiuit Sfinții Părinți ai sinodului întâi fiindcă mai adăogaseră și această mare săptămână a Patimilor, așa cum însuși spune și în altă parte: "De aceea și Părinții au prelungit vremea postului, dându-ne nouă vreme de pocăință și așa curățiți să ne împărtășim".
    Dar cea mai adevărată pricină, despre care dumnezeescul Hrisostom zice că Primul Sinod a legiuit postul Patruzecimii se pare că este următoarea: Deoarece creștinii de atunci neglijeau și nu posteau întreaga Patruzecime, ci unii posteau numai trei săptămâni, alții șase, iar alții altfel, fiecare după cum se obișnuia în acel loc, precum mărturisește despre aceasta Socrate, în Istoria bisericească, Părinții Sinodului întâi Ecumenic au reînoit canonul Sfinților Apostoli și au legiuit să se postească tot postul Patruzecimii neabătut. Despre această înoire pe care au făcut-o, zice dumnezeescul Gură de Aur, cum că Părinții aceia au hotărît-o.
    Ci fiindcă aceștia aduc ca apărător al celor patruzeci de zile pe dumnezeescul Gură de Aur, iar acela le strică ca pe o pânză de păianjen părerile lor, noi tăcem și trecem la alte împotriviri.

Cuvântul 3

Unii se împotrivesc și zic că scopul Sfinților Părinți de a ne împărtăși des este ca să nu ne îndepărtăm cu totul de împărtășirea cu Dumnezeeștile Taine. Iar dacă unii din multa frică și evlavie se împărtășesc rar și cu mai multă evlavie se apropie de Sfintele Taine, se împărtășesc cu vrednicie.

    Dar noi am vrea să rugăm pe cei ce spun acestea, să ne arate de unde si din ce mărturii au aflat ei scopul lui Hristos și al Sfinților. Nu cumva s-au suit la ceruri ca Pavel si le-au auzit? Dar Pavel a auzit cuvinte de nespus, pe care omul nu poate să le rostească. Dar aceștia cum pot să le grăiască? Iar dacă sunt altele decât acestea, cum de nu se găsesc scrise în cărților dum-nezeestilor noștri Părinți? Iar dacă sunt ecrise si noi nu le-am găsit, îi rugăm să ni le arate.
    Totuși frica pe care aceștia se prefac că o au față de Sfintele Taine, nu este după Dumnezeu, dupăcum zice proorocul: acolo s-au temut de frică, unde nu era frică. Deoarece acolo se cade să fie frică unde se face călcarea poruncilor si nu unde este supunere si ascultare. Deci nici evlavia acestora nu este adevărată, ci prefăcută si fățarnică; Pentru că adevărata evlavie se cucerniceste la poruncile și cuvintele Domnului și nu le calcă. Iar acestea le zic nu ca să-i facă pe creștini mai atenți si mai evlavioși față de Sfintele Taine, ci ca să-i discurajeze si să-i îndepărteze cu totul de ele și pe urmă să le pricinuiască pierzare sufletească.
    De aceea si dumnezeescul Kiril al Alexandriei răspunde acestor ziși evlaviosi si zice: "Dacă iubim viata veșnică, dacă vrem si rugăm pe dătătorul nemuririi Hristos să fie cu noi, să nu ne lipsim de împărtășirea cu Sfintele Taine, cum fac unii leneși. Ca nu cumva adâncul în răutate, diavolul să meșteșugească din vătămătoarea de suflet evlavie față de dumnezeeștile Taine, o cursă pentru sufletele noastre. Dar tu ce-mi răspunzi? Pavel așa scrie, că cine mănâncă Pâinea și bea Paharul Domnului cu nevrednicie, spre judecată luiși mănâncă și bea. Deci și eu, cercetându-mă pe mine nu mă văd vrednic de împărtășire. La aceasta îți răspund și eu: Când dar o să fii vrednic? Când vrei să te înfățișezi înaintea lui Hristos? De te vei teme totdeauna de cele mai mici greșale ale tale și greșești si aluneci în ele, nu vei înceta niciodată, ca un om ce ești (deoarece zice sfântul Prooroc Da-vid: Cine poate cunoaște gresalele omului cele mici și nu de moarte?). De unde urmează ca să nu te împărtășești niciodată și să rămâi lipsit de sfințirea cea de suflet mântuitoare a Sfintelor Taine. Ci mai bine este să te gândești și să trăești o viață mai evlavioasă, potrivit cu legile și poruncile lui Dumnezeu și așa să te împărtășești cu sfânta Cuminecătură; crezând că este nu numai stricătoare a morții ci și a neputințelor celor sufletești și trupești, pe care le avem. Pentru că Hristos, când se va sălășlui în noi prin împărtășire, încetează cugetul cel sălbatec al trupului nostru și aprinde evlavia cea cătră Dumnezeu și omoară toate patimile și vindecă păcatele noastre ca a unor bolnavi. Deoarece ca un bun Păstor ce este, își jertfește sufletul său pentru oi, leagă pe cea zdrobită și ridică pe cea căzută.
    Si tot el zice iarăși: Deviată făcătorul și sfântul Trup al Domnului dă viață celor ce se împărtășesc cu dânsul și ne menține întru nestricăciune, când se unește cu trupurile noastre. Fiindcă nu este trupul oarecăruia, ci al vieții cei firești, adică a lui Dumnezeu și are întru sine toată puterea dumnezeească a Cuvântului care s-a unit și este plin de dumnezeească lui putere, prin care se fac toate vii și se păzesc în viață. Si fiindcă acesta este adevărul, să știe creștinii, care se lenevesc să meargă la Biserică pentru a se împărtăși și care de multă vreme s-au depărtat de împărtășire că se întemeiază pe o mincinoasă și multă vătămătoare evlavie: să știe, zic, că neîmpărtășindu-se se lipsesc de viața veșnică, ne voind să învieze și această părăsire, pe care ei o socotesc că o fac din evlavie, li se face cursă pierzătoare de suflet și sminteală mult vătămătoare.
    De aceea, trebue să se silească din toată puterea și râvna ca să se curețe de păcate și să se sârguiască mai mult să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu și să se grăbească cu îndrăzneală și dragoste să se împărtășească. Pentru că în acest chip vom birui meșteșugirile drăcești cele împotriva noastră și făcându-ne părtași dumnezeescului har, să ne suim și să sporim în viața cea nestricăcioasă.
    Iar Ioan Zonara, în tâlcuirea celui de al doilea canon al sinodului din Antiohia, zice: Aversiune numesc Părinții în acest canon, a nu avea cineva ură cătră Sfânta împărtășanie și a nu se împărtăși, ci și a se feri și a nu se împărtăși, din evlavie și smerenie. Deoarece dacă se întorc și fug de Sfânta împărtășanie urându-o și scârbindu-se de ea, trebue să se certe nu numai cu afurisirea, ci cu izgonire deplină și cu anatemă.
    Dumnezeescul Kiril și Ioan Zonara au mustrat îndeajuns așa-zisa evlavie a celor leneși, deoarece nu naște rodul folosului și al mântuirii, ci moarte sufletească și lipsire desăvârșită de viața veșnică, pe care o pricinuește deasa împărtășire cu Dumnezeeștile Taine, Deoarece cei ce sunt cu adevărat evlavioși, nu numai că nu nesocotesc cuvintele Domnului și atâtea sfinte canoane ale Apostolilor și Sinoadelor și ale sfinților locali, dar nici prin minte nu le trece să facă aceasta, deoarece se tem de osânda și de judecata neascultării. Pentru acești cu adevărat evlavioși, zice Duhul Sfânt prin Proorocul Isaia: Spre cine voi căuta, fără numai spre cel blând și smerit și liniștit și care se cutremură de cuvintele mele (6,2).

Cuvântul 4

Iarăși spun unii că iată și cuvioasa Maria Egipteanca și mulți alți pustnici și asceți numai odată s-au împărtășit în toată viața lor și această întârziere nu i-a împiedicat să se sfințească.

    Cătră aceștia răspundem că nici pustnicii nu conduc Biserica și nici Biserica nu a făcut canoanele pentru pustnici, precum zice Apostolul. "Legea nu este pusă pentru cel drept" (I Tim. 10,9), iar dumnezeescul Hrisostom zice: "Toți cei ce au iubit filosofia și petrecerea Noului Așezământ al Evangheliei, n-au făcut-o de frica muncilor, ori de pedeapsă și amenințare, ci numai din dragoste și din dumnezeescul dor. Pentru că acestora nu le-a trebuit nici porunci, nici legi ca să iubească virtutea și să fugă de răutate; ci ca fii aleși și liberi, fiindcă au cunoscut bunul neam al firii lor, fără vreo oare care frică sau teamă de pedeapsă, s-au pornit de la sine spre virtute și au săvârșit-o.
    Dar și acești pustnici, dacă au avut putința și nu s-au împărtășit, se osândesc ca niște călcători ai sfintelor canoane și ca nesocotitori ai Sfintelor Taine. Iar dacă nu au avut, sunt nevinovați, după cum zice sfințitul Cabasila: "Dacă sufletele celor adormiți sunt pregătite pentru împărtășire, iar Domnul totdeauna voește și iubește să sfințească și să se dea pe sine pentru fiecare, ce lucru poate să-l despartă de împărtășire? Desigur, nici unul.
    Dar poate va zice cineva: "Dacă un creștin viu, având această pregătire în sufletul său, nu va merge să se împărtășească, oare poate și el să se bucure de sfințirea dela Sfintele Taine, asemenea celor adormiți? Nu poate fiecare să o dobândească, ci numai cel ce nu poate trupește să meargă să se împărtășească. Așa cum de pildă sunt sufletele celor adormiți și cei ce locuesc și se sălășluesc în pustietăți, în munți, în peșteri și în crăpăturile pământului, în apropierea cărora nu se află Jertfelnic și Biserică și nici nu este cu putință să vadă preot; pe acești anahoreți și pustnici, Hristos nevăzut îi sfințește cu sfințenia Tainelor.
    Iar dacă cineva, putând să meargă să se împărtășească, nu merge, aceluia cu totul îi este cu neputință să primească sfințirea Tainelor. Nu, simplu, Pentru că nu a mers, ci Pentru că putând să meargă, s-a lenevit și nu a mers. De aci se vede că sufletul său este pustiu de acele bunătăți, care se cuvine să le aibă pentru Împărtășire. Căci cum poate avea dragoste și râvnă pentru împărtășire, cel care putând să meargă să se împărtășească, dar nu vrea? Si cum poate avea credință față de Dumnezeu, cel ce nu se teme deloc de teribila amenințare pe care o face Domnul împotriva celor ce nesocotesc această Cină? Si cum va crede cineva că el iubește Tainele, pe care, putând să le primească, nu le primește?

Cuvântul 5

Se împotrivesc unii zicând că sfânta împărtășanie este lucru înfricoșat, de aceea trebue și viață sfântă, desăvârșită și îngerească.

    Că este mare și înfricoșată taina Sfintei împărtășanii și că trebue viață sfântă și curată, nimeni nu se îndoește. Dar numele "sfânt" are multe înțelesuri. Sfânt numai Dumnezeu este, deoarece are sfințenia în chip firesc și nu dobândită; iar oamenii care s-au învrednicit de Sfântul Botez, primesc sfințenia prin participare de la Sfântul Dumnezeu. De aceea se numesc sfinți, deoarece au luat sfințenia prin harul Sfântului Duh, din renașterea de sus. Si prin faptul că se se împărtășesc cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului nostru, primesc totdeauna sfințenia dela Sfintele Taine. Si cu cât de apropie de Dumnezeu prin lucrarea stăpâneștilor porunci, cu atât mai mult se sfințesc și se ridică spre desăvârșire. Iar cu cât se depărtează de Dumnezeu, prin nelucrarea poruncilor, pe atât se lipsesc de sfințenie, sunt stăpâniți de patimi și răutatea creste în ei. Fiindcă răutatea nu este altceva decât lipsa binelui.
    Câți dar s-au învrednicit de renașterea prin Duhul Sfânt nu sunt deloc opriți să se numească sfinți și prin urmare să se împărtășească des cu Dumnezeeștile Daruri, ca fii sfinți după har ai Sfântului Dumnezeu. De aceea și dumnezeescul Gură de aur zice: Cele Sfinte celor sfinți trebue să fie date și nu celor necurați și întinați. Si voind ca să arate deosebirea sfinților, zice: "Nici un păcătos să nu se apropie să se împărtășească. Totuși nu zic nici un păcătos, Pentru că mai întâi decât pe alții, pe mine mă opresc de dumnezeeasca Masă. Deci nu zic "nici un păcătos", ci nimenea să nu se apropie de Sfintele Taine rămânând păcătos. Adică nimeni nespovedil și nepocăit; deoarece știu că toți suntem supuși păcatului și canonisirii și că nimeni nu se poate lăuda că are inima curată de păcat. Dar nu acesta este răul, că adică nu avem inima curată, ci Pentru că nu ne apropiem de Hristos, Care poate să ne curățească. Iar Teodoret zice: "Cei care se împărtășesc cu Dumnezeeștile Taine, unii se împărtășesc ca oaie, adică cei desăvârșiți în virtute; iar alții ca capre, adică acei care își curăță întinăciunea păcatului prin pocăință.
    Dar deși aceștia dau deasa împărtășire numai celor desăvârșiți, totuși se pare că Sfinții Părinți nu cer desăvârșirea de la cei care se împărtășesc, ci îndreptarea vieții prin pocăință. Căci după cum în această lume văzută nu toți oamenii au aceeași vârstă, tot așa și în lumea cea duhovnicească a Bisericii, sunt stări deosebite, potrivit cu parabola seminței. Cel desăvârșit aduce lui Dumnezeu numărul o sută, cel mijlociu șasezeci, iar începătorul treizeci, fiecare după puterea lui și nimeni nu este lepădat de Dumnezeu Pentru că nu aduce o sută. Dar noi, de vom socoti bine, este cu neputință să ajungă cineva la desăvârșire fără deasa împărtășire cu Sfintele Taine. Pentru că fără de aceasta, nici dragostea nu o poate dobândi; fără dragoste, nici ascultarea față de stăpâneștile porunci, iar fără de ascultare nici desăvârșirea. Fiindcă precum zice înțeleptul Solomon: "începutul înțelepciunii este dorința cea adevărată de învățătură, iar dorința de învățătură și de cunoaștere este dragostea, iar dragostea este păzirea dumnezeeștilor porunci, păzirea poruncilor este adevărata și neschimbata curăție și nestricăciunea face pe om să se apropie de Dumnezeu. Drept aceea, dorul după înțelepciune ridică pe om la împărăția Cerurilor".
    De aceea și cel între sfinți Avva Apolo, cunoscând că dumnezeeasca împărtășanie este săvârșitoare a dumnezeești dragoste, o numără împreună cu porunca dragostei și zice că de aceste două porunci, adică le deasa împărtășire și în iubirea aproapelui, atârnă toată Legea și Proorocii.
    Dar De ce este nevoie să spunem multe? Cei care aduc acestea, oare cum se împărtășesc în Postul Patruzecimii: ca desăvârșiți sau ca păcătoși și nedesăvârșiți? Dacă se împărtășesc ca desăvârșiți, trebue să o facă mai des, după hotărîrea lor; iar dacă o fac ca nevrednici, atunci mai des trebue să se împărtășească, Pentru că să devină desăvârșiți, precum am spus mai înainte.
    De vreme ce pruncul nu crește la vârsta bărbăției, fără de hrană trupească, cu mult mai mult sufletul nu poate ajunge la desăvârșire, fără hrană duhovnicească. Si precum zic înțelepții cei din afară, că trei lucruri trebue avute în vedere la prunc: întâi, cel ce hrănește, al doilea cel ce se hrănește și al treilea ceea cu care se hrănește. Cel care hrănește este sufletul, cel hrănit este trupul însuflețit, iar aceea cu care se hrănește este hrana.
    Astfel, zice Gavriil al Filadelfiei, se întâmplă și la renașterea cea duhovnicească: "Este cel ce se hrănește, adică omul renăscut prin botez; cea cu care se hrănește, Preacuratele Taine și cel ce hrănește, dumnezeescul Har, care preface pe acestea în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru". De aceea zice și Marele Vasile, că cel ce s-a născut prin Botez trebue să se hrănească cu împărtășirea Dumnezeeștilor Taine (Cuvântul 8 despre Botez).
    Iar dacă se împărtășesc fiind păcătoși, apoi nu trebue să se împărtășească nici la patruzeci de zile, și nici o dată pe an, precum zice Ioan Gură de Aur: "Așa cum cel ce are conștiința curată trebue să se împărtășească în fiecare zi, tot așa și cel aflat în păcate și nepocăit nu-i este de folos nici în sărbătoare să se împărtășească. Căci dacă ne împărtășim cu nevrednicie, chiar dacă și numai odată pe an ne-am împărtăși, nu ne eliberăm de păcate prin aceasta, ci mai ales mai mult ne osândim, Pentru că nici atunci nu ne împărtășim curat. De aceea vă rog pe toți, nu vă împărtășiți simplu, așa cum s-ar întâmpla, Pentru că este sărbătoare. Nu!"
    Si iarăși în alt loc zice tot el: "Deoarece nici preoții nu cunosc pe toți păcătoșii care se împărtășesc cu nevrednicie, Dumnezeu de multe ori îi descopere și îi predă ca să fie pedepsiți de satana. Deoarece când se întâmplă oamenilor boli, necazuri, calamități și nenorociri și alte asemenea rele, din această pricină vin, Pentru că se împărtășesc cu nevrednicie. Si aceste pe care le-am zis, le arată Pavel zicând: De aceea adică, Pentru că se împărtășesc cu nevrednicie, sunt mulți bolnavi și mulți mor. Si cum, îmi răspundeți, Pentru că ne împărtășim numai odată pe an? Dar aci este răul că nu vă gândiți la vrednicia împărtășaniei, la curăția sufletului, ci o socotiți la lungimea vremii și aceasta o socotiți că este evlavie, adică a nu se împărtăși cineva des, Si nu știi că și numai odată pe an dacă te împărtășești cu nevrednicie îți vatămi sufletul și dacă te împărtășești cu vrednicie, des, te folosești.
    Nu este îndrăzneală și obrăznicie a se împărtăși cineva des, ci împărtășirea cu nevrednicie, chiar dacă și numai odată pe an. Iar noi suntem atât de ticăloși și nepricepuți că tot anul facem păcate și nu ne străduim să ne curățim de ele și socotim că este de ajuns pentru curățirea noastră să nu ne împărtășim des și să îndrăznim cu ocară împotriva Trupului lui Hristos. Să ne gândim că cei ce au răstignit pe Hristos, numai o singură dată L-au răstignit; și Pentru că numai o dată L-au răstignit, au făcut un păcat mai mic? Si luda numai odată L-a vândut, și pentru aceasta nu s-a osândit? Nu este așa, nu!
    Pentru ce dar să folosim sfânta Împărtășanie cu măsurarea vremii? Timpul cel mai bun pentru a ne împărtăși este conștiința curată.
    Si iarăși zice: Pe care deci să-i iubim? Pe cei care se împărtășesc numai odată pe an? Sau pe cei ce se împărtășesc de multe ori? Sau pe cei ce se împărtășesc de puține ori? Nu! Nu lăudăm nici pe cei ce se împărtășesc o singură dată, nici pe acei ce se împărtășesc de multe ori, nici pe acei care se împărtășesc de puține ori, ci lăudăm pe cei ce se împărtășesc cu conștiință curată, cu inimă curată, cu petrecerea și viața neosândită; cei ce sunt astfel, totdeauna se împărtășească; cei ce ce nu sunt așa, nici odată pe an nu sunt vrednici să se împărtășească. Si din ce pricină? Pentru că se împărtășesc spre osândirea lor, spre iad și chinuri.
Dar acești binecuvântați nu știu de ce nu iau aminte la acestea și cer de la cei ce se împărtășesc viață și stare îngerească. Că cel botezat și renăscut prin Sfântul Botez făgăduiește să trăiască viață îngerească, este lucru limpede, Pentru că se silește cât poate să împlinească stăpâneștile porunci, precum este rânduit, Acest lucru este propriu și cetelor îngerești, adică să împlinească si să săvârșească totdeauna dumnezeeștile porunci.
    De aceea și cei ce sunt botezați și păzesc dumnezeeștile porunci, nu sunt departe de viețuirea îngerilor, mai ales că se silesc să păzească în trup curățenia îngerilor celor fără de trup, precum și Apostolul Pavel strigă și spune: "Petrecerea noastră este în ceruri" (Filip. 2,20) Adică viețuirea noastră a creștinilor este cerească și îngerească.
    Dar și dumnezeescul Gură de Aur zice: "Să atragem în noi ajutorul cel nebiruit al Duhului Sfânt, prin păzirea poruncilor, și cu nimic nu vom fi mai prejos decât îngerii. Si iarăși, indoit primește Harul, creștinul cel ce s-a botezat și s-a mântuit. întâi pentru că viază cu harul Duhului Sfânt, și al doilea Pentru că se face ca o pasăre ușoară și zboară cu slobozenie spre Ceruri".

Cuvântul 6

Unii aduc pentru Dumnezeeasca împărtășire graiul dela Pilde și zic: Miere de vei afla, mănâncă cu măsură, ca nu cumva, săturându-te să o verși afară.

    La aceste sofisticării ni-i și rușine să dăm răspuns. Deoarece mâncarea mierii nu se referă la dumnezeeștile Taine, ci la contemplație și desăvârșire, după Grigorie Sinaitul și alți Părinți. Iar dacă aceștia o înțeleg pentru dumnezeeștile daruri, eu ascult totuși pe Paremiastul care zice: "Fiule, mănâncă miere, fiindcă este dulce fagurul, ca să-ți îndulcești gura ta; și astfel vei înțelege înțelepciunea în sufletul tău. Pentru că dacă o vei afla și mânca, sfârșitul tău ca fi bun și nădejdea cătră Dumnezeu nu te va părăsi.
    Totuși trebuia să ne spună cum înțeleg cuvintele "cu măsură", fiindcă noi nu avem altă măsură la împărtășanie fără numai sfintele canoane ale Apostolilor și a întregei Biserici a lui Hristos, adică să ne împărtășim (dacă este cu putință și în fiecare zi), fie de patru ori pe săptămână după cum zice Sfântul Vasilie și dumnezeescul Gură de Aur, fie cel puțin în fiecare sâmbătă și duminică și în celelalte zile de sărbătoare. Precum și Apostolul poruncește ca soții să se țină departe unii de alții în zilele acestea ca să se împărtășească cu dumnezeeștile Taine zicând: "Să nu vă lipsiți unul de altul, decât cu bună învoială, pentru un timp, Pentru că să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea".
    Iar dumnezeescul Dionisie al Alexandriei zice: "Bărbatul și femeia să se ferească de împreunare sâmbăta și duminica Pentru că în aceste zile se săvârșește Dumnezeeasca Jertfă, adică se face Dumnezeeasca Liturghie, ca să se împărtășească.
    Dar și dumnezeescul Grigorie al Tesalonicului zice despre sărbători: "O zi din săptămână (care se numește Duminică pentru că este închinată Domnului, Care în această zi a înviat din morți și ne-a arătat mai înainte și ne-a adeverit învierea cea de obște a tuturor oamenilor, în care înviere va înceta orice lucru pământesc) să o sfințești și să nu faci nici un lucru de mână, sau meșteșug sau lucrare, în afară de cele necesare pentru trebuințe trupului și să dai odihnă de ostenele și slujitorilor tăi și întregei familii, pentru a slăvi toți împreună pe Hristos, Care ne-a răscumpărat cu moartea Sa și a înviat El și a înviat împreună cu El și întreaga fire omenească. Si să-ți aduci aminte despre veacul ce va să vie și să cugeti la toate poruncile și îndreptările Domnului; să te cercetezi pe sine dacă nu cumva ai călcat vreuna din ele sau ai lăsat pe vreuna și nu ai făcut-o și așa să te îndreptezi pe zi sine de toate greșalele. Si să stărui în această zi a Duminicii în Biserică, să asculți Liturghia și toată slujba și să te împărtășești cu curată credință și conștiință neprihănită cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos; și să pui început pentru o viață îmbunătățită și mai bună, să te reînoești pe sine însuți și să Fii gata și în stare să primești bunătățile cele viitoare și veșnice. Făcând astfel vei sfinți și vei cinsti ziua odihnei, oprindu-te de la toată lucrarea păcatului. Si împreună cu Duminica să unești și pe celelalte sărbători mari; și așa cum faci Dumineca să faci și în acelea, păzindu-te de toate rele.

Cuvântul 7

Unii, mișcați de frica de Dumnezeu, socotesc erezie deasa împărtășire, zicând că așa cum cei ce se botează în afară de Tradiția Bisericii sunt eretici, tot așa și cei care se împărtășesc des sunt eretici.

    Față de aceste îndrăznețe cuvinte, noi cu adevărat ne minunăm ce să răspundem. Aceasta numai o spunem că după această părere, urmează că sunt eretici toți sfinții, nu numai cei ce îndeamnă pe credincioși la Dumnezeeasca împărtășire, ci și cei ce primesc cuvintele lor. Si toți preoții care slujesc în fiecare zi și se împărtășesc (vai ce hulă!) și mai ales Sfântul Apolos, care era vestit cu sfințenia și avea cinci mii de ucenici în ascultarea lui; despre care scrie dumnezeescul Ieronim că s-a dus și l-a găsit, că, zice "după ce am făcut rugăciune, spălându-ne picioarele și punându-ne masă, ne-a ospătat sufletește și trupește, adică ne-am împărtășit cu dânșii cu Dumnezeeștile Taine, precum fac în fiecare zi.
    Apoi, după masă, noi ne-am odihnit, iar ei mergând în pustie, se rugau făcând metanii până a doua zi, la ceasul adunării. Si după ceasul al noulea și vecernie se împărtășeau. După împărtășire, unii rămâneau de mâncau, iar alții mai râvnitori, mergeau și se linișteau, trăind numai cu puterea Sfintei împărtășanii. Si ne spunea nouă pururea pomenitul acela multe povestiri folositoare de suflet și îndeosebi să ne împărtășim în fiecare zi cu Dumnezeeștile Taine și să primim pe cei străini ca pe îngerii lui Dumnezeu, ca Avraam, Lot și mulți alții, Pentru că de aceste două porunci atârnă toată Legea și Proorocii".
    Deci pentru că toată ceata Dumnezeeștilor Părinți cu adevărat sunt sfinți și adevărați slujitori ai lui Hristos, urmează dimpotrivă, că cei ce spun acestea sunt protivnici si Sfinților Apostoli și sfintelor Sinoade ecumenice și locale și Sfinților locali. Dar nu numai acestora, ci și însăși Domnului, Care zice: "Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viată veșnică"; și iarăși: "Aceasta să o face și întru pomenirea Mea" (Ioan 6,54). Adică în fiecare zi și totdeauna, precum o tâlcuește Dumnezeescul Gură de Aur, precum am zis mai înainte.
    Sfântul Timotei al Alexandriei primește și pe îndrăciți să se împărtășească în fiecare duminică, dacă nu hulesc Dumnezeeștile Daruri, zicând: "Si credinciosul, care este îndrăcit, dacă nu îngână Taina și nu hulește, să fie împărtășit; dar nu în fiecare zi, ci ajunge numai Duminica" (Canonul 3).
    Deci Sfinții Părinți, nu numai pe cei sănătoși, ci și pe cei îndrăciți îi primesc des la împărtășirea Dumnezeeștilor Taine, iar acești binecuvântați nici pe cei întregi la minte nu-i primesc, ci caută să se arate mai legiști decât legea.

Cuvântul 8

Unii se împotrivesc zicând că ei ca oameni ce sunt, sunt supărați de patima lăcomiei, mândriei, a râsului, a grăirii în-desert si a altora asemenea. Deci cum să se împărtășească des?

    Acestora le răspunde Sfântul Anastasie al Antiohiei și zice: "Sunt mulți care, fiindcă se împărtășesc rar, se prăpăstuesc în păcate, iar alții împărtășindu-se mai des se păzesc pe sineși adese de multe rele, fiindcă se tem de Sfânta Împărtășanie. Deci dacă greșim, ca oameni ce suntem, cu păcate mici și de iertat, precum cu cuvântul, cu limba, cu auzul, sau cu ochii ne răpim și ne înșelăm și cădem în slava deșartă, în mâhnire, sau mânie sau în altceva asemenea, să ne osândim pe noi înșine și să ne mărturisim lui Dumnezeu și așa să ne împărtășim, crezând că Sfânta împărtășire ni se face nouă spre iertarea păcatelor și spre curățire. Iar dacă facem păcate grele trupești și necurate, sau avem pomenire de rău cătră fratele nostru, până când nu ne vom pocăi de aceste păcate, să nu îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeeștile Taine.
    Dar fiindcă suntem oameni trupești și slabi și ne întinăm cu multe păcate, Dumnezeu ne-a dat diferite jertfe spre iertarea păcatelor, pe care dacă I le aducem Lui, ne curăță și ne fac vrednici să ne împărtășim.
    Astfel, milostenia este jertfă, care curăță pe om de păcate. Este și altă jertfă mântuitoare, spre iertarea păcatelor despre care zice proorocul David: "Jertfă plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi".
    Dacă acest fel de jertfe aducem lui Dumnezeu și dacă avem, ca oameni, oarecare mici greșeli, putem să ne apropiem de Sfânta împărtășanie, cu frică, cu cutremur și cu umilință, așa cum s-a apropiat de Hristos, femeea ce avea curgere de sânge, plângând și tremurând. Pentru că este și păcat de moarte, este și păcat nu de moarte și păcat pentru tămăduire. Totuși pocăința cea adevărată pe toate le poate tămădui. Pentru că altă iertare are acel care se apropie de Sfintele Taine și se împărtășește cu frică, cu cutremur, cu spovedanie și umilință și altă osândă are acel care se împărtășește fără frică și cu defăimare. Pentru că celor ce fără frică, cu defăimare și nevrednicie se împărtășesc, nu numai nu li se iartă păcatele, ci și diavolul mai mult năvălește asupra lor. Iar cei ce se împărtășesc cu frică, nu numai că se sfințesc și primesc iertarea păcatelor, ci și pe diavolul îl îzgonesc de la ei.
    Insă cu toate aceste neîndoielnice mărturii ale Sfinților învățători ai Bisericii, tot nu încetează unii și aduc înainte alte împotriviri zicând:

Cuvântul 9

Fiindcă în vremea aceea se împărtășeau cei mai mulți și cei mai puțini nu se împărtășeau, De aceea dumnezeeștii Părinți au canonisit (deasa împărtășire) pentru cei puțini, ca să nu se smintească cei mulți. Acuma însă, fiindcă cei mai mulți nu se împărtășesc, ci numai câțiva puțini, trebue ca nici acești puțini să nu se împărtășească (des), ca să nu facă neorânduială în Biserică și să smintească pe cei mulți.

    Cei ce spun acestea, ar trebui să știe ce însemnează sminteală și neorânduială și apoi să aducă înainte acestea. Sminteală este și se numește acel lucru care îndepărtează pe om de Dumnezeu și-l apropie de diavolul, precum zice și Marele Vasile: "Tot lucrul care se împotrivește voei lui Dumnezeu se numește sminteală și ca să zic mai limpede, sminteală este orice piedică pusă pe cale, ca să împiedece pe cel ce umblă. De care și proorocul roagă pe Dumnezeu ca să-l izbăvească, zicând: "Păzește-mă, Doamne de mâna păcătosului; scoate-mă de al oamenii nedrepți, care au gândit să împiedece pașii mei. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie și funii; curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală" (Ps. 139,4-5).
    Deci, fiindcă în felul acesta, cei mai puțini sminteau pe cei mai mulți, căci îi duceau la lenevire și la călcarea poruncii lui Dumnezeu, iar acum cei mulți smintesc pe cei puțini trăgându-i la călcarea Legii, ce trebue să facem? Așa cum atunci, cei puțini și-au tăiat voia lor și au urmat pe cei mulți spre săvârșirea voei lui Dumnezeu; tot așa și acum trebue ca cei mulți sași taie voia lor și să urmeze pe cei puțini la împlinirea voei lui Dumnezeu. Si nu aceia Pentru că sunt puțini să lase porunca lui Dumnezeu și să urmeze acestora, Pentru că sunt mulți, în călcarea poruncii. Deoarece dacă așa se întâmplau lucrurile, trebuia ca și proorocul Ilie, și Apostolii și atâția alți Părinți, câți s-au luptat pentru adevăr, să ascundă adevărul și să urmeze pe cei multi, deoarece ei erau putini.
    De aceea spune Sfântul Vasile cel Mare: "Pentru voia și porunca lui Dumnezeu trebue a arăta o îndrăzneală plină de curaj, chiar dacă unii se smintesc.
    Iar dacă și zic unii că neputându-i vedea că se împărtășesc, se smintesc, să înțeleagă că ei singuri sunt pricina și că aceasta este urmarea sau a invidiei sau a urii de frate.
    Deci nu trebue să nesocotim poruncile lui Dumnezeu ca să nu se smintească oamenii, precum zice Sfântul Ioan Gură de Aur: "Atâta se cuvine să ne grijim ca să nu smintim pe oameni, încât să nu le dăm noi pricină; iar dacă fără să le dăm noi pricină, aceia simplu și la întâmplare ne grăiesc de rău, să râdem și să plângem pentru nebunia lor; tu să te grijești să te porți bine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Iar dacă tu purtându-te frumos altul te vorbește de rău, ție să nu-ti pese. Așa grăia Hristos despre acei care se sminteau de el: sunt povățuitori orbi și dascăli ai orbilor. Dacă sminteala se face din pricina noastră, atunci vai de noi; iar dacă nu este din pricina noastră, atunci nu avem păcat. Si iarăși zice: Vai de voi, pentru care se hulește Numele lui Dumnezeu. Ce dar? Dacă eu fac un lucru plăcut lui Dumnezeu și altul hulește? Pentru aceasta nu tu ai păcat, ci păcatul este al aceluia, fiindcă printr'însul s-a hulit. Pentru că atunci când se oprește vreun lucru plăcut lui Dumnezeu pentru sminteala altora, atunci cu adevărat trebue să ne pese, când nu suntem siliți de alții ca să păcătuim lui Dumnezeu. Pentru că, spune-mi te rog, dacă acum când eu î(i vorbesc, aș vrea să osândesc pe bețivi și cineva auzind acest lucru s-ar sminti, oare eu ar trebui să nu mai vorbesc despre ei? Nu! Ci la tot lucrul este bine a-i cunoaște măsura. Mulți au hulit Pentru că o frumoasă fecioară nu s-a căsătorit, ci a rămas fecioară și s-a călugărit și pentru aceasta au grăit de rău pe cei ce au făcut-o călugăriță. Ce dar pentru aceasta, preoții aceia trebuiau să nu o mai facă monahie, pentru sminteala acelora? Ba nu! Pentru că ei nu au făcut un lucru rău, ci mai ales au făcut un lucru bine plăcut lui Dumnezeu.
    Deci, la tot lucrul trebue să ne grijim să nu dăm nici o pricină de sminteală, urmând poruncilor lui Dumnezeu, ca să fim nevinovați și să ne învrednicim a ne bucura de iubirea de oameni a lui Dumnezeu.
    Deci acestea fie zise despre sminteală. Iar neorânduială este când un lucru se face în afară de rânduiala lui. Si fiindcă rânduială și lege a Bisericii este ca să se împărtășească, când se află la Sfânta Liturghie, creștinii care nu sunt sub canon, precum am mai spus; iar cei ce nu se împărtășesc, este vădit, că fac neorânduială, călcând Legile Bisericii. De aceea zice și proorocul Avacum: "Ridicatu-s'a soarele și luna a stătut în a sa rânduială" Adică Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru s-a înălțat pe Cruce, iar luna, adică Biserica, a stat în rânduiala ei, adică în voia și porunca lui Dumnezeu, din care căzuse. Deci cei ce lucrează în afară de porunca lui Dumnezeu, aceia fac sminteală și neorânduială și nu acei ce se nevoiesc după putere să păzească stăpâneștile porunci.

Cuvântul 10

Alții iarăși aduc Tomul ce se chiamă al Unirii și zic că este scris în Ceaslov un canon care rânduește creștinilor să se împărtășească de trei ori pe an.

    Acest canon, pe care acești binecuvântați îl aduc înainte deși este falsificat, dar chiar dacă ar fi adevărat, vă rog să-mi spuneți este cuviincios si drept să aibă putere mai mult decât atâtea trâmbițe ale Duhului Sfânt, pe care le-am adus înainte? Scriu legile împărătești că orice lege s-ar găsi protivnică sfintelor canoane ale Sfinților Părinți, să fie abrogată. Zice și dumnezeescul Gură de Aur că obiceiul protivnic dumnezeeștilor legi, să se curme. Si iarăși zice: "Rău lucru este obiceiul și îndemnarea de a înșela, și greu este a te păzi de el. Deci cu cât mai mare este puterea pe care o are obiceiul, cu atât mai mare trebue să fie și silința de a te păzi de această rea obișnuință și te schimba într'o bună și folositoare obișnuință.
    Cum dar aceștia caută să întărească acest obiceiu vătămător de suflet? Dar fiindcă aceștia vor să ascundă adevărul cu acest canon, noi vom arăta pe scurt înțelesul precis al acestui canon, pentruca să se vadă limpede adevărul și să nu se mai înșele cineva.
    Acest canon s-a făcut din pricina aceasta. împăratul Leon cel înțelept, fiindcă ajunsese la a patra căsătorie, a fost afurisit de patriarhul Nicolae de atuncea, iar împăratul a scos din scaun pe Nicolae, fiindcă nu a voit să-i ierte a patra nuntă și a pus în locul lui pe Eftimie, care a deslegat pe împărat de afurisenie. Din această pricină s-a împărțit în două atât arhiereii, cât și poporul și unii erau cu patriarhul Nicolae, iar alții cu Eftimie. După ce a murit împăratul Leon, a domnit în locul lui fratele său Alexandru, care a scos din scaun pe Eftimie și a pus iarăși, în scaun pe Nicolae. Murind și Alexandru, a domnit nepotul său, adică Constantin VII-lea Porfirogenetul, fiul lui Leon, iar socrul său Roman avea vrednicia de Tată al împăratului. Aceștia au convocat un sinod la anul 992, după Hristos și au oprit nu numai a patra căsătorie, ci și împotriva celei de a treia nuntă a u făcut acest canon care zice: "Dacă cineva în vârstă de patruzeci de ani fiind și fără să se rușineze de vârsta lui, sau să se grijească de viață bine rânduită, precum se cuvine creștinilor, ci stăpânit numai de pofta trupească, ar vrea să facă a treia căsătorie, hotărîm cu toată strictețea și mustrarea, ca acesta să nu se împărtășească timp de cinci ani, fără îngăduința de a se micșora acest număr de ani. Iar dacă se va împărtăși după acești cinci ani, să nu se împărtășească decât numai la Sfânta înviere a Domnului, după ce se va curăti pe cât este cu putință cu postul sfintei Patruzecimi.
    Si iarăși cine fiind de treizeci de ani și are copii dela primele femei și apoi ar vrea să se căsătorească cu a treia femee, acesta să fie neiertat a se împărtăși până la patru ani. Apoi dacă se va împărtăși după acești patru ani, numai de trei ori pe an să se împărtășească: odată la învierea Domnului, a doua oară la Adormirea Maicii Domnului și a treia oară la Nașterea lui Hristos, pentru ca se ține post înainte de toate aceste sărbători și prin post capătă folos și curățire cei ce postesc.
    Această hotărîre a sinodului s-a numit Tomul Unirii, pentru ca iarăși s-au unit arhiereii și poporul, care se împărțise mai înainte din pricina celei de a patra căsătorie a lui Leon.
    Iar acum nu știu ce blagoslovit, sau din neștire sau vrând să împiedece pe creștini de la viata cea veșnică, a scurtat acest canon și l-a pus în Ceaslov așa știrb. Iar binecuvântații noștri duhovnici aflându-l, l-au vestit în tot pământul, împovărând cu pedeapsa și canonul celei de a treia căsătorii pe toți creștinii, digami, monogami, necăsătoriți și simplu la toată vârsta.
    Ci eu nu mă minunez atât de duhovnici, cât mă minunez de ce arhiereii și păstorii cei buni nu au sunat îndată din trâmbițele cele de Dumnezeu însuflate ale Adevărului ca să înfiereze pe răul semănător al acestei neghine și să desrădăcineze din Biserică această plantă putredă, deoarece au putere de la Harul Sfântului Duh ca să întărească pe cele ce sunt bune și să îndrepteze pe cele ce trebuesc îndreptate.
    Dar poate că arhiereii aduc îndreptățire că aflându-se sub jugul otomanilor și fiind împovărați cu multe griji, au încredințat acestea învățătorilor și sfințiților propoveduitori. Dar ei, binecuvântații, unul voind să nu-și piardă liniștea, altul alte îndreptățiri aducând, toți totuși împreună demisionând și aruncând greutatea unul asupra altuia, acoperă ca în mormânt Cuvântul lui Dumnezeu și Adevărul, și tăcut arată că aprobă să se întâmple acestea, precum zice dumnezeescul Meletie Mărturisitorul:
    "Cel ce are cunoștința adevărului și-l ascunde, cel ce nu susține dumnezeeștile canoane și Legile, se cuvine să fie pedepsit ca și cei care le calcă. Cel ce tace adevărul, este ca cel ce acopere pe Hristos în mormânt, precum a zis unul din Părinți. Si altul iarăși a spus: a tăcea cineva buna credință este mare primejdie, muncă veșnică și groapă a pierzării. Nu este drept și cuviincios ca cei binecredincioși să tacă, atunci când Legile lui Dumnezeu sunt călcate și cei răi caută să-și susțină rătăcirea lor. Căci a zis marele Părinte, când cineva este în primejdie să fie despărțit de Dumnezeu și răul este aruncat asupra lui Dumnezeu, nici un dreptcredincios nu trebue să tacă, sau să se liniștească cu totul; Pentru că tăcerea este trădare și negare a adevărului. Acest lucru îl arată înainte Mergătorul Domnului și vitejii Macabei, care pentru o mică poruncă a Legii s-au primejduit până la moarte și nu au trădat nici cea mai mică parte a Legii".
Iar Dumnezeescul Gură de Aur zice: "Dacă nu este bine a tăcea cineva când este nedreptățit, cu cât mai mult va fi pedepsit cel ce trece cu vederea și tace când sunt hulite dumnezeeștile legi și canoanele?"

Cuvântul 11

Mulți împotrivindu-se zic că împărtășirea nu este o dogmă de credință, care trebue să se păzească negreșit.

    Deși deasa împărtășire nu este o dogmă de credință, totuși este o poruncă stăpânească, cuprinsă și în alte cuvinte ale Domnului și în deosebi în aceea care zice: "Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea" (Luca 12, 19), adică totdeauna, în fiecare zi, dealungul întregei vieți. De aceea, Pentru că este poruncă stăpânească trebue în chip necesar să fie păzită, așa cum am spus în prima parte a cărții.
    Ci acei care spun acestea, arată astfel, că vor să desbrace dogmele și să le lase pustii de orice rânduială bisericească și punere de lege. Dar să-i întrebăm: aceste dogme pe ce să se sprijine? Nu ne-a spus mai înainte dumnezeescul Hrisostom că statul are nevoie de dogme drepte, iar dogmele de un stat drept, iar statul drept se face și reușește cu ajutorul dumnezeeștilor Porunci, ale afintelor legi ale Bisericii, ale cinstitelor predanii și așezăminte ale dumnezeeștilor Părinți? Deci dacă călcăm sfintele canoane stăpâneștile porunci și celelalte, va dispare și Statul cel bun, vom pierde și dogmele cele drepte și vom rămâne pustii și întunecați.
    Vremea nu mi-ar ajunge să număr miile de pilde a atâtor sfinți care au pătimit și au murit pentru legile și canoanele Bisericii. Si totuși se găsesc unii atât de obraznici, încât nu numai că nu sufăr pentru adevăr, ci și cu îndrăzneală se împotrivesc stăpâneștilor porunci, împiedecând de la dumnezeeasca împărtășanie pe cei ce se apropie să se împărtășească, fără nici o vină sau pricină. Care lucru este foarte îndrăzneț, deoarece Domnul nostru nici pe Iuda nu l-a alungat de la împărtășire, deși cunoștea ce vas necurat al răutății era. Pe lângă aceasta, Hristos primește pe toți care se împărtășesc; și pe cei vrednici îi curăță, luminează și sfințește, iar pe cei nevrednici, mai întâi îi predă să fie mustrați de conștiință, pe urmă dacă s-au îndreptat, îi primește cu milostivire. Iar dacă rămân neîndreptați îi predă la diferite boli, precum zice Apostolul: Pentru că adică mulți se împărtășesc cu nevrednicie, se îmbolnăvesc și mulți mor. (I Cor. 11,30).
    Iar acești binecuvântați, fără să știe starea celor ce se împărtășesc, ci numai ca să-și țină obiceiul lor cel rău, care în chip vătămător de suflet a stăpânit, împiedică pe dreptcredincioși de la Sfânta împărtășire.
    Dar să întrebăm pe Marele Vasilie ca să ne spună adevărul. "Se cuvine oare, dumnezeesc și sfințite cap, sau nu este primejdios a nesocoti vreo poruncă a lui Dumnezeu, sau a împiedeca pe cel rânduit să o facă, sau să se supună celor care îl împiedică, sau și mai mult dacă cel ce împiedică este prieten și casnic al lui Dumnezeu, sau să o părăsească dacă de află vreun motiv binecuvântat, care se împotrivește acelei porunci dumnezeești?
    La acestea răspunde sfântul și zice: Fiindcă și Domnul a zis: învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima, arătat este că și toate celelalte de la Dânsul, mai cu încredințare le învățăm, precum și despre aceasta. Să ne aducem aminte de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, cum a răspuns lui Ioan, când nu voia să-L boteze, cu aceste cuvinte: "lasă acum, o Ioane, aceste cuvinte că mi se cuvine Mie ca să împlinesc toată dreptatea". Si iarăși să ne aducem aminte de El, cum a zis cu mânie lui Petru, când îl oprea ca să nu pătimească ispitele pe care le prezisese Domnul, să nu fie adică răstignit: "Mergi înapoia mea satană, că sminteală îmi ești Mie, deoarece nu gândești cele ce le vrea Dumnezeu, ci cele ale oamenilor". Si iarăși când însăși Petru îi aducea cinste Stăpânului Hristos, ne voind ca să-i spele picioarele, Domnul i-a răspuns: "Dacă nu te spăl, nu ai parte cu mine". Acestea sunt ale Domnului.
    Iar dacă este nevoie să luăm pildă și de oameni și să înțelegem că nu trebue a ne supune celor care ne împiedică să facem voia lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de Apostolul Pavel, care a zis celor ce-l rugau să nu meargă la Ierusalim: De ce plângeți așa și-mi sfâșiați inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci și să mor pentru numele lui Iisus Hristos.
    Dar cine poate fi mai slăvit și mai mare decât înainte Mergătorul Ioan? Si cine este mai sincer și mai apropiat de Hristos decât Petru? Si ce gânduri mai drept credincioase și mai iubitoare de Dumnezeu se pot găsi decât ale lui Ioan și ale lui Petru? Deoarece amândoi fiind mișcați de evlavie și respect, unul nu voia să boteze pe Hristos, iar altul nu voia să i se spele picioarele; și cu toate acestea, Hristos nu s-a plecat lor.
    Ci eu știu că nici proorocul Moisi, nici proorocul Iona nu au rămas nevinovați înaintea lui Dumnezeu, Pentru că au urmat gândurilor lor și nu au păzit ascultarea față de ceea ce le poruncise Dumnezeu. Din toate acestea învățăm că nu trebue să ne împotrivim voei și poruncilor lui Dumnezeu, nici pe alți să nu-i împiedecăm să o facă și nici să nu ne supunem celor care ne opresc.
    Lui Dumnezeu trebue mai ales să ne supunem. Iar dacă pilda acestor atât de slăviți și iubitori de Dumnezeu Sfinți ne învață să ne supunem lui Dumnezeu, cu cât mai mult ne învață să-i imităm în celelalte și să nu se supunem oamenilor, când aceștia ne sfătuesc cele protivnici lui Dumnezeu.
    Si iarăși zice: Nu se cuvine ca cineva să împiedece pe cel ce face voia lui Dumnezeu; fie că o face după porunca lui Dumnezeu, fie pentru alt scop potrivit cu porunca. Si nici cel care o face nu trebue să se supună celor care îl împiedecă, chiar dacă aceștia ar fi prieteni adevărați ai lui Dumnezeu, ci să rămână la judecata și la hotărîrea pe care a socotit să o facă.
    Si iarăși zice: Nu se cuvine să împiedece cineva pe cel ce face voia lui Dumnezeu și care la arătare păzește scumpătatea învățăturii Domnului, dar nu o face cu scop drept și cu gând întreg. Nu se cuvine, zic, să-l împiedece pe acesta, dacă nu se vatămă cineva din acest lucru și mulți se folosesc din el; ci trebue să-l sfătuiască să împlinească porunca cu scop bineplăcut lui Dumnezeu.
    Si iarăși zice: Nu se cade să urmăm predaniile oamenilor și să călcăm porunca lui Dumnezeu. Si iarăși, nu se cuvine să punem voia noastră mai presus de voia lui Dumnezeu, ci la tot lucrul se cade să căutăm a face voia lui Dumnezeu. Iar Dumnezeescul Gură de Aur zice: "Să stăm cu bărbăție împrotiva tuturor celor ce ne împiedică de la acest lucru. Ascultă ce zice Hristos: "Cel ce iubește pe tatăl sau pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine", deoarece când săvârșim vreun lucru plăcut lui Dumnezeu, cel ce ne împiedică de la aceasta trebue să-l socotim vrășmaș și protivnic, chiar de ar fi tatăl nostru, chiar mama sau oricine alt cineva". (Cuv. 19 despre Feciorie).
    Iar Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu zice: Cel ce grăește în afară de cele poruncite de Dumnezeu, chiar dacă este vrednic de încredere, chiar dacă postește, chiar dacă se nevoiește, chiar dacă minuni face, chiar dacă prorocește, să-ți fie tie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie, care strică si nimicește oile.
    Iar dumnezeescul Meletie Mărturisitorul zice: Să nu ascultați nici pe monahi, nici pe preoți când vă sfătuesc cele rele. Dar ce zic eu monahi si preoți? Nici episcopilor să nu vă supuneți când vă sfătuesc să faceți, să ziceți si să cugetați cele ce nu sunt de folos sufletului vostru.

Cuvântul 12

Unii se smintesc că nu ne încredințăm de cele ce ni le spun și îndeosebi de cele despre deasa împărtășire și aduc pentru apărarea lor trei mărturii: întâi, că sfintele canoane și poruncile sunt sub puterea arhiereilor; al doilea, că noi nu trebue să cercetăm pe arhierei, pe învățători și pe duhovnici pentru cele ce ni le spun, ci numai să ne supunem în toate cu simplitate; și al treilea, aduc acel cuvânt apostolesc: "Ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor".

    Față de aceste trei părți ale împotrivirii, noi nu avem nimic asemănător de spus, ca să nu producem cuiva turburare dar a tăcea cu totul fată de acestea, socotim că este vătămător pentru suflet. Deci să vedem ce zic sfinții, ca să nu se plângă nimenea.
    La cea dintâi răspunde Marele Vasile și zice: "Dacă însuși Domnul lisus, întru Care a binevoit să se odihnească Tatăl și în care sunt ascunse toate vistieriile înțelepciunii si ale cunoștinței; dacă, zic, Acesta Care a primit toată stăpânirea și judecata de la Dumnezeu și Tatăl Său, zice că poruncă mi-a dat Tatăl Meu, ce să spun și ce șă grăesc; si iarăși: acelea pe care eu vi le grăesc, vi le spun întocmai neschimbate, așa cum mi le-a spus Tatăl; și dacă Duhul Sfânt nu grăește de la șine, ci acelea pe care le aude pe acelea le și spune, cu cât mai cuviincios și mai sigur pentru mântuirea noastră este a gândi si a face aceasta. Adică a nu călca dumnezeeștile porunci, ci a ne supune lor cu respect.
    Iar dumnezeescul Gură de Aur din însăși hirotonia arhiereilor dovedește că arhiereii sunt supuși dumnezeeștilor canoane și porunci, zicând: "Fiindcă arhiereul Legii vechi era căpetenie a poporului și căpetenie fiind trebuia ca pe cap șă aibă și puterea (deoarece stăpânirea care nu este supusă altei stăpânire mai înalte este nesuferită, de aceea are pe cap semnul stăpâniei, ca să se vadă că este sub lege); deci poruncește Legea ca arhiereul să nu aibă capul descoperit, ci acoperit, pentru ca să învețe capul poporului că are o stăpânire și mai mare.
    De aceea și în legea Harului când se hirotonesc arhiereii se pune Sfânta Evanghelie pe capul lor, pentru ca să învețe arhiereul care este hirotonit că primește pe capul lui Tiara (mitra) cea adevărată a Evangheliei, adică autoritatea și ca să mai învețe că deși el este cap al tuturor, totuși este supus legilor Evangheliei, că el, care stăpânește peste toți, este stăpânit de legi; că el legiuește pentru toți, dar este stăpânit de lege. De aceea și viteazul și sfântul Mucenic Ignatie scrie o epistolă cătră un arhiereu zicând: Nimic să nu se facă fără părerea ta; iar tu să nu faci nici un lucru fără părerea și porunca lui Dumnezeu. Deci a avea arhiereul Evanghelia pe capul lui, este semn că se găsește sub stăpânire.
    La mărturia a doua pe care o aduc, ca adică să nu cercetăm noi pe arhierei, pe invățători și pe duhovnici, ci să-i ascultăm întru toate, răspunde Marele Vasilie zicând că "propoveduitorul cuvântului, fie el învățător, fie Arhiereu, trebue cu multă luare aminte și cu multă cercare și cu scop plăcut lui Dumnezeu să spună totdeauna cuvântul și să facă tot lucrul, ca unul care trebue să fie cercat prin cuvânt și prin faptă și de cătră supușii lui.
    Si iarăși: Se cuvine ascultătorilor, care sunt învățați în Scripturi, să cerce cu dreaptă socoteală, acelea pe care le zic dascălii și câte sunt de acord cu Scripturile să le primească, iar pe cele care nu sunt să le lepede, iar de cei care stărue în aceste învățături să depărteze și mai mult. Si iarăși, în altă parte zice: Se cuvine ca celor ce au multă cunoștință în Scripturi să cunoască pe sfinți din roadele Duhului Sfânt și din darurile pe care le au. Si pe cei ce au aceste daruri să-i primească, iar de cei care nu le au să se depărteze. Si iarăși zice: Nu se cade ca omul să se lase răpit, așa simplu și cum s-ar întâmpla de cătră cei ce fățărnicesc adevărul, fără să cerceteze; ci să cunoască pe fiecare după felul învățăturii și după oglinda dumnezeeștilor Scripturi. Si iarăși, se cuvine ca tot cuvântul și tot lucrul să fie încredințat și adeverit cu mărturia de Dumnezeu Insuflatelor Scripturi, ca să le cunoască cei buni și să se rușineze cei răi.
    La a treia parte a împotrivirii răspunde dumnezeescul Gură de Aur zicând: "Rău lucru este pretutindenea a nu avea cineva stăpân și cap, ci pricină a multor nenorociri și început a toată neorânduiala și turburarea; totuși nu -i mai mic răul ca cei supuși să nu se supună stăpânitorului. Dar ar putea spune cineva că se află și un al treilea rău, când întâistătătorul și conducătorul s-ar întâmpla să fie rău. Ci eu știu că acesta nu este un mic rău, ci mult mai rău decât a nu avea cineva deloc stăpân. Că e mai bine să nu fii condus de cineva decât să fii condus de un stăpân râu. Fiindcă cine nu are un conducător peste el de multe ori se izbăvește și de multe ori se primejduește; dar cine are întâi-stătător rău, totdeauna se va primejdui, căzând în gropi și în prăpăstii. Cum dar zice: Ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor?
    Pricina pentru care Pavel a zis așa este următoarea. Pentru ca mai înainte a zis despre conducători, aceste laude: "văzând bunele roade ale vieții lor virtuoase și împreună petrecerea lor urmați-le credința"; apoi după ce i-a arătat că sunt drepți întru toate, a zis: "ascultați pe mai marii și întâistătătorii voștri și vă supuneți lor".
    Dar îmi răspundeți: dacă acela este rău si nu ne supunem, ce se întâmplă? Si în ce spui că este rău întâistătătorul tău? Dacă este greșit în credință, fugi de dânsul și-l părăsește, nu numai dacă este om, ci si înger din cer dacă ar fi; iar dacă este greșit în viața și faptele lui, nu lua aminte. Această pildă nu o spun dela mine, ci din sfânta Scriptură. Ci ascultă pe Hristos, care zice: Pe scaunul de învățătură a Legii au șezut cărturarii și fariseii; după ce a zis mai înainte multe rele despre ci, atunci a zis: Pe scaunul Legii au șezut. Așa dar, câte vă vor zice din Lege să faceți, faceți-le, dar lucrurile lor rele să nu le faceți. Ca și cum ar zice: au vrednicia ca să învețe, dar au și viață necurată. Voi însă care auziți, nu luați aminte la viața lor, ci la cuvintele lor, căci din viața lor nimeni nu se poate vătăma. Din ce pricină? Fiindcă sunt cunoscute tuturor și fiindcă nici acesta care învață, oricât de viclean și păcătos ar fi, nu poate niciodată să învețe pe oameni să facă cele rele.
    Iar credința și învățăturile cele rele pe care le are, nici nu sunt cunoscute de toți și nici ci nu încetează a le face. De aceea și porunca pe care a dat-o Domnul: nu judecați ca să nu fiți judecați, se referă la viață și nu la dogmele credinței.
    Si iarăși îmi spui în altă parte: dar cutare și cutare om, blândul acela, sfințitul acela, prea înțeleptul acela face așa și așa. Omule, nu-mi spune mie despre acest prea blând, prea înțelept, evlavios sau sfințit, ci dacă vrei spune că este Petru. sau Pavel sau înger din cer. Chiar dacă sunt așa de mari sfinți, eu nu mă grijesc de vrednicia fețelor; deoarece cu nu citesc lege și poruncă de rob, ci lege împărătească. Iar când se citesc scrisori împărătești, toată vrednicia robilor să înceteze. De ce îmi aduci de față pe cutare și pe cutare? Dumnezeu nu te va judeca după lenea slugilor celor împreună cu tine, ci după porunca dumnezeeștilor sale legi. Am poruncit, îți va zice în ziua Judecății; trebuia să te supui poruncii mele și nu să pui înainte pe unul sau pe altul și să cercetezi răutățile altora.
    Dacă și marele împărat David a căzut într'un păcat, oare tu nu te temi ca să nu cazi? Cu adevărat este mare primejdie. De aceea se cuvine să luăm aminte. Si nu numai virtuțile sfinților să le imităm, ci dacă și lor, ca niște oameni, li s-a întâmplat vreo nepăsare sau călcare a legii, noi trebue să ne ferim de ele, deoarece nu vom fi judecați de cei împreună cu noi slujitori, ci de Stăpânul și Dumnezeul nostru, Căruia îi vom da seamă pentru toate cuvintele și faptele noastre.
    Si sfinții la fel grăesc. Ci noi, fraților, fiindcă la pace ne-a chiemat pe noi Domnul, trebue să ne supunem și arhiereilor și duhovnicilor și dascălilor noștri, pentru vrednicia pe care o au dela Dumnezeu. Iar dacă cineva dintr'înșii ar face ceva fără dreaptă judecată sau ne-ar împiedeca de a face vreun lucru plăcut lui Dumnezeu, noi să nu încetăm a-i cere și a-l ruga, până-când îl vom convinge ca să se facă voia lui Dumnezeu, pentru-ca să domnească pacea între noi să stăpânească unirea și înțelegerea, ca să fie dragoste între păstori și oi, între arhierei și creștini, între clerici și mireni, între întâistătători și supuși; ca să fie departe de noi smintelele, turburările, schismele, despărțirile. Deoarece acestea sunt stricătoare a sufletelor noastre, a caselor, a bisericilor și a toată obșteasca petrecere. In scurt ca să fim toți un trup și un duh, toți cu o singură nădejde, cum am și fost chiemați, ca și Dumnezeul păcii să fie cu noi.

Cuvântul 13

Zic unii: iată facem porunca Domnului și ne împărtășim de două și de trei ori pe an și aceasta este de ajuns pentru apărarea noastră.

    Acestora le răspundem că si acest lucru este bun și folositor; dar a se împărtăși cineva mai des este mult mai folositor. Căci cu cât se apropie cineva de lumină, se luminează; cu cât de apropie de foc, cu atât mai mult se încălzește; cu cât se apropie de sfințenie, cu atât mai mult se sfințește, cu cât se apropie cineva de Dumnezeu, prin sfânta împărtășanie, cu atât mai mult se luminează, se încălzește și se sfințește. Fratele meu, dacă ești vrednic să te împărtășești de două și de trei ori pe an, ești vrednic să te împărtășești și mai des, precum spune dumnezeescul Gură de Aur, păstrând aceeași pregătire și vrednicie. Dar ce ne împiedecă să ne împărtășim? Lenevirea și nepăsarea noastră, de care fiind biruiți, nu ne pregătim pe cât este cu putință pentru a ne împărtăși.
    Iar în alt chip răspundem, că aceștia nu fac, precum socotesc ei, după porunca lui Dumnezeu. Căci unde a poruncit Dumnezeu sau vreunul din sfinți ca să ne împărtășim de două sau de trei ori pe an? Nicăieri nu se află acest lucru. Trebue deci să știm ca atunci când facem vreo poruncă, să fim atenți să o facem și cum trebue. Adică să avem în vedere și locul, și timpul, și scopul și modul și toate celelalte împrejurări în care trebue să se facă și așa să fie desăvârșit întru toate acel lucru bun și bineplăcut lui Dumnezeu.
    Tot așa trebue să procedăm și la Sfânta împărtășanie. Adică a ne împărtăși des este și necesar, și foarte folositor de suflet, și după porunca lui Dumnezeu, și lucru desăvârșit și bineplăcut; iar a ne împărtăși numai de trei ori pe an, nu este nici după poruncă, nici un bine deplin, deoarece nu este lucru bun, ceea ce nu se face bine.
    De aceea, așa cum toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu au fiecare timpul cuvenit, precum zice Eclesiastul: "Este vreme pentru tot lucrul" (3,17), tot așa și cu porunca sfintei împărtășanii, trebue să-i dăm timpul cuvenit, iar timpul potrivit este acela în care preotul zice: "Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați" Iar aceasta numai de trei ori pe an se aude? Vai și vai! Si dacă pentru a trăi trupul cel material, trebue omul să mănânce de două și de trei ori pe zi, nenorocitul suflet ca să-și trăiască viața sa duhovnicească, numai de trei ori sau și o singură dată să mănânce hrana cea dătătoare de viață? Si nu este aceasta o mare nebunie? Iar dacă se face altfel, mă tem, mă tem ca nu cumva să nu ne folosim din lucrarea poruncilor. Pentru că le falsificăm și le stricăm și nu suntem împlinitori ai Legii, ci împotrivitori. Si în timp ce postind adeseori socotim că împlinim porunca lui Dumnezeu, dimpotrivă noi păcătuim, precum zice dumnezeescul Gură de Aur: "Să nu-mi spui aceea că postesc, ci să-mi arăți dacă postesc și după porunca lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu este după voia lui Dumnezeu, postul acela este mai rău decât beția. Deoarece nu trebue să vedem numai ceea ce fac, ci și pentru ce o fac; Pentru că ceea ce se face după rânduiala lui Dumnezeu, chiar rău dacă ar părea că este, totuși este mai bun decât toate; iar ceea ce nu se face după voia lui Dumnezeu, chiar de se pare că este foarte bun, este cu totul rău și preanelegiuit. Căci lucrurile nu sunt bune sau rele de la sine, ci alegerea și hotărîrea lui Dumnezeu le fac să fie bune sau rele".

Cuvânt de încheiere

    Iată, iubiții mei frați, că cu ajutorul lui Dumnezeu, a luat sfârșit cărticica de față și s-a arătat limpede cu mărturii din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți, că este necesară și folositoare de suflet deasa împărtășire cu Preacuratele Taine și că fără de aceasta este cu neputință să ne suim la dragostea Dumnezeului nostru, Carele ne-a creat din neființă, și ne-a creat din nou, după ce ne-ar zdrobi.
    Deci acum nu trebue altceva decât numai să ne pregătim cu cuviincioasa pregătire, cu înfrângerea inimii, cu spovedanie și împlinirea canonului și așa să ne apropiem de Sfintele Taine cu frică și cu cutremur ca să ne împărtășim. Câți voim viața și iubim să vedem zile bune, după spusa Psalmistului, să ne apropiem de Domnul nostru, de preadulcele Iisus Hristos, Care ne strigă în fiecare zi de la Sfânta Masă și ne zice: Veniți de mâncați Pâinea Mea și beți Vinul, pe care l-am gătit în Sfântul Potir, ca să vă luminați sufletește și trupește, ca să vă îngrășați cu hrana nemuririi, ca să vă adăpați cu băutura nestricăciunii cea cerească, ca să nu se rușineze fețele voastre la vremea nevoei (ps. 33,6).
    Deci, până avem vreme, să lucrăm binele, după cuvântul Apostolului: (Gal. 6, 10). "Iată vremea potrivită, iată ziua mântuirii" (2 Cor. 6,2). Să alergăm și să urmăm pe Domnul și-L vom găsi ca pe niște zori gata să ne lumineze, după cuvântul proorocului Osie, și va veni la noi, cum vine ploaia pe pământ timpurie și târzie. Să auzim pe Ieremia care zice: Stați în căile poruncilor, cugetați și cercați legile și voile lui Dumnezeu și vedeți care este calea cea bună și mergeți pe ea. Să ne pocăim din tot sufletul și din toată inima pentru lenevirea noastră de mai înainte și să ne îndreptăm pe noi înșine, ca să nu auzim iarăși pe proorocul Ieremia osândindu-ne și zicând: "Doamne, iată ochii Tăi văd că i-ai bătut și ei n-au simțit durere; i-ai zdrobit și ei nu vor să se înțelepțească, au învârtoșat obrazul lor mai tare decât piatra și nu au voit să se întoarcă. Proorocii proorocesc nedreptăți, preoții i-au lăudat bătând din palme și poporul meu așa a dorit; cui, Doamne, să vorbesc și să mă audă? Iată că au urechile închise și nu pot să mă audă. Iată că și cuvintele lui Dumnezeu au ajuns de râs la ei și nu voesc să le asculte. De la mic până la mare, toți fac rele și nelegiuiri; atât preoții cât și proorocii cei mincinoși, toți au spus minciuni".
    Să ascultăm cuvintele cele folositoare sufletului nostru și să nu cercetăm cum este acel care le zice: înțelept sau neînțelept, renumit sau smerit. Căci ce ne folosește dacă cutare sau cutare este mare și tare? Si ce ne păgubește cutare dacă este smerit și defăimat? Noi nu vom cumpăra nici pe unul, nici pe altul; ci numai cuvintele Sfintei Scripturi ne trebuesc pentru folosul nostru; și nu pe pasă dacă este înțelept sau neînțelept cel care le grăiește. De aceea trebue să le probăm cu cele scrise și dacă sunt de acord să le primim, iar dacă nu sunt, nu ne trebuesc nici nouă, nici altora. Deoarece cel ce merge la piață să cumpere grâu sau altceva, nu se gândesște dacă cel ce vinde este bun sau rău, ci numai la lucru se uită dacă este bun.
    Așa se cuvine să luăm aminte și la cuvinte cu scumpătate și să nu ne abatem dela cele pe care ni le-au predat dumnezeeștii Părinți, dacă vrem să nu pierdem calea cea dreaptă. Pentru că și ereticii, dacă luau aminte la dumnezeeștile Scripturi, nu urmau pe începătorii de erezii, ca să meargă împreună cu ei spre pierzare. Căci la aceia mult meșteșugărețul diavol a semănat felurite erezii, păgubindu-i între altele și de Sfântul Botez. Iar pe noi cei drept credincioși se silește să ne piardă, îndepărtându-ne de deasa împărtășire cu Sfintele Taine. Si fiindcă din sfântul Botez nu a putut să ne clatine, meșteșugește alt chip ca să ne omoare.
    Să nu socotiți că au vreo deosebire una de alta; Pentru că deopotrivă a hotărît Domnul nostru pentru amândouă, precum am zis mai înainte. Pentru că nu este nici o deosebire dacă cineva nu se naște sau după ce s-a născut să moară de foame.
    Așa și noi, ne naștem din nou prin dumnezeescul Botez, dar apoi, dacă nu ne hrănim cu deasă împărtășanie, ca să trăim viața cea duhovnicească, iarăși murim de foamea harului și cădem în patimi mai rău aproape decât cei nebotezați.
    De aceea, vă rog, să ne temem de cuvintele Domnului nostru, acuma până trăim, ca să aflăm mântuire și să nu ne cutremurăm atunci la infricoșata judecată, fără nici o mângâiere. Să nu ne asemănăm cu aceia cătră care a zis: "Lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datina oamenilor" (Marcu 7, 8).
    Să nu ne înșelăm de superstițiile și relele obiceiuri care au stăpânit, ci să luăm aminte la cele scrise. Pentru că zice Marele Vasilie: "Cu adevărat ne-a înșelat reaua obișnuință; în adevăr, stricata, și reaua predanie a oamenilor multe rele ne-a pricinuit. Si iarăși: Dacă păzirea Legii vechi și îndreptările ei, când se țin de un creștin care a mărturisit la Sfântul Botez că nu mai trăiește, luiși, ci viața lui Hristos; dacă, zic, aceasta este socotită ca preacurvie la creștinul care o face, ce trebue să zicem despre predaniile oamenilor?
    Iar pentru predaniile omenești arătat se vede că este iadul, care va fi, după cuvântele Domnului. Iar pentru gândurile cele omenești, care cu înțelepciune omenească se grăesc de unii, ne-a învățat Apostolul să le lepădăm cu nevoință zicând: "Armele cu care ne luptăm noi nu sunt trupești și omenești, ci sunt puternice cu harul lui Dumnezeu ca să surpăm tot zidul gândurilor și tot înțelesul înalt, care se împotrivește cu mândrie cunoștinței de Dumnezeu. Acestea le-a zis Apostolul atât pentru gândurile cele omenești, cât și pentru orice altă dreptate care se vede la fiecare, chiar dacă s-ar face pentru Dumnezeu. Așa dar din toate acestea și unele ca acestea, arătată este osânda, pe care o vor primi acei care viclenesc poruncile lui Dumnezeu și le întorc după scopul lor. Pentru că este scris: Vai de cei ce se socot că sunt înțelepți și pricepuți. De aceea trebue să ne curățim de toate; și de poftele diavolului și de grijile lumii, de predaniile omenești și de voile noastre, chiar dacă ni s-ar părea că sunt bune.
    Să nu călcăm poruncile lui Dumnezeu și să ne facem mai răi decât dobitoacele cele necuvântătoare și mai nepricepuți decât peștii, care nu se împotrivesc Legii lui Dumnezeu, după cuvântul aceluiași Vasile: "Peștii cei muți și necuvântători nu se împotrivesc legii cei firești, iar noi oamenii cei cuvântători nu păzim poruncile cele mântuitoare ale Domnului nostru".
S    ă lăsăm pe cei ce voesc să trăiască cu lenevire și mai ales să ne rugăm lui Dumnezeu să le dea și lor râvnă și să ne deșteptam toți din somnul nepăsării și să primim căldură și dragoste în inimă și să ascultăm duhovniceasca chiemare a preotului și să ne apropiem cu inimă înfrântă de sfintele Taine. Mare păcat este nesocotirea lui Dumnezeu! Să mergem atâta mulțime de creștini la Sfânta Liturghie, apoi să ne chieme Domnul, prin gura preotului, ca să ne împărtășim și nimeni din atâta mulțime a celor chiemați să nu se găsească să împlinească dumnezeeasca chiemare; nu din pricina unui păcat sau motiv, ci numai din reaua obișnuință!
    Vai, fraților, mă tem ca nu cumva să zică și despre noi; Nici unul din acei bărbați chiemați nu va gusta din cina mea; ba nu cumva să ne pedepsească și mai greu, dacă nu ne vom pocăi și îndrepta.
    Eu vă voi întreba aceasta: Dacă în timpul Cinei celei de Taină, unul din Apostoli ar fi zis că eu nu mă împărtășesc astăzi, oare ce ar fi zis Domnul? Desigur mi se pare că i-ar fi zis ceea-ce i-a zis și lui Petru, la sfințita spălare: "Dacă nu te voi spăla, nu ai parte cu Mine". Intocmai la fel, și la Dumnezeeasca Cină, i-ar fi spus celui ce nu se împărtășea: Dacă nu mănânci Trupul Meu și dacă nu bei Sângele Meu, nu ai parte cu Mine.
    Același lucru ne spune și acum, iubiților, la fiecare Liturghie: "Dacă nu mâncați Trupul Fiului Omului, nu aveți viață întru voi". Răbdare, dacă cineva este oprit de păcat și de canonul duhovnicului său, acela să nu se împărtășească; dar să se lipsească de acest dar ceresc, numai din reaua obișnuință! Vai, ce rea obișnuință!
    Așa de mult s-a înrădăcinat acest rău obiceiu, încat nu numai că nu ne împărtășim noi, ci și dacă vedem pe alții că merg des la sfânta Împărtășanie, îi mustram osândindu-i ca fiind necuviincioși și nesocotitori ai Dumnezeeștilor Taine, în loc să-i imităm după cuviință.
    Cu dreptate s-a împlinit cu noi prorocia lui Isaia, care zice: "Mergi și spune poporului acestuia: Cu auzul veți auzi și nu veți înțelege, și privind veți privi și nu veți vedea. Că s-a învârtoșat inima poporului acestuia și cu urechile greu aud și li s-au închis ochii lor" (6,9); căci cu adevărat toți ne-am făcut ca niște nesimțitori și nu înțelegem nici ceea ce spunem, nici ceea ce auzim, nici ceea ce vedem.
    Si din această jalnică stare a noastră, știu și eu că puțini vor asculta toate care le-aș grăi despre tema noastră, pentru că s-au îngreuiat urechile lor, ca să nu audă precum a zis Isaia.
    Pentru acești puțini voi spune o pildă și voi sfârși. Dacă, frații mei, un împărat, stând afară, pe un tron înalt și având înaintea lui pe toți ofițerii și toată armata cu frică și cu mult cutremur; dacă, zic, acel împărat ar porunci unuia din aceia să vină înaintea lui ca să-i vorbească pentru un oarecare serviciu, și dacă unii dintre aceia invidiindu-i îndrăzneala pe care o capătă față de împăratul, ar voi să-l împiedece, oare îi va asculta pe ei ca să nesocotească adică pe împăratul? Eu socot, că nu le va da nici cea mai mică atenție, ci cu mult zel va alerga cătră împăratul, socotind acest lucru ca o mare cinste și slavă pentru sine. Deci, dacă fată de un împărat muritor vrem să apărem atât de supuși, de ce să nu fim mai supuși față de împăratul ceresc și Stăpânul nostru. Împăratul cel pământesc ar putea să ne lipsească numai de cinste, de slavă și de averi, pe care pe toate azi sau mâine moartea le nimicește; dar pe Dumnezeu, care poate să ne osândească la moarte veșnică, cine atuncea îl va potoli? Ce vom face atunci noi nenorociții, care călcăm acum stăpâneștile porunci, când se va face judecata cea mare? Oare vom putea găsi atunci îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, pe Care acum îl disprețuim, cu îndreptățire că cutare ne-a împiedecat și nu am împlinit porunca Ta? Aceasta poate o vom spune mulți, dar fără folos.
    De aceea trebuie să ne pocăim acum, înainte de a veni ceasul acela; trebuie să părăsim voile diavolului și obiceiurile omenești; trebuie să facem poruncile lui Dumnezeu, pregătindu-ne cu cuvenita pregătire, să ne împărtășim des cu Trupul și cu Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ca să ne întărim cu Harul lui Dumnezeu prin Sfânta împărtășanie, și astfel întăriți să facem în fiecare zi, aci pe pământ voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, precum o fac și îngerii în ceruri. Iar dacă ne împiedică cineva, să rugăm pe părinții noștri duhovnicești cu lacrimi fierbinți, până când îi vom convinge să ne lase, ca să ne învrednicim să primim arvuna Duhului în inimile noastre, cu deplină cunoștință. Si aci pe pământ și acolo în cer, fie să ne învrednicim să slăvim împreună cu îngerii și cu toți sfinții, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea în Unime și Unimea în Treime, pe atotdesăvârșitul Dumnezeu, în nesfârșiții vecii vecilor. Amin.

 

ÎNSEMNARE

    Acum când se tipărește pentru prima oară în limba română, cartea despre "Deasa împărtășire...", cititorul român se va bucura aflând că ea a fost scrisă în România și anume în orașul Brașov, la anul 1772, de cătră un învățat monah athonit, Neofit Kavsokalivitul, care a trăit și activat în București și Brașov, între anii 1768-1786. Manuscrisul său se află în Biblioteca Academiei Române.
    Lucrarea s-a tipărit îndată în Veneția în două ediții, în anii 1777 și 1783, fără însă a se indica numele autorului, din care pricină ea a fost atribuită unor mari cărturari ai vremii: Sf. Macarie, mitropolitul Corintului și Sf. Nicodim Aghioritul.
    Ediția din 1777 reproduce întocmai manuscrisul monahului Neofit, pe când ediția din 1783 este o prelucrare a ediției anterioare, de cătră Nicodim Aghioritul, care a desvoltat-o mult, a îmbogățit-o și sistematizat-o, devenind astfel împreună cu Neofit autor al cărții, care apoi, în noua formă, s-a tipărit în limba greacă de mai multe ori și după care s-a făcut și prezenta traducere românească.
    (Despre acestea, a se vedea mai pe larg în Teza de Doctorat a Pr. Constantin Caraisaridi din Athena: "Sfântul Nicodim Aghioritul și activitatea sa în domeniul Liturgic", București, Institutul Biblic, 1987).
    Cât privește cuprinsul, cartea noastră este alcătuită din trei părți. Prima parte în 9 capitole se ocupă cu tâlcuirea rugăciunii Tatăl Nostru, iar celelalte două, de Sfânta Împărtășanie.
    Editorii prezentei ediții, dorind să reînoiască în mijlocul poporului credincios vechea tradiție ortodoxă a unei mai dese împărtășiri cu Sfintele Taine, au lăsat la o parte tălcuirea rugăciunii domnești și au tipărit numai celelalte două părți, care tratează despre folosul cel mare al desei împărtășiri cu Sfintele lui Hristos Taine și lămuresc nedumeririle și obiecțiunile care ar putea fi aduse împotriva ei.
    Rugăm călduros pe cinstiții slujitori ai Celui Prea înalt să pomenească pentru dragostea lui Hristos pe editorul ostenitor al acestei cărți și familia lui:
    Pentru sănătate și îmbogățirea cea întru Dumnezeu: Stelian și Despina cu fii: Filotei, Dumitru, Varlam și Efrem;
    Pentru odihna sufletelor robilor lui Dumnezeu: Nicolae, Gheorghe, Varvara, Constantin și Atanasie, cu tot neamul cel adormit.