Canon de rugăciune a copiilor

 

Cântarea 1-a

Doamne, miluiește-i pe părinții și pe frații mei!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ai binecuvântat nunta din Cana Galileii, arătând-o curată și sfântă, și Care ai revărsat binecuvântările Tale fără de număr peste familiile creștine, binecuvântează și sfințește și casa noastră, pe părinții, pe frații și pe toți cei de aproape ai noștri.

Doamne, miluiește-i pe părinții și pe frații mei!

Rânduind Tu ca familia să fie chip al Bisericii, fiind loc al sălășluirii Tale, ne bucurăm și Îți mulțumim, Doamne, rugându-ne să ne ocrotești după mare mila Ta, ca nu cumva din lucrarea vrăjmașului să ne îndepărtăm de Tine.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

O, Îngere al Domnului, care de când m-am unit prin Botez cu Mântuitorul Hristos îmi luminezi viața, ajută-mă să mă port în toate zilele vieții mele ca un mădular vrednic al Bisericii, ca tinerețea mea să fie ferită de cădere și să aduc părinților mei numai bucurie, și nu întristare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă cu sfântul tău acoperământ casa noastră, pe toți cei ce viețuiesc în ea și pe toți cei ce intră într-însa, miluindu-i cu darul tău.

 

Cântarea a 3-a

Doamne . . .

Mântuitorule Preabun, Care ai înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești în pustie, săturând cu ele mii de oameni, trimite binecuvântările Tale bogate și peste casa noastră, ca nu cumva pentru păcatele noastre să ne lipsească cele de trebuință.

Doamne . . .

Dumnezeu, Care poartă grijă de păsările cerului și de crinii țarinii, poartă de grijă mai ales celor care Îl cheamă cu dragoste și evlavie, împlinind toate lipsurile lor.

Slavă . . .

Sfinte Nicolae, știu că nu numai pe tatăl care voia să-și dea fetele la desfrânare, neavând nici un fel de avuție, l-ai ajutat să nu cadă în păcat din pricina sărăciei, ci de multe ori ai ajutat altor creștini încercați de lipsuri; pentru aceea te rugăm să veghezi și asupra familiei noastre.

Și acum . . .

Cine va spune toate minunile tale, Preasfântă Fecioară? Că de multe ori ai trimis cele ce le lipseau creștinilor aflați în grele nevoi, izbăvindu-le casele de lipsuri și sufletele de cădere.

 

Cântarea a 4-a

Doamne . . .

Sănătate ai dat bolnavilor care Te rugau aceasta, vindecându-i cu puterea Ta dumnezeiască. Cu această putere, Doamne, Te rog să-i păzești pe părinții, pe frații și pe cei de aproape ai mei, de toată boala și de toată neputința.

Doamne . . .

Doamne, ajută-ne să ducem fără cârtire crucea bolii, atunci când va fi trimisă asupra noastră, știind că nici un fir de păr din capul nostru nu se clintește fără voia Ta.

Slavă . . .

Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, dimpreună cu toți Sfinții care ați primit de la Dumnezeu darul tămăduirii, cad înaintea voastră și vă rog să fiți voi doctorii familiei noastre, ca ori de câte ori vom fi încercați de boală, cu ajutorul vostru să dobândim izbăvirea de ea.

Și acum . . .

Cine nu s-a mirat auzind cum ai vindecat atâta mulțime de bolnavi, cum boala a fugit ori de câte ori ai fost tu chemată cu credință? O, Maică Sfântă, ai grijă de noi când boala se abate asupra noastră.

 

Cântarea a 5-a

Doamne . . .

Fiul lui Dumnezeu nu S-a ferit de cruce, ci a arătat-o pe aceasta cale a mântuirii. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să biruim toate încercările prin care vom trece, fiind întăriți prin harul Tău.

Doamne . . .

Calea mântuirii nu este calea desfătării și a plăcerilor, ci este calea cea strâmtă și plină de încercările îngăduite de Dumnezeu pentru curățirea sufletelor noastre.

Slavă . . .

Sfinților Mucenici care bine v-ați nevoit, fiind chinuiți în multe feluri pentru credința voastră, și nu v-ați lepădat de Hristos, ajutați-ne să ne ducem crucea fără să cădem din pricina slăbiciunilor noastre.

Și acum . . .

Nimeni nu a suferit mai mult decât tine, Sfântă Fecioară, care L-ai văzut pe Fiul tău răstignit pe cruce de cei fără de lege. Tu, care știi durerile și necazurile noastre, ajută-ne să fim izbăviți de ele.

Cântarea a 6-a

Doamne . . .

La Tine cad, Doamne Iisuse Hristoase, și-Ți mărturisesc neputința mea și slăbiciunile tinereților mele. Înțelepțește-mă, Doamne, ca în toți anii vieții să duc lupta cea bună împotriva patimi­lor, ca să nu fiu lipsit de harul Tău.

Doamne . . .

Plata păcatului este moartea și mulți s-au lipsit de mântuire, fiind iubitori de patimi. Ajută-ne, Doamne, să nu fim biruiți de patimi și de pofte, ca să nu ajungem în adâncurile iadului.

Slavă . . .

Sfinților și Sfintelor care prin posturi și nevoințe îndelungate ați biruit patimile și poftele, arătându-vă îngeri în trup, fiți ajutătorii noștri în lupta cu necuratele patimi și cu necurații diavoli.

Și acum . . .

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toți pomeniții noștri, apărându-ne de atacurile îngerilor căzuți și ferindu-ne de căderea în patimi.

Cântarea a 7-a

Doamne . . .

Nu este păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni, Hristoase Dumnezeule; de aceea îndrăznesc să Te rog ca, oricât de mult ar cădea părinții și frații mei, Tu să le luminezi mintea ca să se ridice.

Doamne . . .

Te rog, Mântuitorule, Care ai venit să-i aduci nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, ajută-ne să nu cădem în păcate aducătoare de moarte, iar de vom cădea din pricina slăbiciunilor noastre, să trimiți peste noi duhul pocăinței.

Slavă . . .

Sfântă Maria Egipteanca, dimpreună cu Sfântul Ciprian care a devenit din vrăjitor Arhiereu, și de cununa muceniciei s-a învrednicit, și cu toți cei care, după căderi și întinări fără de număr, prin pocăință au dobândit sfințenia, vă rog să aveți grijă și de mine, de părinții și de frații mei, ca, ori de câte ori vom cădea în păcate, să ne ridicăm degrabă.

Și acum . . .

Maica Domnului, vas al curăției și al evlaviei, te rog să ne ajuți pe noi să ne ridicăm dacă vom cădea în cursele necuratului diavol și să ne curățim sufletele prin Taina Spovedaniei.

 

Cântarea a 8-a

Doamne . . .

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să vină peste casa noastră, peste toți cei care Te caută și Te cheamă în ajutor, rugându-se să-i acoperi cu darul Tău.

Doamne . . .

Sfințește-ne, Preabunule Doamne, trimițându-ne darurile Sfântului Duh: duhul înțelepciunii, duhul înțelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoștinței, duhul temerii de Dumnezeu și duhul bunei-credințe.

Slavă . . .

Toate cetele Sfinților, Sfinților Apostoli, Sfinților Prooroci, Sfinților Mucenici, Sfinților Ierarhi, Cuvioșilor Părinți și Cuvioaselor Maici, vă rog să binecuvântați casa noastră și pe toți cei ce viețuim într-însa, călăuzindu-ne pe calea sfințeniei.

Și acum . . .

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, arată-ne calea pe care să mergem pentru a dobândi curăția sufletului și a trupului, ca să Îl urmăm cu credință pe Mântuitorul Hristos, purtându-ne crucea până la moarte.

 

Cântarea a 9-a

Doamne . . .

Mântuiește-ne, Doamne, că pentru aceasta ai venit în lume, și pentru aceasta ai murit pe cruce! Mântuiește-ne Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu!

Doamne . . .

Ajută-ne, Doamne, ca până la sfârșitul vieții noastre să ne dorim și să căutăm mântuirea, cugetând la bunurile pe care le-ai dăruit celor ce s-au învrednicit de darul Tău.

Slavă . . .

Sfintelor Puteri cerești și toți Sfinții care ocrotiți lumea cu puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu, aveți grijă și de cei de aproape ai mei, de părinții și de frații mei, călăuzindu-i spre Împărăția cerească.

Și acum . . .

Poartă spre cer ești, Născătoare de Dumnezeu, celor ce te laudă pe tine. Te rog ca la Înfricoșătoarea Judecată, când vei sta de-a dreapta Fiului tău, să Îl rogi să ne dăruiască mântuirea.

 

Rugăciunile copiilor pentru părinți

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți aceia care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască.

Îți vorbește, Părinte, inima mea de fiu (fiică), știind că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, deschisă tuturor acelora pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bucurie, învățătura Ta, cum c㠄binecuvântările părinților întăresc casele fiilor“, și iarăși: „cununa bătrânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor“. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mântuirea mea și a lor.

Că Tu ești, Doamne, Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor“, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste capetele lor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

 

Doamne, Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu și pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte îndatoriri pe care Tu le-ai pus asupra mea, care este să-i cinstesc și să-i iubesc din tot sufletul meu și din toată inima mea. Cea mai dintâi îndatorire a mea față de ei este aceea de a mă ruga Ție, întotdeauna, pentru sănătatea și fericirea lor și de a-i ajuta din toate puterile mele.

O, Dumnezeule Îndurate și Puternice, Care binecuvântezi pe copii pentru părinții lor și adesea, în dreapta Ta mânie, îi pedepsești pentru greșelile lor: primește mulțumirea mea umilită, pentru binefacerile, bucuriile și binecuvântările pe care le reverși neîncetat asupra lor. Trimite-le, Preabunule, acum și totdeauna binecuvântările Tale și le iartă lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut.

Tu îmi poruncești să respect în ei puterea Ta și să le fiu recunoscător pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei și pentru toate îngrijirile și purtarea de grijă pe care au avut-o și o au pentru mine. Ajută-mi, dar, să urmez poruncile Tale cele sfinte; să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine, pentru dragostea și îngrijirea neadormită de totdeauna ce au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările. Dă-le viață îndelungată, fericită, liniștită și cu bună înțelegere. Fă-i pe ei părtași binecuvântărilor Sfinților Tăi. Înmulțește roadele ostenelilor lor. Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale și să sporească în virtuți și întru îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin.

 

Rugăciunea copiilor pentru frați și surori

Doamne, Dumnezeul nostru, Ție mă rog, cu toată umilința: ține pe frații mei (sau fratele meu) și pe surorile (sau sora) mele în sănătate deplină și împărtășește-le lor darul Tău cel sfânt, ca să umble întotdeauna pe cărările Tale și să facă întotdeauna cele plăcute Ție. Dă-ne, Doamne, ca de acum și până la capătul vieții noastre să ne iubim și să ne cinstim unii pe alții; căci ce este mai bun și mai frumos decât a locui frații împreună? Așa, Doamne, ascultă rugăciunea mea și Te îndură spre noi. Că bun și iubitor de oameni ești și Ție slavă Îți înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin