ISTORIA SFINȚILOR VARLAAM ȘI IOSAF DE LA INDIA

 

La răsărit departe, dincolo de hotarele Persiei, se întinde între mări țara Indiei, cea cu largi hotare, cu mari mulțimi de oameni și bogății neistovite. Până acolo drumurile sunt prea depărtate și primejdioase și multă vreme noroadele acelor cuprinsuri au trăit fără să fie bine cunoscute de oamenii din ținuturile noastre. Ci târziu s-au deschis într-acolo căile apelor și ale uscaturilor; și caravanele au prins a aduce fildeș și aur, diamante și mărgăritare, fructe rare și alte bogății ale acelui pământ. Căci acolo soarele e totdeauna în putere și iarnă nu-i niciodată; iar vânturile și ploile sunt astfel rânduite, încât bogăția holdelor, a pădurilor și a livezilor nicăieri în altă parte de pământ nu-i mai îmbelșugat. Și sunt și animale și fiare de tot felul și mulți șerpi veninoși. Iar oamenii se arată frumoși la chip și voinici, însă mai smoliți decât pe la noi. Și n-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu până ce-a pătruns între ei Toma apostolul, împrăștiind acolo sămânța învățăturilor celor bune. Dintru-ntăiu sămănătura lui a dat bună roadă și bogată; dar apoi spinii și buruienile cele rele sporind, credința s-a împuținat și ucenicii lui Hristos, câți mai rămăseseră, au prins a suferi amar.

Într-acel timp, pe când era în țara Indiei mai mult popor necredincios decât credincios, s-a ridicat un împărat slăvit, cu numele Avenir. Foarte mare era puterea lui și avea bogății fără număr, însă era sărac cu sufletul. Căci fiind păgân, slujea idolilor și se închina pietrelor, iar pe cei ce credeau în Hristos îi prigonea crâncen. Și mai vârtos alunga pe preoți și pe călugări. Iar unii din boierii lui, cunoscând deșertăciunea lumii și fiind drept-credincioși, au fost lăsat toate, călugărindu-se și intrând în pustie. Pentru această pricină mai ales s-a aprins de mare mânie acel împărat. Și trimețând oșteni a prins pe mulți din acei călugări și i-a zdrobit în chinuri. Apoi a trimes crainici și scrisori în toate laturile de sub stăpânirea lui, poruncind ca orice om să jertfească idolilor, iar cei ce se vor împotrivi, să cadă sub sabie.

Drept aceea unii dintre credincioși s-au clătinat cu gândurile și, înfricoșându-se de munci, au părăsit învățătura lui Hristos. Alții se jertfeau singuri pătimind pentru Domnul. Iar cei mai mulți, tăinuindu-și credința lor cea scumpă ca pe-un olmaz de preț, slujeau lui Iisus într-ascuns, păzind poruncile lui cele sfinte. Și-au fost o samă care au fugit în pustii, mai ales călugării, viețuind prin munți și singurătăți, așa că până la ei nu puteau ajunge răutatea lumii și groaza împăratului.

* * *

S-a întâmplat că în palatele lui Avenir una din neveste i-a născut un prunc de o frumuseță nespusă, căruia i s-a dat numele Iosaf. Și foarte bucurându-se împăratul, a poruncit să se adune la leagănul de aur al pruncului mulți vrăjitori și cetitori în stele. Și după ce s-au adunat, împăratul s-a așezat în scaun și i-a întrebat:

„Spuneți-mi voi mie, o, vraci și cetitori în stele, ce va fi pruncul acesta când va ajunge în vârsta bărbăției?“

Iar învățații împărăției și-au întors unul către altul bărbile și s-au sfătuit și n-au putut spune decât vorbe obișnuite care să placă urechilor împăratului. Numai unul dintre zodieri, prin voința lui Dumnezeu, venind către scaunul împăratului, s-a închinat și a vorbit astfel:

„Preaslăvite stăpâne, când am auzit vestea că ți-a trimes Dumnezeu cocon, eu am așteptat ceasul potrivit, noaptea, și am cetit stelele. Și-am cunoscut din însemnarea lor, iar mai ales din voința lui Dumnezeu cel mare, că pruncul ce ți s-a născut nu va trăi în împărăția ta, ci într-alta mai bună și fără hotare, căci va primi credința creștinească pe care tu o prigonești. Și proorocirea mea să știi că nu se va dezminți.“

La aceste vorbe, Avenir-împăratul a stat cugetând cu uimire și întristare. Privind în juru-i, a văzut pe slujitori așteptând în tăcere; iar proorocul cel bătrân plecase cu vracii și cu ceilalți învățați.

„Luați copilul, a zis împăratul, și-l duceți mamei lui. Iar voi, sfetnicilor credincioși, veniți împrejurul meu să ne sfătuim ce este de făcut ca să apărăm copilul de o primejdie ca aceasta.“

S-au așezat în scaun dregătorii cei mai de credință ai împăratului și-au stat multă vreme sfătuind până ce împăratul a hotărât astfel:

„Să se adune robi, a zis el, și-n ostrovul Lebedelor, între ape line, să se clădească palat pentru fiul meu. Să se strângă meșterii cei mai iscusiți și să se aducă marmură în toate fețele, și aur, și pietre nestemate, și purpură, și lemn scump. Și zi și noapte să lucreze robii sub biciu, până vor înălța un palat cum n-a mai fost altul. Să-l zugrăvească zugravi, să-l împodobească țesători și să fie luminat de licurici în globuri de cristal. Și să răsădească grădinarii portocali și chitri, curmali și banani, și alți pomi aduși de peste mări. Și să semene flori pe răzoare. Să țâșnească în văzduh fântâni cu murmur lin și sălbătăciuni îmblânzite să umble prin grădini: păuni și papagali, califari și pasărea raiului, și momiți de multe feluri, ca să se veselească ochii și să se bucure inima. Iar când va fi coconul către vârsta înțelegerii, să se trezească acolo, departe de lume, și să fie fericit. Să aibă slujitori și învățători tineri, să nu cunoască ticăloșiile vieții, nici credința lui Hristos. Să fie precum spun eu și să nu-mi pierd copilul.“

Astfel a grăit Avenir. Și sfetnicii s-au închinat adânc și au ieșit ca să împlinească chiar din acel ceas porunca marelui împărat.

* * *

Când Iosaf a început a crește și a veni întru înțelegere, s-a trezit în acel palat pe care împăratul îl socotea al fericirii, în ostrovul Lebedelor. În jurul lui umblau robi și slujitori tineri și frumoși la chip. Avea și învățători iscusiți care l-au deprins scrierea și legea. Zilele și le petrecea la jocuri și vânători. Dădea cu arcul, zvârlea sulița, alerga în carăle ușoare cu două roți, la care erau înhămați harmăsari focoși. Intra la vânătoare în pădurile dese ori în poienile singurătății și urmărea tigri și pardoși, săgeta antilope și oi sălbatice. Pe sub cedri și banani câinii urmăreau cerbii. Iar de pe lacuri line, dintre flori de lotus și nelumbo se înălțau stoluri de gâște felurite și de rațe zburând pe deasupra dumbrăvilor. Fazani străluciți și porumbei veniți, ghionoi și colibri, și toate păsările acelor țărmuri calde îi încântau ochii. Iar în grădini vedea păuni și cocori domesticiți, sgripsori și păsări a raiului și asculta murmurul apei căzând în havuzuri albe de marmură. Și-n nopți luminoase, sub cununile de trandafiri care împodobeau foișoarele, îi venea pe adierea vântului mugetul inorogului, din pustie. Atât auzea, căci alte zgomote din lumea oamenilor nu răzbăteau până la el. Știa că este ceva ce nu cunoaște, dincolo de zidurile înalte ale palatului și dincolo de apele care împresurau ostrovul. De cele ce nu știa el însă nimeni nu-i spunea nimic. De-acolo veneau arareori tatăl său ori maică-sa. Și-i vorbeau zâmbind fericiți. Veste despre o altă lume însă nu afla, căci de câte ori întreba, gura lor rămânea mută.

Se petreceau în jurul lui, în acel palat, și alte lucruri ciudate. Din când în când dintre slugi și tovarășii săi pierea câte unul, fără urmă, fără știre. Când întreba el ce s-a făcut, nimenea nu-i putea da nici un răspuns.

Și astfel de la o vreme zilele singurătății lui începură să fie triste, căci cugetul îi stătea treaz întrebând taina întru care se afla.

Iar între slujitorii săi se găsea unul care-i era mai aproape și pentru care Iosaf simțea multă prietenie. Numele lui era Iamun și era un tânăr frumos, cu ochii blânzi.

Dragostea pentru feciorul împăratului era nesfârșită și nici o clipă nu se despărțea de el.

Într-o zi, văzând pe stăpânul său cufundat în gânduri de mâhnire, Iamun veni lângă el și îngenunchind îi vorbi astfel:

„O, stăpâne, când am venit eu în acest ostrov fericit, sufletul tău era vesel și zburdalnic, ca un fluture. Cu vremea ochii tăi s-au umbrit. Acuma văd că te-a cuprins întristarea. Și nu înțeleg ce durere te roade. Îndrăznesc să te rog a mi te destăinui mie.“

— Prietene Iamun, a răspuns tânărul Iosaf, altădată eram vesel și zburdalnic, căci nu știam nimic, ca și fluturele. Acum însă mintea mea începe să-și puie întrebări la care nimenea nu răspunde. Iar sufletul meu dorește ceea ce mintea bănuiește și nu cunoaște.

— O, stăpâne, a vorbit iar slujitorul, măritul împărat te-a pus aici ca să fii fericit și văd că mâhnirea nu cunoaște ziduri și depărtare.

— Nu înțeleg vorbele tale, Iamun, a zis prințul. Însă dacă este ceva ce știi și nu-mi faci cunoscut, atunci nu-mi ești prieten cu adevărat. Iar dacă este ceva și nu voi afla, zilele mele vor fi mai negre decât întunericul.

Iamun și-a plecat fruntea și a lăcrimat. Apoi, suspinând, s-a îndreptat cătră feciorul împăratului și i-a sărutat mâna.

„O, stăpâne, a vorbit el, poruncile ce mi s-au dat sunt cumplite; dragostea mea însă nu poate să sufere mâhnire în ochii tăi. Trebuie să-ți spun deci că Măria-sa împăratul te-a adus aici, ca să stai departe de lume. Căci dincolo de ziduri și de ape, trăiesc oameni în cetăți și sate și peste ei domnește tatăl tău.“

Iosaf a tresărit și l-a întrebat despre lume și despre oameni, și despre pricinile pentru care a fost închis în ostrov. Despre lume și oameni Iamun i-a vorbit puțin, iar adevărul asupra nașterii lui i l-a povestit în amănunt.

„Părintele meu deci se teme să nu mă fac creștin? a întrebat cu mirare Iosaf. Cine sunt creștinii?“

— Nu-i cunosc, stăpâne, a răspuns slujitorul; trebuie să fie oameni răi, de vreme ce împăratul îi prigonește. Chiar acum de curând, aflând că-n pământul lui se mai află rămași unii din călugări, s-a umplut de mânie și a trimis degrabă în toate laturile propovăduitori și oșteni, ca să-i depărteze ori să-i taie.

— Aceștia într-adevăr trebuie să fie făcători de rele, a încuviințat Iosaf, și proorocirea, de care-mi vorbești n-o înțeleg. Iar dorința de lume și de ceea ce nu știu a crescut în sufletul meu.

Mulțămind lui Iamun și dăruindu-l pentru destăinuirile lui, Iosaf l-a încredințat că despre vorba lor împăratul nu va ști nimica. Și-ntr-adevăr, toate cele aflate, tânărul le-a ținut închise în inima lui, ca-ntr-o raclă.

Au trecut astfel mai multe zile, și împăratul a venit în ostrov, în luntrea lui cu cort de atlaz roș, ca să vadă pe fiul său. L-a găsit mai mâhnit decât alte dăți și s-a tulburat, căci avea nespusă dragoste cătră Iosaf. Îmbrățișându-l, i-a pus întrebare:

„Spune-mi, fiule mult iubite, ce mâhnire te cuprinde și degrabă mă voi sârgui să-ți aduc bucurie.“

— Părinte, i-a răspuns tânărul, de multe ori am vrut să cunosc și altceva decât ce mă înconjoară și de la nimeni n-am putut afla nimic. De ce n-ai vrut, tată, niciodată să-mi spui pentru ce m-ai închis în acest ostrov?

I-a răspuns împăratul cu tulburare:

„N-am voit, copile, să vezi nimica din cele ce pot să-ți întristeze inima și să-ți răpească veselia.“

Iosaf a zis:

„Vezi însă, părintele meu, că această închisoare nu-mi aduce ce-ai dorit tu. Sufletu-mi râvnește să cunoască toate cele ce sunt în afară de porți. Deci, dacă nu vrei să pier de mâhnire, dă-mi drumul să ies oriunde voi și să mă îndulcesc de vederea lucrurilor pe care încă nu le cunosc.“

La aceste vorbe împăratul Avenir s-a întristat foarte. Apoi a cumpănit în mintea sa, că nu poate să-și oprească feciorul de-a ieși în lume; căci dacă-l oprește, primejdia-i mai mare. Ridicându-se și îmbrățișându-l, i-a spus:

„Să fie, copile, după dorința ta.“

Chemând apoi la dânsul, fără știrea lui Iosaf, pe slujitorii din ostrov și pe dregători le-a făcut cunoscută hotărârea lui și le-a poruncit ca astfel să fie alcătuite plimbările fiului său încât nimic să nu vadă supărător ochilor, și urechea lui să nu audă nimic neplăcut. Ca toată lumea să fie vestită a arăta fețe vesele. Durerea și boala să fie înlăturate din calea sa și pretutindeni să sune cântece și să se facă danțuri, ca tot ce nu cunoaște Iosaf să-i pară fericire și desfătare.

* * *

Cu asemenea rânduială și petrecere a ieșit într-un rând feciorul împăratului. Toată lumea din calea lui, de mai-nainte vestită, îi ieșea înainte cu flori și zâmbete. Sunau țâmbale și gonguri, dobe și surle, și dănțuiau fecioare. Pe la răspântii cară cu roți de piatră, cu boi albi încununați cu flori treceau încărcate de roduri și de oameni fericiți, în straie de sărbătoare. Pretutindeni stropeau ape amestecate cu aromate și nicăirea Iosaf nu vedea decât râsul acestei vieți. Deodată, la o cotitură, fără ca nimeni să înțeleagă cum și de unde, doi oameni în zdrențe năvăliră în mijlocul drumului. Unul era orb, celălalt, purtând clopoțel la gât, era lepros, și carnea-i bolnavă arăta prin straie răni și puroiu, iar fața-i grozavă, ca o floare putredă a morții, se îndrepta spre Iosaf scheunând, cerând milă și îndurare. Leprosul trăgea după el pe cel orb, care se poticnea la fiecare pas cu ochii încremeniți, ca albușurile coapte de ou, în dosul cărora era noapte fără sfârșit. După o clipă de uimire, slujitorii s-au repezit asupra lor ca să-i înlăture. Dar feciorul împăratului a făcut un semn și a zis: „Lăsați-i“. Și privind la suferința dinaintea sa, s-a cutremurat. S-a întors spre Iamun și l-a întrebat:

„Ce este? Ce fel de ființe sunt acestea?“

Iar Iamun, nemaiputând tăinui, a răspuns: „Stăpâne, aceștia sunt oameni, dar boalele și slăbiciunile trupului i-au făcut astfel.“

— Sunt oameni? a întrebat cu uimire tânărul. Și li se mai întâmplă asemenea lucru și altora?

— Da, stăpâne, însă nu tuturor, ci numai celor cărora li se vatămă sănătatea.

Iosaf a stat puțin cugetând:

„Și cei care cad în boală și suferință, a urmat el a întreba, știu oare asta de mai-nainte?“

— Nu, stăpâne, căci nimeni dintre oameni nu poate să știe cele ce au să vie.

A tăcut fiul împăratului și-a încetat de-a mai întreba. Slujitorii înlăturaseră pe lepros și pe orb, iar muzicile și danțurile porniseră iar. Dar toate sunau zadarnic și Iosaf nu mai vedea florile și zâmbetele din juru-i, căci se coborâse în sine, în fundul întristării și al cugetului, cel ce roade ca un vierme neadormit.

Nu mult după aceea, la altă plimbare, ca și cum ar fi fost o hotărâre mai presus de oameni, s-a arătat ochilor lui Iosaf un om foarte bătrân, care venea împotriva sa, șovăind cu picioarele slăbănoage, gârbov și clătinând din cap, cu fața zbârcită și dinții căzuți. Ridicând cârja în care se sprijinea, a înălțat câteva cuvinte spre fiul împăratului, dar glasul îi era încurcat și gângav. Și toată înfățișarea lui a înfricoșat pe Iosaf.

„Lăsați-l să vie aproape de mine“, a poruncit el cu tulburare slujitorilor.

Când i l-au adus, tânărul l-a privit de-aproape, i-a ascultat glasul slăbit, apoi s-a uitat cum se depărta, ca o umbră a morții.

— Și-acesta este om? a întrebat el pe Iamun.

— Da, stăpâne. Însă trăind ani mulți, virtutea i-a scăzut puțin și slăbindu-i mădularile, a ajuns precum îl vezi. Aceasta este bătrânețea.

— Și de-acum înainte ce va mai face, Iamun?

— Nimic, stăpâne. În curând va trebui să moară. Adică îi va înceta viața și nu va mai fi. Va arde pe rug ori va putrezi în pământ.

— Aceasta este moartea și asta i se va întâmpla? a murmurat pe gânduri Iosaf. Spune-mi, Iamun, dacă bătrânețea și moartea ajung și pe alți oameni?

— Bătrânețea și moartea sunt ale tuturora, stăpâne.

— Și nu este nici un meșteșug prin care să scape omul de moarte? Nu pot scăpa nici cei tari, nici cei mari, nici cei bogați?

— Nu, stăpâne, toți oamenii mor.

Și Iosaf a înțeles că va muri și el.

Întorcându-se în singurătatea lui din ostrovul Lebedelor, a stat mult cugetând asupra soartei omului pe pământ și asupra zădărniciei acestei vieți. Și înțelegând că omul poate muri și înainte de bătrânețe și împlinirea anilor, era și mai întristat. Dacă toți oamenii mor dintru început și vor muri necontenit, până la istovirea veacurilor, dacă mor și buni și răi, și fericiți și nefericiți, atuncea de ce va fi venit omul în lume și pe pământ? Au nu este după viața aceasta și după moarte o altă lume și-o altă viață?

Și era tulburat de multe și amare gânduri.

Și vorbi lui Iamun:

„Nu este oare nimeni ca să-mi dezlege întrebările ce s-au născut în mine?“

—Stăpâne, i-a răspuns Iamun, în lumea și în împărăția noastră oamenii nu cugetă la asemenea lucruri. Și nici Măria-Sa împăratul n-ar putea să ți le lămurească. Au fost în țară, precum ți-am spus, unii pusnici înțelepți care se îndeletniceau cu asemenea cugete adânci despre viață și despre moarte, însă împăratul i-a izgonit, i-a omorât și i-a alungat; și acuma nu știu să mai fi rămas vreunul în hotarele acestea.

Iar Iosaf s-a întristat mai mult după aceste cuvinte și, disprețuind tot ce vedea în juru-i, i se părea că viețuiește într-un întuneric din care nu va mai putea ieși.

* * *

Într-una din zile, pe când Iosaf sta cugetând în odaia sa cu frumoase podoabe de aur, fildeș și onix, a intrat la el Iamun și s-a oprit ca și cum voia să-i spuie o veste.

— Ce este, Iamun? a întrebat tânărul.

— Slăvite stăpâne, i-a răspuns slujitorul, sunt prea uimit de o întâmplare pe care-am avut-o astăzi. Pe când mă întorceam din cetate și voiam să intru în luntre, ca să trec aici în ostrov, iată m-a întâmpinat un bătrân, cu înfățișare cinstită, în straie de neguțător, și mi-a zis: „Vreu să știi, prietene, că eu vin dintr-o țară depărtată și port cu mine o piatră scumpă căreia alta asemeni n-a fost și nu este pe lume. Și aici, până acuma, nimănui n-am arătat-o. Îți vorbesc însă ție despre ea, căci te știu bărbat înțelept, care trăiești lângă fiul împăratului. Vestea despre viața și curăția acestui fecior de împărat a ajuns până în depărtate ținuturi. Și cătră el m-am îndreptat și vin, ca să-i aduc această piatră rară al cărei preț nimeni nu-l poate socoti. Acest odor covârșește toate lucrurile frumoase, căci orbilor le dă vedere, surzilor auz, muților grai. Pe demoni îi izgonește din oameni, celor neputincioși dă sănătate, pe cei fără minte îi înțelepțește. Și toate cele bune și dorite le aduce celui ce-o are.“ M-am uitat la el și nu mi s-a părut nici nebun, nici înșelător. „Te văd om bătrân, i-am răspuns, cu toate acestea vorbele tale arată o laudă fără măsura; căci eu multe pietre scumpe și mărgăritare de mare preț am văzut, dar de asemenea piatră, cum spui tu n-am auzit pomenindu-se. Arată-mi-o și, dacă va fi precum zici, degrabă te voi duce la fiul împăratului și te vei învrednici de la dânsul de cinste luând și bună plată.“—Atunci neguțătorul mi-a răspuns: „Te cred, n-ai văzut nici n-ai auzit de o piatră ca asta. Să știi însă că nici nu mă laud, nici nu mint la bătrânețele mele, ci adevărul grăiesc și acea piatră o am. Trebuie să-ți mai spun încă o taină a ei. Nu poate s-o vadă decât om cu ochii sănătoși și cu trupul cu totul curat. Căci dacă altul ar privi-o, și-ar pierde și ochii și mintea. Uitându-mă la tine și înțelegând că ochii tăi nu sunt sănătoși, mă tem să-ți arăt odorul pe care-l port. Ci despre Iosaf, fiul împăratului, am auzit ca are ochi buni și luminați, și lui pot să-i înfățișez piatra scumpă; iar tu să nu-l lipsești pe domnul tău de-o asemenea comoară.“ Aceasta mi s-a întâmplat astăzi, stăpâne, și m-am grăbit să vin la tine să-ți spun totul și să primesc poruncile tale.“

Iosaf a ascultat pe slujitorul său cu mare luare-aminte și a simțit în suflet fără să înțeleagă de ce o bucurie ascunsă. A poruncit îndată lui Iamun să-i aducă pe neguțătorul străin.

Când l-a văzut înaintând spre el și închinându-i-se adânc și smerit, inima a început să-i bată.

Neguțătorul i-a spus câteva cuvinte de laudă și firitisire cu un glas prea blând și apoi a tăcut smerit și cu fruntea plecată.

— Lasă-ne, Iamun, a zis Iosaf. Și, după ce-au rămas singuri, s-a îndreptat înspre bătrân, întrebându-l: „Preacinstite bătrânule, spune-mi de unde ești și care-i numele tău?“

Bătrânul a răspuns:

„Măria-Ta, numele meu este Varlaam și vin dintr-un loc prea depărtat pe care nu-l cunoști și care se cheamă pustia Sinaridului.

— Ai într-adevăr la tine o piatră așa de rară și de scumpă, după cum mi-a vorbit slujitorul meu?

— Da, Măria-Ta, am o piatră rară și foarte scumpă.

— Și cu ea se pot îndeplini minunile despre care ai pomenit?

— Fără îndoială, mărite fecior de împărat.

— Atunci, arată-mi-o!

— Da, Măria-Ta. Însă înainte de a ți-o arăta, trebuie să mă pătrund bine de gândul tău, după cuvintele stăpânului pe care-l am și care a zis: „Iată, a ieșit sămănătorul să-și samene sămânța. Și când semăna, unele semințe au căzut lângă cale și păsările cerului le-au mâncat; iar altele au căzut pe piatră și răsărind s-au uscat, pentru că n-au avut umezeală; altele au căzut în spini ș-au fost înădușite, iar altele au căzut pe pământ bun și au rodit însutit.“

— De voi afla deci, stăpâne, în inima ta pământul bun și roditor, nu mă voi lenevi a semăna în ea dumnezeiască sămânță și a-ți arăta taina cea mare. Iar de va fi în tine pământ pietros și plin de spini, sau pământ de lângă drum, călcat de trecători, atunci mai bine este a nu sămăna. Și piatra prețioasă să rămâie la mine și necunoscută. Ci nădăjduiesc, prea înălțate, că voi afla întru tine pământ roditor, încât și sămânța cuvântului bun vei primi și piatra cea prețioasă vei vedea. Căci pentru tine mult m-am ostenit și lungă cale am străbătut, după porunca Domnului meu.

— Cinstite bătrâne, a răspuns Iosaf, sufletul meu demult e cuprins de negrăită dorință pentru cuvinte nouă și bune, iar în inima mea arde focul năzuinței de-a cunoaște. Până acum n-am aflat om care să răspundă întrebărilor ce mă tulbură. De l-aș afla să-mi dea răspunsuri și să mă povățuiască, apoi cuvintele auzite de la dânsul nu le-aș da păsărilor, nici dobitoacelor, nici n-aș fi pietros și plin de spini, ci le-aș primi în inima mea ca-ntr-un pământ bun. Dacă știi ceea ce sufletul meu cere, atunci vorbește. Eu te voi asculta și te voi înțelege. Glasul tău îmi sună plăcut la auz, ochii tăi îi simțesc în mine cu bunătate și, de vreme ce-ai venit de pe depărtate tărâmuri ca să mă găsești, înțeleg că rânduirea aceasta este a unei puteri mai mari decât a oamenilor.“

Atunci Varlaam, deschizând gura plină de darul Sfântului Duh, a început a-i spune despre Unul Dumnezeu și despre toate câte le-a săvârșit dintru începutul lumii. Despre păcatul lui Adam, despre strămoși și despre prooroci. Apoi despre întruparea fiului lui Dumnezeu din Preacurata Fecioară, despre patimile lui cele de bună voie și Înviere, despre toate tainele credinței și sfintele învățături. Căci Varlaam pusnicul era preaînțelept și iscusit în sfânta Scriptură. Și ce spunea, întărea cu pilde și asemănări frumoase. Și dulce sfătuindu-l, i-a muiat ca ceara inima lui Iosaf.

Iar după ce i-a vorbit de bunătate și de milă, de sărăcia acestei vieți și de lumina vieții viitoare în veacuri nesfârșite, fiul împăratului s-a sculat din scaunul său, s-a apropiat și l-a îmbrățișat cu bucurie.

„O, prea cinstite între oameni, i-a zis, după cât văd aceasta este piatra cea fără de preț pe care nu vrai s-o arăți decât celor vrednici. Iată, cum au intrat în mine cuvintele tale, inima mi s-a luminat și negura întru care zăceam s-a risipit. Mai învață-mă, căci știu că încă n-ai isprăvit.“

— Mărite stăpâne, i-a răspuns pusnicul, îți voi mai vorbi, căci sunt fericit că inima nu m-a înșelat și Dumnezeu mi-a binecuvântat fapta. Ți-am spus despre viața îmbunătățită, despre moartea cea bună și cea rea, despre învierea cea de obște în veșnicie, despre răsplata drepților și muncile păcătoșilor. Aș vrea să-ți mai adaug, stăpâne, despre deșertăciunea și nestatornicia lumii aceștia. Zis-am râsului: ești nebun, și bucuriei: ce folosești? Căci toate sunt deșertăciune și vânare de vânt câte sunt sub soare. Și ce folos are omul din toată truda sa pe pământ? Ce duce omul vieții celei veșnice, dacă s-a îmbuibat de cele trupești, și cele ale sufletului le-a lăsat uitate? Și să știi, o mărite, că suntem unii oameni care primind cu aprindere și înfrângere învățătura Mântuitorului, am hotărât a lepăda de la noi cele ale lumii și ale trupului, spre a ne putea ridica cu sufletul cătră cel care a răscumpărat, jertfindu-se, păcatul lumii. Trăgându-ne din cetăți și dintre oameni, trăim întru lepădare de sine și curăție, pregătindu-ne pentru viața cea din veacurile fără de sfârșit. Dintru asemenea pusnici și disprețuitori ale celor lumești am venit eu cătră tine.

Și așa fel a urmat a vorbi înțeleptul Varlaam, iar Iosaf se lega de el cu o prietenie tot mai mare și cuvintele cele bune le primea ca pe niște mărgăritare în vistieria inimii sale. Așa iubire a crescut în el pentru învățător, încât dorea să nu se mai despartă de dânsul. Și întreba despre viața pusnicească, de hrană și îmbrăcăminte: „Ce fel este hrana ta și a celor ca tine, învățătorule? De unde aveți haine și cum vă îmbrăcați?“

Iar Varlaam a răspuns:

„Hrana o găsim în rodurile copacilor și în verdețurile ce cresc în pustie. Dacă cineva dintre credincioși ne aduce puțină pâine, noi o primim ca pe un dar al lui Dumnezeu. Iar hainele noastre sunt sărace, din piei și păr de oaie și capră, și vara și iarna tot de un fel. Acum am pe mine un strai de împrumut, ca să pot pătrunde aici; dar haina singurătății mele n-am lepădat-o, căci n-o părăsesc niciodată.“

Și Iosaf, mirându-se, a rugat pe Varlaam să-i arate veștmintele de schivnici. Atunci Varlaam, dezbrăcând haina împrumutată, a arătat tânărului trupu-i uscat și înnegrit de arșița soarelui, numai piele și oase, și îmbrăcămintea aspră de păr.

La o asemenea vedere Iosaf s-a înspăimântat și-a început a plânge. Și înțelegând că înfrângerea cărnii duce înspre o cale înflorită, suspina și ruga pe bătrân să-l ia și pe el împreună cu sine la viața aceea pusnicească.

„O, fiule, i-a răspuns Varlaam, nu pofti aceasta acum, ca să nu vie asupra fraților noștri răutăți și asupriri din partea tatălui tău; ci primește botezul și rămâi aici; iar eu mă voi duce singur. Și, când va voi Domnul, vei veni tu la mine ca să viețuim împreună șl-n veacul acesta și-n acel ce va să vie.“

— Dacă astfel este voia Domnului Dumnezeu, așa să fie, a răspuns Iosaf lăcrămând. Să-mi dai sfântul botez și să primești de la mine mult aur să duci fraților tăi ce sunt în pustie ca să le fie de hrană și îmbrăcăminte.

— Nu, fiule, cei săraci nu pot da nimica celor bogați. Tu fiind deci sărac, n-ai ce ne da nouă; pentru că cel mai sărac dintre noi este cu mult mai bogat decât tine și decât toți împărații. Iar când peste puțină vreme vei fi și tu bogat ca noi, vei fi scump și nedarnic. Iar aurul tău este ca un șarpe al păcatului pe care noi l-am călcat în picioare.

Astfel a fost învățătura acelei zile. Și de a doua zi Varlaam a început să pregătească pe fiul împăratului pentru Sfântul Botez.

Luând rând cu rând toate scripturile și rânduielile Sfintei și Dreptei Biserici a lui Hristos, l-a învățat cu de-amănuntul despre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, despre Sfânta Fecioară, despre petrecerea Domnului Iisus pe acest pământ, despre jertfa lui pentru neamul omenesc, despre judecata cea din veacurile viitoare și despre toate. Și după ce l-a întărit deplin întru adevăr, l-a curățit botezându-l într-un havuz de apă limpede, dintr-un loc tainic al grădinii, unde pluteau lebede albe sub cununi de trandafiri acățători. Întorcându-se în cămările lui Iosaf, bătrânul a săvârșit Dumnezeiasca Leturghie și l-a împărtășit cu prea curatele și de viață făcătoarele Taine; și s-au bucurat cu duhul amândoi, dând Domnului slavă.

Deci pusnicul învățându-l pe Iosaf cum se cuvine a viețui după botez, s-a dus cătră gazda sa. Atunci, mai marele peste păzitorii ostrovului, Zardan, a îndrăznit a cere intrare la fiul împărătesc, și îngenunchind, a așteptat învoire să vorbească. L-a întrebat cu blândeță Iosaf:

„Spune-mi, Zardane, ce dorință ai?“

— Prealuminate stăpâne, a răspuns căpetenia slujitorilor, îndură-te a-mi îngădui să-ți spun că de la o vreme mă simt cuprins de mare neliniște și frică, căci și eu, și oamenii de subt mâna mea am băgat de samă că intră prea des în ostrov un bătrân neguțător pe care nu-l cunosc.

— Să știi, Zardane, a răspuns tânărul, că acel neguțător intră din porunca celui cu care vorbești.

— Da, Preaslăvite, însă fără știrea mea și călcându-se poruncile marelui împărat. Întâmplându-se aceasta, mă simt în mare neliniște, căci sabia primejdiei stă deasupra grumazului meu.

— Să nu te înfricoșezi, Zardane, a zis prințul, căci ești lângă mine.

— O, slăvite stăpâne, știu că bunătatea ta este nemărginită; mânia împăratului însă este ca trăsnetul.

Iosaf a privit la el zâmbind, apoi cugetând puțin, i-a poruncit astfel:

— Mâine, când va veni acel neguțător bătrân, tu să stai în dosul perdelei de colo și să-l asculți ce vorbește. Și vei fi încredințat că n-ai a te teme de nimic.

A doua zi, Zardan s-a așezat în dosul perdelei, după cum i se poruncise, și-avea în el nădejdea că grija care-l chinuise era fără temeiu. Ascultând însă cuvintele lui Varlaam, s-a înfricoșat iarăși de moarte și după ce-a plecat pusnicul, ieșind din ascunzătoare și îngenunchind, se tânguia cu lacrimi.

„Ai auzit, Zardane, l-a întrebat Iosaf, cuvintele și învățaturile mincinoase pe care le rostea înaintea mea acel neguțător bătrân?“

— Vai, milostive stăpâne, a strigat slujitorul, nu mă ispiti, căci am înțeles că trebuie să mă pregătesc de moarte. Văd că bătrânul acela este creștin și învățăturile lui au câștigat inima ta. Văd că prigoana pe care a rădicat-o împăratul împotriva credinței aceștia n-a folosit nimica, de vreme ce unul din slujitorii ei a izbutit a pătrunde taina acestui ostrov. Eu mă plec și mă închin unei voințe mai presus de noi, dar neputând căuta spre viața aspră și ostenitoare de care vorbea bătrânul acela, îmi simt inima tremurând de mânia împărătească ce m-așteaptă. Ce voi răspunde eu stăpânului că am lăsat pe bătrânul acela să intre la tine?

I-a răspuns tânărul:

„Eu, pentru dragostea ta cea mare ce ai pentru mine și pentru credința slujbei tale, am vrut să te răsplătesc, făcându-te s-asculți învățăturile bătrânului aceluia. Am socotit că vei cunoaște astfel pe Dumnezeu cel adevărat și vei urma alăturea de mine învățătura cea buna. Dar văd că sufletul tău e piatră și te întorci de către adevăr. Te las în întunericul tău, însă te rog să nu spui nimic tatălui meu până ce va veni vremea, căci nu vei face altceva decât să-i aduci cumplită supărare.“

Chiar a doua zi, Varlaam pusnicul, venind în ostrov, a vorbit lui Iosaf despre plecarea sa. Iar fiul împăratului s-a întristat și ochii i s-au umplut de lacrimi.

— Învățătorule, ce mă voi face fără tine? a suspinat el.

Iar pusnicul, luându-i o mâna între palmele sale aspre, l-a mângâiat întărindu-l în credință și proorocindu-i astfel:

„Nu trebuia să plângi, ci s-aștepți rânduiala lui Dumnezeu. Să știi că nu după multă vreme ne vom întâlni iarăși și ne vom uni pentru totdeauna.“

Iar Iosaf cugetând și temându-se ca Zardan să nu descopere ceva împăratului, s-a înduplecat oftând.

„Părintele meu, a zis el, de vreme ce hotărăști ca eu să rămân întru această deșertăciune, iar tu să te duci la locul odihnei tale duhovnicești, nu îndrăznesc a te mai opri. Mergi sub paza lui Dumnezeu și nu mă uita în rugăciunile tale, ca să putem a ajunge ceasul când vom fi totdeauna împreună. Iar spre aducere aminte de învățăturile cele bune și de viața ta spre care râvnesc, te rog, ai dragoste de-mi lasă mantia ta cea rupta și aspră“.

Îndeplinindu-i rugămintea, Varlaam a lăsat lui Iosaf rasa pe care o purta pe dedesubt. Îngenunchind și rugându-se, l-a încredințat apoi lui Dumnezeu. S-a ridicat, l-a sărutat și i-a zis:

„Fiule al părintelui ceresc, pace ție și mântuire veșnică“.

Și după asta a ieșit din palat și s-a dus drum lung spre depărtata pustie.

* * *

În urma, lui fericitul Iosaf a început a se sârgui spre rugăciune și viață aspră. Lucru pe care îl priveau cu mare uimire slujitorii. Ci numai Iamun și Zardan cunoșteau taina. Și acesta din urma, înfricoșându-se și neștiind ce hotărâre să ia, s-a prefăcut dintr-o dată bolnav în locuința sa. Primind împăratul veste despre boala slujitorului său, a trimes la dânsul pe doftorul cel mai iscusit ca să-l tămăduiască. Iar doftorul luând sama bine asupra suferinței, s-a întors la împărat, zicând:

„Mărite stăpâne, eu n-am putut afla la omul acela nici o boală, decât numai o supărare cu care rănindu-și sufletul acuma bolește.“

— Ce poate să fie? s-a mirat Avenir. Nu cumva fiul meu s-a mâniat asupra lui Zardan? Asta trebuie să fie, căci spui că dintr-o mare mâhnire i se trage suferința.

— Se poate, Măria-Ta, a răspuns doftorul.

— Atunci cată să mă duc eu însumi să-l vad, căci puține slugi cu credință ca acesta am.

Slujitorii din preajma împăratului au auzit aceste cuvinte și îndată ele au ajuns și la urechile lui Zardan. Deci pe loc s-a sculat din pat și s-a grăbit a veni el singur la împăratul. Și intrând la stăpânul său, a căzut în genunchi bătând adâncă metanie și gemând:

„Slăvite stăpâne, am venit să-mi primesc pedeapsa, căci nu mai sunt vrednic de mila ta.“

— Ce este, Zardane? a întrebat împăratul. Ce am a-ți ierta, căci te știu cu credință.

— Vai mie, slăvite stăpâne, nu-i vinovată inima mea, ci vinovați sunt ochii aceștia care n-au văzut destul de bine și urechile care n-au auzit strecurându-se ca șarpele. Căci iată, cu toată paza noastră de zi și de noapte, un străin înșelător a întrat în ostrov și a vorbit măritului tău fiu despre credința creștinească! Împăratul a rămas așa de uimit la aceste vorbe, încât a stat fără glas și fără mișcare. Iar Zardan i-a povestit în grabă tot ce știa despre Varlaam, apoi s-a plecat zdrobit la picioarele împăratului.

Răcnetul de mânie a lui Avenir a fost ca al pardosului. Palatul întreg s-a cutremurat și Zardan și-a socotit viața sfârșită. Dar apoi de la mânia cea cumplită împăratul a trecut la mare mâhnire, s-a lăsat în scaunul lui și a poruncit slujitorilor care-l încunjurau să-i aducă numaidecât pe Arahie, cel mai mare și mai de credință dintre boierii lui.

„Duceți-vă și mă lăsați“, a zis el, și a rămas singur întru întristarea sa.

Iar Arahie, pătrunzând la dânsul și aflând toate cele întâmplate, a cugetat o vreme, apoi a început a mângâia pe bătrânul stăpânitor.

„Fii fără supărare, o, împărate, i-a zis el, căci nu mi se pare greu a întoarce pe fiul tău de la credința creștinilor. Trebuie numai să prindem pe Varlaam. Iar de nu-l vom afla, apoi știu eu pe un alt bătrân, de credința noastră, cu numele Nahor, carele viețuiește în pustie și se îndeletnicește cu cetirea în stele. Îl cunosc prea bine, căci întru această știință a fost învățătorul meu. Și lucru de mirare este că samănă prea bine cu acel Varlaam, pe care de asemenea-l cunosc, căci l-am văzut odinioară. M-am gândit, stăpâne, să chem pe Nahor din pustie. Îi vom porunci să se prefacă că este Varlaam și ne vom întreba cu dânsul din credință, față fiind și fiul tău. Iar el va arăta învățătura creștinească mincinoasă lăsându-se a fi biruit,— așa că copilul tău împărătesc se va întoarce iarăși la dumnezeii noștri“.

Împăratului părându-i-se bun sfatul lui Arahie, i s-a domolit supărarea.

„Sfatul tău, o, credinciosule sfetnic, spuse Avenir, îl găsesc prea bun. Deci ia sub mâna ta ostași cât de mulți și, răscolind împărăția, caută întăiu pe Varlaam“.

Făcând întocmai după această poruncă, Arahie a luat oșteni mulți, a încălecat și a pornit cu ei întru căutarea pusnicului. Fără zăbavă și fără trudă au cutreierat multe părți ale împărăției străbătând toate căile, până ce au ajuns la pustia Sinaridului. Acolo au pătruns în locuri fără drumuri, în munți și prăpăstii, pe unde se rătăceau numai pașii fiarelor sălbatice. Pe urma fiarelor, răzbătuseră în singurătăți și oameni ai lui Dumnezeu, câțiva pusnici care locuiau acolo sub un munte, la marginea pădurilor. Arahie a ajuns până la ei și i-a prins. Poruncind oștenilor să-i aducă pe toți înaintea sa, a văzut între acei singuratici pe unul care părea între ei mai mare și care ducea un sac de păr plin de oasele sfinților părinți adormiți. Purta această sarcină în toate ceasurile

zilelor lui, pentru ca totdeauna să-și aducă aminte de moarte. L-a întrebat Arahie: „Unde este înșelătorul, carele a amăgit pe fiul împăratului?“ Iar cel ce purta sacul de păr a răspuns: „Nu-i la noi, căci puterea lui Hristos îl alungă dintre credincioșii cei drepți; ci între voi își are petrecerea sa.“

— Îl știi? a întrebat Arahie. Spune-mi cine este?

— Îl știu, a răspuns pusnicul, și-ți voi spune. Înșelătorul acela este diavolul; locuiește între voi, iară voi faceți cele plăcute lui. Arahie s-a stăpânit la aceste vorbe și a cercetat și mai departe cu întrebările: „Eu, bătrânule, vreau să aflu de Varlaam și despre el întreb.“

— Dacă vrei să știi de Varlaam, a grăit pusnicul, atunci trebuia să întrebi de cel care a întors de la înșelăciune pe fiul împăratului. Acela într-adevăr este fratele nostru și împreună părtaș al vieții noastre monahicești. Acuma însă de multe zile nu mai este cu noi și nu l-am văzut.

— Arătați-mi atunci locuința lui, a cerut Arahie. Pusnicul a răspuns: „Cunoaștem chilia sa aici în pustie, însă nu-ți vom spune unde-i și nu ți-o vom arăta“.

Umplându-se de mânie, sfetnicul împăratului a strigat oștenilor să tragă săbiile; și întorcându-se spre pusnici, i-a îngrozit cu moartea.

Auzind ei de moarte, li s-au luminat fețele și s-au bucurat. Iar Arahie cu cruntă mânie a poruncit bătăi și pedepse cumplite, cerând cu glas mare să-i fie arătat Varlaam. Pusnicii au îndurat loviturile și muncile în tăcere. Ostenind brațele oștenilor, sfetnicul împărătesc și-a văzut mânia neputincioasă și a hotărât să ducă la scaunul împărătesc pe cei prinși. I-a dus pe jos, prin arșiță și pulbere, cu multă suferință pentru ei; și starețul mergea înaintea tovarășilor săi ducând în spate povara de oase. Erau la număr șaptesprezece bătrâni și pe toți i-a înfățișat Arahie împăratului. Și la picioarele măririi lui i-a înșirat; și li s-au pus aceleași întrebări și li s-au făcut aceleași amenințări. Ci ei au stătut tari, lăudând pe Hristos Dumnezeu. „O nefericiților, le-a zis la urmă Avenir încruntându-se, dacă vroiți să vă păstrați viețile, arătați unde este tovarășul vostru, lepădați credința cea mincinoasă și veniți între noi.“

— Nimic din acestea nu vom face, a cuvântat păstrătorul de moaște. Rămânem cu Hristos. Tu fii cu ticăloșia și minciuna ta. Drept aceea împăratul a dat porunci și gelații au ieșit cu săbiile. Le-au tăiat mâinile și picioarele. Apoi le-au smuls limbile și le-au scos ochii. Și astfel s-au sfârșit toți șaptesprezece, fără murmur.

* * *

            În urma acestei jertfiri, Arahie a primit poruncă de la împărat să caute în graba cea mai mare pe Nahor vrăjitorul. Deci sfetnicul, pornind în taină calare, la vreme de noapte, a intrat în pustie și-a ajuns într-o mare singurătate la adăpostul știut de el. A găsit pe cetitorul de stele și i-a împărtășit rugămintea sa și porunca marelui împărat, povestindu-i în amănunt tot ce trebuia. Și având cuvântul și supunerea lui Nahor, s-a întors până la ziuă în cetate și a trâmbițat iar veste că merge să caute pe Varlaam înșelătorul, chemând ostașii de care avea nevoie.

A pornit cu mare zvoană și petrecere de lume, și au umblat pe drumuri încâlcite, prin locuri ferite de oameni. Și iată că într-o singurătate, dintr-o margine de dumbravă, lângă un pârău, s-a arătat un bătrân cuvios, cu înfățișarea de sihastru. Când a văzut în depărtare oștenii, s-a tras îndărăt de lângă apă, prefăcându-se că se ascunde în pădure; dar oamenii zărindu-l, au înălțat mari strigăte și au pornit în goană caii împotriva lui. Au încunjurat dumbrava, au bătut desișurile și l-au prins. L-au adus și l-au înfățișat lui Arahie.

— Cine ești tu? a întrebat sfetnicul împărătesc.

— Numele meu este Varlaam, a răspuns cel prins, și locuiesc de câtăva vreme cu pace lângă acea pădurice.

Când au auzit aceste cuvinte, toți oștenii s-au bucurat foarte. Și mai mult decât ei părea vesel Arahie. Deci trimețând un sol înainte, cu veste, l-au pornit pe cel prins cătră scaunul împărăției. Când au ajuns la cetate, îl aștepta popor mult, care se îmbulzea să vadă pe cel ce abătuse la creștinătate pe feciorul împăratului. Și prin larmă și strigăte felurite, prin îmbulzeală de mult norod, au străbătut Arahie și oștenii ducând pe acel Varlaam în fața împăratului. Vestea, ca și cum ar fi fost dusă de vânt, repede a ajuns și-n ostrovul Lebedelor, la palatul lui Iosaf. Iamun o primi și-o duse stăpânului său. În cel dintăiu ceas o mare întristare a cuprins sufletul tânărului. Dar apoi, căzând în lungă rugăciune în chilia lui, și venind de la Dumnezeu pace sufletului său, s-a arătat celor din juru-i cu obraz liniștit și senin. În aceeași zi, a trecut către el, în ostrov, tatăl sau, venind să-l vadă ce face și să afle cum a primit vestea prinderii lui Varlaam. S-a mirat nevăzându-l tulburat, după cum s-aștepta. „Fiul meu prea iubit, a grăit el, iată dumnezeii noștri au binevoit să deie în puterea mea pe acel înșelător care a tulburat liniștea zilelor tale și a pus atâta întristare în sufletul meu. Ai aflat ca Varlaam a fost prins.“

— Da, părintele meu, am aflat.

— Știu, copile, că asta nu te bucură. Zadarnice mi-au fost amenințările, după ce-ai căzut în rătăcire, zadarnice au fost suspinele și rugămințile mele. Ai pus împotriva părinților tăi o asprime pe care numai dragostea ce-o avem pentru tine o putea răbda. Mi se pare că astăzi mi-a venit gândul cel bun de la dumnezeii cărora s-au închinat strămoșii. Să vedem dacă rătăcirea ta va mai stărui. Căci trebuie să pun pe acest Varlaam față în fața cu înțelepții noștri într-o adunare mare, în care vor veni lângă dânsul și alți creștini, ca să se facă judecată de obște. Să vorbească Varlaam și creștinii lui, să vorbească și înțelepții noștri; și făcându-se întrebări pentru credință și răspunsuri, se va vedea de partea cui este adevărul.

Iosaf a tăcut o vreme, cugetând.

— Tată, zise el după aceea înălțând fruntea, de asta ai pus să caute pe Varlaam, învățătorul meu?

— Da, fiule, n-am putut avea odihnă până nu l-au prins ostașii mei.

— Cu toate acestea, mai înainte l-au căutat multă vreme fără să-l găsească. Iar acuma cum se face că l-au găsit așa de curând?

— Așa a fost voința dumnezeilor noștri, a răspuns cu oarecare tulburare împăratul. Iar tu să știi că nu va pătimi nimica. Și fără nici o stricare vor putea veni la sobor și toți ceilalți creștini care vor auzi glasul vestitorilor mei. Dacă va birui învățătura lui Varlaam, atunci va fi după dorința ta ș-a lui. Iar dacă Varlaam va fi biruit, apoi datori veți fi a vă supune cu toții, desăvârșit poruncii mele.

Iar fericitul Iosaf a răspuns: „Fie voia Domnului; să se facă, părintele meu, precum ai poruncit. Dumnezeu cel adevărat ne va scoate pe drum drept la un liman bun“.

Rămânând astfel înțelegerea, a ieșit de la împărăție poruncă tuturor slujitorilor idolești și creștinilor, prin care, propovăduitori și soli în toate cetățile și satele să se adune la un loc cei ce sunt de credință creștinească. Netemându-se de nici o asuprire, să vie cu toții în sobor la scaunul împărătesc pentru cercetarea credinței celei adevărate; și stând lângă învățătorul lor Varlaam, să se întrebe cu popii și cu vrăjitorii. De asemenea a chemat și pe înțelepții popi persienești, haldei și indieni, care se aflau în toată stăpânirea sa, cum și pe fermecători și pe vrăjitori, ca să biruiască numaidecât pe creștini.

Deci s-a strâns în cetatea împăratului mulțime mare dintre cei cu necurate credințe, înțelepți în răutate și iscusiți întru nedreptate, — care se păreau a fi cuminți, însă erau nebuni. Iar dintre creștinii cei prigoniți și risipiți prin munți și pustietăți s-au adunat foarte puțini: și între dânșii unul singur părea mai ager în dumnezeiasca scriptură, iar numele lui era Varahie. Numai acesta a venit întru sprijinul mincinosului Varlaam.  Și Varahie nu știa că va sta lângă Nahor vrăjitorul.

În ziua hotărâtă, împăratul s-a arătat în sobor întru toată strălucirea, șezând pe scaun înalt. Și a poruncit și fiului său să steie alăturea de dânsul. Iar fiul cinstind pe părintele său, n-a vrut să șadă sus, ci s-a așezat jos, la picioarele împăratului. Înaintea tronului stăteau toți meșterii cei păgânești, adus fiind și acela pe care îl numeau Varlaam. Și ridicându-se împăratul, a zis ca s-audă toată mulțimea ce era adunată acolo: „O voi, dascăli și învățători ai credințelor vechi, iată vă stă înainte mare nevoință. Din două una vi se pregătește: ori biruiți pe Varlaam și pe creștinii lui și vă învredniciți de cinste de la noi, ori veți fi biruiți și veți primi rușine și cumplită pedeapsă. Să știți că de va fi el biruitor, pe toți vă voi pierde și trupurile voastre le voi da spre mâncare hiarelor și păsărilor, iar copiii voștri în veșnică robie vor cădea. Asta va fi, de nu veți birui pe creștini“.

Împăratul Avenir s-a așezat în tronul său; și s-a ridicat fiul său Iosaf, grăind astfel: „Judecata Măriei-Tale nu poate fi decât dreaptă, o, împărate! Ai vorbit învățătorilor tăi; se cuvine să vorbesc și eu dascălului meu“. Și întorcându-se cătră Nahor, a zis: „O Varlaame, știi prea bine în ce fel de slavă și mulțămire m-ai aflat. Și învățăturile tale m-au înduplecat să mă depărtez de dumnezeii părintești și de lege, spre a sluji unui Dumnezeu necunoscut, întărâtând pe părintele și stăpânul meu. Deci iată, înaintea ta ai cumpănă mare. Căci din două una: ori birui războiul ce-ți stă înainte și vei arăta adevărul învățăturii tale, preamărindu-te ca un propovăduitor al luminii,— și atunci eu voi rămâne al tău slujind lui Hristos până la răsuflarea cea de pe urmă; ori vei fi biruit și te vei face mijlocitor al rușinii mele, și-atunci izbândind eu însumi defăimarea întru care mă cufunzi voi sta cu picioarele mele pe pieptul tău și cu mâinile îți voi rupe limba și inima, zvârlindu-le câinilor, împreuna cu ce va mai rămânea din trupul tău, pentru ca prin tine să se învețe toți a nu mai înșela pe fii împăraților“.

Auzind Nahor cuvintele acestea, cumplit s-a spăimântat, văzându-se căzut în groapa pe care singur și-o săpase. De va întărâta pe fiul împăratului, moartea îl așteaptă la sfârșitul zilei și nimic nu-l poate scăpa. Vedea aceasta în sunetul glasului și-n privirea lui Iosaf; și s-a cutremurat ca și cum l-ar fi lovit voința lui Dumnezeu. Deci se hotărî într-aceeași clipă să apere credința creștinească. Apoi începându-se între popi și-ntre creștini să se puie cuvinte de întrebare, Nahor și-a deschis gura și a început a vorbi cu neașteptată putere. Precum de demult proorocul chemat de craiul Valac să blesteme pe israiliteni, el în loc să-i blesteme i-a binecuvântat, tot așa și Nahor, grăind ca de la duhul sfânt, a ținut cuvânt de dimineață până-n sară pentru credința adevărată. Căci darul lui Dumnezeu știe a lucra câteodată și-ntru vasele cele necurate, pentru mărirea sa cea sfântă. Deci cu atâta înțelepciune mustra Nahor deșertăciunea și minciuna păgânească, încât nimenea nu i se putea împotrivi. Cu mult mai pe larg și prea frumos scrie despre această vorbire a lui Nahor cu popii idolilor sfântul Damaschin în istoria sa despre fericiții Varlaam și Iosaf. Așa încât toți meșterii, filozofii, popii și vrăjitorii erau rușinați și mâhniți și gurile lor stăteau mute; ci fiul împăratului zâmbea bucurându-se cu duhul și slăvind pe Dumnezeu că-l făcuse pe Nahor din prigonitor învățător și propovăduitor al adevărului.

Iar împăratul se sfătuia supărat cu sfetnicul său Arahie, minunându-se amândoi de neașteptata schimbare a vrăjitorului; și iuțindu-se cu mare mânie, Avenir strigă: „Ne-a făcut nevrednicul acesta atâta rușine, încât ar trebui zdrobit împreună cu toți creștinii ce se află cu el.“

— S-ar putea, o, împărate, să faci una ca asta? a întâmpinat Arahie.

— Ai dreptate; nu se poate să-mi calc cuvântul împărătesc. Căci am poruncit tuturora să vie fără temere la adunare, și deci pentru apărarea credinței lor pe nici unul nu-l pot asupri. Sfătuindu-se astfel cu Arahie, împăratul a hotărât să se risipească soborul și să se adune a doua zi din nou la întrebare. Iar Iosaf, apropiindu-se de tatăl său, i-a vorbit întru acest chip: „Precum la început ai rânduit, o, împărate, să se facă judecată dreaptă, așa și la sfârșit pune înainte dreptatea. Din două fă una: ori învoiește pe dascălul meu să petreacă în această noapte împreuna cu mine, spre a ne pregăti pentru întrebarea de mâine, luând și Măria-Ta pe filozofi la tine; ori lasă-mi mie pe tovarășii tăi și ia la tine pe învățătorul meu. Căci dacă vor rămânea în puterea ta amândouă părțile, apoi învățătorul meu va petrece în supărare și frică, iar ai tăi întru odihnă și liniște. Și mâne lupta nu va fi dreaptă, ceea ce mi se pare a fi călcare de făgăduință“. Împăratul cugetă în sine că fiul său are dreptate, și primind la el pe jertfitorii săi, l-a lăsat pe Nahor, nădăjduind încă într-ascuns, că în cursul nopții vrăjitorul își va împlini totuși legământul și făgăduința.

Deci fericitul Iosaf luând pe Nahor, l-a dus la ostrovul sau împreuna cu Varahie și cu alți creștini. Și dădea laudă lui Dumnezeu, mântuitorul. Intrând în cămările sale din palat, fiul împăratului s-a întors cătră Nahor și i-a vorbit zâmbind: „Socotești tu oare că nu știu cine ești? Dumnezeu a binevoit să-mi descopere că nu ești Varlaam și tot el ți-a arătat calea cea bună spre adevărata credință. Bine-ai făcut mustrând înșelăciunea idolească. Crede deci în Dumnezeul cel drept al cărui nume l-ai binevestit“.

La aceste cuvinte, Nahor a căzut în genunchi, umilindu-se. Pocăindu-se de toate răutățile sale cele dinainte, dorea în adevăr să se apropie de Domnul Dumnezeu.

„O preaslăvite, a strigat el, în mine s-a făcut lumină deplină. Deschide-mi calea mântuirii și dă-mi drumul să mă duc spre pusnicii ascunși în pustie, ca să primesc de la ei sfântul botez“.

Urmând a-l învăța cu bune cuvinte, Iosaf i-a dat drumul și i-a hotărât însoțitorilor pe Varahie pusnicul; și chiar în aceeași noapte Nahor a intrat în singurătate, căutându-și mântuirea în sfântul botez și petrecându-și în pocăință zilele.

A doua zi, aflând Avenir-împăratul că Nahor nu mai este și că s-a dus spre creștini, a prăpădit și nădejdea cea din urmă. Și socotindu-și biruiți pe înțelepți și popii săi, s-a întors cu mare mânie asupra lor și i-a necinstit cu dosădiri cumplite. Pe unii i-a pus la chinuri și bătăi, altora le-a înnegrit fețele cu funigine, izgonindu-i de la scaunul său; și din acel ceas nu mai cinstea pe popi nici nu mai aducea jertfă idolilor. Fiind în mare nedumerire și clătindu-se cu gândul pentru adevărul credinței vechi, stătea în cumpănă ca-ntre două nopți.

           Popii idolilor, văzându-se astfel batjocoriți și cu puterea pierdută și temându-se de înălțarea creștinilor prin Iosaf, au făcut sfat mare și-au adus între ei pe un vrăjitor vestit, cu numele Teuda, ce petrecea în pustie. I-au spus aceluia toate întâmplările și toate năcazurile lor și cu lacrimi l-au rugat să le ajute ca să se ridice din umilință, ei și idolii lor.

Deci Teuda ascultându-le păsul, s-a sculat dintre ei și a mers cu îndrăzneală la palatul împărătesc. Auzind de numele lui, Avenir l-a primit pe dată, căci îl cunoștea și-l iubea pentru învățătura sa. Cu mare ușurință, vorbindu-i frumos și măiestrit, vrăjitorul l-a întors pe împărat înspre credința cea veche, scoțându-l din îndoială și veselindu-i inima. Chiar în aceeași zi Avenir a poruncit să se facă praznic mare dumnezeilor păgânești, jertfind alături de Teuda. Și întorcându-se spre palat, i-a vorbit vrăjitorului astfel: „O, învățatule și iubite Teuda, venirea ta la mine a fost cu bucurie; ci totuși o mâhnire mare mă roade necontenit, căci fiul meu s-a înstrăinat de credința veche și s-a făcut creștin, precum s-a proorocit la nașterea sa și nu știu ce să fac ca să-l întorc de la acea credință care-l învață să urască toate cele plăcute și bune ale lumii. În loc să se pregătească pentru slava împărătească, el cugetă să se coboare pe sine la sărăcia și umilința blestemaților de pusnici. Ci n-ai putea tu, iubite Teuda, să mă sfătuiești ce-ar trebui să fac ca să-l întorc la adevărul vieții?“

— Mărite stăpâne, a răspuns vrăjitorul, află că și eu cuget la durerea asta a ta. Și cred că este un mijloc bun pe care îl putem încerca cu folos. Socot stăpâne, că ar trebui să scoatem din slujba fiului tău pe toți slujitorii, și-n locul lor să rânduim femei și fecioare tinere și frumoase. Atunci odată cu ele va veni asupra lui și duhul vieții. Și dacă va fi biruit de simțirea-i omenească, toate vor fi după voia ta și-ți vei câștiga îndărăt copilul.

Pe loc împăratul primind sfatul cu bucurie, a dat poruncă să se facă schimbarea aceasta; și ieșind slujitorii bărbați din ostrov, au intrat în locul lor femei și fecioare, scump împodobite cu mătăsuri și juvaieruri, și mai ales cu frumusețe fără samăn. Iar între ele se afla o fecioară cu numele Mogra, care în limba indienească se cheamă Iasomie. Acea fecioară era fata unui împărat, robită și scoasă din țara sa și apoi dată lui Avenir ca un dar de mare preț. Sfătuită de Teuda și de tatăl lui Iosaf, copila aceasta a intrat în cămările tânărului cu gânduri viclene, având în ea pe diavolul.

A apărut lui Iosaf așa de frumoasă și atât de plină de înțelepciune, încât n-o putea privi și asculta fără tulburare. Ceasurile de sară mai ales, când începeau a juca în întunecime licuricii zburători și cântau dulce fântânile, i se părură deodată pline de un farmec pe care nu-l cunoștea. Fecioare mlădioase veneau în foișorul unde sta și începeau danțuri așa de line și ușoare încât parcă erau purtate de valurile lor în aburirile vântului. Alte slujitoare duceau în preajma lui aromate cu prea plăcut miros și, îngenunchind, îi înfățișau tablale cu băuturi răcoritoare. Iar Mogra îi vorbea despre vremea copilăriei ei petrecută într-o împărăție depărtată.

Ascultând-o, Iosaf o vedea tânără și frumoasă și-i era jale pentru dânsa, că, fiind fată de împărat, era robită și lipsită de patria sa. Apoi cugeta cum ar putea-o întoarce de la închinarea idolească, făcând-o creștină. Astfel gândea feciorul împăratului, iar simțirile îi păreau netulburate. „Cunoaște, o, fecioară, pe Dumnezeul care petrece în veci, i-a zis el într-un rând după alte vorbe; cunoaște-l, ca să nu pieri în înșelăciune. Numai înțelegându-l, vei fi fericită, făcându-te mireasa mirelui celui fără de moarte“. Mogra îl asculta simțind în ea iubire pentru Iosaf. „Sunt prea bucuroasă, stăpâne, a răspuns ea, că te îngrijești de mântuirea sufletului meu. Cred că idolii sunt înșelători, pentru că tot ce-mi spui tu îmi place și mi-i drag să te ascult.“

— Atunci învață legea cea nouă și adevărată, i-a zis Iosaf, și fă-te creștină.

— Mă lepăd de idoli și fac tot ce voiești, a zis fecioara, dar mai înainte îndeplinește-mi și tu o dorință a mea.

— Care este aceea?

— O, stăpâne, șopti Mogra, dorința mea citește-o în ochii mei, ascult-o în șoapta izvoarelor și-a sării, simțește-o în mireasma florilor. Tinerețele noastre sunt făcute să se-nțeleagă și ceea ce doresc eu nu poate să nu fie plăcut lui Dumnezeu. Iosaf a privit cu mirare la Mogra și deodată a simțit în el demonul desfrânării. Ci stăpânindu-se, cu durere i-a răspuns fetei liniștit: „Cum ai îndrăznit tu, Mogra, să-mi faci mie o mărturisire ca asta? Tu știi că eu mi-am închinat viața lui Dumnezeu cel drept, jertfindu-i tinerețea mea. Vreau sa trăiesc în lume curat.“

— Stăpâne, a răspuns fecioara, tu care ești așa de plin de înțelepciune nu se poate să nu știi că dragostea omenească și însoțirea nu sunt oprite în cărțile creștinești. Căci și eu am cetit multe cărți și de multe ori am vorbit cu creștinii. Și oare nu este scris în acele cărți că cinstită este nunta între toate? Și n-au cunoscut nunta patriarhii cei de demult și proorocii și drepții, precum învață scripturile voastre? Au doară Petru n-a avut femeie, cum arată cărțile? Și n-a fost acest Petru verhovnic al apostolilor? Cine te-a învățat, stăpâne, a numi nunta necurată? Cuvintele tale rănesc adânc dragostea mea.

Fericitul Iosaf a răspuns cu tulburare: „Așa sunt toate în sfânta scriptură, precum spui. Slobod este fiecare să se căsătoreasca dacă voiește, afară însă de cei care au făgăduit să-și păzească fecoria pentru Hristos. Iar eu, de când am primit sfântul botez, m-am jurat să mă duc fără prihană înaintea lui. Deci cum aș putea îndrăzni să calc jurământul pe care l-am făcut lui Dumnezeu?“

Mogra s-a plecat la picioarele sale, suspinând și mărturisindu-și dragostea: „Au cum poți tu, stăpâne, să disprețuiești tinerețele noastre și frumusețea acestei vieți? Eu, pentru iubirea mea, sunt gata să-ți jertfesc totul. Însă fii al meu o clipă ca să putem răscumpăra o veșnicie de așteptări și înfrânări. Ci Dumnezeu nu poate să nu ierte, căci bunătatea lui este nesfârșită. Și scrie în cărțile tale că se face mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Așa încât în clipa aceasta de fericire Dumnezeu cel bun ne va ierta și pocăința noastră îi va fi cu atât mai plăcută. Cu chipu-acesta vei putea să mă mântui și să mă faci creștină“.

Acestea zicându-le ea, sufletul fericitului a început a se clătina cu felurite feluri de gânduri, și-i slăbeau voia și înțelegerea. Iar demonul se bucura în preajma lor, în umbră. Și-n dumbrăvile ostrovului cântau cu glasuri tinere celelalte fecioare. Iar Mogra era atât de frumoasă și de supusă și se ruga cu atâta dragoste, încât fiul împăratului simțindu-se cuprins ca de-o flacără, se socotea pierdut. Lovindu-se în piept și oftând din adâncul inimii cătră Dumnezeu, degrabă s-a retras în chilioara lui și acolo, în rugăciune, vărsând izvor de lacrimi, striga spre cel care singur îl putea mântui de vifor: „Spre tine, Doamne, nădăjduiesc, ca să nu râdă de mine vrăjmașul cel negru“.

Rugându-se astfel și făcând multe plecări de genunchi, a stat până la târzie vreme sub ocrotirea lui Dumnezeu. Apoi adormind puțin, deodată s-a văzut răpit de câțiva bărbați străini, care trecându-l prin niște locuri minunate, l-au dus la o câmpie întinsă, înfrumusețată cu flori roșii și cu bună mireasmă. Privind în juru-i, a văzut livezi frumoase cu roade străine; iar frunzele pomilor fremătau vesel la un vânt subțire și lin. Sub arcurile livezii erau scaune de aur curat, înfrumusețate cu pietre scumpe și mărgăritare de mult preț, și raze mari ieșeau dintr-însele. Se vedeau și paturi de aur așternute cu covoare în felurite culori. Iar prin preajmă curgea o apă limpede, veselind vederea și dulce murmurând. Deci prin acel loc minunat purtându-l bărbații înfricoșați, l-au dus până-ntr-o cetate ce strălucea cu lumină negrăită, având zidurile de aur și din pietre de preț pe care nu le-a văzut nimeni nici odinioară; iar stâlpii și porțile erau din câte-un singur rubin. Din înălțime strălucea o lumină mare cu raze umplând ulițele cetății; și ostași înaripați cu chipuri tinere se plimbau glăsuind cântări prea dulci pe care niciodată nu le-a auzit urechea omenească. Părea a zice un glas: „Iată odihna drepților, iată veselia celor ce-au plăcut Domnului în viața lor“. Iar bărbații înfricoșați scoțându-l din cetatea aceea și vrând să-l ducă înapoi, el s-a rugat cu durere: „Nu mă lipsiți, vă rog, de această negrăită bucurie, ci îngăduiți-mă să petrec într-un colț al acestei cetăți“. Iar ei au zis: „Nu se poate acuma; vei intra însă aici mai târziu prin multe osteneli și sudori; pentru că cei ce sufără moștenesc împărăția cerului“.

Acestea zicând, l-au trecut prin câmpia cu livezile și l-au dus pe-un tărâm întunecat, în negură și într-o jalnică larmă de tânguiri. Acolo, sub un munte, ardea un cuptor, și duhurile răzbunării stăteau împrejurul flăcărilor. Iar dincolo de foc se vedeau felurite jivine necurate, șerpi și viermi fâșâind și acoperind trupuri putrede. Și în flăcări izbucneau din când în când țipete de chin și se zbuciumau umbre. I s-a părut că-i sună un glas în ureche: „Iată locul păcătoșilor și munca celor care s-au întinat cu faptele rușinii“.

Bărbații înfricoșați l-au scos și de-acolo și deodată Iosaf s-a trezit singur pe lespedea goală. Era înspăimântat de moarte și lacrimile din ochi îi curgeau pârău. Și toată frumusețea Mogrei, ca și a celorlalte femei și fecioare, i s-a părut mai înjosită decât tina și gunoiul și deșertăciune într-ale lumii deșertăciuni. Sta zdrobit în locul său, și sufletul îi era cu totul cuprins de minunata și slăvita vedenie a visului și adânc tulburat de negura și spaima de pe tărâmul chinurilor.

Cum a răsărit soarele, a ajuns la Avenir-împăratul veste cum că fiul său prea iubit e bolnav. Și împăratul grăbind, chiar atunci a venit la ostrov și a intrat în chilia lui Iosaf având ochii în lacrimi. L-a găsit trudit și alb la chip în așternutul său. Și așezându-se la căpătăiul lui și luându-i cu blândeță mâna dreaptă întru ale sale, a întrebat: „Ce s-a întâmplat, fiul meu preaiubit?“ Iar tânărul întorcând spre părintele său ochii, plini încă de vedenia nopții, i-a spus toate. Și a adăugit: „O, bunul meu părinte, pentru ce ai gătit curse picioarelor mele, vrând să-mi vânez sufletul și să-l arunc pierzaniei? Căci de n-ar fi vegheat asupra-mi Dumnezeu al îndurării, aș fi căzut în prăpastia cea veșnică. Am adormit tulburat și ochii mei au văzut minune. Iar acuma, tată, de vreme ce ți-ai astupat urechile pentru toate cele bune pe care eu le-am auzit și le-am primit, de vreme ce nu vrei a cunoaște adevărul, lasă-mă măcar pe mine să umblu pe calea cea dreaptă...“

Împăratul asculta pe fiul său cu mare întristare.

„Calea aceasta o iubesc, a vorbit iar Iosaf. Părăsind aici totul, doresc să ajung în locul unde petrece Varlaam, împreuna cu dânsul să-mi săvârșesc cealaltă parte a vieții mele. Ci, dacă porunca ta mă va opri aici cu sila, atunci mult nu va trece și-mi vei privi trupul mort, căci sufletu-mi va grăbi să plece unde doresc“.

Avenir a stat o vreme pe gânduri, împovărat de mâhnire. Apoi a zis:

„Lasă-mă, fiul meu, să mai cuget și fii liniștit așteptând hotărârea mea“.

Sărutându-l, a ieșit și s-a dus în cetate. Și chemând la palat pe Teuda, l-a mustrat amar pentru toată zădărnicia sfaturilor lui. Și se mira împăratul zicând: „Oare atât de neputincioși sunteți voi, ticăloșilor, încât nici pe un tânăr ca acesta nu-l puteți birui?“

Teuda și cu soții săi, popii, au plecat capetele, neîndrăznind dintru-ntăiu a mărturisi că nimica nu poate birui puterea învățăturii lui Hristos. Iar împăratul luându-l pe filosof cu el, l-a dus în ostrovul Lebedelor, în chilia fiului său, și a stat față ascultând vorbele și sfaturile pe care el le socotea înțelepte; însă toate cele ce spunea Teuda lui Iosaf erau asemenea vântului ce bate în piatră. Și dintr-o data ridicându-se din patul său, tânărul a început a vorbi despre credință și despre Hristos. Și așa a vorbit el pentru curăția sufletului și pentru lepădarea de sine, pentru ticăloșia oamenilor și izbăvirea în singurătate, încât glasul lui Teuda a rămas mut și sufletul său a fost pătruns de mare cutremur. „O, împărate, a strigat el abia venindu-și în simțire, cu adevărat Duhul Sfânt viețuiește în fiul tău și eu mă simt biruit de credința lui! Spune-mi tu, cel ce ești sfințit cu trupul și cu sufletul — a urmat el întorcându-se spre tânăr —spune-mi dacă mă pot învrednici și eu a păși în umbra lui Hristos, lepădându-mă de toate răutățile?“

Iar Iosaf, ridicându-se din patul său, a întins spre el brațele vorbindu-i cu bunătate despre căința păcătoșilor și mila cea nemărginită a lui Dumnezeu.

Și împaratul a văzut cu uimire pe Teuda îngenunchind, pocăindu-se fierbinte și plângând sub îmbrățișarea lui Iosaf. Apoi, chiar în acel ceas, învățatul împărătesc ieșind, a alergat la peștera sa arzându-și toate cărțile sale vrăjitorești, s-a dus pe urmele lui Nahor, învrednicindu-se de sfântul botez și începând o viața curată, de lumină și adevăr.

 * * *

         Ci împăratul Avenir stătea încă în mare cumpănă și încerca fel și chip să întârzie hotărârile lui Dumnezeu. L-a sfătuit Arahie să împartă împărăția în două și să deie o parte fiului său. „Căci, zice el, dacă-l vei supune pe fiul tău chinurilor, apoi nu vei fi decât vrăjmaș firii. Pe fiul tău nu-l poți jertfi, fiindcă vei rămâne singur cu întristarea cea de moarte. Dar socot să împarți cu dânsul împărăția poruncindu-i să stăpânească partea cea dată lui. Și dacă va fi cuprins de grijile stăpânirii, apoi puțin câte puțin va începe a se obișnui cu lumea aceasta întru care viețuim și-și va uita visurile nebune. Și lăsându-l să rămâie în credința sa, vei avea cel puțin fiu lângă tine“.

Iar împăratul, primind sfatul lui Arahie, și-a împărțit în două împărăția și a făcut pe Iosaf împărat peste o parte. Dar tânărul nu cugeta la stăpânire împărătească și la măriri ale lumii; ci dorul îl mâna spre pustie și singurătate. Totuși văzând că împotrivirea părintească se înduplecă încet-încet, a hotărât să aștepte până la împlinirea biruinții desăvârșite. Și a primit a fi împărat, sârguindu-se să împrăștie între supușii săi, pe lângă bunătate și milă, mai ales lumina credinței celei adevărate. Așa, în timpul cât a stăpânit el, în ținutul său s-au risipit capiștile idolilor și-n locul lor s-au înălțat biserici ale lui Hristos și auzind aceasta, episcopii, preoții și călugării care se ascundeau, au ieșit de prin munți și de prin pustietăți, alergând cătră sfântul împărat Iosaf. Iar el îi primea pe toți cu bucurie și împreună cu dânșii cugeta la mântuirea sufletelor omenești. Deci în vreme puțină, toată stăpânirea sa a luminat-o cu lumina credinței. Iar pentru întoarcerea tatălui său, neîncetat se ruga cu lacrimi, Iosaf. Și de multe ori se ducea la el și-i vorbea cu dragoste fiiască, pătrunzând cu încetul în negura din sufletul împăratului. Și așa a vrut Dumnezeu ca și Avenir să se întoarcă de la deșertăciunea idolilor, înspre soarele adevărului.

Hotărându-se în cele din urmă, marele împărat a adunat pe toți sfetnicii și le-a descoperit gândul că voiește să primească credința fiului său; și toți i-au lăudat hotărârea, căci pe toți îi cercetase răsăritul cel de sus, prin Iosaf. Și sculându-se împăratul, a scris epistolie cătră fiul său chemându-l să vie, ca să învețe pe cei ce vor să iasă din întuneric. Și plecând olăcarii la scaunul lui Iosaf, i-au dus în grabă vestea cea buna, bucurându-i nespus inima.

Deci a venit Iosaf la tatăl său și s-au îmbrățișat și au plâns pentru hotărârea împăratului. Și fiul a stat multe zile cu tatăl său învățându-l așa cum odinioară îl învățase și pe el cuviosul Varlaam. Arătându-i toate tainele adevăratei credințe, l-a adus la sfântul botez, fiindu-i el singur naș. Lucru cu adevărat nou și minunat, căci astfel a fost tată sufletesc al tatălui său trupesc. Și nu numai împăratul Avenir, ci toata curtea lui, și toți dregătorii și ostașii și robii au primit botezul și în scurtă vreme s-a luminat toată împărăția.

S-a făcut atunci mare bucurie pe pământ și în cer, ca într-o primăvară a sufletelor. Iar Avenir-împăratul, după botez, a lăsat fiului toată stăpânirea împărăției, și el trăia la o parte în tăcere, presărându-și capul totdeauna cu pulbere și tânguindu-se pentru păcatele trecute. Și a petrecut astfel întru smerenie și pocăință patru ani, apoi nădăjduind de la Dumnezeu iertare, s-a mutat cu pace din această lume.

Ci după moartea tatălui său, Iosaf-împăratul a stat în scaun până ce s-au făcut pomenirile de patruzeci de zile. Apoi chemând în jurul său toți boierii și sfetnicii, căpiteniile de oști și de cetăți, le-a descoperit taina inimii sale, cum că voiește să lese împărăția aceasta pământească împreună cu cele lumești, și să meargă în pustie. Atunci ei s-au umplut de jale și nu era între dânșii nici unul fără de lacrimi, ci toți se tânguiau cu amar, fiindcă toți îl iubeau foarte pentru blândețea lui cea sfântă. „Nu vă întristați, o prieteni, le-a zis el atunci privindu-i blând, căci aceasta este hotărârea lui Dumnezeu pe care am avut-o asupra mea încă din întăia clipă, când am venit în această lume deșartă și degrabă trecătoare. Ci eu voi pleca, și voi cu nimic nu mă puteți opri; iar împărat în locul meu vă las pe Varahie, credinciosul nostru cel de demult, care-a luptat alăturea de mine pentru credință“.

Iar Varahie, ieșind dintre sfetnici, a căzut în genunchi și se lepăda de cinstea împărăției, zicând: „Iubește, o, împărate, pe aproapele tău ca pe tine însuși. Dacă este bine a împărăți, apoi împărățește singur, căci ești cel mai bun; iar dacă este rău, de ce pui asupra mea o greutate, de care singur fugi? Ci eu cunosc și iubesc viața de pustie, întru care din nou m-aș întoarce. Pentru ce te duci tu, o, împărate, și pe mine mă lași?“

Și-atât se rugau toți de pretutindeni, îngenunchind și plângând, încât Iosaf a tăcut, s-a tras în cămara sa și a stat singur, cugetând.

Iar când a venit noaptea, a scris scrisoare cătră tot norodul și toți stăpânitorii, încredințându-i pe toți lui Dumnezeu și poruncindu-le supușilor săi să nu-și aleagă alt împărat decât numai pe Varahie. Apoi lăsând acea scrisoare pe masă, a ieșit într-ascuns din palat și din cetate. Cu inima plină de bucurie a privit cerul nemărginit, plin de stele, apoi s-a îndreptat spre pustia cea liberă. Și i se părea că abia acuma începe a trăi, neîncătușat de nimic, singur numai cu sufletul său, cu Dumnezeu și cu singurătățile.

A doua zi s-a aflat îndată scrisoarea și s-a stârnit mare tulburare și plângere în norod, pornind toți cu mare grăbire întru căutarea stăpânului lor. O samă dintre cei ce-l urmăreau i-au găsit urmele și l-au aflat lângă rovina unui pârău uscat, cu mâinile ridicate spre cer făcând rugăciune. Încunjurându-l cu grabă, au căzut toți înaintea lui cu plângeri și cu suspinuri. „Nu ne lăsa, o, împărate, căci fără tine lumea ni se pare mai strâmtă și viața mai puțin bună; vină iar între noi ca să fim fericiți împreună“.

Și ducându-l înapoi spre scaunul împărăției, s-au adunat și celelalte noroade care-l căutau. Și se veseleau toți văzându-l.

Iar el privea mulțimea aceasta cu mâhnire. Și-a zis: „În deșert vă împotriviți hotărârii lui Dumnezeu. Nici voi, nici eu nu putem face altfel. Iată cuvântul meu cu jurământ, că nici o zi nu voi mai petrece cu voi și nici o noapte nu voi mai dormi în palatul împărătesc. Cu mâna mea voi pune lui Varahie, pe cap, cununa stăpânirii și vă va fi împărat bun și drept. Iar voi rămâneți cu pace și lăsați-mă să mă duc pe căile mele“.

Atunci a stătut înfricoșat norodul și n-a mai cutezat nimeni să înalțe cuvânt. Și fericitul Iosaf, făcând precum spusese, a pus pe fruntea lui Varahie cununa împărăției. Și întorcându-se iarăși spre pustie, a pornit pe jos prin pulberea drumului, având haină săracă și toiag alb de lemn. Și nu s-a mai uitat îndărăt. Iar norodul a mers îndelungă vreme în urma lui, ca valurile, suspinând și plângând. Și astfel l-au petrecut departe, până s-a plecat ziua și noaptea și a ascuns de ochii lor pe iubitul lor stăpânitor. Și-au rămas sub mâna lui Varahie, iar Iosaf s-a dus singur înainte.

În noaptea aceea dintăi, Iosaf a intrat în casa unui om sărman și i-a dat hainele lui ce le purta pe deasupra. Și rămânând în rasa cea ruptă de păr pe care i-o dăduse Varlaam odinioară, a ieșit și s-a dus mai departe, neavând cu sine nici pâine, nici apă.

Mergând multă vreme și intrând în singurătăți și în adâncul pustiei, s-a bucurat cu duhul, și îngenunchind și-a înălțat privirea spre Hristos, zicând: „Să nu mai vadă de-acuma ochii mei bunătățile lumii aceștia și să nu se mai îndulcească inima mea cu nimic alta decât cu nădejdea care mă poartă. Îndreaptă, Doamne, pașii mei spre plăcutul tău Varlaam, ca să-mi fie iarăși învățător în viața cea nouă“.

Și așa fericitul Iosaf a umblat singur prin pustie doi ani căutându-l pe Varlaam. Hrana lui erau verdețurile și rădăcinile acelor locuri. Și uneori răbda îndelung de foame, când trecea prin ținuturi de piatră și uscăciune. Iar pe lângă foame și sete, a suferit în singurătate și din pricina demonului lumii, care aducea în el plăcute amintiri ale trecutului și-ale altei vieți. Ci Iosaf toate le-a biruit, trăgându-se și rămânând tot mai adânc în schivnicie.

Trecând al doilea an, a aflat o peșteră în pustiul Sinaridului, unde viețuia un călugăr în liniște. Acela ieșindu-i întru întâmpinare, i-a spus cuvântul cel mântuitor, înștiințându-l unde petrece Varlaam. Și fără a mai face popas, chiar în clipa aceea, Iosaf a pornit cu grăbire pe cărarea arătată până ce-a ajuns la peștera lui Varlaam. Și acolo, sub munte și sub pomi, oprindu-se și stând înaintea ușii, a bătut cu toiagul, zicând cu tulburare: „Binecuvântează, părinte, binecuvântează!“ Iar Varlaam auzind glasul, a tresărit înlăuntru și ieșind din chilia de piatră a stat înaintea ușii, cercetând pe străin. După chip nu-l mai putea cunoaște, pentru că arșița soarelui îl înnegrise, părul îi crescuse, era slab și ochii se cufundară adânc. Însă l-a cunoscut cu duhul; și întorcându-se cu fața cătră răsărit, a mulțămit lui Dumnezeu pentru bucuria ce-i venea. Și amândoi au stat rugându-se, neclintiți. Iar apoi, după rugăciune, s-au îmbrățișat unul cu altul cu dragoste, s-au sărutat cu sărutare sfântă și de bucurie au plâns.

Intrând ei în chilie, Varlaam a zis: „Bine-ai venit, fiule al lui Dumnezeu și moștenitor al împărăției cerului. Domnul va binevoi să-ți deie cele veșnice în locul celor vremelnice. Te rog, o, preaiubite fiu, spune-mi cum ai ajuns aici? Și ce ți s-a întâmplat după plecarea mea? Oare tatăl tău, împăratul, a cunoscut pe Dumnezeu, sau petrece încă sărac și nefericit?“ Iar dulcele Iosaf i-a spus toate pe rând câte i s-au întâmplat după plecarea învățătorului său, și câte a făcut Domnul ajutându-l întru împlinirea voinței lui. Bătrânul asculta cu bucurie acele minuni și mulțămea lui Dumnezeu. „Slavă ție, Hristoase, care ai binevoit ca sămânța cuvântului tău, cea sămănată de mine, să cadă în pământ bun și să rodească însutit“.

Cum vorbeau ei astfel cu blândeță s-apropia sara. Și săvârșind rugăciunea, bătrânul și-a adus aminte de hrană, și a poftit la masa lui pe Iosaf. Ci hrană trupească avea puțină; și a dat oaspetelui numai verdețuri crude și câteva smochine. Iar apă au ieșit amândoi de-au băut din izvorul cel limpede care curgea din munte, sub pomi, în preajma peșterii sfințite. Întărindu-și astfel trupul, au mulțămit lui Dumnezeu care deschide mâna sa și satură toată ființa. Apoi săvârșind rugăciunea nopții, iar au început a vorbi despre cele sufletești, priveghind până la vremea cântării de dimineață.

 * * *

         Din acea noapte, Iosaf a petrecut cu învățătorul său mulți ani având minunată viață, aproape de Dumnezeu. Apoi Varlaam apropiindu-se de cuviosul său sfârșit, a chemat pe Iosaf, fiul său întru suflet, și i-a vorbit astfel cuprinzându-i mâinile: „Eu, fiule, de mult doream să te vad înainte de sfârșitul meu. Și când mă rugam pentru tine, Domnul nostru Iisus mi s-a arătat, făgăduindu-mi că te va aduce la mine. Și iată, Dumnezeu mi-a împlinit dorința: ai venit și te văd lepădat de lume și unit cu Hristos. Iar acuma, sosind vremea plecării mele, tu, fiule, acopere trupul meu cu pământ și dă țărânii ce este al țărânii. Și tu rămâi în acest loc, petrecând viață curată și aducându-ți aminte de mine”. Și Iosaf, auzind aceste cuvinte, plângea pentru despărțirea lor și abia putea să-l mângâie bătrânul. Apoi i-a trimes la alți frați care viețuiau în acea pustie, ca s-aducă cele de trebuință pentru săvârșirea sfintei leturghii. Alergând Iosaf, a împlinit porunca cu sârguință și s-a întors în grabă, temându-se să nu se sfârșească în lipsa-i părintele său și să rămâie fără binecuvântarea cea mai de pe urmă. Deci aducând ei cele de trebuință pentru sfânta jertfă, Varlaam a săvârșit slujba dumnezeiască și s-au împărtășit amândoi cu sfintele taine. După aceea bătrânul a stat o vreme la sfat cu ucenicul său vorbind despre suflet. Apoi s-a rugat iar cu umilință. Și după rugăciune, îmbrățișând pe Iosaf, i-a dat sărutarea și binecuvântarea cea mai de pe urmă. Culcându-se cu semnul sfintei cruci, s-a luminat la față, având mare bucurie, ca și cum i-ar fi sosit prieteni. Astfel s-a dus Varlaam cătră Domnul, viețuind în pustie șaptezeci de ani, iar toți anii de la nașterea lui fiind aproape o sută.

Iosaf udând cu lacrimi trupul bătrânului, toată ziua și toată noaptea a cântat psalmi lângă el. Iar a doua zi, săpând groapa subt smochini, aproape de peșteră, a îngropat cinstitul trup al învățătorului său. Șezând apoi lângă mormânt, plângea mereu până ce i-au slăbit puterile; și lipindu-și trupul de pământ a adormit. Atunci a văzut în somn pe acei bărbați înfricoșați, care i se arătaseră odinioară când era închis în palat cu fecioarele, și vorbise cu Mogra, și-l ispiteau demonii. Venind ei cătră dânsul, l-au luat și l-au dus pe câmpia cea întinsă și-n cetatea strălucită în care mai fusese. Intrând pe poarta cu stâlpi de rubin, l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu, ducând două cununi strălucite. Și i-a întrebat Iosaf: „Ale cui sunt aceste cununi nespus de frumoase?“

Iar îngerii i-au răspuns zicând: „Amândouă sunt ale tale, Iosaf, pentru că multe suflete ai mântuit, și pentru că lăsând împărăția pământească ai venit la Dumnezeu ca schivnic. Ci una dintre aceste cununi se cuvine să o dai tatălui tău care a cunoscut pe Dumnezeu, prin tine.“

Iar Iosaf a zis: „Cum este cu putință ca numai pentru puțină pocăință să dobândească tatăl meu răsplătire deopotrivă cu mine, care-am avut atâtea osteneli?“

Pe când i se părea că spune acestea, i s-a arătat Varlaam în lumina, grăindu-i: „Au nu ți-am spus eu odinioară, Iosaf, că, după ce te vei îmbogăți, vei fi scump și nedarnic? De ce oare nu voiești acum ca să fie cinstea tatălui deopotrivă cu a ta? Se cade totuși să te veselești că rugăciunea ta s-a auzit pentru dânsul“.

Iosaf având cătră bătrân obiceiul ascultării, a plecat fruntea și a zis: „Iartă-mă, părinte“. Varlaam a zâmbit.

„Spune-mi, părinte, unde locuiești?“ a întrebat Iosaf.

— Într-această cetate frumoasă, a răspuns bătrânul, am dobândit locuință prea luminată.

— O, bunule părinte, se ruga Iosaf, ia-mă și pe mine la tine, ca să mă bucur iarăși.

— N-a venit încă vremea, i-a șoptit învățătorul; ci trebuie să mai rămâi unde ești, purtând sarcina trupului. Iar apoi, după, ce vei răbda la sfârșit, după cum ți-am poruncit, vei veni și tu aici și vom fi împreună în veci.

Aceste le-a văzut fericitul Iosaf în vis. Și deșteptându-se din somn, avea sufletul plin de lumină și de mângâiere.

Și a început a petrece singur în pustie, în peștera de subt munte, aproape de izvor și de mormântul de subt smochini. Împărăția cea pământească o lăsase în al douăzeci și cincilea an de la nașterea sa; apoi în pustie a mai petrecut treizeci și cinci de ani. Și i-a venit și lui vremea să lese valea aceasta a mâhnirii și să se mute în altă viață. Iar poporul împărăției sale de odinioară, aflând despre săvârșirea lui, și-a adus aminte de toate cele trecute și de minunatul împărat de altă dată. Și a venit mulțime mare în pustie, ca să se închine la mormântul unde odihneau alături Varlaam bătrânul și ucenicul său.